२०१११०३१

बृहत्‌ शब्दपर्याय संग्रह-२०१११०३१ (अल्फाबेटिकली)

अल्फाबेटिकली रचलेल्या मूळ इंग्रजी शब्दांचे मराठी शब्दपर्याय

अक्र मूळ इंग्रजी शब्द मराठी शब्दपर्याय

१ Abbreviations छोटे नाव, नावाचे लघुरूप
२ Aberrant असामान्य, अलौकिक, विरळा, उमार्गगामी, वाईट चालीचा
३ Abnormal अपसामान्य, विकृत, अपवादात्मक, अवाजवी
४ Abort सोडून देणे, त्याग करणे, गर्भपात होणे
५ About बद्दल
६ About face उजवीकडून पाठीमागे वळणे
७ Above वरील
८ Absorb अवशोषणे
९ Absorption अवशोषण
१० Absorption coefficient अवशोषण गुणकांश
११ Abstract अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट, चोरणे, संक्षेप करणे
१२ Abstruse अनाकलनीय
१३ Absurdities अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास
१४ Abundance प्रचुरता, विपुलता
१५ Abundant विपुल, समृद्ध
१६ Abundant विपुल, समृद्ध
१७ Academy विद्वत्सभा
१८ Acceleration त्वरण
१९ Accelerator त्वरक
२० Access प्रवेश, शिरकाव
२१ Accident अपघात, दुर्घटना
२२ Acclaim संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे
२३ Accomplished परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल
२४ Accumulator संचायक
२५ Accuracy अचूकता
२६ Accurate अचूक, बिनचूक
२७ Acquisition संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे
२८ ACT-Arterial Clearance Therapy धमनी स्वच्छता उपचार
२९ Action क्रिया
३० Activate सुरु करा
३१ Activation कार्यान्वयन
३२ Active क्रियाशील
३३ Activist कार्यकर्ता
३४ Activity चळवळ, कार्यशीलता, कार्य
३५ Actually प्रत्यक्षात
३६ Acute कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर
३७ Adaptive परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक
३८ Add भर घाला
३९ Additional अतिरिक्त
४० Address पत्ता
४१ Address(v) परामर्ष घेणे
४२ Adept प्रवीण, वाकबगार, निष्णात
४३ Adequate पुरेसा, शी, से
४४ Adiabatic उष्मांतरविहीन
४५ Adjunct पूरक
४६ Administrator व्यवस्थापक
४७ Admonition ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी
४८ Adopt अवलंबिणे, पत्करणे
४९ Adored जिवाभावाचा, जिवलग, जीवश्च-कंठश्च
५० Advanced प्रगत
५१ Advocacy कैवार घेणे, तरफदारी करणे, वकिली करणे
५२ Advocate समर्थन करणे, प्रशंसा करणे, वकील, समर्थक
५३ Aerobic वायूवीजक
५४ Affects प्रभावित करतो
५५ Afflict बाधित होणे, पीडित होणे
५६ Aftermath दुर्घटनेचे दुष्परिणाम
५७ Agenda कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा
५८ Agent कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम
५९ Aggressive आक्रमक
६० Aghast भयग्रस्त, घाबरलेला
६१ Agog उत्सुकतेने
६२ AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता लक्षण
६३ Ailment व्याधी, विकृती, रोग
६४ Air हवा
६५ Airborne वायुवाहित
६६ Air-Cooled वायुशीतित
६७ Aisle मार्गिका, छन्नमार्ग
६८ Alarm धोक्याचा ध्वनिसंकेत
६९ Alchemists परीसशोधक, किमयागार, रसायनतज्ञ
७० Alignment सुसंगती
७१ All सर्व
७२ All time great सर्वकालीन महान
७३ Allegiance निष्ठा
७४ All-encompassing सर्वसमावेशक
७५ Allergy धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे
७६ Alleviate सोपे करणे, आराम देणे, शांत करणे
७७ Allocate कार्यनिश्चिती करा, नेमून देणे, वाटून देणे
७८ Allow अनुमती देणे, परवानगी देणे
७९ Allowance माया, सूट, अतिरिक्त भत्ता
८० Alloy संयुक्तधातू, मिश्रधातू, मिश्रिते
८१ Alma-matter स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ
८२ Alternating current उभयदिक्प्रवाह
८३ Alternating gradient उभयदिक्‌-उतार
८४ Altruism परमार्थबुद्धी
८५ Alzheimer’s disease प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार, स्मृतीभ्रंश
८६ Amazing विस्मयकारक
८७ Ambassador प्रतिनिधी, राजदूत
८८ Amber सुगंधी पीतस्फटिक
८९ Ambivalent अनिर्णयाक, अनिश्चित
९० Ammeter विद्युतप्रवाह मापी
९१ Amplification प्रवर्धन, विस्तार करणे
९२ Amplifier मूल्यवर्धक
९३ Amplitude परिमाण
९४ Anabolic पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित
९५ Anaerobic वायूविरहीत
९६ Analysis विश्लेषण, पृथक्करण
९७ Anecdotal अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक, चटकदार
९८ Angina pain हृदयशूळ, हृदयदु:ख
९९ Angiography हृदयधमनी आलेखन
१०० Angioplasty हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया
१०१ Angle-of-banking आंतर-उतरणीचा कोन
१०२ Angular कोनीय
१०३ Anion ऋण-भारित मूलक
१०४ Ankle घोटा
१०५ Annihilation विलयन, विध्वंस, उच्छेद, सत्यानाश
१०६ Announcement उद्घोषणा
१०७ Annual वार्षिक, नामशेष करणे
१०८ Annulled व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे
१०९ Anode धनदंड, धनाग्र
११० Anomalous पाण्याचे असंगत आचरण
१११ Anomaly असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप
११२ Anonymous निनावी
११३ Antagonists प्रतिपक्षी, विरोधी
११४ Anterior पुढ़ील, समोरील
११५ Antibiotics प्रतिजैविके
११६ Antibody प्रतिपिंड
११७ Anticipation अनुमान
११८ Antigen प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ
११९ Antioxidants प्राणिलीकरणविरोधी
१२० Anti-platelet प्रतिबिंबाणू
१२१ Anti-sematic ज्यूविरोधी
१२२ Antiwar firebrand युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक
१२३ Anxiety भयोत्सुकता
१२४ Anxious उत्सुक
१२५ Ape एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग
१२६ Aphorism शाश्वत सत्ये, सूत्रे
१२७ Apocryphal गूढ
१२८ Apparatus साहित्य, उपकरण
१२९ Apparatus सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे
१३० Apparent दर्शनी, उघड
१३१ Appealing पटण्यासारखा
१३२ Appear प्रकट होणे
१३३ Appendix परिशिष्ट
१३४ Applet उपायोजिका
१३५ Application उपयुक्तता, उपायोजन
१३६ Apply लागू करणे
१३७ Appreciable exposure दखलपात्र संसर्ग
१३८ Appreciate मूल्यमापन करणे, पारखणे, मोल ठरवणे, किंमत वाढणे
१३९ Apprehensive भयोत्सुक, साशंक, भयभीत
१४० Apprentice उमेदवार
१४१ Approach सामोरे जाणे, पुढाकार घेणे
१४२ Approve मंजूर करणे, संमती देणे
१४३ Approximate ढोबळपणे
१४४ Approximation सुमार
१४५ Aquatic जलचर, जलीय,
१४६ Aquiline निमुळता
१४७ Arbitrary यदृच्छय, अवचित निवडलेला
१४८ Arcane गूढ, अद्भूत, रहस्यमय
१४९ Archive दप्तर, संग्रह
१५० Area जागा
१५१ Arena आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान
१५२ Argue पक्ष मांडणे
१५३ Argument मुद्दा, विधान, पक्ष, सैद्धांतिक विधान
१५४ Around सभोवताल
१५५ Arouse उत्तेजित होणे
१५६ Arrangement रचना, मांडणी
१५७ Array सारणी, तक्ता, समूह, संच, व्यूह, रचना, थाट
१५८ Array (Disk Array) सारणी (तबकडीची सारणी)
१५९ Arrhythmia अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन
१६० Arrow बाण
१६१ Arterial fibrillation अनियमित हृदयस्पंदन
१६२ Arterioles धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका
१६३ Arteriosclerosis धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध
१६४ Artery धमनी, रोहिणी
१६५ Arthritis सांधेदुखी
१६६ Ascending चढता
१६७ Askance अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने
१६८ Aspartame गोडीकारक पदार्थ
१६९ Aspect बाजू, पैलू
१७० Aspirin ऍस्पिरीन, रक्ततरलक
१७१ Assertion निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे
१७२ Assess अजमावणे, अदमास घेणे
१७३ Assessment मूल्यांकन, कर आकारणी
१७४ Associate साथीदार
१७५ Astounding चकित करणारी
१७६ Astrocytes ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी
१७७ Astute तुटकपणे धूर्त, कावेबाज
१७८ Atheist नास्तिक
१७९ Atherogenic धमनीकाठिण्यकारक
१८० Atheroma धमनीर्‍हास, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा
१८१ Atherosclerosis नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य
१८२ Athlete कसरतपटू
१८३ Atom model अणू-प्रारूप
१८४ Atomic Mass Unit आण्विक वस्तुमान एकक
१८५ Atomic Number अणुक्रमांक
१८६ Atomizer तुषारक
१८७ ATP-Adenosine Tri Phosphate सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु गर्भकाम्लात (न्युक्लिकाम्लात) नसणारे सहविकर
१८८ ATPase विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग- ATP, विघटनात ADP-Adenosine Di Phosphate आणि फॉस्फेट मूलक निर्माण होतात
१८९ Atrium कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा
१९० Attention grabbing लक्षवेधक
१९१ Attentive दत्तचित्त, सावध
१९२ Attenuation क्षीणन
१९३ Attorney सरकारी वकील
१९४ Attraction Force आकर्षण बल
१९५ Attribute गुण, वैशिष्ट्य
१९६ Audio ध्वनिविषयक, ध्वन्य
१९७ Audit लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी
१९८ Auditor general महालेखापरिक्षक
१९९ Austere उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा
२०० Author लेखक
२०१ Authority अधिकार
२०२ Auto-immune स्वयं-प्रतिकार
२०३ Automatic स्वयंचलित
२०४ Automatically आपोआप, स्वयंचलित रीतीने
२०५ Autopsy शवविच्छेदन
२०६ Auxiliary संलग्न, सोबतचा, साहाय्यकारी
२०७ Available उपलब्ध
२०८ Avalanche वर्षाव
२०९ Avid उत्सुक, लोभी, हावरा
२१० Awareness जागरूकता
२११ Axial Flux अक्षीय ओघ
२१२ Axiomatic स्वयंसिद्ध
२१३ Axon मज्जातंतू
२१४ Back परत, मागे, माघारी
२१५ Background पार्श्वभूमी, पृष्ठभूमी, पूर्वेतिहास
२१६ Back-lash विगती
२१७ Bacteria जीवाणू
२१८ Bad वाईट
२१९ Badgered पिच्छा पुरवला
२२० Ball bearing गोलक धारवा, छर्‍याचा धारवा
२२१ Bar दांडा
२२२ Barbarism राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृतपणा
२२३ Base station मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र
२२४ Basic आधारभूत
२२५ Batter फलंदाज, तुटेपर्यंत मारणे
२२६ Battery पेशीसंच, घट
२२७ Bawled ओरडला
२२८ Beam आढा, तुळई, वासा, शलाका, तुळई
२२९ Bean कडधान्य, द्विदल धान्य
२३० Befuddled गोंधळलेला, धुंदीत असलेला
२३१ Behavior वर्तन
२३२ Below खाली
२३३ Benign स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा
२३४ Best Selling उत्तम खपाचा
२३५ Between च्या मध्ये, मध्यभागी
२३६ Bias voltage दर्जा-विभव
२३७ Biblical बायबलमधील
२३८ Big bang विश्वविस्फोट, महास्फोट
२३९ Billion अब्ज, शंभर कोटी
२४० Binding Energy बंधन ऊर्जा
२४१ Binocular द्विनेत्र
२४२ Binomial theorem द्विपदी प्रमेय
२४३ Bio जैव
२४४ Biological Shield जैव परिरक्षक
२४५ Bio-metrics जैवमापन
२४६ Bizarre तर्‍हेवाईक, विलक्षण, लहरी
२४७ Black-body कृष्णवस्तू
२४८ Blade पाते
२४९ Blanket पांघरूण
२५० Blare मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे
२५१ Bleachers छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्‍या पायर्‍यांचे खुले प्रेक्षागार
२५२ Bleak अंधारलेला
२५३ Blink (cursor blinks) चमकणे, लुकलुकणे
२५४ Bloat फुगविणे
२५५ Block ठोकळा
२५६ Blocks अडथळे, ठोकळे, अडवून टाकतो
२५७ Blog चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद
२५८ Blogging चकाटया पिटणे
२५९ Blood cell रक्तपेशी
२६० Blood Clot रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
२६१ Blood Pressure रक्तदाब
२६२ Blow आघात
२६३ Board of appeals दाद-मंडळ
२६४ Body शरीर, गाभा, मुख्य भाग
२६५ Boiling point उत्कलन बिंदू
२६६ Boiling Water उकळते पाणी
२६७ Bold जाड, ठसठशित, ठळक
२६८ Bombard धडकवणे
२६९ Bone marrow अस्थिमज्जा
२७० Bookmark वाचनखूण
२७१ Border कडा, रूपरेखा, बाह्यरेखा
२७२ Bottle बाटली, शिशी, कुपी
२७३ Bottleneck खोळंबा
२७४ Bourgeois मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा
२७५ Bout पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ
२७६ Box चौकट, पेटी, डबा
२७७ Brachial अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा
२७८ Brag शिष्ट
२७९ Braggart उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे
२८० Brake गतीनिरोधक
२८१ Braking point वियोजन बिंदू
२८२ Branch शाखा
२८३ Breaking-point वियोजन बिंदू
२८४ Breathing difficulties श्वसनातील अडचणी
२८५ Breathlessness श्वसनहीनता
२८६ Breeder उर्वरक
२८७ Breeding उर्वरण
२८८ Bremsstralung अवमंदक किरणोत्सार
२८९ Brisk चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी
२९० Bronchitis श्वसनप्रणालीदाह
२९१ Brooding अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे
२९२ Browse न्याहाळणे
२९३ Brusquely तुटकपणे
२९४ Brutally क्रूरपणे
२९५ Bubble chamber बुडबुडे कक्ष
२९६ Buck Rogers विज्ञान कथांचा नायक
२९७ Bucking प्रोत्साहित करणे
२९८ Buddy मुला, मित्रा
२९९ Bug ढेकूण, खोट
३०० Bulk ठोक
३०१ Bulk-modulus आयतन मापांक
३०२ Bullies समाजकंटक, दुष्ट, क्रूर
३०३ Bum ऐदी, आळशी
३०४ Bumbling अडखळत
३०५ Bunny ससा
३०६ Burly अवजड, धिप्पाड, दणकट
३०७ Business व्यवसाय, धंदा
३०८ Busters विदारक
३०९ Busy व्यस्त, व्यग्र
३१० Button कळ
३११ Buttressing पुष्टीकारक, आधारभूत
३१२ Bypass उल्लंघन
३१३ Byte द्विमान पद्धतीतील शब्द, आठ द्विमान अंक, घास
३१४ CAD-Computer Aided Design संगणक सहायित अभिकल्पन
३१५ Calcification कॅल्शियम सांख्यामुळे कठीण होणे
३१६ Calculation गणन
३१७ Calculi मूतखडे
३१८ Calculus कलन
३१९ Calendar दिनदर्शिका
३२० Calibration निष्पन्नांकन
३२१ Calisthenics हालचाली, व्यायाम
३२२ CAM-Computer Aided Manufacture संगणक सहायित निर्मिती
३२३ Campaign प्रचार, आघाडी लढवणे
३२४ Canal कालवा, प्रवाह
३२५ Cancel रद्द
३२६ Candidly निष्कपटपणे
३२७ Cannabis गांजा
३२८ Capture प्रग्रहण
३२९ Carburetor इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा
३३० Cardiac हृदयासंबंधित
३३१ Cardiac Arrest हृदय बंद पडणे
३३२ Cardiac Catheterization हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन
३३३ Cardiac Rehabilitation Program (CRP) हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार)
३३४ Cardio-megaly हृदय विस्तारणे
३३५ Cardio-myopathy हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी
३३६ Cardio-vascular रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक
३३७ Care काळजी, निगा, दक्षता
३३८ Carnage कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड
३३९ Carotene पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य
३४० Carotid करोटीय
३४१ Cartography रक्तपुरवठालेखन
३४२ Cascade उतरंडीचा, पायर्‍या-पायर्‍यांचा, धबधबा
३४३ Case लिपी (छोटी, मोठी), पेटी
३४४ Catalyst उत्प्रेरक
३४५ Catapulted गोफणीतून भिरकावलेला
३४६ Catastrophe नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट
३४७ Catharsis विरेचन
३४८ Catheter नालप्रवेशक
३४९ Cathode ऋणदंड, ऋणाग्र
३५० Cathode ray oscillo-scope ऋणाग्र-किरण-आंदोल-दर्शक
३५१ Cation धन-भारित मूलक
३५२ Caution ताकीद, इशारा, सूचना
३५३ Cautious सावध
३५४ Cavalier राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा
३५५ Ceded स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्याग करणे
३५६ Cell पेशी
३५७ Cell lysis पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे
३५८ Censorship प्रसारनियमन
३५९ Center मध्य
३६० Center-of-mass वस्तुमानकेंद्र
३६१ Centi शतांश
३६२ Centrifugal अपकेंद्री, केंद्रापसारी
३६३ Centrifuge केंद्रापसार
३६४ Centripetal अभिकेंद्री, केंद्राकर्षी
३६५ Certain कुठल्याशा
३६६ Cervical spondylosis मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हास करणारा रोग
३६७ Cervix गर्भाशयग्रीवा
३६८ Challant अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्‍हाईत, बेदखल
३६९ Chamber कक्ष
३७० Change परिवर्तन, बदल
३७१ Channel (channel in PNG file) वाहिनी
३७२ Chaos कोलाहल
३७३ Chapter भाग, प्रकरण
३७४ Characteristic स्वभावात्मक
३७५ Characteristic gradation स्वभावस्तर
३७६ Characteristic light स्वरूपप्रकाश
३७७ Characteristics स्वभावधर्म, गुणधर्म
३७८ Charge प्रभार
३७९ Charging प्रभारण
३८० Charm जादू
३८१ Charset अक्षरसंच
३८२ Chart तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा
३८३ Charter सनद, राजपद
३८४ Chartered accountant राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक
३८५ Chastised शिक्षा केल्या जाणे
३८६ Chat गप्पागोष्टी
३८७ Check तपास
३८८ Cheers त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद
३८९ Chelate संधारक
३९० Chelation रक्तशुद्धी, संधारण उपचार
३९१ Chemical रासायनिक
३९२ Cherish जपणे, काळजी घेणे
३९३ Chest nut एक फळ, बी
३९४ Child अपत्य
३९५ Choking गुदमरणे, मार्ग बंद होणे
३९६ Chondrocytes अस्थिबंधपेशी
३९७ Chromosome रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीगर्भातील DNA मधील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात.
३९८ Chronic बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला
३९९ Chunks ठोकळे, ओंडके, गठ्ठे, लठ्ठे
४०० Cigarette धूम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी
४०१ Circuit विद्युत मंडल
४०२ Circular motion वर्तुळाकार चाल
४०३ Circumflex (CX) (मागे) वळणारी
४०४ Cirrhosis बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो.
४०५ Cladding कवचावरण, कवच
४०६ Claim दावा
४०७ Classic दर्जेदार, मान्यताप्राप्त
४०८ Classified वर्गीकृत
४०९ Claudication पायांत पेटके येणे, लुळेपणा
४१० Clavicular गळ्याभोवतीचे
४११ Clear मिटवा, स्वच्छ करा, स्पष्ट
४१२ Clearances search समाशोधन / निपटारा शोध
४१३ Cleave चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे
४१४ Clench घट्ट धरणे, आखडणे
४१५ Cliché घासलेले नाणे, पालुपद
४१६ Click टिचकी द्या
४१७ Client पक्षकार
४१८ Clinic आरोग्यकेंद्र
४१९ Clinical वैद्यकीय
४२० Close बंद
४२१ Cloud-chamber जलद-कक्ष, मेघ-कक्ष
४२२ Clown प्रतिकृती, नक्कल
४२३ Cluster गुच्छ
४२४ Cobble stoned गारगोट्यांची फरसबंदी
४२५ Co-coordinator समन्वयक
४२६ Code संकेत
४२७ Coefficient सहगुणक, गुणांक, गुणकांश
४२८ Coherence एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा
४२९ Coherent सुसंगत
४३० Cohesion परस्पर आकर्षण, आंतररेण्वीय आकर्षण
४३१ Coil वळे, वेटोळे, वलय, वलयाकृती
४३२ Coincide संपातन होणे
४३३ Co-incident संपाती, एकाच वेळी
४३४ Collaborate संलग्नतेने, जोडीने काम करणे
४३५ Collagen कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक
४३६ Collimated दिशा-केंद्रित
४३७ Collision diameter टक्करव्यास
४३८ Colon cancer मोठ्या आतड्याचा कर्करोग
४३९ Color रंग
४४० Column खांब, स्तंभ
४४१ Coma ग्लानी, बेशुद्धी
४४२ Comfort आराम, मोकळेपणा
४४३ Command आज्ञा
४४४ Comment स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या
४४५ Commercial वाणिज्यिक
४४६ Commissioning कार्यान्वयन, सुरूवात करणे
४४७ Commotion ढवळलेली परिस्थिती
४४८ Communication संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन
४४९ Commutator एकदिक्कारक
४५० Compact design सुटसुटित बांधणीचा
४५१ Compact Disc संक्षिप्त चकती
४५२ Compare तुलना करणे
४५३ Compassion करूणा, दया
४५४ Compatible परस्परपूरक
४५५ Compensate भरपाई करणे, तोल राखणे, तुटीची भर करणे
४५६ Compering सूत्रसंचालन
४५७ Competitive स्पर्धात्मक
४५८ Complex क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संष्लिष्ट, संमिश्र
४५९ Complex expression क्लिष्ट राशी
४६० Complicated क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा
४६१ Component घटक
४६२ Comport नीट वागावे
४६३ Composition संघटन, संयोजन
४६४ Compound Nucleus संयुक्त अणुगर्भ
४६५ Comprehensive सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक
४६६ Compressibility संपीड्यता, संकोचक्षमता
४६७ Compressible संपीड्य, संकोचक्षम
४६८ Compression संपीडन
४६९ Compressor संपीडक
४७० Compton Scattering कॉम्पटन विखुरणे
४७१ Computation अभिकलन
४७२ Computer संगणक
४७३ Computerized संगणकीकृत
४७४ Conceit बढाई
४७५ Concentrated संहत
४७६ Concentration संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता
४७७ Concept संकल्पना
४७८ Concern दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे
४७९ Concoct पूर्ण केलेला, शिजलेला
४८० Concomitant जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा
४८१ Concrete ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्म-रज-जल-मिश्रण
४८२ Condensate संघनित
४८३ Condenser संघनित्र
४८४ Conditioning स्थितीनिवारण
४८५ Conduction वहन
४८६ Conference परिषद, वादविवाद
४८७ Confidential गोपनीय
४८८ Configuration आराखडा, जुळणी, आकृतीरेखन
४८९ Conformity सारुप्यता
४९० Congestive edema रक्त साचणे
४९१ Conglomeration ढीग, रास, डोंब
४९२ Congress महासभा
४९३ Congruence एकता, सारखेपणा
४९४ Conjectural सहमतीचा
४९५ Conjure हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे
४९६ Connect जुळवा, जोडा
४९७ Connection जुळणी
४९८ Consciousness जाणीव, जागृतावस्था
४९९ Consequence परिणाम, पर्यवसान
५०० Consequently परिणामतः, यथावकाश
५०१ Conservation अक्षय्यता
५०२ Conservation of momentum संवेग अक्षय्यता
५०३ Conservative सनातनी
५०४ Consideration अवधान
५०५ Consistence सातत्य, सारखेपणा
५०६ Constant स्थिर मूल्य, स्थिरांक, अचल
५०७ Constituent अंतर्भूत घटक
५०८ Constraints मर्यादा, कक्षा, सीमा
५०९ Construction उभारणी, बांधणी, बांधकाम
५१० Constructive विधायक, रचनात्मक
५११ Consultant सल्लागार
५१२ Consulting physician सल्लादायी वैद्य
५१३ Consumer ग्राहक, उपभोक्ता
५१४ Consumption खप
५१५ Contact dermatitis त्वचेची आग, जळजळ, त्वचेचा संसर्ग
५१६ Containment आवरण
५१७ Contains बाळगतो, सामावतो
५१८ Contemplate ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे
५१९ Contender उमेदवार, स्पर्धक
५२० Contention धारणा, संकल्पना, विचार
५२१ Contentment समाधान
५२२ Contents मजकूर
५२३ Content-type मजकुराचा प्रकार
५२४ Context संदर्भ, विषय, बाब
५२५ Continental drift आंतर खंन्डीय भूचाल
५२६ Contract करार
५२७ Control नियंत्रण
५२८ Contusion उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली
५२९ Convection अभिसरण
५३० Convenience food सोयिस्कर अन्नपदार्थ
५३१ Convenient सोयीस्कर
५३२ Converge एकवटतात
५३३ Convergence संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे
५३४ Converging अनेकतेतून एकतेकडे जाणारा
५३५ Conversely याउलट
५३६ Conversion factor परिवर्तन गुणकांश
५३७ Convert परिवर्तित करा, परिवर्तन करा
५३८ Converter परिवर्तक
५३९ Convince समजूत पटविणे
५४० Convincing निश्चयात्मक, खात्री पटवणारी
५४१ Cool Down विरामानुकूलन, शमन
५४२ Coolant शीतक, शीतलक
५४३ Cooling शीतलन
५४४ Co-operate सहकार्य करणे
५४५ Co-ordinates अक्ष-संदर्भ
५४६ Co-ordination सह-संगती
५४७ Copy प्रत, नक्कल, प्रतिकृती
५४८ Copyright नक्कलहक्क
५४९ Core गर्भ
५५० Co-relation संबंधन
५५१ Corollary आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत
५५२ Coronary Artery हृदयधमनी, परिहृदधमनी
५५३ Coronary Artery Bypass Operation हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया
५५४ Corporate सामुदायिक संस्था
५५५ Corporations व्यावसायिक आस्थापना
५५६ Corpuscle सूक्ष्मकण
५५७ Correct योग्य, बरोबर
५५८ Corrections योग्यकारके
५५९ Correctly योग्यरीत्या
५६० Correlation परस्पर-संबंध
५६१ Cosmotron अवकाशावर्तनक
५६२ Cost effective मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम
५६३ Count मोजा
५६४ Counting मोजणी
५६५ Couple युग्म
५६६ Coupling constant युग्मक-स्थिरांक
५६७ Course वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप
५६८ Course of remedy उपचारक्रम
५६९ Crack pot अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त
५७० Crash (as in application has crashed) बिघाड
५७१ Create तयार करणे, घडवणे, सृजन करणे, निर्मिती करणे
५७२ Credentials अधिकारपत्रे, विश्वासार्हता
५७३ credits श्रेयनिर्देश
५७४ Cringe लाजणे, मागे फिरणे, परतणे
५७५ Crisis संकट
५७६ Critical निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा
५७७ Critical Mass क्रांतिक वस्तूमान
५७८ Criticality क्रांतिकता
५७९ Crock pot मंद शिजवणारी उकडहंडी
५८० Cross Functional परस्परसंबंधित, कार्यछेदक
५८१ Cross section काटछेद
५८२ Cross-linking परस्परबंधने
५८३ Cross-section काटछेद
५८४ Crucial अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे
५८५ Crude कच्चा, अपरिपक्व
५८६ Crude equipment ढोबळ उपस्कर
५८७ Crush चुरडणे, दळणे
५८८ Cubital दूरनियंत्रक, भुजीय, बाहूमधील
५८९ Cup पेला, चषक
५९० Current धारा, प्रवाह, प्रचलित
५९१ Cursor निर्देशक
५९२ Curve वक्ररेषा
५९३ Curvi-linear वक्ररेषारूप
५९४ Customer ग्राहक
५९५ Cut काप
५९६ Cyclic accelerators आवर्तक त्वरक
५९७ Cyclotron आवर्तनक
५९८ Cylinder पोकळ दंडगोल, पोकळ वृत्तिकाचिती, नळकांडे
५९९ Cynic सर्वांना स्वार्थी समजणारा
६०० Cynicism निराशावाद, अविश्वासाची भावना
६०१ Cytokines प्रतिकारनियामक प्रथिने
६०२ Cytology पेशीविज्ञान
६०३ Cytoplasm पेशीद्रव्य
६०४ Daily Activities दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके
६०५ Damage जोखीम, धोका
६०६ Damn निकाली काढणे
६०७ Darkrooms अंधारखोल्या
६०८ Darn रफू करणे, धिक्कारणे
६०९ Dastor पाद्री, धर्मोपदेशक
६१० Data विदा, सूचना(कण), माहिती(कण)
६११ Database माहितीसंकलन, माहितीतळ, माहितीसाठा
६१२ Datum संदर्भ स्तर, पातळी
६१३ Dead end शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट
६१४ Dead load शून्यभार
६१५ Deadly मृत्यूस कारण, प्राणघातक
६१६ Death-rate मृत्यूदर
६१७ Debate वाद, चर्चा, परिसंवाद
६१८ Debilitating दुर्बल करणारी
६१९ Debugging बिघाड-तपास
६२० Decay क्षय, र्‍हास
६२१ Deci दशांश
६२२ Decimated बेचिराख केला
६२३ Decree हुकूमनामा
६२४ Decudence अधोगती
६२५ Default अंगभूत, आपोआप, नेहमीचे
६२६ Default condition स्वभाविक स्थिती
६२७ Defects बिघाड
६२८ Defense in depth सखोल सुरक्षा
६२९ Definition परिभाषा, व्याख्या
६३० Deflect ढळवणे, वळवणे, फिरवणे, कलवणे
६३१ Deflected परावर्तित केलेला
६३२ Deformation विरूपण, अपभ्रंशण
६३३ Degenerative अवनतीकारक, अधोगतीकारक, र्‍हासकारक, अपकर्षक, स्खलनशील
६३४ Degree अंश
६३५ Delayed Neutron विलंबित विरक्तक
६३६ Delete वगळा
६३७ Delicacies चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ
६३८ Delirium वेड, छंद, ध्यास, उन्माद, चित्तविभ्रम
६३९ Delusion भ्रम
६४० Delve खणणे, सखोल शोध घेणे
६४१ Dementia म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती.
६४२ Demineralization निर्खनिजीकरण
६४३ Demonstrate सप्रमाण सिद्ध करणे
६४४ Denounce निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे
६४५ Depletion layer वर्जितस्तर
६४६ Depletion region वर्जित क्षेत्र
६४७ Deposit साचवणे, साठवणे, साखळवणे, जमा करणे
६४८ Deposition जमा करणे, थर, साठा, संचयन, जमा होणे
६४९ Derive शोधून काढणे
६५० Derived साधित
६५१ Derrick उठाठेवयंत्र
६५२ Descending उतरती/ते/ता
६५३ Description विवरण, वर्णन, तपशील
६५४ descriptive वर्णनात्मक
६५५ Design अभिकल्पन, संकल्पन
६५६ Design patent अभिकल्पन एकस्व
६५७ Desirable वांछीत, इष्ट, स्पृहणीय
६५८ Desktop मेजावरील
६५९ Despair विभक्त करणे
६६० Despondent विमनस्क, हताश
६६१ Destination गंतव्य, इप्सित स्थळ, ठिकाण
६६२ Destruction विनाश
६६३ Detect शोधणे
६६४ Detergent निर्मलक
६६५ Deterioration विघटन
६६६ Determination निर्धारण
६६७ Detrimental मारक
६६८ Developer विकासक
६६९ Deviated भरकटलेली
६७० Deviation विचलन
६७१ Device युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा
६७२ Deviltry दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे
६७३ Devious निराळे, वेगळे, असामान्य
६७४ Devise युक्ती योजणे
६७५ Devotion भक्ती
६७६ Devout धार्मिक
६७७ Diabetes Mellitus रक्तशर्करा रोग
६७८ Dialog संवाद
६७९ Dialysis रक्तांतरण
६८० Diastole विश्रांत
६८१ Didactic रीतसर धडा देणे
६८२ Diet आहार, आहार नियमन
६८३ Differentiation विकलन
६८४ Diffraction विवर्तन
६८५ Diffraction grating विवर्तन गाळणी
६८६ Diffusion विसरण, संचरण
६८७ Diffusion junction विसरण-जोड
६८८ Digestive system पचन संस्था
६८९ Digital अंकित, अंकीय
६९० Digitalis toxicity मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ
६९१ Dike बांध, धरण, खंदक
६९२ Diligence सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष
६९३ Diligently उद्यमीपणे
६९४ Dill बडिशेप
६९५ Dilute विरल
६९६ Dimension आयाम, मिती
६९७ Dimensionless मितीहीन
६९८ Diminutive अतिसूक्ष्म, सूक्ष्मतम
६९९ Dipole द्विध्रुव
७०० Dipole द्विध्रुव
७०१ Direct थेट
७०२ Direction दिशा
७०३ Direction focusing दिशाविशिष्ट केंद्रिकरण
७०४ Director निर्देशक, संचालक, दिग्दर्शक
७०५ Directory सूची
७०६ Disabled अकार्यक्षम केलेला
७०७ Disappointment अपेक्षाभंग
७०८ Disc तबकडी
७०९ Discharge विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन
७१० Discomfort अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा
७११ Discourage परावृत्त
७१२ Discovery शोध, संशोधन
७१३ Discrete निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा, विविक्त, निश्चित
७१४ Discriminate वेगळे करणे, उणे-दुणे करणे, पक्षपात करणे
७१५ Disease रोग
७१६ Disheartened उद्विग्न
७१७ Disillusionment भ्रमनिरास
७१८ Disintegration विघटन
७१९ Disk तबकडी
७२० Dismal निराशाजनक
७२१ Dispersion विखुरणे, विसर्जित होणे, पसरणे
७२२ Displacement विस्थापन
७२३ Display दर्शन, प्रदर्शन
७२४ Displayed प्रदर्शित
७२५ Disputed विवाद्य
७२६ Disservice अहित, नुकसान, अपाय, हानी
७२७ Dissuade परावृत्त
७२८ Distal दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर
७२९ Distance अंतर
७३० Distillation उर्ध्वपातन
७३१ Distinct पृथक
७३२ Distress त्रास, तणाव
७३३ Distribution वितरण
७३४ Disturbances त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने
७३५ Divergence अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन
७३६ Diverging केंद्रापासून दूर दूर फाटे फुटणारा
७३७ Diverse भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा
७३८ Divine ईश्वरी,पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय
७३९ Division प्रभाग, विभाग
७४० Dizziness चक्कर येणे, गरगरणे
७४१ Dizzy गोंधळलेला, घाबरलेला
७४२ Doctor वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा
७४३ Doctrine मानदंड
७४४ Documents कागद-पत्रे
७४५ Domination वर्चस्व
७४६ Doppler shift डॉप्लर-ढळ
७४७ Dose मात्रा
७४८ Double blind दोन्ही बाजुंनी अंध
७४९ Double patenting दुहेरी एकस्व
७५० Dousing Tank शामक हौद
७५१ Down खाली
७५२ Down comer उतार नलिका
७५३ Downtown मध्यवस्ती
७५४ Downward अवनतवेधी, अधोलक्षी
७५५ Drafted सैन्यात भरती झाला
७५६ Drape कपडे, वस्त्रावरण
७५७ Drastic मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल
७५८ Draw काढा
७५९ Drawing चित्र
७६० Dread दहशत बाळगणे, भीणे
७६१ Drier शुष्कक
७६२ Drift कालसापेक्ष-वर्तन-विचलन
७६३ Drifted junction विस्थापित-जोड, सारित जोड
७६४ Drifting बदलता, सरकता, ढासळता
७६५ Drip ठिबक
७६६ Drop थेंब
७६७ Droplet तुषार, सूक्ष्मकण
७६८ Drowsiness’ झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना
७६९ Duality द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व
७७० Duchi ड्युकच्या ताब्यातील मुलुख
७७१ Ductile तंतूक्षम
७७२ Dud निरुपयोगी
७७३ Duel लढाई, वादंग
७७४ Dynamics गतिशास्त्र
७७५ Dynamo चक्रविद्युतनिर्मितीसंच
७७६ E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetra acetic Acid इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल
७७७ Each प्रत्येक
७७८ Early detection अग्रमाग
७७९ Earthing भूसंपर्कन
७८० Ebb ओहोटी
७८१ EBCT Scans विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, पूर्वनिवारक आणि अनातिक्रमक, ६४ चकत्यांचे, दृष्यांकनात्मक हृदयधमनीआलेखन
७८२ EB-Electron beam विजकशलाका
७८३ Eco-cardiograph प्रतिध्वनी हृदयालेख
७८४ Ecological पर्यावरणशास्त्रीय
७८५ Ecology पर्यावरणशास्त्र
७८६ Economic आर्थिक
७८७ Ecstatic परमानंदाचा
७८८ Ectoplasm बाह्यप्राकल
७८९ Ecumenical आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक
७९० Edammame सोयाबीनसारख्या शेंगा
७९१ Edema सूज
७९२ Editing संपादन
७९३ EECP-Enhanced External Counter Pulsation वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन
७९४ Efface खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणे
७९५ Effect प्रभाव
७९६ Effective कार्यक्षम, प्रभावी
७९७ Effective Multiplication Factor प्रभावी गुणकांश
७९८ Effectiveness प्रभावशीलता
७९९ Effervescent बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा
८०० Efficiency कार्यक्षमता
८०१ Efficiency कार्यक्षमता
८०२ Egg plant वांग्याचे झाड
८०३ Elastic प्रत्यास्थ, लवचिक
८०४ Elasticity प्रत्यास्थता
८०५ Elastin लवचिक प्रथिने
८०६ Elated गर्वोन्नत
८०७ Electric विद्युत
८०८ Electric current विद्युतधारा
८०९ Electrical विद्युतविषयक
८१० Electrical circuit विद्युत परिपथ
८११ Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG) हृदय विद्युतालेख
८१२ Electrode विद्युतदंड
८१३ Electrolysis विद्युत-द्रव-विश्लेषण, विद्युतरासायनिक विघटन
८१४ Electrolyte विद्युद्रावण
८१५ Electrolytic विद्युतद्रावणीय
८१६ Electrometer विद्युतमापक
८१७ Electron वीज-कण, विजक, ऋण-कण, विद्युत-कण
८१८ Electronics विजकविद्या
८१९ Elegant ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट
८२० Element घटक, मूलद्रव्य
८२१ Elementary मूलभूत
८२२ Elevation समोरील उंची, समोरील दृश्य, दर्शनी बाजू
८२३ Elicitation काढून घेणे
८२४ Elite निवडक, चांगले, थोर
८२५ Ellipsoid भरीव विवृत्त, अंडाकृती
८२६ Elliptical लंबवर्तुळाकार, अंडाकृती
८२७ Elongation दीर्घन
८२८ Elucidate विशद करणे, स्पष्ट करणे
८२९ Elucidation स्पष्टीकरण, उलगडा
८३० Elusive फसवा, आभासी, खोटा
८३१ Embalming शव संरक्षण करणे
८३२ Embark साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे
८३३ Embarrassment गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय, अडचण
८३४ Embedded समाविष्ट, अंतर्भूत, अंतर्निहित, अनुस्यूत
८३५ Emblem चिन्ह, मुद्रा, ठसा, प्रतिक
८३६ Emergency आणीबाणी
८३७ Emergency Core Cooling System आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली
८३८ Eminent विख्यात, प्रसिद्ध
८३९ Emission उत्सर्जन
८४० Emotions भावना
८४१ Empathy अनुभूती
८४२ Emphasize अधोरेखित करणे
८४३ Emphysema श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता
८४४ Empirical अनुभवजन्य, प्रत्यक्षावर आधारित
८४५ Empty रिकामा
८४६ Emulsification दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण
८४७ Emulsion अविद्राव्य मिश्रण
८४८ Enable पात्र बनविणे, सक्षम करणे
८४९ Enablement शक्यीकरण, सक्षमीकरण
८५० Enclosure संलग्न, सोबतचे
८५१ Encoding संकेतिकरण
८५२ End शेवट
८५३ End Shield अंत्य परिरक्षक
८५४ Endogenous अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त.
८५५ Endoplasm अंतरप्राकल
८५६ Endorse समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे
८५७ Endorsement संमतीपत्र, दस्तैवज
८५८ Endothelium अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर
८५९ Endure टिकणे
८६० Energy ऊर्जा
८६१ Energy deposition ऊर्जा संचय
८६२ Energy elements ऊर्जा-मूलद्रव्ये
८६३ Energy Intensive ऊर्जस्वल
८६४ Energy quantum ऊर्जा-पुंज
८६५ Energy-distribution ऊर्जा-वितरण
८६६ Enforce जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे
८६७ Engine शक्तीयंत्र
८६८ Engineering अभियांत्रिकी
८६९ Enhance वाढविणे
८७० Enigma कोडे
८७१ Enjoyable आस्वाद्य
८७२ Enormous प्रचंड
८७३ Enrichment समृद्धी
८७४ Entomology कीटकशास्त्र
८७५ Entranced प्रवेश, प्रवेशी
८७६ Entry प्रवेश
८७७ Environment पर्यावरण
८७८ Enzyme विकर, पाचक द्रव्य, मंड
८७९ Epitome संक्षेप, सार, सारांश
८८० EPR-electron-paramagnetic-resonance विजक-निम-चुंबकीय-अनुनाद
८८१ Equation समीकरण
८८२ Equilibrium संतुलित अवस्था, समतोल
८८३ Equipment उपस्कर, साधने, सामुग्री
८८४ Equi-potential सम-विभव
८८५ Equivalent सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य
८८६ Erection उभारणी, निर्माण
८८७ Erratic अनिश्चित स्वरूपाच्या
८८८ Error चूक
८८९ Erythrocytes लाल रक्तपेशी
८९० Escape सुटका
८९१ Escape velocity मोचन वेग
८९२ Eschew टाळणे, सोडणे, त्याग करणे
८९३ Esophagus (oesophagus) गळा, अन्ननलिका
८९४ ESR-electron-spin-resonance विजक-फिरत-अनुनाद
८९५ Essence सार
८९६ Essential आवश्यक
८९७ Essentially प्रामुख्याने
८९८ Establishment प्रतिष्ठान
८९९ Estate मालमत्ता
९०० Estimate अनुमान, अंदाज, ठोकताळा
९०१ Estimated अनुमानित
९०२ Et seq आणि त्यापाठचे सर्व
९०३ Etched चरवलेला
९०४ Etching क्षरण
९०५ Ethnic slur वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने
९०६ Euphoria खूप संतोष, समाधान
९०७ Evaluate मूल्यांकन करणे
९०८ Evanescent अल्पजीवी
९०९ Evangelist शुभवर्तमानलेखक
९१० Evaporation बाष्पीभवन
९११ Event घटना
९१२ Eventually परिणामतः, कालौघात, यथावकाश, होता-होता, अनुषंगाने
९१३ Evidence पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण
९१४ Evolution उत्क्रांती
९१५ Exalt सुदृढ करणे
९१६ Excessive अतिशय, जास्तीचा, अतिरेकी
९१७ Exchange परस्परांतरण, विनिमय
९१८ Exciting उद्दीपक
९१९ Executioner अंमलदार, जल्लाद
९२० Executive कार्यकारी, अंमलदार
९२१ Exemplify नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे
९२२ Exhaustive सर्वंकष
९२३ Exist राहणे
९२४ Exit निकास
९२५ Experiment प्रयोग, चाचणी
९२६ Expert तज्ञ
९२७ Expiration of patent एकस्वाचे अवसान, एकस्व निवर्तन
९२८ Expiry निवर्तन
९२९ Expiry date अवसादकाल
९३० Explanation स्पष्टीकरण
९३१ Exploitation पिळवणूक, दोहन
९३२ Explore शोधणे, हुडकणे, गवेषण, आढावा घेणे
९३३ Explosion स्फोट, विस्फोट
९३४ Exponential or logarithmic घातधर्मी
९३५ Expose सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे
९३६ Exposed दर्शित, खुला राहिलेला, अनुभव संपन्न
९३७ Exposure संसर्ग, प्रादुर्भाव, उपसर्ग, वाव, संपर्क, उजेडात आणणे, उघडा करणे
९३८ Expression राशी, अभिव्यक्ती, प्रकटन
९३९ Exquisite सर्वोत्कृष्ट
९४० Extensive व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत, वर्धित, वाढता
९४१ Extensively विस्तृत प्रमाणात
९४२ Extenuating महत्त्व पटवणार्‍या
९४३ Extra अतिरिक्त
९४४ Extraction निष्कर्षण
९४५ Extraneous बाह्य
९४६ Extrapolation अज्ञात अवस्थेबाबतचे, उपलब्ध माहितीवरून केलेले अनुमान
९४७ Extrovert बहिर्मुख
९४८ Facade दर्शनी बाजू
९४९ Facilitating सुलभ करणार्‍या
९५० Factors सहघटक, सहगुणक
९५१ Factory कारखाना
९५२ Failed अयशस्वी ठरलेला
९५३ Fairly-large बर्‍यापैकी मोठा
९५४ Familiar सुपरिचित, ओळखीचा, नेहमीचा
९५५ Fanatic धर्मवेडा, कर्मठ
९५६ Fantastic छांदिष्ट, विलक्षण
९५७ Farmer शेतकरी
९५८ Fascinating लोभस, चित्ताकर्षक
९५९ Fascination मोहिनी, भारणे
९६० Fascist दमनकारी, हुकूमशाही
९६१ Fast जलद, द्रुतगती, त्वरित
९६२ Fast Breeder द्रुत अभिजनक
९६३ Fast Fission Factor द्रुत विदलन गुणांक
९६४ Fast food सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ
९६५ Fat मेद
९६६ Fatty acids मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले
९६७ Favorable पक्षकर
९६८ Favorable समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक
९६९ FBS-Fasting Blood Sugar उपाशीपोटी रक्तशर्करा
९७० Feast मेजवानी
९७१ Feature पैलू, अंग, वैशिष्ट्य
९७२ Feeling of connection संलग्नतेची भावना
९७३ Feelings संवेदना, भावना
९७४ Fellow सन्माननीय सदस्य, सोबती
९७५ Femoral ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील
९७६ Ferrite core फेराईटचे केंद्रक
९७७ Ferro-magnetic लोहचुंबकीय
९७८ Fetish बाऊ करणे
९७९ Fever ताप, ज्वर, क्षोभ
९८० Fiber तंतू
९८१ Fibrin रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन
९८२ Fibroblasts जोडणार्‍या उतींतील पेशी
९८३ Fickle तकलादू
९८४ Fiction कल्पना, रचना, साहित्य, कल्पित
९८५ Fidget कंटाळणे
९८६ Field (size field) क्षेत्र, जागा
९८७ Fiercely जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा
९८८ Fight-Or-Flight लढा-अथवा-पळा
९८९ Figure आकृती
९९० Filament दिव्यातील तार, तार
९९१ Filched चोरले
९९२ File धारिणी, संचिका, कोषिका
९९३ Filter गाळणी
९९४ Filthy खराब, घाण, वाईट
९९५ Find शोधा
९९६ Find and Replace शोधा व बदलवा
९९७ Find Next पुढचे शोधा
९९८ Fine बारीक कण, तपशिलातील, शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र
९९९ Fine-bore सूक्ष्म-छिद्र
१००० Finite सांत, मर्यादित, सीमित
१००१ Fissile Material विदलनकारी पदार्थ
१००२ Fission विदलन
१००३ Fissionable विदलनक्षम, उर्वरक
१००४ Fitness स्वास्थ्य, स्वस्थता
१००५ Fizzle फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे
१००६ Flag (Boolean flag) झेंडा, ध्वज, निशाणी
१००७ Flaky वरवरचा
१००८ Flap पाळी, पंख
१००९ Flash झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी)
१०१० Flash back पूर्वायुष्यस्मरण
१०११ Flash of light चमक
१०१२ Flaunt निर्लज्ज प्रदर्शन
१०१३ Flavor स्वाद
१०१४ Flexible लवचिक
१०१५ Flinch कचरणे, परावृत्त होणे
१०१६ Flout अवमान, उपहास
१०१७ Flow प्रवाह
१०१८ Fluid द्रायू
१०१९ Flunk नापास करणे, अनुत्तीर्ण करणे
१०२० Fluorescence प्रकाशाने प्राप्त होणारी रंगीत चकाकी, रंगस्फुरण, प्रतिदिप्ती, प्रस्फुरण
१०२१ Flying spot digitizer उडता-ठिपका-चित्रांकक
१०२२ Focus केंद्रित करणे, केंद्र
१०२३ Focused केंद्रित
१०२४ Folder कप्पा
१०२५ Follicle लघु-रसपिंड, रंध्र
१०२६ Follow अनुसरणे
१०२७ Follow-up पाठपुरावा
१०२८ Font अक्षर-साचा
१०२९ Forbidden वर्जित, निषिद्ध, परवानगी नसलेला
१०३० Force बल
१०३१ Foreboding भाकीत करणे, अपशकून
१०३२ Foreground पूर्वपिठीका
१०३३ Forgiveness क्षमाशीलता
१०३४ Form स्वरूप
१०३५ Formal औपचारिक
१०३६ Format मसुदा, स्वरूप, नमुना
१०३७ Formation निर्मिती घडण
१०३८ Formidable अवघड, कठीण
१०३९ Formula सूत्र
१०४० Fortes गढी
१०४१ Fortitude धैर्य, सहनशक्ती
१०४२ Forum सार्वत्रिका
१०४३ Fountain कारंजे
१०४४ Four factor formula चतुर्घटक सूत्र
१०४५ Four Performance Dimensions चतुर्गुणवत्ता आयाम
१०४६ Fowl कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू
१०४७ Foxglove (Digitalis) हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती
१०४८ Fractals अपूर्णमिती
१०४९ Fraction अंश, भाग, हिस्सा
१०५० Fractional distillation आंशिक उर्ध्वपातन, आंशिक-उत्कलन-शमन
१०५१ Fractionation column आंशिकीकरण स्तंभ
१०५२ Frame चौकट
१०५३ Frame-of-reference संदर्भ चौकट
१०५४ Free मुक्त
१०५५ Free to move स्वायत्त, हालचालीस मुक्त
१०५६ Free will मुक्त निवड, मुक्त इच्छा
१०५७ Frequency वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने, वारंवारिता, कंपनदर, स्पंदनदर
१०५८ Fretted चिंतित असणे, अस्वस्थ असणे
१०५९ Friedrich Wilhelm Nietzsche जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे
१०६० Fringes झालर, किनार, हद्द
१०६१ Frivolous निरर्थक
१०६२ Frown नापसंती व्यक्त करणे
१०६३ Frustrate हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे
१०६४ Fuel इंधन
१०६५ Full पूर्ण
१०६६ Function प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य, फलन
१०६७ Functional capacity कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता
१०६८ Fusion संयोग, संदलन, संमिलन
१०६९ Fuzzy कल-निश्चितीत
१०७० Galaxy आकाशगंगा
१०७१ Gall bladder पित्ताशय
१०७२ Gall stone पित्तखडा
१०७३ Gallery सज्जा
१०७४ Galling छळणारा, नकोसे करणारा
१०७५ Galloping घोडदौड करणे, भरधाव जाणे
१०७६ Game खेळ
१०७७ Gangrene अचेतनता
१०७८ Gaps फटी
१०७९ Gas ज्वलनीय वायू
१०८० Gasless वायुरहित
१०८१ Gas-tight वायु-गच्च
१०८२ Gastrointestinal आतडयातील
१०८३ Gay आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी
१०८४ Gear दंतुरचक्र
१०८५ Gecko lizards सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी
१०८६ Gedit चित्रसंपादन
१०८७ Gene जनुका
१०८८ General सामान्य
१०८९ Generation जनन, निर्मिती
१०९० Generator जनित्र
१०९१ Genius अधिदैवत, बुद्धीवैभव, अत्यंत बुद्धीमान मनुष्य, द्रष्टा, विद्वान
१०९२ Gently अलगद, सौम्यपणे
१०९३ Geodesic भूपृष्ठमितीय
१०९४ Geometry भूमिती
१०९५ Geo-Thermal भू-औष्णिक
१०९६ Germs जंतू
१०९७ Gesture हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल
१०९८ Get rid off चे उच्चाटन करणे
१०९९ Giggling खिदळणे
११०० Glamour मोहिनी, आकर्षण
११०१ Glance दृष्टीक्षेप
११०२ Glass blower कांचफुंक्या, कासार
११०३ Glaucoma बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष
११०४ Glossary, terminology पारिभाषिक शब्द
११०५ Glow प्रभा, आभा, उजाळा, प्रकाश, उजेड, दिप्ती
११०६ Gnarled गाठीगाठीचा, गाठांळ
११०७ Goan Cuisine गोवन पाककृती
११०८ Gout संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे
११०९ Governor नियामक
१११० Grace दिमाख, डौल, मोकळेपणा
११११ Grapevine द्राक्षवेल
१११२ Graph आलेख
१११३ Graphical आरेखीय, आलेखीय
१११४ Gratification तुष्टिकरण
१११५ Grating सूक्ष्मछिद्रगाळणी
१११६ Great महान
१११७ Green House हरितकुटी
१११८ Grin हसणे, स्मित करणे
१११९ Grinning गंमतीशीर, मिष्कील
११२० Group गट, वर्ग
११२१ Group discussion गटचर्चा
११२२ Group setting गटसंच
११२३ Groups गट
११२४ Grudgingly नाखुषीने
११२५ Grumpy अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर
११२६ Guest पाहुणा
११२७ Guide मार्गदर्शक
११२८ Gut आंतडे, आंत्र
११२९ Gymnasium व्यायामशाळा
११३० Haital hernia अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश
११३१ Half-cycle अर्ध-आवर्तन, अर्धा फेरा
११३२ Hand off हस्तांतरण
११३३ Handiwork हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी
११३४ Handle मुष्टीदंडा, मूठ, कडी
११३५ Handler हाताळणारा
११३६ Handling हाताळणी
११३७ Hapless दुर्दैवी
११३८ Hard water कठीण पाणी
११३९ Harm दुखापत, धोका
११४० Harmonic आवर्ती, लयबद्ध
११४१ Harmony लय, ताल, तालमेळ
११४२ Hassled त्रास, कटकट, भांडण
११४३ Hatchet लहान कुर्‍हाड, परशू
११४४ Haul धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे
११४५ Hazard नुकसान, घसारा, नाश, हानी
११४६ Head मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष
११४७ Head ache डोकेदुखी
११४८ Header उपशीर्ष, मथळा
११४९ Heal बरे करणे
११५० Health आरोग्य
११५१ Health Club आरोग्य-साधक-संघ
११५२ Health nuts आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले
११५३ Heart Attack हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटका
११५४ Heart Beat Rate हृदय-स्पंदन-दर
११५५ Heart Deformity हृदयविकार, हृदयविकृती
११५६ Heart Disease हृदयविकार, हृदयरोग
११५७ Heart Fail हृदय निष्क्रीय होणे
११५८ Heat उष्णता, उष्मा
११५९ Heating तापन
११६० Heavy water जड पाणी
११६१ Heft वजन उचलणे
११६२ Height उंची
११६३ Helical मळसूत्री, शंक्वाकृती, शंक्वाकार
११६४ Helio अवकाशीय
११६५ Help मदत
११६६ Hemoglobin (HB) रक्तरंजक द्रव्य
११६७ Hemolyze रक्तपेशीचा विनाश
११६८ Hemorrhage रक्तस्राव
११६९ Hepatocytes यकृतपेशी
११७० Hepatomegaly यकृतवृद्धी
११७१ Here येथे
११७२ Heredity आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे
११७३ Hide लपवा
११७४ High frequency उच्च वारंवारता
११७५ Higher Self परमात्मा, उच्चतर स्वत्व
११७६ Highly advanced अतिप्रगत
११७७ Highly magnified अति-वर्धित
११७८ Hint टीप
११७९ History इतिहास
११८० Hodoscope भारित-कण-रेषा-दर्शक
११८१ Holder पकडणारा
११८२ Hole उणीव, छिद्र
११८३ Holistic सर्वसमावेशक, एकवटून, साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र
११८४ Home guards गृहरक्षक
११८५ Home Heating गृह तापन
११८६ Home location register स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक
११८७ Homeostatic वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती
११८८ Homogeneous एकसारखी, एकसारखे, एकमूळ, एकसुरी
११८९ Honchos प्रमुख, उच्चपदस्थ
११९० Hoopster गोफण फिरवणारा
११९१ Horizontal क्षैतिज, आडवा
११९२ Hormone संप्रेरक
११९३ Hospital रुग्णालय, शुश्रुषालय, इस्पितळ
११९४ Host यजमान
११९५ Hostile प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल)
११९६ Huge अवाढव्य, अजस्त्र
११९७ Humanity मानवजात
११९८ Hydraulics द्रव चालिकी
११९९ Hydro-carbon उदक-कर्ब
१२०० Hydro-electricity जल-विद्युत
१२०१ Hyper fragments अति-तुकडे
१२०२ Hyper phosphorescence अतिस्फुरण
१२०३ Hyperbola अपास्त, अतिवलय
१२०४ Hyperfine structure अतिसूक्ष्म संरचना
१२०५ Hyperglycemia रक्तशर्करेचा अतिरेक (रक्तात २.४३ ग्रॅम/लिटर पेक्षा जास्त रक्तशर्करा असणे)
१२०६ Hypertrophy विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी
१२०७ Hypertrophy सूज, अवास्तव विस्तार
१२०८ Hypothesis परिकल्पना, गृहितक, समज, धारणा
१२०९ Icon द्योतक
१२१० Ideally तत्त्वत:, आदर्शतः
१२११ Identity ओळख
१२१२ Identity card ओळखपत्र
१२१३ Idle (idle task) निष्क्रिय
१२१४ Illness आजारपण
१२१५ Illustrate विषद करणे
१२१६ Image चित्र
१२१७ Imagery कल्पनाचित्रण
१२१८ Immediate त्वरित, लगेच, ताबडतोब
१२१९ Immigration देशांतर
१२२० Immune प्रतिकारक्षमता
१२२१ Immune System रोगप्रतिकार प्रणाली
१२२२ Immunization प्रतिकारक्षमतावर्धन
१२२३ Immunology रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र
१२२४ Impact संघात, आघात
१२२५ Impeccable निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक
१२२६ Imperialist साम्राज्यवादी
१२२७ Impermeable अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीय
१२२८ Impetus जोर, चालना, गतीचा वेग
१२२९ Implicate ध्वनित करणे, गुंतविणे
१२३० Implication सूचन, पर्यवसान, परिणाम
१२३१ Implications पर्यवसान
१२३२ Important महत्त्वाचा
१२३३ Impregnated अवगुंठित
१२३४ Impressive प्रभावी, छाप पाडणारे
१२३५ Impudence उद्दामपणा
१२३६ Impulse स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग
१२३७ In phase प्रावस्थ
१२३८ In vivo जिवंत शरीरात
१२३९ Incandescent lamp तप्ततार दीप
१२४० Incidence आविष्करण, घटना, प्रकरण
१२४१ Incident आपाती, येता
१२४२ Incidental प्रासंगिक
१२४३ Incidentally घटना घडल्या त्यानुसार
१२४४ Incipient सुरूवातीच्या अवस्थेतील
१२४५ Include समाविष्ट
१२४६ Incognito छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा
१२४७ In-consistencies समन्वयहीनता
१२४८ Indent समास
१२४९ Index सूची
१२५० Indian Cuisine भारतीय पाककृती
१२५१ Indicator दर्शक
१२५२ Indices घातांक
१२५३ Indignant अन्यायाने पेटून उठलेला
१२५४ Indignantly संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे
१२५५ Induce उद्युक्त करणे
१२५६ Induced electricity प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत
१२५७ Inductance प्रेरणा
१२५८ Induction प्रेरणा देणे, ओळख करून देणे
१२५९ Inductive प्रेरणादायी, प्रेरक
१२६० Inelastic अप्रत्यास्थ
१२६१ Inert gases निष्क्रिय वायू
१२६२ Inertia जडत्व
१२६३ Inexorably पाषाणहृदयी, कठोर
१२६४ Infarction उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन.
१२६५ Infection संसर्ग
१२६६ Inferior vena cava निम्न महाशीर
१२६७ Inferiority complex न्यूनगंड
१२६८ Infinite Multiplication Factor अनंत गुणक गुणकांश
१२६९ Inflammation जळजळ, दाह
१२७० Influence प्रभाव
१२७१ Information माहिती, सूचना, जाणकारी
१२७२ Infrastructure पायाभूत सुविधा
१२७३ Infringement analysis उल्लंघन विश्लेषण/पृथक्करण
१२७४ Infuse आत सोडणे, शिरवणे
१२७५ Ingenious व्युत्पन्न, मौलिक
१२७६ Inherent स्वभावत:
१२७७ Inhibition संकोच, अडचण
१२७८ Injection बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे
१२७९ Injury इजा
१२८० Inlet प्रवेश
१२८१ Inning खेळी
१२८२ Innocuous निरुपद्रवी
१२८३ Innovation सृजन, कल्पकता
१२८४ Innovative सृजनशील, कल्पक
१२८५ In-phase प्रावस्थ, एकसमयस्थ, एकाच अवस्थेत राहणारा
१२८६ Input प्रवेशी
१२८७ Insert मध्ये टाका
१२८८ Inside आत
१२८९ Insidiously सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी
१२९० Insomnia निद्रानाश
१२९१ Inspection निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी
१२९२ Install उभारणे, स्थापन करणे, प्रतिष्ठापना करणे
१२९३ Installation स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन
१२९४ Installed प्रस्थापित
१२९५ Instantaneous तत्क्षणिक, तत्क्षणी
१२९६ Instead ऐवजी
१२९७ Instinct सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार
१२९८ Instrument उपकरण
१२९९ Instrumentation उपकरणन
१३०० Insulated रोधित, विद्युत अवरोधीत
१३०१ Insulation विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक
१३०२ Insulator रोधक, अवरोधक, विलगक, वेगळा ठेवणारा
१३०३ Insult अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी
१३०४ Intake सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ
१३०५ Integer पूर्णांक
१३०६ Integral एकसंध
१३०७ Integrated एकीकृत, बृहद्
१३०८ Integration समाकलन
१३०९ Integrity पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा
१३१० Intense तीव्र, गडद
१३११ Intensely प्रकर्षाने, तीव्रतेने
१३१२ Intensity तीव्रता, प्रखरता
१३१३ Interact अभिरत होणे, परस्पर संपर्क साधणे
१३१४ Interaction अन्योन्यक्रिया, परस्पर-संबंधन-अभिक्रिया
१३१५ Interactivity परस्परकार्यशीलता
१३१६ Intercostals छातीचे स्नायू
१३१७ Inter-denominational आंतरपंथीय
१३१८ Interdisciplinary विविध-विषय-संलग्न
१३१९ Interest स्वारस्य, रस, रुची, व्याज
१३२० Interesting स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक, सुरस, रुचिर
१३२१ Interface परस्परसंबंधन
१३२२ Interfere व्यतिकरण, उच्छेद, खटकणे, नडणे
१३२३ Interferometer तरंग-उच्छेद-मापक
१३२४ Intern प्रशिक्षणार्थी
१३२५ Internal combustion engine अंतर्गत-ज्वलन-शक्तियंत्र
१३२६ Internet Protocol आंतरजाल शिष्टाचार
१३२७ Interpret अनुवाद करणे, समजावणे
१३२८ Interpretation अनुवाद, समाकलन, स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे
१३२९ Interrelated परस्परसंबंधित
१३३० Intervention हस्तक्षेप
१३३१ Intimacy जवळीक
१३३२ Into मध्ये
१३३३ Intractable अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा
१३३४ Intravenous शीरेतून द्यावयाचा
१३३५ Intricate सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण
१३३६ Intrigue चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे
१३३७ Intrinsic अंगभूत
१३३८ Introduced सादर केला, प्रस्तुत केला
१३३९ Introduction तोंडओळख, परिचय
१३४० Introvert अंतर्मुख
१३४१ Intuition अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरित
१३४२ Invalid अवैध
१३४३ Invariable न चुकता
१३४४ Invariably सातत्याने, अविचलपणे, न चुकता, अपरिहार्यपणे
१३४५ Invention संकल्पनेस जन्म देणे, शोध
१३४६ Inventor’s notebook संशोधकाची नोंदवही
१३४७ Inverse विरुद्ध, प्रतिलोम
१३४८ Inverter उभयदिक्‌-कारक
१३४९ Investigation तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा
१३५० Ion मूलक
१३५१ Ion-drift मूलक-सरक
१३५२ Ionization मूलकीकरण
१३५३ Ionization Chamber मूलकीकरण कक्ष
१३५४ Irrefutable निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा
१३५५ Irritability चिडचिड
१३५६ Irritate प्रक्षुब्ध करणे
१३५७ Irritation जळजळ
१३५८ Ischemia अपुरा रक्तपुरवठा
१३५९ Isobars समभार (मूलद्रव्ये)
१३६० Isochronous समकालिक, समकालीन
१३६१ Isolated एकटा, वेगळा पडलेला
१३६२ Isomer सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू
१३६३ Isomeric सम-अवयविक, समपरिमाणयुक्त
१३६४ Isotones समसंख्य-विरक्तक (मूलद्रव्ये)
१३६५ Isotopes समस्थानिके
१३६६ Isotopic tracer समस्थानिकीय माग-वेधक
१३६७ Issue मुद्दा, अंक, प्रश्न
१३६८ It may be argued that असे विधान करता येईल की
१३६९ Italics तिरके
१३७० Ivy एक प्रकारची द्राक्षवेल, वेल
१३७१ Jericho पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर
१३७२ Jerry built ओबड धोबड, घाईने घडवलेली
१३७३ Jet झोत
१३७४ Jetlag हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा
१३७५ Jimmy Steward अमेरिकन अभिनेता (१९०८-१९९७) जो नीतीमान नायकाच्या भूमिका करे
१३७६ Jittery अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील
१३७७ Jocks स्कॉटिश सैनिक
१३७८ Journal नियतकालिक
१३७९ Judge न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे
१३८० Judging जोखणारा, पारखी
१३८१ Jugular गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला)
१३८२ Junction जोड स्थानक
१३८३ Junk food टाकाऊ अन्नपदार्थ
१३८४ Jury पंच, लवाद
१३८५ Just नुसते, न्याय्य, जेमतेम
१३८६ Justify तर्कसंगत पुष्टी करणे, पटवणे, योग्य ठरवणे
१३८७ Keratinocytes त्वचा पेशी
१३८८ Key-board कळसंच
१३८९ Kidney मूत्रपिंड, वृक्क
१३९० Killer instinct धडाडी
१३९१ Kindly प्रेमळपणे
१३९२ Kink तिढा
१३९३ Knotty गुंतागुंतीचा, गूढ
१३९४ Knowledge ज्ञान
१३९५ Laceration फाटलेली वा चिघळलेली जखम
१३९६ Lanthanides विरल-मृदा मूलद्रव्ये
१३९७ Laptop अंक-संगणक
१३९८ Larynx श्वसननलिका
१३९९ Lateral पृष्ठवर्ती
१४०० Launch फेकणे, सुरू करणे
१४०१ Leakage गळती
१४०२ Lean बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ
१४०३ Least count लघुत्तम मोजणी
१४०४ Left Anterior Descending (LAD) डावी पुढ़े उतरणारी
१४०५ Left Circumflex (LCX) डावी मागे वळणारी
१४०६ Left Main (LM) डावी मुख्य
१४०७ Legions बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर
१४०८ Lesion जखम, दुखापत
१४०९ Lethal जीवघेणा, प्राणघातक
१४१० Lethargy गुंगी, सुस्ती, आळस
१४११ Leukocytes रक्तातील पांढर्‍या पेशी
१४१२ Lever यकृत, पित्ताशय
१४१३ Lewisite धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग
१४१४ Liaison संधान
१४१५ Lichen दगडफूल
१४१६ Licorice ज्येष्ठमध
१४१७ Life time जीवनकाल
१४१८ Lifestyle जीवनशैली
१४१९ Ligation नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया
१४२० Light प्रकाश
१४२१ Light output प्रकाश निष्पादन
१४२२ Light water हलके पाणी
१४२३ Limber लवचीक होणे, चपळ होणे
१४२४ Limbo निष्क्रियता, दुर्लक्ष
१४२५ Limits मर्यादा, कक्षा, सीमा
१४२६ Linear रेषीय
१४२७ Liner अस्तर
१४२८ Lip ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण
१४२९ Lipid profile लिपिड रूपरेषा
१४३० Lizards पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग
१४३१ Lobe पाळी
१४३२ Localization स्थानिकीकरण
१४३३ Log नोंद
१४३४ Logarithm घातगणन
१४३५ Logic circuit तर्क-मंडल
१४३६ Lone एकटा, एकाकी
१४३७ Long life दीर्घायुष्य
१४३८ Longevity आयुष्यमान
१४३९ Loop परिपथ, मंडल
१४४० Loss क्षती, हानी, नुकसान
१४४१ Lucid समजदार
१४४२ Lukotrienes दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ
१४४३ Lull शांतता
१४४४ Lullaby अंगाई गीत
१४४५ Luminescence प्रकाशाने प्राप्त होणारी चकाकी, दिप्तीस्फुरण
१४४६ Luminosity दिप्ती, प्रभा
१४४७ Luster रया, चमक, झिलई, चकाकी
१४४८ Lymphocytes रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्‍या पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी
१४४९ Machine यंत्र
१४५० Macho पुरुषी
१४५१ Macrocyte महापेशी
१४५२ Macrophages महाभक्षक पेशी
१४५३ Macular त्वचेवरील डागांबद्दल
१४५४ Magna मोठा, महत्ता, महत्त्व
१४५५ Magnetic चुंबकीय
१४५६ Magnetic चुंबकीय
१४५७ Magnetic induction चुंबकीय प्रवर्तन
१४५८ Magnetism चुंबकत्व
१४५९ Magnetization चुंबकीकरण
१४६० Magneto-strictive चुंबक-संकोची
१४६१ Magnitude मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता, आकार, मिती
१४६२ Main switching station मुख्य बदल केंद्र
१४६३ Maintain जीवित ठेवणे, बाळगणे
१४६४ Maintenance देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे
१४६५ Majority बहुतांश
१४६६ Malaise अस्वस्थता
१४६७ Malignant कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट
१४६८ Manifest साकारणे, साकार करणे
१४६९ Manifestation आविष्करण
१४७० Manual मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली
१४७१ Manufacture निर्मिती, घडण, सृजन
१४७२ Many exposures अनेक घटनांची नोंद
१४७३ Map नकाशा, मानचित्र
१४७४ Marauders लुटारू
१४७५ Marginal माफक, सामासिक, जेमतेम
१४७६ Marijuana गांजा
१४७७ Mask पडदा
१४७८ Masquerade मुखवटा, वेष, सोंग
१४७९ Mass वस्तुमान
१४८० Mass Defect वस्तुमानातील तूट
१४८१ Mass Number वस्तुमानांक
१४८२ Mass spectrum वस्तुमान पट्टी वर्णपट
१४८३ Master निपूण
१४८४ Material वस्तू
१४८५ Mathematical transformations गणितीय परिवर्तने
१४८६ Matter जडपदार्थ
१४८७ Maximum कमाल, जास्तीत जास्त
१४८८ Meadow गवताळ प्रदेश
१४८९ Mean माध्य
१४९० Measure परिमाण
१४९१ Measure of Probability संभाव्यता माप
१४९२ Measurement मापन
१४९३ Mechanics यंत्रविद्या, यांत्रिकी, स्थितीगतीशास्त्र
१४९४ Mechanism घडामोडी, यंत्रणा
१४९५ Mechanism of action कार्यकलाप
१४९६ Medical advisor वैद्यकीय सल्लागार
१४९७ Medical School वैद्यशाळा
१४९८ Medicated Stent औषधावगुंठित विस्फारक
१४९९ Meditation ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन
१५०० Meeting बैठक, सभा, एकत्रिकरण
१५०१ Megato-cardia हृदय विस्तारणे
१५०२ Melting Point वितळण बिंदू
१५०३ Membrane आवरण
१५०४ MEMS-Micro Electro Mechanical Systems सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली
१५०५ Menial घरकाम करणारा
१५०६ Merit गुणवत्ता
१५०७ Mesa डोंगरी किल्ला, पठार
१५०८ Message switching station निरोप बदलणारे स्थळ
१५०९ Meta-analysis विश्लेषणांचे विश्लेषण
१५१० Metabolic चयापचयसंबंधित, जैविक
१५११ Metals धातू
१५१२ Metaphor रूपक
१५१३ Metastasize धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रोगाचे स्थलांतर
१५१४ Meticulous अतिसावघ
१५१५ Metrology मापन शास्त्र
१५१६ Micro दशलक्षांश, सूक्ष्म
१५१७ Microbiology सूक्ष्मजीवशास्त्र
१५१८ Microglia केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्या प्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी
१५१९ Microscope सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक
१५२० Micro-second सूक्ष्म सेकंद
१५२१ Micro-waves सूक्ष्म तरंग
१५२२ Milli लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त
१५२३ Million दशलक्ष
१५२४ Millisecond लघुसेकंद
१५२५ Minerals खनिजे
१५२६ Mini लघु
१५२७ Minimum किमान, कमीत कमी
१५२८ Mitochondria मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे
१५२९ Mitochondrion पेशीऊर्जाघर
१५३० Mitosis विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन
१५३१ Mobile चल, फिरता, भटक्या
१५३२ Mobility चपळता
१५३३ Model आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप
१५३४ Moderate माफक
१५३५ Moderator विमंदक, नेमस्तक
१५३६ Modern आधुनिक
१५३७ Modification बदल, पुनर्रचना
१५३८ Modulation अपरिवर्तन
१५३९ Molecular-biology रेणुजैविकी
१५४० Mollify सांत्वन करणे
१५४१ Momentum संवेग
१५४२ Monad एकल
१५४३ Monitor संगणकाचा पडदा
१५४४ Monitoring निगराणी, देखरेख
१५४५ Monk साधू
१५४६ Monkey शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून
१५४७ Monocytes रक्तातील मोठ्या पांढर्‍या पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो.
१५४८ Monograph विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध
१५४९ Monolithic एकमुस्त
१५५० Monolithic एकमुस्त
१५५१ Monoplace एकाजागी
१५५२ Monotonous एकसुरी, एकरंगी, एककल्ली
१५५३ Mood मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था
१५५४ Moody लहरी
१५५५ Mosaic खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास
१५५६ Motion चाल
१५५७ Motivating प्रेरक, प्रेरणादायक
१५५८ Motor चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक
१५५९ Motor driven rotor चालनायंत्र-संचालित-आस
१५६० Mouse संगणकाचा उंदीर
१५६१ Mouse pointer निदर्शक
१५६२ Mucus चिकट स्त्राव, पेशी वंगण
१५६३ Mucus membrane शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर
१५६४ Multiple-Risk-Factor बहुविध-धोके-गुणक
१५६५ Multiplication गुणन
१५६६ Multiplier गुणक
१५६७ multi-polarity बहु-धृवीयता
१५६८ Muscular Pain स्नायूंचे दु:ख
१५६९ Mutagen वांशिक माहितीतील बदलकर्ता
१५७० Mutagenic बदल घडवणारा
१५७१ Mutual induction सहप्रेरणा
१५७२ Myelin विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो
१५७३ Myocardium हृदयभिंत
१५७४ Myriad अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार
१५७५ Mystique वलय
१५७६ Mythology तत्त्वज्ञान
१५७७ Nacre मोत्याचा शिंपला
१५७८ Narration निरूपण, निवेदन किंवा कथन
१५७९ Nascent उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख
१५८० Nasty हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक
१५८१ Naturalization नागरिकत्व देणे, आपलासा करणे, सामावून घेणे
१५८२ Nausea मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा
१५८३ Necrosis शिंपलीभवन
१५८४ Necrotic हाड कुजणे, अस्थिकोथ
१५८५ Negative ऋणात्मक
१५८६ Negatively Charged ऋण प्रभारित
१५८७ Nerve मज्जातंतू, चेतातंतू
१५८८ Nervous अस्वस्थ, भयभीत
१५८९ Neutral particle विरक्त कण
१५९० Neutron विरक्तक
१५९१ Neutron Density विरक्तक घनत्त्व
१५९२ Neutron Leakage विरक्तक गळती
१५९३ Neutron Poison विरक्तक विष
१५९४ Niche खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान
१५९५ Niche market फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ असे आहे
१५९६ Nightmares भीतीस्वप्ने
१५९७ Nobel elements राजस मूलद्रव्य
१५९८ Noise गोंधळ
१५९९ Nomeostasis बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे सामर्थ्य
१६०० Non-Leakage गळतीबंद
१६०१ Non-proliferation treaty (NPT) इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार
१६०२ Non-returnable एकदिश, ना परतीचा
१६०३ Normal लंब, सामान्य
१६०४ Notable दखलपात्र
१६०५ Noticeable लक्षवेधक, दखलपात्र
१६०६ Nozzle कारंजमुख, तोटी
१६०७ Nucleic acid आवश्यक संमिश्र सेंद्रिय आम्लांचा कुठलाही गट जो सर्वच सजीव पेशींमधे असतो
१६०८ Nucleon अणुगर्भक
१६०९ Nucleotide न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे
१६१० Nucleus अणुगर्भ, अणुकेंद्रक
१६११ Numb बधीर
१६१२ Numeric अंकीय, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय
१६१३ Nut कठीण कवचाचे फळ
१६१४ Nutation अक्षवलन, डोल
१६१५ Nutritional पोषणात्मक
१६१६ Objective वस्तुनिष्ठ
१६१७ Observation अनुमान, नोंद
१६१८ Obsessed अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला
१६१९ Obviousness स्वाभाविकता
१६२० Occasionally क्वचित, कधीकधी
१६२१ Occlude थांबवणे, बंद करणे
१६२२ Occlusive ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक
१६२३ Occult गुप्त, गुह्य, गूढ
१६२४ Of no significance लक्षणीय नसलेला, कमी महत्त्वाचा
१६२५ Office action कार्यालयीन कारवाई
१६२६ Oft cited वारंवार दाखला दिला जाणारा
१६२७ Often बहुधा
१६२८ Ominous अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून
१६२९ Omnipotent सर्वशक्तिमान
१६३० Omnipresent सर्वसाक्षी
१६३१ Omniscient सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता
१६३२ On output terminals निवेषी जोडांवर
१६३३ Oncology गळूशास्त्र, गांठशास्त्र
१६३४ On-line संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ
१६३५ Operating system कार्यकारी प्रणाली
१६३६ Operation शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन
१६३७ Operation Theater शस्त्रक्रिया कक्ष
१६३८ Optical spectrum दृक्‌ पट्टी वर्णपट
१६३९ Optimum समुचित, योग्य, यथातथ्य
१६४० Orbit कक्षा
१६४१ Orbital or azimuthal कक्षक, कक्षकीय, कक्षीय
१६४२ Order सुसूत्रता, आज्ञा, हुकूम, सुसंगती
१६४३ Order of magnitude परिमाणाचा स्तर
१६४४ Ordinal number अनुक्रमांक
१६४५ Organism जैवप्रणाली
१६४६ Orientation दिशाभिमुखता, उगम-दिशा, कल, अभिमुखता
१६४७ Orthodox सनातनी
१६४८ Oscillation दोलन
१६४९ Oscillator आंदोलक
१६५० Oscilloscope स्पंददर्शक, आंदोल-दर्शक
१६५१ Ostensibly सकृतदर्शनी, दिसतो तसा, बाह्यात्कारी
१६५२ Osteoblasts अस्थिजनक पेशी
१६५३ Osteoporosis अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता
१६५४ Outcome परिणती, परिणाम
१६५५ Outline रूपरेषा
१६५६ Outmodel कालबाह्य, प्रचारात नसलेली
१६५७ Output निवेशी, निष्पन्न संकेत
१६५८ Output channels निष्पादन-वाहिन्या
१६५९ Overcast ढगाळलेला
१६६० Overestimate अधिक किंमत करणे
१६६१ Overhead उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणार्‍या
१६६२ Overhead Paging शीर्षस्थ संदेश
१६६३ Overlap अतिव्याप्ती, परस्परांस झाकोळून टाकणे
१६६४ Overt सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीय
१६६५ Overview गोषवारा
१६६६ Oxidation प्राणिलीकरण
१६६७ Oxygen reactor प्राणवायू भट्टी
१६६८ Pacifism देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान
१६६९ Pacifist शांततावादी
१६७० Pair Production युग्म उत्पादन
१६७१ Pair spectrometer जोडी-वर्णपटमापक
१६७२ Palatable रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा
१६७३ Paleontology जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र
१६७४ Pancreas स्वादुपिंड
१६७५ Panoply देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच
१६७६ Pant पाटलोण
१६७७ Parabola परवलय
१६७८ Parabolic परवलयी
१६७९ Parabolic curve परवलयी वक्ररेषा
१६८० Paradigm प्रारूप, नमुना, साचा
१६८१ Paradox अतार्किकता, अतर्क्य अवस्था, विरोधाभास
१६८२ Parallel समांतर
१६८३ Para-magnetic निम-चुंबकीय
१६८४ Paramedic परिचारक
१६८५ Paraqual सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक
१६८६ Parathormone कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक
१६८७ Parathyroid gland अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक
१६८८ Parent पालक, पूर्वज, मूळ
१६८९ Paring tube पृथक्करण नलिका
१६९० Parity सांख्य किंवा समता
१६९१ Partial आंशिक
१६९२ Participant सहभागी
१६९३ Particle कण
१६९४ Passion वेड, छंद
१६९५ Paste चिकट पदार्थ, खळ, गोंद, डिंक
१६९६ Pasteboard चिकटफळा
१६९७ Patent हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार
१६९८ Patent pending विचाराधीन एकस्व
१६९९ Patentability एकस्वयोग्यता, पेटंटक्षमता
१७०० Patented निर्मितीहक्कसुरक्षित
१७०१ Pathology शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान
१७०२ Patriarch कर्ता
१७०३ Patronize आश्रय देणे
१७०४ Pattern आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्‍हा, ढाचा, ढब, आकृतीबंध, ठसा, साचा, प्रारूप
१७०५ Peasant गावंढळ, शेतकरी, खेडूत
१७०६ Peer सारख्या योग्यतेचा
१७०७ Peer reviewed समकक्ष लोकांकडून परीक्षित
१७०८ Peers बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा
१७०९ Pellet गुटिका
१७१० Pendulum दोलक
१७११ Penetrate भेदणे, शिरकाव करणे
१७१२ Penetration शिरकाव
१७१३ Penetration power विभेदनशक्ती, भेदकता
१७१४ Peptic पचनासंबंधी
१७१५ Per channel प्रती वाहिनी
१७१६ Perceived भासमान
१७१७ Perceiving सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण
१७१८ Perception संवेदना
१७१९ Percutaneous धमनीप्रवेशक
१७२० Perfect परिपूर्ण
१७२१ Perforated सच्छिद्र
१७२२ Performance कर्तबगारी
१७२३ Perfusion प्रसार, अभिसार
१७२४ Perils धोके, विनाशसंभव
१७२५ Period आवर्तकाल, कालावधी, मुदत
१७२६ Periodic-time आवृत्ती काल
१७२७ Peripheral परिघीय
१७२८ Permanent कायमस्वरुपी
१७२९ Permeability निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमता
१७३० Permeable पाझरयोग्य, पाझरक्षम
१७३१ Permissible अनुज्ञेय, अनुज्ञप्त
१७३२ Permitted to leak गळू दिला जाणारा
१७३३ Perpetuate चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे
१७३४ Persecution वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे
१७३५ Persist टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे
१७३६ Perspective दृष्टिकोन
१७३७ Pertinent आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला
१७३८ Pervasive व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला
१७३९ Pestilence प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग
१७४० PET-Positron Emission Tomography धनविजक उत्सर्जक दृष्यांकने
१७४१ Peugot एक चारचाकी
१७४२ Phagocyte भक्षकपेशी
१७४३ Phagocytosis रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया
१७४४ Pharynx तोंड, उदरनलिका
१७४५ Phase प्रावस्थ
१७४६ Phenomenal लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य
१७४७ Phenomenon आविष्कार, घटना, विधी
१७४८ Philosophies विचारसरणी, तत्त्वज्ञान
१७४९ Phosphorescence काळोखात्तील मंद चकाकी, प्रस्फुरण
१७५० Phosphors प्रस्फुरक
१७५१ Photoelectric प्रकाश-विद्युत
१७५२ Photographic emulsion प्रकाशचित्रक-अविद्राव्य-द्रवांचे-मिश्रण
१७५३ Photo-multiplier-tubes प्रकाश-गुणक-नलिका
१७५४ Photon प्रकाश-कण
१७५५ Phrase-ology परिभाषा
१७५६ Physick वैद्यक
१७५७ Physiological शारीरिक
१७५८ Pile थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास
१७५९ Pilot पथदर्शी, सुकाणूधारी, वैमानिक, कर्णधार
१७६० Pilot reading मार्गदर्शक वाचन
१७६१ Pilot study प्रारूप अभ्यास
१७६२ Pioneering पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक
१७६३ Placebo अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपाय घेत असल्याचे केवळ समाधान
१७६४ Placenta वार
१७६५ Placid शांत, सौम्य
१७६६ Plant संयंत्र
१७६७ Plaque कीटण
१७६८ Plaque calcifies कीट कॅल्शियमने टणक होते
१७६९ Plasma प्राकल, पटल, जीवद्रव्य
१७७० Plasma Membrane प्राकलावरण
१७७१ Plastic मेणकागद, मेणकापड
१७७२ Platelet तंतुकणिका, बिंबाणू
१७७३ Plazmodial Stage प्राकलावस्था
१७७४ PLBS-Post Lunch Blood Sugar खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा
१७७५ Plight अवस्था, दैना, दशा
१७७६ Plummeted ढासळलेल्या
१७७७ PMT-photo-multiplier-tube प्रकाश-गुणक-नलिका
१७७८ Poach शिजवणे
१७७९ Point मुद्दा
१७८० Pointing device निर्देशसाधन
१७८१ Polarization ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण
१७८२ Pole अग्र, ध्रुव
१७८३ Policy धोरण
१७८४ Politely सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे
१७८५ Political राजकीय
१७८६ Pond जलाशय
१७८७ Ponderator वजनवर्धक
१७८८ Pool कुंड
१७८९ Porcelain चिनी माती
१७९० Pores छिद्रे, भोके
१७९१ Porous सच्छिद्र
१७९२ Portent अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण
१७९३ Position स्थिती
१७९४ Positive धनात्मक
१७९५ Positively Charged धन प्रभारित
१७९६ Positron धन विजक
१७९७ Post Mortem Inspection उत्तरीय तपासणी
१७९८ Posterior मागील
१७९९ Postulates गृहितके
१८०० Postures शरीरस्थिती, अवस्था, आसन
१८०१ Potential विभव, स्थितिज
१८०२ Potential barrier विभव अडथळा
१८०३ Potential difference विभवांतर
१८०४ Potential energy स्थितिज उर्जा
१८०५ Power Density शक्ती घनत्व
१८०६ Power station शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र
१८०७ Practical व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक
१८०८ Practically प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः
१८०९ Practice पद्धत, व्यवहार
१८१० Practicing कार्यरत
१८११ Practitioner वैद्यकीय व्यावसायिक
१८१२ Pragmatism केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती
१८१३ Prank खोडी
१८१४ Precession अयनगती
१८१५ Precipitate अवक्षेप
१८१६ Precise नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत
१८१७ Precursor अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे
१८१८ Predicament दुविधा, कठीण प्रसंग
१८१९ Predictable पूर्वानुमान करण्यायोग्य
१८२० Predisposition पूर्वविरोध
१८२१ Predominate प्रबळ ठरणे, उठून दिसणे
१८२२ Preference प्राधान्य, पसंती
१८२३ Prefix पूर्वोपसर्ग
१८२४ Present day अद्यतन, हल्लीचा
१८२५ Preserve टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे
१८२६ Pressure दाब
१८२७ Pressure Vessel दाब-पोत
१८२८ Pressurized Water दाबित जल
१८२९ Pre-Stress पूर्वबल
१८३० Presumption of validity वैधतेचा पूर्वग्रह
१८३१ Pretzel सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट
१८३२ Preventive प्रतिबंधात्मक
१८३३ Primary प्राथमिक
१८३४ Primate एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात
१८३५ Primates प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग
१८३६ Primordial आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल
१८३७ Principle सिद्धांत, तत्व
१८३८ Prior art, related art पूर्वशोध, पूर्वशोधित, पूर्वज्ञात, स्वीकृती
१८३९ Priority अग्रक्रम, प्राधान्यक्रम, प्राथमिकता
१८४० Privilege विशेषाधिकार, मोकळीक, मुभा, सवलत
१८४१ Privy खास, गुप्त
१८४२ Probability संभाव्यता
१८४३ Probe शोधक
१८४४ Problem समस्या, प्रश्न
१८४५ Process प्रक्रम
१८४६ Processing प्रक्रिया
१८४७ Prod उद्युक्त करणे, टोचणे
१८४८ Production उत्पादन, उत्पन्न, उपज
१८४९ Productivity उत्पादनक्षमता, उत्पादकता
१८५० Profile रूपरेषा
१८५१ Proforma आराखडा, प्रारूप
१८५२ Profound प्रकर्षाने
१८५३ Progeria बालवृद्धत्वाची विकृती
१८५४ Prognostications भाकीत करणे, पूर्वानुमान करणे
१८५५ Program कार्यक्रम
१८५६ Progressive वाढते
१८५७ Project प्रकल्प
१८५८ Projection प्रतिमा-वर्धन
१८५९ Proletariat औद्योगिक मजूरांचा वर्ग
१८६० Promiscuously सर्वसमावेशक
१८६१ Promote पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे
१८६२ Prompt neutron सत्वर विरक्तक
१८६३ Prone प्रवृत्त, कल असलेला
१८६४ Propagation प्रसार, प्रचार
१८६५ Propel पुढे सरकवणे, ढकलणे
१८६६ Propelling पुढे सरकवणे, ढकलणे
१८६७ Properties गुणधर्म
१८६८ Prophet भविष्यवेत्ता
१८६९ Proportion प्रमाण
१८७० Proportional प्रमाणबद्ध
१८७१ Prospective भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा
१८७२ Prostaglandin पेशीजालातील संप्रेरके
१८७३ Prostate gland शुक्राशय पिंड, शुक्राशय ग्रंथी
१८७४ Protégé शिष्य, सहकारी, अनुयायी
१८७५ Prothrombin प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्‍या विकरात परिवर्तित होते
१८७६ Protocol औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा
१८७७ Proton धनक
१८७८ Provoke चेतवणे, चिथवणे
१८७९ Pseudo आभासी, नकली
१८८० PT-Prothrombin Time रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्‍या वेळाचे माप (१२ ते १५ सेकंद)
१८८१ Puff झुरका
१८८२ Pullies फिरक्या, चक्र्या, रिळे, चाके, रहाट, खिराडी
१८८३ Pulmonary फुफ्फुसाशी संबंधित
१८८४ Pulse भपका, फटका, स्पंद, स्पंदन
१८८५ Pump उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक, उदंचक
१८८६ Purport उद्देश असणे, अभिप्राय, तात्पर्य, भाव, सार
१८८७ Pursuit पाठलाग, उद्योग, अभ्यास
१८८८ Putrefaction सडण्याची प्रक्रिया
१८८९ Quackery वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी
१८९० Qualitative गुणात्मक, प्रकारात्मक
१८९१ Quality दर्जा, प्रत, गुणवत्ता
१८९२ Quality assurance दर्जा हमी
१८९३ Quality control गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन
१८९४ Quandary अनिश्चितता
१८९५ Quantitative परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक
१८९६ Quantity परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी
१८९७ Quantized पुंजरूप
१८९८ Quantum पुंज, प्रकाशशकण, विवक्षित टप्प्यांचा
१८९९ Quartz crystal वालुकास्फटिक
१९०० Question प्रश्न
१९०१ Questionable संशयास्पद
१९०२ Quiet down निवळणे
१९०३ Quintuple पाचपट
१९०४ Race जात, वंश, शर्यत
१९०५ Racist वंशाभिमानी, जातीयवादी
१९०६ Racquet अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी
१९०७ RADAR (radio Detection And Ranging) प्रारणशोध व पट्टीनिश्चिती
१९०८ Radial त्रिज्य
१९०९ Radial Artery अंगुष्टमुळाश्रित धमनी
१९१० Radiation प्रारण, किरणोत्सार
१९११ Radiator प्रारक
१९१२ Radiator hose प्रारकाची लवचिक रबरी नळी
१९१३ Radical, ion मूलक
१९१४ Radio प्रारणस्वरूप, किरणात्मक
१९१५ Radio-Activity किरणोत्सार सक्रियता
१९१६ Radio-auto-graph प्रारणीय-स्वयं-लेखन
१९१७ Radiologist किरणोत्सारतज्ञ
१९१८ Radio-waves प्रारणलहरीं, प्रारणतरंग
१९१९ Rage संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ
१९२० Raiders धावा बोलणारे शत्रुसैनिक, धाड घालणारे
१९२१ Rainy - - Autumn/Fall वर्षा शरद शिशिर
१९२२ Rancid कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट
१९२३ Random यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर
१९२४ Random Access Memory, RAM यदृच्छय शिरकाव स्मृती, स्मरणशक्ती
१९२५ Range पट्टी, पल्ला, परास, आवाका, पोहोच
१९२६ Rapid लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद
१९२७ Rationale आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव
१९२८ Rationing शिधावाटप, साठेबाजी
१९२९ Re selection पुनर्निवड
१९३० Reaction अभिक्रिया, प्रतिक्रिया
१९३१ Reactivity अभिक्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता
१९३२ Reactor प्रक्रियक, अणुभट्टी
१९३३ Reading निरीक्षण, वाचन
१९३४ Real Estate स्थावर, मालमत्ता, जमीन जुमला
१९३५ Realization वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, वास्तवाचे भान, अनुभूती, वटणे
१९३६ Really वस्तुत:, वास्तविक, खरे तर
१९३७ Reappraising पुनर्मूल्यांकन करणे
१९३८ Reasonable समजूतदार, तर्कनिष्ठ, शक्यकोटीतील, वाजवी
१९३९ Reasonable तर्कदुष्ट, तर्कसंगत, वाजवी
१९४० Reasonable cost वाजवी खर्च
१९४१ Reasonably accurate तार्किकदृष्ट्या अचूक, वाजवी
१९४२ Reasonably certain सयुक्तिकपणे निश्चित
१९४३ Reasonably good वाजवी चांगले
१९४४ Reasonably, well behaved पुरेसे चांगले वागणे
१९४५ Reassure आश्वस्त करणे
१९४६ Reception स्वागतकक्ष, स्वागत
१९४७ Reception area स्वागतकक्ष
१९४८ Recoil प्रतिसार
१९४९ Recommend शिफारस करणे
१९५० Reconstructed पुन्हा-साकारलेला
१९५१ Recording system नोंदप्रणाली
१९५२ Recovery time पुनर्स्थापनकाल
१९५३ Rectifier एकदिक्कारक
१९५४ Rectilinear सरळरेषी
१९५५ Recurrent पुनःपुन्हा घडणारा
१९५६ Reduction क्षपण, कमी करणे
१९५७ Reduction to practice व्यवहार्य प्रयोजन करणे
१९५८ Redundancy प्रचुरता
१९५९ Reflected परावर्तित झालेला
१९६० Reflector परावर्तक
१९६१ Refresher ताजातवाना करणारा
१९६२ Regalia राजेशाही पेहराव
१९६३ Regimen नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी
१९६४ Regressive घटते
१९६५ Regulate नियमन
१९६६ Re-habilitation पुनर्वसन
१९६७ Relapse माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणे
१९६८ Relation संबंध
१९६९ Relative abundance विपुलता, तुलनात्मक वैपुल्य, तुलनात्मक प्रचुरता
१९७० Relativity सापेक्षता
१९७१ Relax शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे
१९७२ relay संकेत-हस्तांतरक
१९७३ Relegated कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे
१९७४ Relentlessly अविरतपणे
१९७५ Relevant अनुषंगिक, सुसंगत, संबंधित
१९७६ Reliable खात्रीलायक, खात्रीशीर
१९७७ Religion धर्म
१९७८ Relish आनंद मानणे, समाधान मानणे
१९७९ Reluctant नाराज, नाखुष
१९८० Reluctantly नाखुषीने, कष्टाने
१९८१ Remarkable दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय
१९८२ Remission सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम
१९८३ Remote controller दूरनियंत्रक
१९८४ Renaissance पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ
१९८५ Renal मूत्रपिंडाबाबतचा
१९८६ Renal artery वृक्कीय धमनी
१९८७ Renowned प्रख्यात
१९८८ Renunciate त्याग करणे, संन्यास घेणे
१९८९ Repeatability पुनरावर्तनक्षमता
१९९० Repeatition rate पुनरावर्तनदर
१९९१ Replace बदलणे
१९९२ Replete भरपूर, पूर्ण, परिपूर्ण, भरलेला
१९९३ Report अहवाल
१९९४ Representation अभिव्यक्ती, प्रकटन
१९९५ Reprisal ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे
१९९६ Reprive तहकुबी
१९९७ Republic गणराज्य
१९९८ Repulsion अपकर्षण
१९९९ Repulsive Force विकर्षण बल
२००० Reset पुनर्कार्यान्वयन
२००१ Residual उर्वरित
२००२ Resilience लवचिकता
२००३ Resistance रोध, रोधी, विद्युत अवरोध
२००४ Resistor अवरोधक
२००५ Resolution सापेक्ष पृथकता, लघुत्तम मोजणी/पल्ला, विभेदनक्षमता
२००६ Resolution स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन, विभेदनक्षमता
२००७ Resolve विभेदन, निश्चय, निर्णय
२००८ Resolving power विभेदनशक्ती
२००९ Resonance अनुनाद
२०१० Resonance Escape अनुनादी सुटका
२०११ Resonance region अनुनादी क्षेत्र
२०१२ Resonant अनुनादी
२०१३ Resonant cavity अनुनादी पोकळी
२०१४ Resting विश्रांत
२०१५ Restless अविश्रांत, अविरत
२०१६ Restoring पुनःस्थापी
२०१७ Restraint संयम
२०१८ Result निकाल
२०१९ Retaliate प्रतिहल्ला करणे
२०२० Reticulum निर्विषारीकरणकक्ष
२०२१ Retreat शिबिर, विहार
२०२२ Retrospective सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी
२०२३ Reveal उघड होणे, समजून येणे
२०२४ Revered आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे
२०२५ Reverse bias विरुद्ध-दर्जा विभव
२०२६ Reversible परिवर्तनीय
२०२७ Review चिकित्सा, आढावा
२०२८ Revise परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे
२०२९ Reward पारितोषिक
२०३० Rich श्रीमंत, समृद्ध
२०३१ Right Coronary Artery (RCA) उजवी हृदय धमनी
२०३२ Rigid दृढ
२०३३ Rim कडा, वलय
२०३४ Rippling तरंगते, सळसळते
२०३५ Riser चढाव नलिका
२०३६ Risk जोखीम, धोका
२०३७ Roller फिरता दंडगोल
२०३८ Rolling लोटण
२०३९ Rotate परिभ्रमण, फिरविणे
२०४० Rotation चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता
२०४१ Rotational घूर्णन, चक्रीय
२०४२ Rotational motion घूर्णन चाल
२०४३ Roto Rooter अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता
२०४४ Rough approximation ढोबळ अदमास
२०४५ Routine दिनचर्या, दैनंदिनी
२०४६ Rule नियम
२०४७ Ruthless कठोर, निर्दय, निष्ठूर
२०४८ Safety सुरक्षा, सुरक्षितता
२०४९ Salient ठळक
२०५० Saturated संपृक्त
२०५१ Scaldino निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी
२०५२ Scale पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी
२०५३ Scalpel चाकू, सुरी, खरडणे
२०५४ Scampered सुळकन पळून जाणे
२०५५ Scan दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन
२०५६ Scanning चित्रांकन
२०५७ Scattering विखुरणे
२०५८ Scavenge झाडून काढणे
२०५९ Scavenging मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे
२०६० Schematic रचनात्मक
२०६१ Schematic representation of Milliken’s apparatus मिलिकन यांच्या प्रायोगिक उपकरणाचे संरचनात्मक प्रकटन
२०६२ Scheme आराखडा, रचना, संरचना
२०६३ Scintillate चमकणे
२०६४ Scintillation प्रस्फुरण
२०६५ Scintillation spectrometer प्रकाशोत्सर्जक वर्णपटमापक
२०६६ Scintillator प्रकाशोत्सर्जक
२०६७ Scoff निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे
२०६८ Scrawled खरडलेले, घाईने लिहीलेले
२०६९ Screw मळसूत्र, पेचखिळा
२०७० Scrounging मिळवणे, जमा करणे
२०७१ Scrounging up तयारी करणे
२०७२ Scrupulously सद्-सद्-विवेकाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू
२०७३ Scrutiny तपास, शहानिशा
२०७४ Scum घाण, मळ, फेस
२०७५ Seal गळतीरोधक, गच्चक, मोहरबंदी
२०७६ Seclusion विजनवास, एकांत
२०७७ Secular equilibrium निष्पक्ष स्थिरता
२०७८ Secured सुरक्षित, सुनिश्चित, निर्भ्रांत, निर्विघ्न, निर्धास्त
२०७९ Sedation मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे
२०८० Sedentary बैठा
२०८१ Selection निवड
२०८२ Self esteem स्व-सन्मान
२०८३ Self realization आत्मभान
२०८४ Self Sustaining स्वसंचालनक्षम
२०८५ Seminar परिचर्चा, अभ्यासवर्ग
२०८६ Semitic भाषिक, वांशिक
२०८७ Senescence वृद्ध होणे
२०८८ Senility म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था
२०८९ Sensing संवेदणे, जाणवणे
२०९० Sensitive संवेदनक्षम
२०९१ Sensual तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक
२०९२ Separator पृथक्कारक
२०९३ Serenity शांतपणा
२०९४ Series माला, मालिका, सर, क्रमवारी
२०९५ Serious विचारी, अभ्यासू, गंभीर
२०९६ Serve चाल करणे, सेवा करणे
२०९७ Severe गंभीर
२०९८ Severely गंभीररीत्या, तीव्रतेने
२०९९ Shape आकार
२१०० Share सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग
२१०१ Sharp सुस्पष्ट, कुशाग्र, धारदार
२१०२ Sheet तक्ता, ताव
२१०३ Shell कवच
२१०४ Shielding परिरक्षण, संरक्षक कवच
२१०५ Shingles जंतुसंसर्ग, इसब, खाज
२१०६ Shrimp झिंगा, कोळंबी
२१०७ Shrugging नाके मुरडत
२१०८ Shut-Down बंद करणे
२१०९ Side effect उपप्रभाव
२११० Sift चाळणे
२१११ Signal अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत
२११२ Significant बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय
२११३ Silencer ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक
२११४ Silhouettes मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती
२११५ Simplified सुगम
२११६ Sincerely प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा
२११७ Singularity एकमेवाद्वितीय
२११८ Sinister विघ्नसंतोषी
२११९ Siphon स्वयंशोषनळी; भांड्यातील पाणी, आतील पातळीपेक्षा खालच्या पातळीवर भांड्याबाहेर काढण्याकरता, भांड्याच्या कडेवरून दोन्ही बाजूस सोडलेली, आतील पाण्यात बुडवलेली व पाण्याने सलग भरलेली नळी
२१२० Sir महाराज
२१२१ Size आकारमान
२१२२ Skates सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे
२१२३ Skeptical साशंक
२१२४ Skeptical विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर
२१२५ Sketch रेखाचित्र
२१२६ Skimpy अपुरी, त्रोटक, आखूड
२१२७ Slice काप
२१२८ Slide प्रदर्शिका, घसरगुंडी
२१२९ Slink off शरमेने लपत छपत जाणे
२१३० Slur अपमानास्पद वागणूक, निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे
२१३१ Smacks वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा
२१३२ Small entity छोटी बाब, छोटा मामला
२१३३ Small variations छोटे चलन
२१३४ Smart चंट, चलाख, चपळ, तत्पर, चटपटीत
२१३५ Smooth मुलायम, गुळगुळीत
२१३६ Snickered दबके, कुत्सित हास्य
२१३७ Sniveled धुसफुसणे, धुसमुसणे
२१३८ Snub फेटाळणे, नाकारणे
२१३९ Sober सावध, शांत चित्त
२१४० Sobering झिंग न चढलेला, साधा
२१४१ Social network सामाजिक जाळे
२१४२ SOD-Super-oxide-dismutase सरप्राणिल अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते
२१४३ Soft water मृदू पाणी
२१४४ Solar सौर
२१४५ Soldering सांधाजुळणी
२१४६ Solenoid वलयाकार दंडगोल
२१४७ Solid state घनावस्था
२१४८ Solution द्रावण
२१४९ Sonic ध्वन्य
२१५० Sophisticated बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत
२१५१ Sophisticated बहुपरिष्कृत
२१५२ Source स्त्रोत
२१५३ South Indian Cuisine दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती
२१५४ Space-time-continuum कालावकाश सातत्य
२१५५ Spark chamber ठिणगी कक्ष
२१५६ Sparring मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे
२१५७ Spasm आकष, आकुंचन
२१५८ Spawn जन्म देणे, उत्पन्न होणे
२१५९ Species जाती, प्रकार, नमुने
२१६० Specification संवर्णन, विशिष्टता
२१६१ Speck लहान परिमाण, डाग
२१६२ Spectacular प्रेक्षणीय, नेत्रदीपक
२१६३ Spectral lines वर्णरेषा
२१६४ Spectrometer वर्णपट मापक
२१६५ Spectroscope वर्णपटदर्शक
२१६६ Spectrum वर्णपट, रंगकक्षा, वैविध्य
२१६७ Speculation जुगार, अंदाज
२१६८ Speed गती
२१६९ Spin फिरत, आभ्राम
२१७० Spiral मळसूत्राकार
२१७१ Spiral सर्पिल, चक्राकार
२१७२ Spirit आत्मा
२१७३ Splitting energy विभाजन-ऊर्जा
२१७४ Spoke आर
२१७५ Sponsor पुरस्कृत करणे
२१७६ Sports car क्रीडा वाहन
२१७७ Spot जागा, ठिकाण, बिंदू
२१७८ Sprawled पसरलेले, अस्ताव्यस्त
२१७९ Spray तुषारसिंचन
२१८० Spreadsheet हिशेबतक्ता
२१८१ Spring तारेचे स्थितीस्थापक वळे, वंचक, प्रत्यास्थ-तार-वलय
२१८२ Spring Winter Summer वसंत हेमंत ग्रीष्म
२१८३ Sprite वेताळ
२१८४ Spurious अवांछित
२१८५ Squinting उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे
२१८६ Stable स्थिरपद
२१८७ Stag field कसरती मैदान
२१८८ Stages टप्पे, पायर्‍या
२१८९ Stake डाव, पण
२१९० Standard (a) सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित
२१९१ Standard (n) इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता
२१९२ Standard deviation प्रमाण विचलन
२१९३ Standardization सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन
२१९४ Standby capacity कुमक क्षमता
२१९५ Starch सत्त्व
२१९६ Startling उद्युक्त करणारा, चेतवणारा
२१९७ State स्थिती, अवस्था
२१९८ State of society सामाजिक अवस्था
२१९९ Static electricity स्थैतिक विद्युत
२२०० Statics स्थितीशास्त्र
२२०१ Statute घटना
२२०२ Steadily निश्चळपणे, स्थिरपणे, सातत्याने
२२०३ Steak भाजलेले मांस
२२०४ Stent विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार
२२०५ Step-up transformer आरोहित्र
२२०६ Stereo एकाच प्रकारचे
२२०७ Stereo axis प्रकार-अक्ष
२२०८ Stern कठोर
२२०९ Sternum छातीचे हाड
२२१० Still निश्चल
२२११ Stimulants उत्तेजके
२२१२ Stimulus चालना, उत्तेजना, उत्तेजक पदार्थ
२२१३ Stink कुविख्यात, घाण वासाचा
२२१४ Stint प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे
२२१५ Stoichiometry रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र
२२१६ Stooped कमरेत वाकलेला
२२१७ Stopping power रोधक शक्ती, रोधशक्ती
२२१८ Stove शेगडी
२२१९ Straggling पांगणे
२२२० Strain आयामवृद्धी, लांबी (रुंदी, उंची) तील वाढ
२२२१ Strategies रणनीती
२२२२ Stress ताण, तणाव, प्रतिबल
२२२३ Stress Level तणाव स्तर
२२२४ Stretcher रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी
२२२५ Stretching ताण देणारा
२२२६ Striking लक्षणीय, लक्षवेधक
२२२७ Striped पट्टेरी
२२२८ Stripping अनावरक, अनावरण करणे, अनावृत्त करणे, उघडे करणे
२२२९ Strong मजबूत
२२३० Structural संरचनात्मक
२२३१ Structure रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा
२२३२ Struggle लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा
२२३३ Strutting तोरा, दिमाख
२२३४ Stub born हटवादी, कडक
२२३५ Study अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय
२२३६ Stumble ठोकर लागणे, अडखळणे
२२३७ Stupor अर्धबेशुद्धावस्था
२२३८ Sturdy कणखर
२२३९ Style शैली, लकब
२२४० Sub critical उपक्रांतिक
२२४१ Subject विषय
२२४२ Subjective व्यक्तिनिष्ठ
२२४३ Sublimation संप्लवन
२२४४ Sub-microscopic सूक्ष्मातिसूक्ष्म
२२४५ Sub-nuclear अंतर-आण्विक
२२४६ Subsequently त्यानंतर
२२४७ Substance पदार्थ
२२४८ Substantial भरघोस
२२४९ Subtle तरल
२२५० Succinct व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका
२२५१ Succor मदत, कुमक, साहाय्य
२२५२ Suction pump शोषक्षेपक
२२५३ Suffered पीडित
२२५४ Suffix उत्तरोपसर्ग
२२५५ Suffused दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला
२२५६ Suggestion सूचना, संकेत, इशारा
२२५७ Suitable सुयोग्य, सोयीस्कर, योग्य, उचित, यथोचित
२२५८ Sullen उदास
२२५९ Super उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम, सर
२२६० Super heated अतितप्त
२२६१ Super novae अतिनव (तारे)
२२६२ Super positioning अधिरोपण, स्थितीवर स्वार करणे
२२६३ Supercritical अतिक्रांतिक
२२६४ Superheated liquids अतितप्त द्रव
२२६५ Superimposed वरच उमटवलेला
२२६६ Superiority complex अहंगंड
२२६७ Superman सर्वशक्तिमान
२२६८ Super-microscope अतिसूक्ष्मदर्शक
२२६९ Super-oxide सर्वोत्तम प्राणिल, सर-प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल
२२७० Supervision निगराणी, देखरेख
२२७१ Supplements पूरके
२२७२ Supplier पुरवठाकार, पुरवठादार
२२७३ Supply पुरवठा
२२७४ Suppression दमन
२२७५ Suppression Pool दमन कुंड
२२७६ Surds करणी
२२७७ Surge आवेग
२२७८ Surprising आश्चर्यजनक
२२७९ Surroundings परिवेश
२२८० Survival of the fittest सर्वात स्वस्थ असेल त्याचे टिकून राहणे
२२८१ Susceptible आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल
२२८२ Swarms लोंढेच्या लोंढे
२२८३ Sweater स्वेदकारक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक
२२८४ Sweep झाडणे
२२८५ Swindle फसवा, आभासी, खोटा
२२८६ Swing हेलकावणे, डोलणे
२२८७ Swivel आसाभोवती फिरणे
२२८८ Symmetrical सममित, एकसारखा
२२८९ Sympathetic Nervous System आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली
२२९० Sympathy सहानुभूती
२२९१ Symposium परिसंवाद
२२९२ Symptomatic लक्षणधारी (हृदयरोग)
२२९३ Synchronize ताळमेळ साधणे
२२९४ Synchrotron एकसमयावर्तनक
२२९५ Synthesis घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ, संश्लेषण
२२९६ System प्रणाली, व्यवस्था
२२९७ Systole आकुंचन, संकोच
२२९८ Table मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका
२२९९ Talk Test बोल चाचणी
२३०० Tandem एकापाठी एक, धबधबा, पायरी पायरीचा
२३०१ Tangent स्पर्शिका
२३०२ Target लक्ष्य
२३०३ Taste-science स्वादशास्त्र
२३०४ Team चमू
२३०५ Technicalities तंत्रविवरणे
२३०६ Technology तंत्रशास्त्र
२३०७ Telescope दूरदर्शक
२३०८ Telomere गुणसूत्रांची टोके
२३०९ Temporary तात्पुरता
२३१० Tenaciously चिवटपणे, चिकाटीने
२३११ Tenacity कणखरता
२३१२ Tend कल असणे, काळजी घेणे
२३१३ Tentative ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता
२३१४ Tentatively अस्थायी, प्रस्तावरूपे
२३१५ Terminal जोड-टोक
२३१६ Terminus अंतिम स्थानक
२३१७ Terrestrial पृथ्वीसंबंधित, पृथ्वीवरील, पार्थिव
२३१८ Testimony जबानी, साक्ष, ग्वाही
२३१९ Textures पोत
२३२० Theoretical consideration सैद्धांतिक विचार
२३२१ Theoretically तत्त्वत:
२३२२ Theory सिद्धांत
२३२३ Theory of Relativity सापेक्षतेचा सिद्धांत
२३२४ Therapist उपचारप्रणेता
२३२५ Therapy उपचार (पद्धत)
२३२६ Thermal औष्णिक
२३२७ Thermal Utilization औष्णिक वापर
२३२८ Thermion उष्णतोत्सर्जित कण
२३२९ Thermionic उष्णतोत्सर्जित कणाविषयी
२३३० Thermodynamics औष्णिकगतिशास्त्र, उष्मागतीय
२३३१ Thinking विचार करणे, विचारी
२३३२ Thorax कबंध, कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर
२३३३ Thread पेच, पीळ, आटा, फरा, वेढा, वळसा, धागा
२३३४ Three dimensional path त्रि-मितीय-परिपथ
२३३५ Thrombin रक्त साखळवणारे विकर
२३३६ Thromboplebitis शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ
२३३७ Thrombosis रक्त साखळणे
२३३८ Thrombus रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
२३३९ Thrombus रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे
२३४० Throng जमाव
२३४१ Thrust प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन
२३४२ Thrust area लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र
२३४३ Thunder विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट
२३४४ Thunder storm गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ
२३४५ Tidal लाटाजन्य
२३४६ Time काळ
२३४७ Time of flight उड्डाण-काळ
२३४८ Tinkering जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे
२३४९ Tired श्रांत, थकलेला
२३५० To steep कललेले असणे
२३५१ Toddle चालायला शिकणे
२३५२ Toddler शिशू
२३५३ Toga झगा
२३५४ Tom foolery नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य
२३५५ Tomography शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन
२३५६ Topic विषयभाग, प्रकरण
२३५७ Torque चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन
२३५८ Torsion पीळ
२३५९ Torsional oscillation चक्रीय आंदोलने
२३६० Totalitarianism सर्वसत्ताधीशत्व
२३६१ Tough कणखर, बळकट
२३६२ Tourniquet धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र
२३६३ Tout दलाल, अडत्या, मध्यस्थ
२३६४ Toxins विषद्रव्ये, विषे
२३६५ Trace माग
२३६६ Trace elements विरल मूलद्रव्ये
२३६७ Tracking रेषांकन
२३६८ Tract house ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे
२३६९ Trailing पाठीमागे जाणारा
२३७० Trait झाक, छटा, खुबी
२३७१ Traits खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्‍हा
२३७२ Trajectory भ्रमणमार्ग
२३७३ Tran luminous अर्धप्रकाशित
२३७४ Tranquilizer मनोशामक
२३७५ Trans मधून, पलीकडे
२३७६ Transcend उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे
२३७७ Transcendental गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ
२३७८ Transfer स्थानांतरण
२३७९ Transformation बदल, परिवर्तन, परस्परांतरण
२३८० Transformation factor रुपांतरण गुणकांश
२३८१ Transformer रोहित्र
२३८२ Transient सूक्ष्मकालीन
२३८३ Transistor प्रवाह-परिवर्तक
२३८४ Transit बदल, परिवर्तन, प्रवास
२३८५ Transition बदल, अदलाबदल, परिवर्तन
२३८६ Transition element स्थित्यंतर मूलद्रव्य
२३८७ Translation अनुवाद, स्थानांतर, स्थलांतर, भाषांतर
२३८८ Transmission पारेषण
२३८९ Transmutation परस्परस्वभावांतरण
२३९० Transparencies पारदर्शिका
२३९१ Transverse छेदक, लंबदिश
२३९२ Trap पकडणे
२३९३ Trauma आघात, धक्का
२३९४ Tread Mill Test (TMT) स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा)
२३९५ Treason अराजक, अनागोंदी
२३९६ Treated उपचारित
२३९७ Treatment उपचार प्रक्रिया, खातिरदारी, सिद्धता
२३९८ Treatment of choice निवडलेला उपचार
२३९९ Treatment session उपचारसत्र
२४०० Tremendous प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप
२४०१ Trial चाचपणी, चाचणी, पडताळणी
२४०२ Trigger उजळणे, चेतवणे, पेटवणे
२४०३ Trillion हजार अब्ज, दशखर्व
२४०४ Trivial बिनमहत्त्वाचा, क्षुल्लक, अवडंबरी
२४०५ Tropic factors मौसमी गुणक
२४०६ Tumor अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ
२४०७ Tuning अनुनादानुकूलन
२४०८ Turbulence अस्थिरता, खळखळ, खळबळ
२४०९ Turbulent बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता
२४१० Turmoil खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ
२४११ Turn table फिरता मंच
२४१२ Turn-around परिवलन
२४१३ Turnip सलगमची पालेभाजी
२४१४ Twist less पीळ नसलेला
२४१५ Type प्रकार
२४१६ Typical प्रातिनिधीक, नमुनेदार
२४१७ Tyre दही (तामिळ)
२४१८ Ulcer गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो
२४१९ Ultra gaseous वायूस्वरूपोत्तर
२४२० Ultra-modern अत्याधुनिक
२४२१ Ultrasound श्राव्यातीत
२४२२ Un-cautious बेसावध
२४२३ Uncertain अनिश्चित
२४२४ Un-conscionable सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा
२४२५ Undermine ढासळवणे, क्षीण करणे
२४२६ Uniform समस्वरूपी, एकसमान
२४२७ Unique अनन्य, एकमेव
२४२८ Uniquet एककल्ली, भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ
२४२९ Unit एकक
२४३० United एकीकृत
२४३१ Universe विश्व, ब्रह्मांड
२४३२ Unlimited अमर्याद
२४३३ Unseemly अयोग्य, अस्थानी
२४३४ Unwittingly अजाणतेपणी
२४३५ Upset अस्वस्थ होणे
२४३६ Upstart एकदम मोठेपणास चढलेला
२४३७ UPS-Un-Interrupted-Power supply अविरत शक्तिस्त्रोत
२४३८ Upward उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी
२४३९ USA अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य
२४४० Use-Or-Loose वापरा-अथवा-गमवा
२४४१ Utility patent वापर एकस्व
२४४२ Vaccination लसीकरण
२४४३ Vacuum पोकळी
२४४४ Vacuum tight पोकळी-गच्च
२४४५ Valid वैध
२४४६ Validate वैध राखणे
२४४७ Valve झडप
२४४८ Vanguard अग्रेसर, पुढारलेला
२४४९ Vanity अभिमान
२४५० Vapor pressure बाष्पदाब
२४५१ Variable चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा
२४५२ Various विविध
२४५३ Vasospasm धमनी आकष, वाहिनी आकष
२४५४ Vast खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला
२४५५ Veal गाईच्या वासराची सागुती
२४५६ Veer मार्ग बदलून, वळून
२४५७ Veered off कल्पनेची भरारी घेतली
२४५८ Velocity वेग
२४५९ Velocity focusing वेगाबाबतचे केंद्रिकरण
२४६० Ventilation वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण
२४६१ Ventricle जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा
२४६२ Verification पुनर्तपास, खात्री करणे, नक्की करणे, पडताळणी करणे
२४६३ Versatile हरहुन्नरी
२४६४ Versatility बहुविध-उपयुक्तता, अष्टपैलुत्व, हरहुन्नरत्व
२४६५ Vertical उभा
२४६६ Vessel पोत, भांडे
२४६७ Vibrant स्पंदनशील
२४६८ Vibration स्पंदन, स्पंद
२४६९ Vigorous धडाडीचा, मेहनती, उत्साही, झपाट्याचा
२४७० Violent हिंसक, प्रक्षोभक
२४७१ Virtually प्रायः, बहुतकरून, बहुधा, सकृतदर्शनी
२४७२ Virus विषाणू
२४७३ Viscosity प्रवाहावरोध
२४७४ Vision दृष्टी, दूरदृष्टी
२४७५ Visitor location register अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक
२४७६ Visualization दृष्यकल्पन
२४७७ Vitamins जीवनसत्त्वे
२४७८ Vitrification कांच सदृश कठोर पिंडन, कांच-पिंडन
२४७९ Vivacious उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त
२४८० Vogue प्रथा, रूढी, चाल
२४८१ Void Coefficient of Reactivity अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक
२४८२ Volatile वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील, संप्लाव्य
२४८३ Voltage विभव, विभवांतर
२४८४ Voltage multiplier विभव-गुणक
२४८५ Voltmeter विद्युतदाब मापी, विभव मापक
२४८६ Vouch खात्री देणे
२४८७ Vulnerable भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख
२४८८ Ward रुग्णदालन
२४८९ Warm अगत्यशील
२४९० Warm up पूर्वतयारी
२४९१ Wary चोखंदळ
२४९२ Wastage अपव्यय
२४९३ Water-tight पाणी-गच्च
२४९४ Wave लहर, तरंग
२४९५ Wavelength तरंगलांबी
२४९६ Way पद्धत, मार्ग
२४९७ Wear & tear झीज, मोडतोड, तूटफूट
२४९८ Web जाळे
२४९९ Weed निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे
२५०० Weighing-factor भारक गुणकांश
२५०१ Weight वजन
२५०२ Well being खुशाली
२५०३ Well Defined सुनिश्चित
२५०४ Well spaced सुयोग्य अंतरांवरील
२५०५ Whack जोराचा फटका
२५०६ Whammy अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार
२५०७ Wheels चाके
२५०८ Whirlwind वावटळ
२५०९ Whole number पूर्णांक संख्या
२५१० Wide gap रुंद-फट
२५११ Wide ranging विस्तृत पल्ल्यातील
२५१२ Widely सर्वदूर, सर्वत्र
२५१३ Willful infringement हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा
२५१४ Wimpier रटाळ, दिवाभीतासारखे
२५१५ Winch उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री
२५१६ Windfall profit अनपेक्षित लाभ
२५१७ Wireless LAN बिनतारी स्थानिक जाळे
२५१८ Wireless WAN विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे
२५१९ Wiry स्नायूमय, चिवट, तारेचा
२५२० Withdrawn विरक्त
२५२१ Witness साक्ष
२५२२ Wobble झोकांड्या खाणे, अडखळणे, परांचन
२५२३ Wok कढई
२५२४ Wonderful विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण
२५२५ Wop इटालियन मुळाच्या माणसाकरता वापरले जाणारे निंदाव्यंजक संबोधन
२५२६ Work out मेहनत
२५२७ Workbook कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक
२५२८ Worksheet तपशीलवही, टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ
२५२९ Workshop कार्यशाळा
२५३० Worth mention उल्लेखनीय
२५३१ Wrought घडवणे
२५३२ X-ray क्ष-किरण
२५३३ Yawn जांभया देणे
२५३४ Yeast कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात
२५३५ You know बरे का
२५३६ Zigzag नागमोडी, अडम-तिडम, यदृच्छय
.

बृहत्‌ शब्दपर्याय संग्रह-२०१११०३१ (अकारविल्हे)

अकारविल्हे रचलेले मूळ इंग्रजी शब्दांचे मराठी शब्दपर्याय

अक्र मराठी शब्दपर्याय मूळ इंग्रजी शब्द

१ अंक-संगणक Laptop
२ अंकित, अंकीय Digital
३ अंकीय, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय Numeric
४ अंगभूत Intrinsic
५ अंगभूत, आपोआप, नेहमीचे Default
६ अंगाई गीत Lullaby
७ अंगुष्टमुळाश्रित धमनी Radial Artery
८ अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी Racquet
९ अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे Brooding
१० अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरित Intuition
११ अंतर Distance
१२ अंतर-आण्विक Sub-nuclear
१३ अंतरप्राकल Endoplasm
१४ अंतर्गत-ज्वलन-शक्तियंत्र Internal combustion engine
१५ अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर Endothelium
१६ अंतर्भूत घटक Constituent
१७ अंतर्मुख Introvert
१८ अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त. Endogenous
१९ अंतिम स्थानक Terminus
२० अंत्य परिरक्षक End Shield
२१ अंधारखोल्या Darkrooms
२२ अंधारलेला Bleak
२३ अंमलदार, जल्लाद Executioner
२४ अंश Degree
२५ अंश, भाग, हिस्सा Fraction
२६ अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपचार घेत असल्याचे केवळ समाधान Placebo
२७ अकार्यक्षम केलेला Disabled
२८ अक्षय्यता Conservation
२९ अक्षरसंच Charset
३० अक्षर-साचा Font
३१ अक्षवलन, डोल Nutation
३२ अक्ष-संदर्भ Co-ordinates
३३ अक्षीय ओघ Axial Flux
३४ अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार Myriad
३५ अगत्यशील Warm
३६ अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत Signal
३७ अग्र, ध्रुव Pole
३८ अग्रक्रम, प्राधान्यक्रम, प्राथमिकता Priority
३९ अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे Precursor
४० अग्रमाग Early detection
४१ अग्रेसर, पुढारलेला Vanguard
४२ अचूक, बिनचूक Accurate
४३ अचूकता Accuracy
४४ अचेतनता Gangrene
४५ अजमावणे, अदमास घेणे Assess
४६ अजाणतेपणी Unwittingly
४७ अज्ञात अवस्थेबाबतचे, उपलब्ध माहितीवरून केलेले अनुमान Extrapolation
४८ अडखळत Bumbling
४९ अडथळे, ठोकळे, अडवून टाकतो Blocks
५० अणुक्रमांक Atomic Number
५१ अणुगर्भ, अणुकेंद्रक Nucleus
५२ अणुगर्भक Nucleon
५३ अणू-प्रारूप Atom model
५४ अतार्किकता, अतर्क्य अवस्था, विरोधाभास Paradox
५५ अतिक्रांतिक Supercritical
५६ अतितप्त Super heated
५७ अतितप्त द्रव Superheated liquids
५८ अति-तुकडे Hyper fragments
५९ अतिनव (तारे) Super novae
६० अतिप्रगत Highly advanced
६१ अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे Crucial
६२ अतिरिक्त Additional
६३ अतिरिक्त Extra
६४ अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त Crack pot
६५ अति-वर्धित Highly magnified
६६ अतिव्याप्ती, परस्परांस झाकोळून टाकणे Overlap
६७ अतिशय, जास्तीचा, अतिरेकी Excessive
६८ अतिसावघ Meticulous
६९ अतिसूक्ष्म संरचना Hyperfine structure
७० अतिसूक्ष्म, सूक्ष्मतम Diminutive
७१ अतिसूक्ष्मदर्शक Super-microscope
७२ अतिस्फुरण Hyper phosphorescence
७३ अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून Ominous
७४ अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला Obsessed
७५ अत्याधुनिक Ultra-modern
७६ अद्यतन, हल्लीचा Present day
७७ अधिक किंमत करणे Overestimate
७८ अधिकार Authority
७९ अधिकारपत्रे, विश्वासार्हता Credentials
८० अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता लक्षण AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)
८१ अधिदैवत, बुद्धीवैभव, अत्यंत बुद्धीमान मनुष्य, द्रष्टा, विद्वान Genius
८२ अधिरोपण, स्थितीवर स्वार करणे Super positioning
८३ अधोगती Decudence
८४ अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा Brachial
८५ अधोरेखित करणे Emphasize
८६ अनंत गुणक गुणकांश Infinite Multiplication Factor
८७ अनन्य, एकमेव Unique
८८ अनपेक्षित लाभ Windfall profit
८९ अनाकलनीय Abstruse
९० अनावरक, अनावरण करणे, अनावृत्त करणे, उघडे करणे Stripping
९१ अनियमित हृदयस्पंदन Arterial fibrillation
९२ अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन Arrhythmia
९३ अनिर्णयाक, अनिश्चित Ambivalent
९४ अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा Intractable
९५ अनिश्चित Uncertain
९६ अनिश्चित स्वरूपाच्या Erratic
९७ अनिश्चितता Quandary
९८ अनुक्रमांक Ordinal number
९९ अनुज्ञेय, अनुज्ञप्त Permissible
१०० अनुनाद Resonance
१०१ अनुनादानुकूलन Tuning
१०२ अनुनादी Resonant
१०३ अनुनादी क्षेत्र Resonance region
१०४ अनुनादी पोकळी Resonant cavity
१०५ अनुनादी सुटका Resonance Escape
१०६ अनुभवजन्य, प्रत्यक्षावर आधारित Empirical
१०७ अनुभूती Empathy
१०८ अनुमती देणे, परवानगी देणे Allow
१०९ अनुमान Anticipation
११० अनुमान, अंदाज, ठोकताळा Estimate
१११ अनुमान, नोंद Observation
११२ अनुमानित Estimated
११३ अनुवाद करणे, समजावणे Interpret
११४ अनुवाद, समाकलन, स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे Interpretation
११५ अनुवाद, स्थानांतर, स्थलांतर, भाषांतर Translation
११६ अनुषंगिक, सुसंगत, संबंधित Relevant
११७ अनुसरणे Follow
११८ अनेक घटनांची नोंद Many exposures
११९ अनेकतेतून एकतेकडे जाणारा Converging
१२० अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार Whammy
१२१ अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर Grumpy
१२२ अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश Haital hernia
१२३ अन्यायाने पेटून उठलेला Indignant
१२४ अन्योन्यक्रिया, परस्पर-संबंधन-अभिक्रिया Interaction
१२५ अपकर्षण Repulsion
१२६ अपकेंद्री, केंद्रापसारी Centrifugal
१२७ अपघात, दुर्घटना Accident
१२८ अपत्य Child
१२९ अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी Insult
१३० अपमानास्पद वागणूक, निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे Slur
१३१ अपरिवर्तन Modulation
१३२ अपव्यय Wastage
१३३ अपसामान्य, विकृत, अपवादात्मक, अवाजवी Abnormal
१३४ अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन Divergence
१३५ अपास्त, अतिवलय Hyperbola
१३६ अपुरा रक्तपुरवठा Ischemia
१३७ अपुरी, त्रोटक, आखूड Skimpy
१३८ अपूर्णमिती Fractals
१३९ अपेक्षाभंग Disappointment
१४० अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक, चटकदार Anecdotal
१४१ अप्रत्यास्थ Inelastic
१४२ अब्ज, शंभर कोटी Billion
१४३ अभिकलन Computation
१४४ अभिकल्पन एकस्व Design patent
१४५ अभिकल्पन, संकल्पन Design
१४६ अभिकेंद्री, केंद्राकर्षी Centripetal
१४७ अभिक्रिया, प्रतिक्रिया Reaction
१४८ अभिक्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता Reactivity
१४९ अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक Void Coefficient of Reactivity
१५० अभिमान Vanity
१५१ अभियांत्रिकी Engineering
१५२ अभिरत होणे, परस्पर संपर्क साधणे Interact
१५३ अभिव्यक्ती, प्रकटन Representation
१५४ अभिसरण Convection
१५५ अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीयImpermeable
१५६ अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक Visitor location register
१५७ अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय Study
१५८ अमर्याद Unlimited
१५९ अमेरिकन अभिनेता (१९०८-१९९७) जो नीतीमान नायकाच्या भूमिका करे Jimmy Steward
१६० अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य USA
१६१ अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता Roto Rooter
१६२ अयनगती Precession
१६३ अयशस्वी ठरलेला Failed
१६४ अयोग्य, अस्थानी Unseemly
१६५ अराजक, अनागोंदी Treason
१६६ अर्ध-आवर्तन, अर्धा फेरा Half-cycle
१६७ अर्धप्रकाशित Tran luminous
१६८ अर्धबेशुद्धावस्था Stupor
१६९ अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ Tumor
१७० अलगद, सौम्यपणे Gently
१७१ अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्‍हाईत, बेदखल Challant
१७२ अल्पजीवी Evanescent
१७३ अवकाशावर्तनक Cosmotron
१७४ अवकाशीय Helio
१७५ अवक्षेप Precipitate
१७६ अवगुंठित Impregnated
१७७ अवघड, कठीण Formidable
१७८ अवजड, धिप्पाड, दणकट Burly
१७९ अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक Parathyroid gland
१८० अवधान Consideration
१८१ अवनतवेधी, अधोलक्षी Downward
१८२ अवनतीकारक, अधोगतीकारक, र्‍हासकारक, अपकर्षक, स्खलनशील Degenerative
१८३ अवमंदक किरणोत्सार Bremsstralung
१८४ अवमान, उपहास Flout
१८५ अवरोधक Resistor
१८६ अवलंबिणे, पत्करणे Adopt
१८७ अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण Portent
१८८ अवशोषण Absorption
१८९ अवशोषण गुणकांश Absorption coefficient
१९० अवशोषणे Absorb
१९१ अवसादकाल Expiry date
१९२ अवस्था, दैना, दशा Plight
१९३ अवांछित Spurious
१९४ अवाढव्य, अजस्त्र Huge
१९५ अविद्राव्य मिश्रण Emulsion
१९६ अविरत शक्तिस्त्रोत UPS-Un-Interrupted-Power supply
१९७ अविरतपणे Relentlessly
१९८ अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास Absurdities
१९९ अविश्रांत, अविरत Restless
२०० अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने Askance
२०१ अवैध Invalid
२०२ अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट, चोरणे, संक्षेप करणे Abstract
२०३ असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप Anomaly
२०४ असामान्य, अलौकिक, विरळा, उमार्गगामी, वाईट चालीचा Aberrant
२०५ असे विधान करता येईल की It may be argued that
२०६ अस्तर Liner
२०७ अस्थायी, प्रस्तावरूपे Tentatively
२०८ अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता Osteoporosis
२०९ अस्थिजनक पेशी Osteoblasts
२१० अस्थिबंधपेशी Chondrocytes
२११ अस्थिमज्जा Bone marrow
२१२ अस्थिरता, खळखळ, खळबळ Turbulence
२१३ अस्वस्थ होणे Upset
२१४ अस्वस्थ, भयभीत Nervous
२१५ अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील Jittery
२१६ अस्वस्थता Malaise
२१७ अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा Discomfort
२१८ अहंगंड Superiority complex
२१९ अहवाल Report
२२० अहित, नुकसान, अपाय, हानी Disservice
२२१ आंतडे, आंत्र Gut
२२२ आंतर खंन्डीय भूचाल Continental drift
२२३ आंतर-उतरणीचा कोन Angle-of-banking
२२४ आंतरजाल शिष्टाचार Internet Protocol
२२५ आंतरपंथीय Inter-denominational
२२६ आंदोलक Oscillator
२२७ आंशिक Partial
२२८ आंशिक उर्ध्वपातन, आंशिक-उत्कलन-शमन Fractional distillation
२२९ आंशिकीकरण स्तंभ Fractionation column
२३० आकर्षण बल Attraction Force
२३१ आकष, आकुंचन Spasm
२३२ आकार Shape
२३३ आकारमान Size
२३४ आकाशगंगा Galaxy
२३५ आकुंचन, संकोच Systole
२३६ आकृती Figure
२३७ आक्रमक Aggressive
२३८ आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान Arena
२३९ आघात Blow
२४० आघात, धक्का Trauma
२४१ आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक Ecumenical
२४२ आजारपण Illness
२४३ आज्ञा Command
२४४ आढा, तुळई, वासा, शलाका, तुळई Beam
२४५ आणि त्यापाठचे सर्व Et seq
२४६ आणीबाणी Emergency
२४७ आण्विक वस्तुमान एकक Atomic Mass Unit
२४८ आत Inside
२४९ आत सोडणे, शिरवणे Infuse
२५० आतडयातील Gastrointestinal
२५१ आत्मभान Self realization
२५२ आत्मा Spirit
२५३ आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे Revered
२५४ आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप Model
२५५ आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल Primordial
२५६ आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव Rationale
२५७ आधारभूत Basic
२५८ आधुनिक Modern
२५९ आनंद मानणे, समाधान मानणे Relish
२६० आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी Gay
२६१ आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली Sympathetic Nervous System
२६२ आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे Heredity
२६३ आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला Pertinent
२६४ आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत Corollary
२६५ आपाती, येता Incident
२६६ आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली Emergency Core Cooling System
२६७ आपोआप, स्वयंचलित रीतीने Automatically
२६८ आभासी, नकली Pseudo
२६९ आयतन मापांक Bulk-modulus
२७० आयाम, मिती Dimension
२७१ आयामवृद्धी, लांबी (रुंदी, उंची) तील वाढ Strain
२७२ आयुष्यमान Longevity
२७३ आर Spoke
२७४ आराखडा, जुळणी, आकृतीरेखन Configuration
२७५ आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्‍हा, ढाचा, ढब, आकृतीबंध, ठसा, साचा, प्रारूप Pattern
२७६ आराखडा, प्रारूप Proforma
२७७ आराखडा, रचना, संरचना Scheme
२७८ आराम, मोकळेपणा Comfort
२७९ आरेखीय, आलेखीय Graphical
२८० आरोग्य Health
२८१ आरोग्यकेंद्र Clinic
२८२ आरोग्य-साधक-संघ Health Club
२८३ आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले Health nuts
२८४ आरोहित्र Step-up transformer
२८५ आर्थिक Economic
२८६ आलेख Graph
२८७ आवरण Containment
२८८ आवरण Membrane
२८९ आवर्तक त्वरक Cyclic accelerators
२९० आवर्तकाल, कालावधी, मुदत Period
२९१ आवर्तनक Cyclotron
२९२ आवर्ती, लयबद्ध Harmonic
२९३ आवश्यक Essential
२९४ आवश्यक संमिश्र सेंद्रिय आम्लांचा कुठलाही गट जो सर्वच सजीव पेशींमधे असतो Nucleic acid
२९५ आविष्करण Manifestation
२९६ आविष्करण, घटना, प्रकरण Incidence
२९७ आविष्कार, घटना, विधी Phenomenon
२९८ आवृत्ती काल Periodic-time
२९९ आवेग Surge
३०० आश्चर्यजनक Surprising
३०१ आश्रय देणे Patronize
३०२ आश्वस्त करणे Reassure
३०३ आसाभोवती फिरणे Swivel
३०४ आस्वाद्य Enjoyable
३०५ आहार, आहार नियमन Diet
३०६ आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल Susceptible
३०७ इंधन Fuel
३०८ इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार Non-proliferation treaty (NPT)
३०९ इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा Carburetor
३१० इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetra acetic Acid
३११ इजा Injury
३१२ इटालियन मुळाच्या माणसाकरता वापरले जाणारे निंदाव्यंजक संबोधन Wop
३१३ इतिहास History
३१४ इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता Standard (n)
३१५ ईश्वरी,पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय Divine
३१६ उंची Height
३१७ उकळते पाणी Boiling Water
३१८ उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा Austere
३१९ उघड होणे, समजून येणे Reveal
३२० उच्च वारंवारता High frequency
३२१ उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम, सर Super
३२२ उजळणे, चेतवणे, पेटवणे Trigger
३२३ उजवी हृदय धमनी Right Coronary Artery (RCA)
३२४ उजवीकडून पाठीमागे वळणे About face
३२५ उठाठेवयंत्र Derrick
३२६ उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री Winch
३२७ उडता-ठिपका-चित्रांकक Flying spot digitizer
३२८ उड्डाण-काळ Time of flight
३२९ उणीव, छिद्र Hole
३३० उतरंडीचा, पायर्‍या-पायर्‍यांचा, धबधबा Cascade
३३१ उतरती/ते/ता Descending
३३२ उतार नलिका Down comer
३३३ उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन. Infarction
३३४ उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली Contusion
३३५ उत्कलन बिंदू Boiling point
३३६ उत्क्रांती Evolution
३३७ उत्तम खपाचा Best Selling
३३८ उत्तरीय तपासणी Post Mortem Inspection
३३९ उत्तरोपसर्ग Suffix
३४० उत्तेजके Stimulants
३४१ उत्तेजित होणे Arouse
३४२ उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख Nascent
३४३ उत्पादन, उत्पन्न, उपज Production
३४४ उत्पादनक्षमता, उत्पादकता Productivity
३४५ उत्प्रेरक Catalyst
३४६ उत्सर्जन Emission
३४७ उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त Vivacious
३४८ उत्सुक Anxious
३४९ उत्सुक, लोभी, हावरा Avid
३५० उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे Squinting
३५१ उत्सुकतेने Agog
३५२ उदक-कर्ब Hydro-carbon
३५३ उदास Sullen
३५४ उद्घोषणा Announcement
३५५ उद्दामपणा Impudence
३५६ उद्दीपक Exciting
३५७ उद्देश असणे, अभिप्राय, तात्पर्य, भाव, सार Purport
३५८ उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे Braggart
३५९ उद्यमीपणे Diligently
३६० उद्युक्त करणारा, चेतवणारा Startling
३६१ उद्युक्त करणे Induce
३६२ उद्युक्त करणे, टोचणे Prod
३६३ उद्विग्न Disheartened
३६४ उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी Upward
३६५ उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे Transcend
३६६ उपकरण Instrument
३६७ उपकरणन Instrumentation
३६८ उपक्रांतिक Sub critical
३६९ उपचार (पद्धत) Therapy
३७० उपचार प्रक्रिया, खातिरदारी, सिद्धता Treatment
३७१ उपचारक्रम Course of remedy
३७२ उपचारप्रणेता Therapist
३७३ उपचारसत्र Treatment session
३७४ उपचारित Treated
३७५ उपप्रभाव Side effect
३७६ उपयुक्तता, उपायोजन Application
३७७ उपलब्ध Available
३७८ उपशीर्ष, मथळा Header
३७९ उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक, उदंचक Pump
३८० उपस्कर, साधने, सामुग्री Equipment
३८१ उपायोजिका Applet
३८२ उपाशीपोटी रक्तशर्करा FBS-Fasting Blood Sugar
३८३ उभयदिक्‌-उतार Alternating gradient
३८४ उभयदिक्‌-कारक Inverter
३८५ उभयदिक्प्रवाह Alternating current
३८६ उभा Vertical
३८७ उभारणी, निर्माण Erection
३८८ उभारणी, बांधणी, बांधकाम Construction
३८९ उभारणे, स्थापन करणे, प्रतिष्ठापना करणे Install
३९० उमेदवार Apprentice
३९१ उमेदवार, स्पर्धक Contender
३९२ उर्ध्वपातन Distillation
३९३ उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणार्‍या Overhead
३९४ उर्वरक Breeder
३९५ उर्वरण Breeding
३९६ उर्वरित Residual
३९७ उल्लंघन Bypass
३९८ उल्लंघन विश्लेषण/पृथक्करण Infringement analysis
३९९ उल्लेखनीय Worth mention
४०० उष्णता, उष्मा Heat
४०१ उष्णतोत्सर्जित कण Thermion
४०२ उष्णतोत्सर्जित कणाविषयी Thermionic
४०३ उष्मांतरविहीन Adiabatic
४०४ ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील Femoral
४०५ विमंदक Moderator
४०६ ऊर्जस्वल Energy Intensive
४०७ ऊर्जा Energy
४०८ ऊर्जा संचय Energy deposition
४०९ ऊर्जा-पुंज Energy quantum
४१० ऊर्जा-मूलद्रव्ये Energy elements
४११ ऊर्जा-वितरण Energy-distribution
४१२ ऋण प्रभारित Negatively Charged
४१३ ऋणदंड, ऋणाग्र Cathode
४१४ ऋण-भारित मूलक Anion
४१५ ऋणाग्र-किरण-आंदोल-दर्शक Cathode ray oscillo-scope
४१६ ऋणात्मक Negative
४१७ ऍस्पिरीन, रक्ततरलक Aspirin
४१८ एक चारचाकी Peugot
४१९ एक प्रकारची द्राक्षवेल, वेल Ivy
४२० एक फळ, बी Chest nut
४२१ एकक Unit
४२२ एककल्ली, भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ Uniquet
४२३ एकटा, एकाकी Lone
४२४ एकटा, वेगळा पडलेला Isolated
४२५ एकता, सारखेपणा Congruence
४२६ एकदम मोठेपणास चढलेला Upstart
४२७ एकदिक्कारक Commutator
४२८ एकदिक्कारक Rectifier
४२९ एकदिश, ना परतीचा Non-returnable
४३० एकमुस्त Monolithic
४३१ एकमुस्त Monolithic
४३२ एकमेवाद्वितीय Singularity
४३३ एकल Monad
४३४ एकवटतात Converge
४३५ एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा Coherence
४३६ एकसंध Integral
४३७ एकसमयावर्तनक Synchrotron
४३८ एकसारखी, एकसारखे, एकमूळ, एकसुरी Homogeneous
४३९ एकसुरी, एकरंगी, एककल्ली Monotonous
४४० एकस्वयोग्यता, पेटंटक्षमता Patentability
४४१ एकस्वाचे अवसान, एकस्व निवर्तन Expiration of patent
४४२ एकाच प्रकारचे Stereo
४४३ एकाजागी Monoplace
४४४ एकापाठी एक, धबधबा, पायरी पायरीचा Tandem
४४५ एकीकृत United
४४६ एकीकृत, बृहद् Integrated
४४७ एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग Ape
४४८ एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात Primate
४४९ ऐदी, आळशी Bum
४५० ऐवजी Instead
४५१ ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण Lip
४५२ ओबड धोबड, घाईने घडवलेली Jerry built
४५३ ओरडला Bawled
४५४ ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे Reprisal
४५५ ओळख Identity
४५६ ओळखपत्र Identity card
४५७ ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे Tract house
४५८ ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक Occlusive
४५९ ओहोटी Ebb
४६० औद्योगिक मजूरांचा वर्ग Proletariat
४६१ औपचारिक Formal
४६२ औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा Protocol
४६३ औषधावगुंठित विस्फारक Medicated Stent
४६४ औष्णिक Thermal
४६५ औष्णिक वापर Thermal Utilization
४६६ औष्णिकगतिशास्त्र, उष्मागतीय Thermodynamics
४६७ कंटाळणे Fidget
४६८ कक्ष Chamber
४६९ कक्षक, कक्षकीय, कक्षीय Orbital or azimuthal
४७० कक्षा Orbit
४७१ कचरणे, परावृत्त होणे Flinch
४७२ कच्चा, अपरिपक्व Crude
४७३ कठीण कवचाचे फळ Nut
४७४ कठीण पाणी Hard water
४७५ कठोर Stern
४७६ कठोर, निर्दय, निष्ठूर Ruthless
४७७ कडधान्य, द्विदल धान्य Bean
४७८ कडा, रूपरेखा, बाह्यरेखा Border
४७९ कडा, वलय Rim
४८० कढई Wok
४८१ कण Particle
४८२ कणखर Sturdy
४८३ कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक Collagen
४८४ कणखर, बळकट Tough
४८५ कणखरता Tenacity
४८६ कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड Carnage
४८७ कपडे, वस्त्रावरण Drape
४८८ कप्पा Folder
४८९ कबंध, कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर Thorax
४९० कमरेत वाकलेला Stooped
४९१ कमाल, जास्तीत जास्त Maximum
४९२ कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे Relegated
४९३ करणी Surds
४९४ करार Contract
४९५ करूणा, दया Compassion
४९६ करोटीय Carotid
४९७ कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट Malignant
४९८ कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा Atrium
४९९ कर्तबगारी Performance
५०० कर्ता Patriarch
५०१ कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम Agent
५०२ कल असणे, काळजी घेणे Tend
५०३ कलन Calculus
५०४ कल-निश्चितीत Fuzzy
५०५ कललेले असणे To steep
५०६ कल्पना, रचना, साहित्य, कल्पित Fiction
५०७ कल्पनाचित्रण Imagery
५०८ कल्पनेची भरारी घेतली Veered off
५०९ कळ Button
५१० कळसंच Key-board
५११ कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात Yeast
५१२ कवच Shell
५१३ कवचावरण, कवच Cladding
५१४ कसरतपटू Athlete
५१५ कसरती मैदान Stag field
५१६ कांच सदृश कठोर पिंडन, कांच-पिंडन Vitrification
५१७ कांचफुंक्या, कासार Glass blower
५१८ कागद-पत्रे Documents
५१९ काटछेद Cross section
५२० काटछेद Cross-section
५२१ काढा Draw
५२२ काढून घेणे Elicitation
५२३ काप Cut
५२४ काप Slice
५२५ कायमस्वरुपी Permanent
५२६ कारंजमुख, तोटी Nozzle
५२७ कारंजे Fountain
५२८ कारखाना Factory
५२९ कार्यकर्ता Activist
५३० कार्यकलाप Mechanism of action
५३१ कार्यकारी प्रणाली Operating system
५३२ कार्यकारी, अंमलदार Executive
५३३ कार्यक्रम Program
५३४ कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा Agenda
५३५ कार्यक्षम, प्रभावी Effective
५३६ कार्यक्षमता Efficiency
५३७ कार्यक्षमता Efficiency
५३८ कार्यनिश्चिती करा, नेमून देणे, वाटून देणे Allocate
५३९ कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक Workbook
५४० कार्यरत Practicing
५४१ कार्यशाळा Workshop
५४२ कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता Functional capacity
५४३ कार्यान्वयन Activation
५४४ कार्यान्वयन, सुरूवात करणे Commissioning
५४५ कार्यालयीन कारवाई Office action
५४६ कालबाह्य, प्रचारात नसलेली Outmodel
५४७ कालवा, प्रवाह Canal
५४८ कालसापेक्ष-वर्तन-विचलन Drift
५४९ कालावकाश सातत्य Space-time-continuum
५५० काळ Time
५५१ काळजी, निगा, दक्षता Care
५५२ काळोखात्तील मंद चकाकी, प्रस्फुरण Phosphorescence
५५३ किमान, कमीत कमी Minimum
५५४ किरणोत्सार सक्रियता Radio-Activity
५५५ किरणोत्सारतज्ञ Radiologist
५५६ कीट कॅल्शियमने टणक होते Plaque calcifies
५५७ कीटकशास्त्र Entomology
५५८ कीटण Plaque
५५९ कुंड Pool
५६० कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट Rancid
५६१ कुठल्याशा Certain
५६२ कुमक क्षमता Standby capacity
५६३ कुविख्यात, घाण वासाचा Stink
५६४ कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर Acute
५६५ कृष्णवस्तू Black-body
५६६ कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक Parathormone
५६७ कॅल्शियम सांख्यामुळे कठीण होणे Calcification
५६८ केंद्रापसार Centrifuge
५६९ केंद्रापासून दूर दूर फाटे फुटणारा Diverging
५७० केंद्रित Focused
५७१ केंद्रित करणे, केंद्र Focus
५७२ केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्या प्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी Microglia
५७३ केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती Pragmatism
५७४ कैवार घेणे, तरफदारी करणे, वकिली करणे Advocacy
५७५ कॉम्पटन विखुरणे Compton Scattering
५७६ कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू Fowl
५७७ कोडे Enigma
५७८ कोनीय Angular
५७९ कोलाहल Chaos
५८० क्रांतिक वस्तूमान Critical Mass
५८१ क्रांतिकता Criticality
५८२ क्रिया Action
५८३ क्रियाशील Active
५८४ क्रीडा वाहन Sports car
५८५ क्रूरपणे Brutally
५८६ क्लिष्ट राशी Complex expression
५८७ क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा Complicated
५८८ क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संष्लिष्ट, संमिश्र Complex
५८९ क्वचित, कधीकधी Occasionally
५९० क्ष-किरण X-ray
५९१ क्षती, हानी, नुकसान Loss
५९२ क्षपण, कमी करणे Reduction
५९३ क्षमाशीलता Forgiveness
५९४ क्षय, र्‍हास Decay
५९५ क्षरण Etching
५९६ क्षीणन Attenuation
५९७ क्षेत्र, जागा Field (size field)
५९८ क्षैतिज, आडवा Horizontal
५९९ खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास Mosaic
६०० खणणे, सखोल शोध घेणे Delve
६०१ खनिजे Minerals
६०२ खप Consumption
६०३ खरडलेले, घाईने लिहीलेले Scrawled
६०४ खराब, घाण, वाईट Filthy
६०५ खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ Turmoil
६०६ खांब, स्तंभ Column
६०७ खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा PLBS-Post Lunch Blood Sugar
६०८ खात्री देणे Vouch
६०९ खात्रीलायक, खात्रीशीर Reliable
६१० खाली Below
६११ खाली Down
६१२ खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान Niche
६१३ खास, गुप्त Privy
६१४ खिदळणे Giggling
६१५ खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्‍हा Traits
६१६ खुशाली Well being
६१७ खूप संतोष, समाधान Euphoria
६१८ खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला Vast
६१९ खेळ Game
६२० खेळी Inning
६२१ खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणेEfface
६२२ खोडी Prank
६२३ खोळंबा Bottleneck
६२४ गंतव्य, इप्सित स्थळ, ठिकाण Destination
६२५ गंभीर Severe
६२६ गंभीररीत्या, तीव्रतेने Severely
६२७ गंमतीशीर, मिष्कील Grinning
६२८ गट Groups
६२९ गट, वर्ग Group
६३० गटचर्चा Group discussion
६३१ गटसंच Group setting
६३२ गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ Thunder storm
६३३ गढी Fortes
६३४ गणन Calculation
६३५ गणराज्य Republic
६३६ गणितीय परिवर्तने Mathematical transformations
६३७ गतिशास्त्र Dynamics
६३८ गती Speed
६३९ गतीनिरोधक Brake
६४० गप्पागोष्टी Chat
६४१ गर्भ Core
६४२ गर्भाशयग्रीवा Cervix
६४३ गर्वोन्नत Elated
६४४ गळती Leakage
६४५ गळतीबंद Non-Leakage
६४६ गळतीरोधक, गच्चक, मोहरबंदी Seal
६४७ गळा, अन्ननलिका Esophagus (oesophagus)
६४८ गळू दिला जाणारा Permitted to leak
६४९ गळूशास्त्र, गांठशास्त्र Oncology
६५० गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला) Jugular
६५१ गळ्याभोवतीचे Clavicular
६५२ गवताळ प्रदेश Meadow
६५३ गांजा Cannabis
६५४ गांजा Marijuana
६५५ गाईच्या वासराची सागुती Veal
६५६ गाठीगाठीचा, गाठांळ Gnarled
६५७ गारगोट्यांची फरसबंदी Cobble stoned
६५८ गाळणी Filter
६५९ गावंढळ, शेतकरी, खेडूत Peasant
६६० गुंगी, सुस्ती, आळस Lethargy
६६१ गुंतागुंतीचा, गूढ Knotty
६६२ गुच्छ Cluster
६६३ गुटिका Pellet
६६४ गुण, वैशिष्ट्य Attribute
६६५ गुणक Multiplier
६६६ गुणधर्म Properties
६६७ गुणन Multiplication
६६८ गुणवत्ता Merit
६६९ गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन Quality control
६७० गुणसूत्रांची टोके Telomere
६७१ गुणात्मक, प्रकारात्मक Qualitative
६७२ गुदमरणे, मार्ग बंद होणे Choking
६७३ गुप्त, गुह्य, गूढ Occult
६७४ गूढ Apocryphal
६७५ गूढ, अद्भूत, रहस्यमय Arcane
६७६ गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ Transcendental
६७७ गृह तापन Home Heating
६७८ गृहरक्षक Home guards
६७९ गृहितके Postulates
६८० गोंधळ Noise
६८१ गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय, अडचण Embarrassment
६८२ गोंधळलेला, घाबरलेला Dizzy
६८३ गोंधळलेला, धुंदीत असलेला Befuddled
६८४ गोडीकारक पदार्थ Aspartame
६८५ गोपनीय Confidential
६८६ गोफण फिरवणारा Hoopster
६८७ गोफणीतून भिरकावलेला Catapulted
६८८ गोलक धारवा, छर्‍याचा धारवा Ball bearing
६८९ गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो Ulcer
६९० गोवन पाककृती Goan Cuisine
६९१ गोषवारा Overview
६९२ ग्राहक Customer
६९३ ग्राहक, उपभोक्ता Consumer
६९४ ग्लानी, बेशुद्धी Coma
६९५ घटक Component
६९६ घटक, मूलद्रव्य Element
६९७ घटते Regressive
६९८ घटना Event
६९९ घटना Statute
७०० घटना घडल्या त्यानुसार Incidentally
७०१ घट्ट धरणे, आखडणे Clench
७०२ घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ, संश्लेषण Synthesis
७०३ घडवणे Wrought
७०४ घडामोडी, यंत्रणा Mechanism
७०५ घनावस्था Solid state
७०६ घरकाम करणारा Menial
७०७ घाण, मळ, फेस Scum
७०८ घातगणन Logarithm
७०९ घातधर्मी Exponential or logarithmic
७१० घातांक Indices
७११ घासलेले नाणे, पालुपद Cliché
७१२ घूर्णन चाल Rotational motion
७१३ घूर्णन, चक्रीय Rotational
७१४ घोटा Ankle
७१५ घोडदौड करणे, भरधाव जाणे Galloping
७१६ चंट, चलाख, चपळ, तत्पर, चटपटीत Smart
७१७ चकाटया पिटणे Blogging
७१८ चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद Blog
७१९ चकित करणारी Astounding
७२० चक्कर येणे, गरगरणे Dizziness
७२१ चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता Rotation
७२२ चक्रविद्युतनिर्मितीसंच Dynamo
७२३ चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे Intrigue
७२४ चक्रीय आंदोलने Torsional oscillation
७२५ चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन Torque
७२६ चढता Ascending
७२७ चढाव नलिका Riser
७२८ चतुर्गुणवत्ता आयाम Four Performance Dimensions
७२९ चतुर्घटक सूत्र Four factor formula
७३० चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी Brisk
७३१ चपळता Mobility
७३२ चमक Flash of light
७३३ चमकणे Scintillate
७३४ चमकणे, लुकलुकणे Blink (cursor blinks)
७३५ चमू Team
७३६ चयापचयसंबंधित, जैविक Metabolic
७३७ चरवलेला Etched
७३८ चल, फिरता, भटक्या Mobile
७३९ चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा Variable
७४० चळवळ, कार्यशीलता, कार्य Activity
७४१ चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ Delicacies
७४२ चाकू, सुरी, खरडणे Scalpel
७४३ चाके Wheels
७४४ चाचपणी, चाचणी, पडताळणी Trial
७४५ चाल Motion
७४६ चाल करणे, सेवा करणे Serve
७४७ चालना, उत्तेजना, उत्तेजक पदार्थ Stimulus
७४८ चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक Motor
७४९ चालनायंत्र-संचालित-आस Motor driven rotor
७५० चालायला शिकणे Toddle
७५१ चाळणे Sift
७५२ चिंतित असणे, अस्वस्थ असणे Fretted
७५३ चिकट पदार्थ, खळ, गोंद, डिंक Paste
७५४ चिकट स्त्राव, पेशी वंगण Mucus
७५५ चिकटफळा Pasteboard
७५६ चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे Cleave
७५७ चिकित्सा, आढावा Review
७५८ चिडचिड Irritability
७५९ चित्र Drawing
७६० चित्र Image
७६१ चित्रसंपादन Gedit
७६२ चित्रांकन Scanning
७६३ चिनी माती Porcelain
७६४ चिन्ह, मुद्रा, ठसा, प्रतिक Emblem
७६५ चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे Perpetuate
७६६ चिवटपणे, चिकाटीने Tenaciously
७६७ चुंबकत्व Magnetism
७६८ चुंबक-संकोची Magneto-strictive
७६९ चुंबकीकरण Magnetization
७७० चुंबकीय Magnetic
७७१ चुंबकीय Magnetic
७७२ चुंबकीय प्रवर्तन Magnetic induction
७७३ चुरडणे, दळणे Crush
७७४ चूक Error
७७५ चे उच्चाटन करणे Get rid off
७७६ चेतवणे, चिथवणे Provoke
७७७ चोखंदळ Wary
७७८ चोरले Filched
७७९ चौकट Frame
७८० चौकट, पेटी, डबा Box
७८१ च्या मध्ये, मध्यभागी Between
७८२ छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्‍या पायर्‍यांचे खुले प्रेक्षागार Bleachers
७८३ छळणारा, नकोसे करणारा Galling
७८४ छांदिष्ट, विलक्षण Fantastic
७८५ छातीचे स्नायू Intercostals
७८६ छातीचे हाड Sternum
७८७ छिद्रे, भोके Pores
७८८ छेदक, लंबदिश Transverse
७८९ छोटी बाब, छोटा मामला Small entity
७९० छोटे चलन Small variations
७९१ छोटे नाव, नावाचे लघुरूप Abbreviations
७९२ छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा Incognito
७९३ जंतुसंसर्ग, इसब, खाज Shingles
७९४ जंतू Germs
७९५ जखम, दुखापत Lesion
७९६ जड पाणी Heavy water
७९७ जडत्व Inertia
७९८ जडपदार्थ Matter
७९९ जनन, निर्मिती Generation
८०० जनित्र Generator
८०१ जनुका Gene
८०२ जन्म देणे, उत्पन्न होणे Spawn
८०३ जपणे, काळजी घेणे Cherish
८०४ जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे Enforce
८०५ जबानी, साक्ष, ग्वाही Testimony
८०६ जमा करणे, थर, साठा, संचयन, जमा होणे Deposition
८०७ जमाव Throng
८०८ जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे Friedrich Wilhelm Nietzsche
८०९ जलचर, जलीय, Aquatic
८१० जलद, द्रुतगती, त्वरित Fast
८११ जलद-कक्ष, मेघ-कक्ष Cloud-chamber
८१२ जल-विद्युत Hydro-electricity
८१३ जलाशय Pond
८१४ जळजळ Irritation
८१५ जळजळ, दाह Inflammation
८१६ जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा Ventricle
८१७ जवळीक Intimacy
८१८ जांभया देणे Yawn
८१९ जागरूकता Awareness
८२० जागा Area
८२१ जागा, ठिकाण, बिंदू Spot
८२२ जाड, ठसठशित, ठळक Bold
८२३ जाणीव, जागृतावस्था Consciousness
८२४ जात, वंश, शर्यत Race
८२५ जाती, प्रकार, नमुने Species
८२६ जादू Charm
८२७ जाळे Web
८२८ जिवंत शरीरात In vivo
८२९ जिवाभावाचा, जिवलग, जीवश्च-कंठश्च Adored
८३० जीवघेणा, प्राणघातक Lethal
८३१ जीवनकाल Life time
८३२ जीवनशैली Lifestyle
८३३ जीवनसत्त्वे Vitamins
८३४ जीवाणू Bacteria
८३५ जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र Paleontology
८३६ जीवित ठेवणे, बाळगणे Maintain
८३७ जुगार, अंदाज Speculation
८३८ जुळणी Connection
८३९ जुळवा, जोडा Connect
८४० जैव Bio
८४१ जैव परिरक्षक Biological Shield
८४२ जैवप्रणाली Organism
८४३ जैवमापन Bio-metrics
८४४ जोखणारा, पारखी Judging
८४५ जोखीम, धोका Damage
८४६ जोखीम, धोका Risk
८४७ जोड स्थानक Junction
८४८ जोड-टोक Terminal
८४९ जोडणार्‍या उतींतील पेशी Fibroblasts
८५० जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे Tinkering
८५१ जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा Concomitant
८५२ जोडी-वर्णपटमापक Pair spectrometer
८५३ जोर, चालना, गतीचा वेग Impetus
८५४ जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा Fiercely
८५५ जोराचा फटका Whack
८५६ ज्ञान Knowledge
८५७ ज्यूविरोधी Anti-sematic
८५८ ज्येष्ठमध Licorice
८५९ ज्वलनीय वायू Gas
८६० झगा Toga
८६१ झडप Valve
८६२ झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी) Flash
८६३ झाक, छटा, खुबी Trait
८६४ झाडणे Sweep
८६५ झाडून काढणे Scavenge
८६६ झालर, किनार, हद्द Fringes
८६७ झिंग न चढलेला, साधा Sobering
८६८ झिंगा, कोळंबी Shrimp
८६९ झीज, मोडतोड, तूटफूट Wear & tear
८७० झुरका Puff
८७१ झेंडा, ध्वज, निशाणी Flag (Boolean flag)
८७२ झोकांड्या खाणे, अडखळणे, परांचन Wobble
८७३ झोत Jet
८७४ झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना Drowsiness’
८७५ टक्करव्यास Collision diameter
८७६ टप्पे, पायर्‍या Stages
८७७ टाकाऊ अन्नपदार्थ Junk food
८७८ टाळणे, सोडणे, त्याग करणे Eschew
८७९ टिकणे Endure
८८० टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे Persist
८८१ टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे Preserve
८८२ टिचकी द्या Click
८८३ टीप Hint
८८४ ठळक Salient
८८५ ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट Elegant
८८६ ठिणगी कक्ष Spark chamber
८८७ ठिबक Drip
८८८ ठोक Bulk
८८९ ठोकर लागणे, अडखळणे Stumble
८९० ठोकळा Block
८९१ ठोकळे, ओंडके, गठ्ठे, लठ्ठे Chunks
८९२ ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्म-रज-जल-मिश्रण Concrete
८९३ डाव, पण Stake
८९४ डावी पुढ़े उतरणारी Left Anterior Descending (LAD)
८९५ डावी मागे वळणारी Left Circumflex (LCX)
८९६ डावी मुख्य Left Main (LM)
८९७ डॉप्लर-ढळ Doppler shift
८९८ डोंगरी किल्ला, पठार Mesa
८९९ डोकेदुखी Head ache
९०० ड्युकच्या ताब्यातील मुलुख Duchi
९०१ ढगाळलेला Overcast
९०२ ढळवणे, वळवणे, फिरवणे, कलवणे Deflect
९०३ ढवळलेली परिस्थिती Commotion
९०४ ढासळलेल्या Plummeted
९०५ ढासळवणे, क्षीण करणे Undermine
९०६ ढीग, रास, डोंब Conglomeration
९०७ ढेकूण, खोट Bug
९०८ ढोबळ अदमास Rough approximation
९०९ ढोबळ उपस्कर Crude equipment
९१० ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता Tentative
९११ ढोबळपणे Approximate
९१२ तंतुकणिका, बिंबाणू Platelet
९१३ तंतू Fiber
९१४ तंतूक्षम Ductile
९१५ तंत्रविवरणे Technicalities
९१६ तंत्रशास्त्र Technology
९१७ तकलादू Fickle
९१८ तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा Chart
९१९ तक्ता, ताव Sheet
९२० तज्ञ Expert
९२१ तणाव स्तर Stress Level
९२२ तत्क्षणिक, तत्क्षणी Instantaneous
९२३ तत्त्वज्ञान Mythology
९२४ तत्त्वत: Theoretically
९२५ तत्त्वत:, आदर्शतः Ideally
९२६ तपशीलवही, टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ Worksheet
९२७ तपास Check
९२८ तपास, शहानिशा Scrutiny
९२९ तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा Investigation
९३० तप्ततार दीप Incandescent lamp
९३१ तबकडी Disc
९३२ तबकडी Disk
९३३ तयार करणे, घडवणे, सृजन करणे, निर्मिती करणे Create
९३४ तयारी करणे Scrounging up
९३५ तरंग-उच्छेद-मापक Interferometer
९३६ तरंगते, सळसळते Rippling
९३७ तरंगलांबी Wavelength
९३८ तरल Subtle
९३९ तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक Sensual
९४० तर्कदुष्ट, तर्कसंगत, वाजवी Reasonable
९४१ तर्क-मंडल Logic circuit
९४२ तर्कसंगत पुष्टी करणे, पटवणे, योग्य ठरवणे Justify
९४३ तर्‍हेवाईक, विलक्षण, लहरी Bizarre
९४४ तहकुबी Reprive
९४५ ताकीद, इशारा, सूचना Caution
९४६ ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी Admonition
९४७ ताजातवाना करणारा Refresher
९४८ ताण देणारा Stretching
९४९ ताण, तणाव, प्रतिबल Stress
९५० तात्पुरता Temporary
९५१ ताप, ज्वर, क्षोभ Fever
९५२ तापन Heating
९५३ ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी Astrocytes
९५४ तारेचे स्थितीस्थापक वळे, वंचक, प्रत्यास्थ-तार-वलय Spring
९५५ तार्किकदृष्ट्या अचूक, वाजवी Reasonably accurate
९५६ ताळमेळ साधणे Synchronize
९५७ तिढा Kink
९५८ तिरके Italics
९५९ तीव्र, गडद Intense
९६० तीव्रता, प्रखरता Intensity
९६१ तुटकपणे Brusquely
९६२ तुटकपणे धूर्त, कावेबाज Astute
९६३ तुलना करणे Compare
९६४ तुषार, सूक्ष्मकण Droplet
९६५ तुषारक Atomizer
९६६ तुषारसिंचन Spray
९६७ तुष्टिकरण Gratification
९६८ तोंड, उदरनलिका Pharynx
९६९ तोंडओळख, परिचय Introduction
९७० तोरा, दिमाख Strutting
९७१ त्याग करणे, संन्यास घेणे Renunciate
९७२ त्यानंतर Subsequently
९७३ त्रास, कटकट, भांडण Hassled
९७४ त्रास, तणाव Distress
९७५ त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने Disturbances
९७६ त्रिज्य Radial
९७७ त्रि-मितीय-परिपथ Three dimensional path
९७८ त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद Cheers
९७९ त्वचा पेशी Keratinocytes
९८० त्वचेची आग, जळजळ, त्वचेचा संसर्ग Contact dermatitis
९८१ त्वचेवरील डागांबद्दल Macular
९८२ त्वरक Accelerator
९८३ त्वरण Acceleration
९८४ त्वरित, लगेच, ताबडतोब Immediate
९८५ थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास Pile
९८६ थांबवणे, बंद करणे Occlude
९८७ थेंब Drop
९८८ थेट Direct
९८९ दंतुरचक्र Gear
९९० दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे Concern
९९१ दखलपात्र Notable
९९२ दखलपात्र संसर्ग Appreciable exposure
९९३ दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय Remarkable
९९४ दगडफूल Lichen
९९५ दत्तचित्त, सावध Attentive
९९६ दप्तर, संग्रह Archive
९९७ दबके, कुत्सित हास्य Snickered
९९८ दमन Suppression
९९९ दमन कुंड Suppression Pool
१००० दमनकारी, हुकूमशाही Fascist
१००१ दर्जा हमी Quality assurance
१००२ दर्जा, प्रत, गुणवत्ता Quality
१००३ दर्जा-विभव Bias voltage
१००४ दर्जेदार, मान्यताप्राप्त Classic
१००५ दर्शक Indicator
१००६ दर्शन, प्रदर्शन Display
१००७ दर्शनी बाजू Facade
१००८ दर्शनी, उघड Apparent
१००९ दर्शित, खुला राहिलेला, अनुभव संपन्न Exposed
१०१० दलाल, अडत्या, मध्यस्थ Tout
१०११ दशलक्ष Million
१०१२ दशलक्षांश, सूक्ष्म Micro
१०१३ दशांश Deci
१०१४ दहशत बाळगणे, भीणे Dread
१०१५ दही (तामिळ) Tyre
१०१६ दांडा Bar
१०१७ दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती South Indian Cuisine
१०१८ दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला Suffused
१०१९ दाद-मंडळ Board of appeals
१०२० दाब Pressure
१०२१ दाब-पोत Pressure Vessel
१०२२ दाबित जल Pressurized Water
१०२३ दावा Claim
१०२४ दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ Lukotrienes
१०२५ दिनचर्या, दैनंदिनी Routine
१०२६ दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके Daily Activities
१०२७ दिनदर्शिका Calendar
१०२८ दिप्ती, प्रभा Luminosity
१०२९ दिमाख, डौल, मोकळेपणा Grace
१०३० दिव्यातील तार, तार Filament
१०३१ दिशा Direction
१०३२ दिशा-केंद्रित Collimated
१०३३ दिशाभिमुखता, उगम-दिशा, कल, अभिमुखता Orientation
१०३४ दिशाविशिष्ट केंद्रिकरण Direction focusing
१०३५ दीर्घन Elongation
१०३६ दीर्घायुष्य Long life
१०३७ दुखापत, धोका Harm
१०३८ दुर्घटनेचे दुष्परिणाम Aftermath
१०३९ दुर्दैवी Hapless
१०४० दुर्बल करणारी Debilitating
१०४१ दुविधा, कठीण प्रसंग Predicament
१०४२ दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे Deviltry
१०४३ दुहेरी एकस्व Double patenting
१०४४ दूरदर्शक Telescope
१०४५ दूरनियंत्रक Remote controller
१०४६ दूरनियंत्रक, भुजीय, बाहूमधील Cubital
१०४७ दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर Distal
१०४८ दृक्‌ पट्टी वर्णपट Optical spectrum
१०४९ दृढ Rigid
१०५० दृष्टिकोन Perspective
१०५१ दृष्टी, दूरदृष्टी Vision
१०५२ दृष्टीक्षेप Glance
१०५३ दृष्यकल्पन Visualization
१०५४ दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन Scan
१०५५ देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच Panoply
१०५६ देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे Maintenance
१०५७ देशांतर Immigration
१०५८ देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान Pacifism
१०५९ दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण Emulsification
१०६० दोन्ही बाजुंनी अंध Double blind
१०६१ दोलक Pendulum
१०६२ दोलन Oscillation
१०६३ द्योतक Icon
१०६४ द्रव चालिकी Hydraulics
१०६५ द्राक्षवेल Grapevine
१०६६ द्रायू Fluid
१०६७ द्रावण Solution
१०६८ द्रुत अभिजनक Fast Breeder
१०६९ द्रुत विदलन गुणांक Fast Fission Factor
१०७० द्विध्रुव Dipole
१०७१ द्विध्रुव Dipole
१०७२ द्विनेत्र Binocular
१०७३ द्विपदी प्रमेय Binomial theorem
१०७४ द्विमान पद्धतीतील शब्द, आठ द्विमान अंक, घास Byte
१०७५ द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व Duality
१०७६ धडकवणे Bombard
१०७७ धडाडी Killer instinct
१०७८ धडाडीचा, मेहनती, उत्साही, झपाट्याचा Vigorous
१०७९ धन प्रभारित Positively Charged
१०८० धन विजक Positron
१०८१ धनक Proton
१०८२ धनदंड, धनाग्र Anode
१०८३ धन-भारित मूलक Cation
१०८४ धनविजक उत्सर्जक दृष्यांकने PET-Positron Emission Tomography
१०८५ धनात्मक Positive
१०८६ धमनी आकष, वाहिनी आकष Vasospasm
१०८७ धमनी स्वच्छता उपचार ACT-Arterial Clearance Therapy
१०८८ धमनी, रोहिणी Artery
१०८९ धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका Arterioles
१०९० धमनीकाठिण्यकारक Atherogenic
१०९१ धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध Arteriosclerosis
१०९२ धमनीप्रवेशक Percutaneous
१०९३ धमनीर्‍हास, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा Atheroma
१०९४ धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र Tourniquet
१०९५ धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे Haul
१०९६ धर्म Religion
१०९७ धर्मवेडा, कर्मठ Fanatic
१०९८ धातू Metals
१०९९ धारणा, संकल्पना, विचार Contention
११०० धारा, प्रवाह, प्रचलित Current
११०१ धारिणी, संचिका, कोषिका File
११०२ धार्मिक Devout
११०३ धावा बोलणारे शत्रुसैनिक, धाड घालणारे Raiders
११०४ धुसफुसणे, धुसमुसणे Sniveled
११०५ धूम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी Cigarette
११०६ धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे Allergy
११०७ धैर्य, सहनशक्ती Fortitude
११०८ धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग Lewisite
११०९ धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रोगाचे स्थलांतर Metastasize
१११० धोके, विनाशसंभव Perils
११११ धोक्याचा ध्वनिसंकेत Alarm
१११२ धोरण Policy
१११३ ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे Contemplate
१११४ ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन Meditation
१११५ ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण Polarization
१११६ ध्वनित करणे, गुंतविणे Implicate
१११७ ध्वनिविषयक, ध्वन्य Audio
१११८ ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक Silencer
१११९ ध्वन्य Sonic
११२० न चुकता Invariable
११२१ नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य Tom foolery
११२२ नकाशा, मानचित्र Map
११२३ नक्कलहक्क Copyright
११२४ नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे Exemplify
११२५ नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया Ligation
११२६ नाके मुरडत Shrugging
११२७ नाखुषीने Grudgingly
११२८ नाखुषीने, कष्टाने Reluctantly
११२९ नागमोडी, अडम-तिडम, यदृच्छय Zigzag
११३० नागरिकत्व देणे, आपलासा करणे, सामावून घेणे Naturalization
११३१ नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट Catastrophe
११३२ नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य Atherosclerosis
११३३ नापसंती व्यक्त करणे Frown
११३४ नापास करणे, अनुत्तीर्ण करणे Flunk
११३५ नाराज, नाखुष Reluctant
११३६ नालप्रवेशक Catheter
११३७ नास्तिक Atheist
११३८ निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे Scoff
११३९ निकाल Result
११४० निकाली काढणे Damn
११४१ निकास Exit
११४२ निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी Scaldino
११४३ निगराणी, देखरेख Monitoring
११४४ निगराणी, देखरेख Supervision
११४५ निदर्शक Mouse pointer
११४६ निद्रानाश Insomnia
११४७ निनावी Anonymous
११४८ निपूण Master
११४९ निम-चुंबकीय Para-magnetic
११५० निमुळता Aquiline
११५१ निम्न महाशीर Inferior vena cava
११५२ नियंत्रण Control
११५३ नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी Regimen
११५४ नियतकालिक Journal
११५५ नियम Rule
११५६ नियमन Regulate
११५७ नियामक Governor
११५८ निरर्थक Frivolous
११५९ निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा, विविक्त, निश्चित Discrete
११६० निराळे, वेगळे, असामान्य Devious
११६१ निराशाजनक Dismal
११६२ निराशावाद, अविश्वासाची भावना Cynicism
११६३ निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी Inspection
११६४ निरीक्षण, वाचन Reading
११६५ निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा Irrefutable
११६६ निरुपद्रवी Innocuous
११६७ निरुपयोगी Dud
११६८ निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे Weed
११६९ निरूपण, निवेदन किंवा कथन Narration
११७० निरोप बदलणारे स्थळ Message switching station
११७१ निर्खनिजीकरण Demineralization
११७२ निर्देशक Cursor
११७३ निर्देशक, संचालक, दिग्दर्शक Director
११७४ निर्देशसाधन Pointing device
११७५ निर्धारण Determination
११७६ निर्मलक Detergent
११७७ निर्मिती घडण Formation
११७८ निर्मिती, घडण, सृजन Manufacture
११७९ निर्मितीहक्कसुरक्षित Patented
११८० निर्लज्ज प्रदर्शन Flaunt
११८१ निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा Critical
११८२ निर्विषारीकरणकक्ष Reticulum
११८३ निवड Selection
११८४ निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमताPermeability
११८५ निवडक, चांगले, थोर Elite
११८६ निवडलेला उपचार Treatment of choice
११८७ निवर्तन Expiry
११८८ निवळणे Quiet down
११८९ निवेशी, निष्पन्न संकेत Output
११९० निवेषी जोडांवर On output terminals
११९१ निश्चयात्मक, खात्री पटवणारी Convincing
११९२ निश्चल Still
११९३ निश्चळपणे, स्थिरपणे, सातत्याने Steadily
११९४ निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे Assertion
११९५ निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे Denounce
११९६ निष्कपटपणे Candidly
११९७ निष्कर्षण Extraction
११९८ निष्क्रिय Idle (idle task)
११९९ निष्क्रिय वायू Inert gases
१२०० निष्क्रियता, दुर्लक्ष Limbo
१२०१ निष्ठा Allegiance
१२०२ निष्पक्ष स्थिरता Secular equilibrium
१२०३ निष्पन्नांकन Calibration
१२०४ निष्पादन-वाहिन्या Output channels
१२०५ निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक Impeccable
१२०६ नीट वागावे Comport
१२०७ नुकसान, घसारा, नाश, हानी Hazard
१२०८ नुसते, न्याय्य, जेमतेम Just
१२०९ नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत Precise
१२१० नोंद Log
१२११ नोंदप्रणाली Recording system
१२१२ न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे Judge
१२१३ न्याहाळणे Browse
१२१४ न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे Nucleotide
१२१५ न्यूनगंड Inferiority complex
१२१६ पंच, लवाद Jury
१२१७ पकडणारा Holder
१२१८ पकडणे Trap
१२१९ पक्ष मांडणे Argue
१२२० पक्षकर Favorable
१२२१ पक्षकार Client
१२२२ पचन संस्था Digestive system
१२२३ पचनासंबंधी Peptic
१२२४ पटण्यासारखा Appealing
१२२५ पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी Scale
१२२६ पट्टी, पल्ला, परास, आवाका, पोहोच Range
१२२७ पट्टेरी Striped
१२२८ पडदा Mask
१२२९ पत्ता Address
१२३० पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक Pioneering
१२३१ पथदर्शी, सुकाणूधारी, वैमानिक, कर्णधार Pilot
१२३२ पदार्थ Substance
१२३३ पद्धत, मार्ग Way
१२३४ पद्धत, व्यवहार Practice
१२३५ परत, मागे, माघारी Back
१२३६ परमात्मा, उच्चतर स्वत्व Higher Self
१२३७ परमानंदाचा Ecstatic
१२३८ परमार्थबुद्धी Altruism
१२३९ परवलय Parabola
१२४० परवलयी Parabolic
१२४१ परवलयी वक्ररेषा Parabolic curve
१२४२ परस्पर आकर्षण, आंतररेण्वीय आकर्षण Cohesion
१२४३ परस्परकार्यशीलता Interactivity
१२४४ परस्परपूरक Compatible
१२४५ परस्परबंधने Cross-linking
१२४६ परस्पर-संबंध Correlation
१२४७ परस्परसंबंधन Interface
१२४८ परस्परसंबंधित Interrelated
१२४९ परस्परसंबंधित, कार्यछेदक Cross Functional
१२५० परस्परस्वभावांतरण Transmutation
१२५१ परस्परांतरण, विनिमय Exchange
१२५२ परामर्ष घेणे Address(v)
१२५३ परावर्तक Reflector
१२५४ परावर्तित केलेला Deflected
१२५५ परावर्तित झालेला Reflected
१२५६ परावृत्त Discourage
१२५७ परावृत्त Dissuade
१२५८ परिकल्पना, गृहितक, समज, धारणा Hypothesis
१२५९ परिघीय Peripheral
१२६० परिचर्चा, अभ्यासवर्ग Seminar
१२६१ परिचारक Paramedic
१२६२ परिणती, परिणाम Outcome
१२६३ परिणाम, पर्यवसान Consequence
१२६४ परिणामतः, कालौघात, यथावकाश, होता-होता, अनुषंगाने Eventually
१२६५ परिणामतः, यथावकाश Consequently
१२६६ परिपथ, मंडल Loop
१२६७ परिपूर्ण Perfect
१२६८ परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल Accomplished
१२६९ परिभाषा Phrase-ology
१२७० परिभाषा, व्याख्या Definition
१२७१ परिभ्रमण, फिरविणे Rotate
१२७२ परिमाण Amplitude
१२७३ परिमाण Measure
१२७४ परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी Quantity
१२७५ परिमाणाचा स्तर Order of magnitude
१२७६ परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक Quantitative
१२७७ परिरक्षण, संरक्षक कवच Shielding
१२७८ परिवर्तक Converter
१२७९ परिवर्तन गुणकांश Conversion factor
१२८० परिवर्तन, बदल Change
१२८१ परिवर्तनीय Reversible
१२८२ परिवर्तित करा, परिवर्तन करा Convert
१२८३ परिवलन Turn-around
१२८४ परिवेश Surroundings
१२८५ परिशिष्ट Appendix
१२८६ परिषद, वादविवाद Conference
१२८७ परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे Revise
१२८८ परिसंवाद Symposium
१२८९ परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक Adaptive
१२९० परीसशोधक, किमयागार, रसायनतज्ञ Alchemists
१२९१ पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य Carotene
१२९२ पर्यवसान Implications
१२९३ पर्यावरण Environment
१२९४ पर्यावरणशास्त्र Ecology
१२९५ पर्यावरणशास्त्रीय Ecological
१२९६ पसरलेले, अस्ताव्यस्त Sprawled
१२९७ पांगणे Straggling
१२९८ पांघरूण Blanket
१२९९ पाचपट Quintuple
१३०० पाझरयोग्य, पाझरक्षम Permeable
१३०१ पाटलोण Pant
१३०२ पाठपुरावा Follow-up
१३०३ पाठलाग, उद्योग, अभ्यास Pursuit
१३०४ पाठीमागे जाणारा Trailing
१३०५ पाणी-गच्च Water-tight
१३०६ पाण्याचे असंगत आचरण Anomalous
१३०७ पाते Blade
१३०८ पात्र बनविणे, सक्षम करणे Enable
१३०९ पाद्री, धर्मोपदेशक Dastor
१३१० पायांत पेटके येणे, लुळेपणा Claudication
१३११ पायाभूत सुविधा Infrastructure
१३१२ पारदर्शिका Transparencies
१३१३ पारितोषिक Reward
१३१४ पारिभाषिक शब्द Glossary, terminology
१३१५ पारेषण Transmission
१३१६ पार्श्वभूमी, पृष्ठभूमी, पूर्वेतिहास Background
१३१७ पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग Lizards
१३१८ पालक, पूर्वज, मूळ Parent
१३१९ पाळी Lobe
१३२० पाळी, पंख Flap
१३२१ पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ Bout
१३२२ पाषाणहृदयी, कठोर Inexorably
१३२३ पाहुणा Guest
१३२४ पिच्छा पुरवला Badgered
१३२५ पित्तखडा Gall stone
१३२६ पित्ताशय Gall bladder
१३२७ पिळवणूक, दोहन Exploitation
१३२८ पीडित Suffered
१३२९ पीळ Torsion
१३३० पीळ नसलेला Twist less
१३३१ पुंज, प्रकाशशकण, विवक्षित टप्प्यांचा Quantum
१३३२ पुंजरूप Quantized
१३३३ पुढचे शोधा Find Next
१३३४ पुढ़ील, समोरील Anterior
१३३५ पुढे सरकवणे, ढकलणे Propel
१३३६ पुढे सरकवणे, ढकलणे Propelling
१३३७ पुनःपुन्हा घडणारा Recurrent
१३३८ पुनःस्थापी Restoring
१३३९ पुनरावर्तनक्षमता Repeatability
१३४० पुनरावर्तनदर Repeatition rate
१३४१ पुनर्कार्यान्वयन Reset
१३४२ पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ Renaissance
१३४३ पुनर्तपास, खात्री करणे, नक्की करणे, पडताळणी करणे Verification
१३४४ पुनर्निवड Re selection
१३४५ पुनर्मूल्यांकन करणे Reappraising
१३४६ पुनर्वसन Re-habilitation
१३४७ पुनर्स्थापनकाल Recovery time
१३४८ पुन्हा-साकारलेला Reconstructed
१३४९ पुरवठा Supply
१३५० पुरवठाकार, पुरवठादार Supplier
१३५१ पुरस्कृत करणे Sponsor
१३५२ पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण Evidence
१३५३ पुरुषी Macho
१३५४ पुरेसा, शी, से Adequate
१३५५ पुरेसे चांगले वागणे Reasonably, well behaved
१३५६ पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे Promote
१३५७ पुष्टीकारक, आधारभूत Buttressing
१३५८ पूरक Adjunct
१३५९ पूरके Supplements
१३६० पूर्ण Full
१३६१ पूर्ण केलेला, शिजलेला Concoct
१३६२ पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा Integrity
१३६३ पूर्णांक Integer
१३६४ पूर्णांक संख्या Whole number
१३६५ पूर्वतयारी Warm up
१३६६ पूर्वपिठीका Foreground
१३६७ पूर्वबल Pre-Stress
१३६८ पूर्वविरोध Predisposition
१३६९ पूर्वशोध, पूर्वशोधित, पूर्वज्ञात, स्वीकृती Prior art, related art
१३७० पूर्वानुमान करण्यायोग्य Predictable
१३७१ पूर्वायुष्यस्मरण Flash back
१३७२ पूर्वोपसर्ग Prefix
१३७३ पृथक Distinct
१३७४ पृथक्करण नलिका Paring tube
१३७५ पृथक्कारक Separator
१३७६ पृथ्वीसंबंधित, पृथ्वीवरील, पार्थिव Terrestrial
१३७७ पृष्ठवर्ती Lateral
१३७८ पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर Jericho
१३७९ पेच, पीळ, आटा, फरा, वेढा, वळसा, धागा Thread
१३८० पेला, चषक Cup
१३८१ पेशी Cell
१३८२ पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे Cell lysis
१३८३ पेशीऊर्जाघर Mitochondrion
१३८४ पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित Anabolic
१३८५ पेशीजालातील संप्रेरके Prostaglandin
१३८६ पेशीद्रव्य Cytoplasm
१३८७ पेशीविज्ञान Cytology
१३८८ पेशीसंच, घट Battery
१३८९ पैलू, अंग, वैशिष्ट्य Feature
१३९० पोकळ दंडगोल, पोकळ वृत्तिकाचिती, नळकांडे Cylinder
१३९१ पोकळी Vacuum
१३९२ पोकळी-गच्च Vacuum tight
१३९३ पोत Textures
१३९४ पोत, भांडे Vessel
१३९५ पोषणात्मक Nutritional
१३९६ प्रकट होणे Appear
१३९७ प्रकर्षाने Profound
१३९८ प्रकर्षाने, तीव्रतेने Intensely
१३९९ प्रकल्प Project
१४०० प्रकार Type
१४०१ प्रकार-अक्ष Stereo axis
१४०२ प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य, फलन Function
१४०३ प्रकाश Light
१४०४ प्रकाश निष्पादन Light output
१४०५ प्रकाश-कण Photon
१४०६ प्रकाश-गुणक-नलिका Photo-multiplier-tubes
१४०७ प्रकाश-गुणक-नलिका PMT-photo-multiplier-tube
१४०८ प्रकाशचित्रक-अविद्राव्य-द्रवांचे-मिश्रण Photographic emulsion
१४०९ प्रकाश-विद्युत Photoelectric
१४१० प्रकाशाने प्राप्त होणारी चकाकी, दिप्तीस्फुरण Luminescence
१४११ प्रकाशाने प्राप्त होणारी रंगीत चकाकी, रंगस्फुरण, प्रतिदिप्ती, प्रस्फुरण Fluorescence
१४१२ प्रकाशोत्सर्जक Scintillator
१४१३ प्रकाशोत्सर्जक वर्णपटमापक Scintillation spectrometer
१४१४ प्रक्रम Process
१४१५ प्रक्रियक, अणुभट्टी Reactor
१४१६ प्रक्रिया Processing
१४१७ प्रक्षुब्ध करणे Irritate
१४१८ प्रख्यात Renowned
१४१९ प्रगत Advanced
१४२० प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार, स्मृतीभ्रंश Alzheimer’s disease
१४२१ प्रग्रहण Capture
१४२२ प्रचंड Enormous
१४२३ प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप Tremendous
१४२४ प्रचार, आघाडी लढवणे Campaign
१४२५ प्रचुरता Redundancy
१४२६ प्रचुरता, विपुलता Abundance
१४२७ प्रणाली, व्यवस्था System
१४२८ प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन Thrust
१४२९ प्रत, नक्कल, प्रतिकृती Copy
१४३० प्रतिकारक्षमता Immune
१४३१ प्रतिकारक्षमतावर्धन Immunization
१४३२ प्रतिकारनियामक प्रथिने Cytokines
१४३३ प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल) Hostile
१४३४ प्रतिकृती, नक्कल Clown
१४३५ प्रतिजैविके Antibiotics
१४३६ प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ Antigen
१४३७ प्रतिध्वनी हृदयालेख Eco-cardiograph
१४३८ प्रतिनिधी, राजदूत Ambassador
१४३९ प्रतिपक्षी, विरोधी Antagonists
१४४० प्रतिपिंड Antibody
१४४१ प्रतिबंधात्मक Preventive
१४४२ प्रतिबिंबाणू Anti-platelet
१४४३ प्रतिमा-वर्धन Projection
१४४४ प्रतिष्ठान Establishment
१४४५ प्रतिसार Recoil
१४४६ प्रतिहल्ला करणे Retaliate
१४४७ प्रती वाहिनी Per channel
१४४८ प्रत्यक्षात Actually
१४४९ प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः Practically
१४५० प्रत्यास्थ, लवचिक Elastic
१४५१ प्रत्यास्थता Elasticity
१४५२ प्रत्येक Each
१४५३ प्रथा, रूढी, चाल Vogue
१४५४ प्रदर्शिका, घसरगुंडी Slide
१४५५ प्रदर्शित Displayed
१४५६ प्रबळ ठरणे, उठून दिसणे Predominate
१४५७ प्रभा, आभा, उजाळा, प्रकाश, उजेड, दिप्ती Glow
१४५८ प्रभाग, विभाग Division
१४५९ प्रभार Charge
१४६० प्रभारण Charging
१४६१ प्रभाव Effect
१४६२ प्रभाव Influence
१४६३ प्रभावशीलता Effectiveness
१४६४ प्रभावित करतो Affects
१४६५ प्रभावी गुणकांश Effective Multiplication Factor
१४६६ प्रभावी, छाप पाडणारे Impressive
१४६७ प्रमाण Proportion
१४६८ प्रमाण विचलन Standard deviation
१४६९ प्रमाणबद्ध Proportional
१४७० प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे Stint
१४७१ प्रमुख, उच्चपदस्थ Honchos
१४७२ प्रयोग, चाचणी Experiment
१४७३ प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत Induced electricity
१४७४ प्रवर्धन, विस्तार करणे Amplification
१४७५ प्रवाह Flow
१४७६ प्रवाह-परिवर्तक Transistor
१४७७ प्रवाहावरोध Viscosity
१४७८ प्रवीण, वाकबगार, निष्णात Adept
१४७९ प्रवृत्त, कल असलेला Prone
१४८० प्रवेश Entry
१४८१ प्रवेश Inlet
१४८२ प्रवेश, प्रवेशी Entranced
१४८३ प्रवेश, शिरकाव Access
१४८४ प्रवेशी Input
१४८५ प्रशिक्षणार्थी Intern
१४८६ प्रश्न Question
१४८७ प्रसार, अभिसार Perfusion
१४८८ प्रसार, प्रचार Propagation
१४८९ प्रसारनियमन Censorship
१४९० प्रस्थापित Installed
१४९१ प्रस्फुरक Phosphors
१४९२ प्रस्फुरण Scintillation
१४९३ प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा Sincerely
१४९४ प्राकल, पटल, जीवद्रव्य Plasma
१४९५ प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्‍या विकरात परिवर्तित होते Prothrombin
१४९६ प्राकलावरण Plasma Membrane
१४९७ प्राकलावस्था Plazmodial Stage
१४९८ प्राणवायू भट्टी Oxygen reactor
१४९९ प्राणिलीकरण Oxidation
१५०० प्राणिलीकरणविरोधी Antioxidants
१५०१ प्रातिनिधीक, नमुनेदार Typical
१५०२ प्राथमिक Primary
१५०३ प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग Primates
१५०४ प्राधान्य, पसंती Preference
१५०५ प्रामुख्याने Essentially
१५०६ प्रायः, बहुतकरून, बहुधा, सकृतदर्शनी Virtually
१५०७ प्रारक Radiator
१५०८ प्रारकाची लवचिक रबरी नळी Radiator hose
१५०९ प्रारण, किरणोत्सार Radiation
१५१० प्रारणलहरीं, प्रारणतरंग Radio-waves
१५११ प्रारणशोध व पट्टीनिश्चिती RADAR (radio Detection And Ranging)
१५१२ प्रारणस्वरूप, किरणात्मक Radio
१५१३ प्रारणीय-स्वयं-लेखन Radio-auto-graph
१५१४ प्रारूप अभ्यास Pilot study
१५१५ प्रारूप, नमुना, साचा Paradigm
१५१६ प्रावस्थ In phase
१५१७ प्रावस्थ Phase
१५१८ प्रावस्थ, एकसमयस्थ, एकाच अवस्थेत राहणारा In-phase
१५१९ प्रासंगिक Incidental
१५२० प्रेक्षणीय, नेत्रदीपक Spectacular
१५२१ प्रेमळपणे Kindly
१५२२ प्रेरक, प्रेरणादायक Motivating
१५२३ प्रेरणा Inductance
१५२४ प्रेरणा देणे, ओळख करून देणे Induction
१५२५ प्रेरणादायी, प्रेरक Inductive
१५२६ प्रोत्साहित करणे Bucking
१५२७ प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग Pestilence
१५२८ फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ असे आहे Niche market
१५२९ फटी Gaps
१५३० फलंदाज, तुटेपर्यंत मारणे Batter
१५३१ फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे Fizzle
१५३२ फसवा, आभासी, खोटा Elusive
१५३३ फसवा, आभासी, खोटा Swindle
१५३४ फाटलेली वा चिघळलेली जखम Laceration
१५३५ फिरक्या, चक्र्या, रिळे, चाके, रहाट, खिराडी Pullies
१५३६ फिरत, आभ्राम Spin
१५३७ फिरता दंडगोल Roller
१५३८ फिरता मंच Turn table
१५३९ फुगविणे Bloat
१५४० फुफ्फुसाशी संबंधित Pulmonary
१५४१ फेकणे, सुरू करणे Launch
१५४२ फेटाळणे, नाकारणे Snub
१५४३ फेराईटचे केंद्रक Ferrite core
१५४४ बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता Turbulent
१५४५ बंद Close
१५४६ बंद करणे Shut-Down
१५४७ बंधन ऊर्जा Binding Energy
१५४८ बडिशेप Dill
१५४९ बढाई Conceit
१५५० बदल घडवणारा Mutagenic
१५५१ बदल, अदलाबदल, परिवर्तन Transition
१५५२ बदल, परिवर्तन, परस्परांतरण Transformation
१५५३ बदल, परिवर्तन, प्रवास Transit
१५५४ बदल, पुनर्रचना Modification
१५५५ बदलणे Replace
१५५६ बदलता, सरकता, ढासळता Drifting
१५५७ बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे सामर्थ्य Nomeostasis
१५५८ बद्दल About
१५५९ बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो. Cirrhosis
१५६० बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला Chronic
१५६१ बधीर Numb
१५६२ बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय Significant
१५६३ बरे करणे Heal
१५६४ बरे का You know
१५६५ बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा Peers
१५६६ बर्‍यापैकी मोठा Fairly-large
१५६७ बल Force
१५६८ बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे Injection
१५६९ बहिर्मुख Extrovert
१५७० बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत Sophisticated
१५७१ बहुतांश Majority
१५७२ बहुधा Often
१५७३ बहु-धृवीयता Multi-polarity
१५७४ बहुपरिष्कृत Sophisticated
१५७५ बहुविध-उपयुक्तता, अष्टपैलुत्व, हरहुन्नरत्व Versatility
१५७६ बहुविध-धोके-गुणक Multiple-Risk-Factor
१५७७ बांध, धरण, खंदक Dike
१५७८ बाऊ करणे Fetish
१५७९ बाजू, पैलू Aspect
१५८० बाटली, शिशी, कुपी Bottle
१५८१ बाण Arrow
१५८२ बाधित होणे, पीडित होणे Afflict
१५८३ बायबलमधील Biblical
१५८४ बारीक कण, तपशिलातील, शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र Fine
१५८५ बालवृद्धत्वाची विकृती Progeria
१५८६ बाळगतो, सामावतो Contains
१५८७ बाष्पदाब Vapor pressure
१५८८ बाष्पीभवन Evaporation
१५८९ बाह्य Extraneous
१५९० बाह्यप्राकल Ectoplasm
१५९१ बिघाड Crash (as in application has crashed)
१५९२ बिघाड Defects
१५९३ बिघाड-तपास Debugging
१५९४ बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ Lean
१५९५ बिनतारी स्थानिक जाळे Wireless LAN
१५९६ बिनमहत्त्वाचा, क्षुल्लक, अवडंबरी Trivial
१५९७ बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर Legions
१५९८ बुडबुडे कक्ष Bubble chamber
१५९९ बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा Effervescent
१६०० बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष Glaucoma
१६०१ बेचिराख केला Decimated
१६०२ बेसावध Un-cautious
१६०३ बैठक, सभा, एकत्रिकरण Meeting
१६०४ बैठा Sedentary
१६०५ बोल चाचणी Talk Test
१६०६ भक्ती Devotion
१६०७ भक्षकपेशी Phagocyte
१६०८ भपका, फटका, स्पंद, स्पंदन Pulse
१६०९ भयग्रस्त, घाबरलेला Aghast
१६१० भयोत्सुक, साशंक, भयभीत Apprehensive
१६११ भयोत्सुकता Anxiety
१६१२ भर घाला Add
१६१३ भरकटलेली Deviated
१६१४ भरघोस Substantial
१६१५ भरपाई करणे, तोल राखणे, तुटीची भर करणे Compensate
१६१६ भरपूर, पूर्ण, परिपूर्ण, भरलेला Replete
१६१७ भरीव विवृत्त, अंडाकृती Ellipsoid
१६१८ भविष्यवेत्ता Prophet
१६१९ भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा Prospective
१६२० भाकीत करणे, अपशकून Foreboding
१६२१ भाकीत करणे, पूर्वानुमान करणे Prognostications
१६२२ भाग, प्रकरण Chapter
१६२३ भाजलेले मांस Steak
१६२४ भारक गुणकांश Weighing-factor
१६२५ भारतीय पाककृती Indian Cuisine
१६२६ भारित-कण-रेषा-दर्शक Hodoscope
१६२७ भावना Emotions
१६२८ भाषिक, वांशिक Semitic
१६२९ भासमान Perceived
१६३० भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा Diverse
१६३१ भीतीस्वप्ने Nightmares
१६३२ भू-औष्णिक Geo-Thermal
१६३३ भूपृष्ठमितीय Geodesic
१६३४ भूमिती Geometry
१६३५ भूसंपर्कन Earthing
१६३६ भेदणे, शिरकाव करणे Penetrate
१६३७ भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख Vulnerable
१६३८ भ्रम Delusion
१६३९ भ्रमणमार्ग Trajectory
१६४० भ्रमनिरास Disillusionment
१६४१ मंजूर करणे, संमती देणे Approve
१६४२ मंद शिजवणारी उकडहंडी Crock pot
१६४३ मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे Sedation
१६४४ मजकुराचा प्रकार Content-type
१६४५ मजकूर Contents
१६४६ मजबूत Strong
१६४७ मज्जातंतू Axon
१६४८ मज्जातंतू, चेतातंतू Nerve
१६४९ मदत Help
१६५० मदत, कुमक, साहाय्य Succor
१६५१ मधून, पलीकडे Trans
१६५२ मध्य Center
१६५३ मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा Bourgeois
१६५४ मध्यवस्ती Downtown
१६५५ मध्ये Into
१६५६ मध्ये टाका Insert
१६५७ मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था Mood
१६५८ मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली Manual
१६५९ मनोशामक Tranquilizer
१६६० मर्यादा, कक्षा, सीमा Constraints
१६६१ मर्यादा, कक्षा, सीमा Limits
१६६२ मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा Nausea
१६६३ मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ Digitalis toxicity
१६६४ मळसूत्र, पेचखिळा Screw
१६६५ मळसूत्राकार Spiral
१६६६ मळसूत्री, शंक्वाकृती, शंक्वाकार Helical
१६६७ मसुदा, स्वरूप, नमुना Format
१६६८ मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष Head
१६६९ महत्त्व पटवणार्‍या Extenuating
१६७० महत्त्वाचा Important
१६७१ महान Great
१६७२ महापेशी Macrocyte
१६७३ महाभक्षक पेशी Macrophages
१६७४ महाराज Sir
१६७५ महालेखापरिक्षक Auditor general
१६७६ महासभा Congress
१६७७ माग Trace
१६७८ मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती Silhouettes
१६७९ मागील Posterior
१६८० माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणेRelapse
१६८१ मात्रा Dose
१६८२ माध्य Mean
१६८३ मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता, आकार, मिती Magnitude
१६८४ मानदंड Doctrine
१६८५ मानवजात Humanity
१६८६ मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हास करणारा रोग Cervical spondylosis
१६८७ मापन Measurement
१६८८ मापन शास्त्र Metrology
१६८९ माफक Moderate
१६९० माफक, सामासिक, जेमतेम Marginal
१६९१ मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे Mitochondria
१६९२ माया, सूट, अतिरिक्त भत्ता Allowance
१६९३ मारक Detrimental
१६९४ मार्ग बदलून, वळून Veer
१६९५ मार्गदर्शक Guide
१६९६ मार्गदर्शक वाचन Pilot reading
१६९७ मार्गिका, छन्नमार्ग Aisle
१६९८ मालमत्ता Estate
१६९९ माला, मालिका, सर, क्रमवारी Series
१७०० माहिती, सूचना, जाणकारी Information
१७०१ माहितीसंकलन, माहितीतळ, माहितीसाठा Database
१७०२ मिटवा, स्वच्छ करा, स्पष्ट Clear
१७०३ मितीहीन Dimensionless
१७०४ मिलिकन यांच्या प्रायोगिक उपकरणाचे संरचनात्मक प्रकटन Schematic of Milliken’s apparatus
१७०५ मिळवणे, जमा करणे Scrounging
१७०६ मुक्त Free
१७०७ मुक्त निवड, मुक्त इच्छा Free will
१७०८ मुखवटा, वेष, सोंग Masquerade
१७०९ मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र Base station
१७१० मुख्य बदल केंद्र Main switching station
१७११ मुद्दा Point
१७१२ मुद्दा, अंक, प्रश्न Issue
१७१३ मुद्दा, विधान, पक्ष, सैद्धांतिक विधान Argument
१७१४ मुला, मित्रा Buddy
१७१५ मुलायम, गुळगुळीत Smooth
१७१६ मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे Sparring
१७१७ मुष्टीदंडा, मूठ, कडी Handle
१७१८ मूतखडे Calculi
१७१९ मूत्रपिंड, वृक्क Kidney
१७२० मूत्रपिंडाबाबतचा Renal
१७२१ मूलक Ion
१७२२ मूलक Radical, ion
१७२३ मूलक-सरक Ion-drift
१७२४ मूलकीकरण Ionization
१७२५ मूलकीकरण कक्ष Ionization Chamber
१७२६ मूलभूत Elementary
१७२७ मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम Cost effective
१७२८ मूल्यमापन करणे, पारखणे, मोल ठरवणे, किंमत वाढणे Appreciate
१७२९ मूल्यवर्धक Amplifier
१७३० मूल्यांकन करणे Evaluate
१७३१ मूल्यांकन, कर आकारणी Assessment
१७३२ मृत्यूदर Death-rate
१७३३ मृत्यूस कारण, प्राणघातक Deadly
१७३४ मृदू पाणी Soft water
१७३५ मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका Table
१७३६ मेजवानी Feast
१७३७ मेजावरील Desktop
१७३८ मेणकागद, मेणकापड Plastic
१७३९ मेद Fat
१७४० मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले Fatty acids
१७४१ मेहनत Work out
१७४२ मोचन वेग Escape velocity
१७४३ मोजणी Counting
१७४४ मोजा Count
१७४५ मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे Blare
१७४६ मोठा, महत्ता, महत्त्व Magna
१७४७ मोठ्या आतड्याचा कर्करोग Colon cancer
१७४८ मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल Drastic
१७४९ मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे Scavenging
१७५० मोत्याचा शिंपला Nacre
१७५१ मोहिनी, आकर्षण Glamour
१७५२ मोहिनी, भारणे Fascination
१७५३ मौसमी गुणक Tropic factors
१७५४ म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती. Dementia
१७५५ म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था Senility
१७५६ यंत्र Machine
१७५७ यंत्रविद्या, यांत्रिकी, स्थितीगतीशास्त्र Mechanics
१७५८ यकृत, पित्ताशय Lever
१७५९ यकृतपेशी Hepatocytes
१७६० यकृतवृद्धी Hepatomegaly
१७६१ यजमान Host
१७६२ यदृच्छय शिरकाव स्मृती, स्मरणशक्ती Random Access Memory, RAM
१७६३ यदृच्छय, अवचित निवडलेला Arbitrary
१७६४ यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर Random
१७६५ याउलट Conversely
१७६६ युक्ती योजणे Devise
१७६७ युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा Device
१७६८ युग्म Couple
१७६९ युग्म उत्पादन Pair Production
१७७० युग्मक-स्थिरांक Coupling constant
१७७१ युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक Antiwar firebrand
१७७२ येथे Here
१७७३ योग्य, बरोबर Correct
१७७४ योग्यकारके Corrections
१७७५ योग्यरीत्या Correctly
१७७६ रंग Color
१७७७ रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीगर्भातील DNA मधील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात. Chromosome
१७७८ रक्त साखळणे Thrombosis
१७७९ रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्‍या वेळाचे माप (१२ ते १५ सेकंद) PT-Prothrombin Time
१७८० रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन Fibrin
१७८१ रक्त साखळवणारे विकर Thrombin
१७८२ रक्त साचणे Congestive edema
१७८३ रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे Thrombus
१७८४ रक्तदाब Blood Pressure
१७८५ रक्तपुरवठालेखन Cartography
१७८६ रक्तपेशी Blood cell
१७८७ रक्तपेशीचा विनाश Hemolyze
१७८८ रक्तरंजक द्रव्य Hemoglobin (HB)
१७८९ रक्तशर्करा रोग Diabetes Mellitus
१७९० रक्तशर्करेचा अतिरेक (रक्तात २.४३ ग्रॅम/लिटर पेक्षा जास्त रक्तशर्करा असणे) Hyperglycemia
१७९१ रक्तशुद्धी, संधारण उपचार Chelation
१७९२ रक्तस्राव Hemorrhage
१७९३ रक्तांतरण Dialysis
१७९४ रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ Blood Clot
१७९५ रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ Thrombus
१७९६ रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्‍या पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी Lymphocytes
१७९७ रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया Phagocytosis
१७९८ रक्तातील पांढर्‍या पेशी Leukocytes
१७९९ रक्तातील मोठ्या पांढर्‍या पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो. Monocytes
१८०० रचना, मांडणी Arrangement
१८०१ रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा Structure
१८०२ रचनात्मक Schematic
१८०३ रटाळ, दिवाभीतासारखे Wimpier
१८०४ रणनीती Strategies
१८०५ रद्द Cancel
१८०६ रफू करणे, धिक्कारणे Darn
१८०७ रया, चमक, झिलई, चकाकीLuster
१८०८ राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृतपणा Barbarism
१८०९ राजकीय Political
१८१० राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा Cavalier
१८११ राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक Chartered accountant
१८१२ राजस मूलद्रव्य Nobel elements
१८१३ राजेशाही पेहराव Regalia
१८१४ राशी, अभिव्यक्ती, प्रकटन Expression
१८१५ रासायनिक Chemical
१८१६ रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र Stoichiometry
१८१७ राहणे Exist
१८१८ रिकामा Empty
१८१९ रीतसर धडा देणे Didactic
१८२० रुंद-फट Wide gap
१८२१ रुग्णदालन Ward
१८२२ रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी Stretcher
१८२३ रुग्णालय, शुश्रुषालय, इस्पितळ Hospital
१८२४ रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा Palatable
१८२५ रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक Cardio-vascular
१८२६ रुपांतरण गुणकांश Transformation factor
१८२७ रूपक Metaphor
१८२८ रूपरेषा Outline
१८२९ रूपरेषा Profile
१८३० रेखाचित्र Sketch
१८३१ रेणुजैविकी Molecular-biology
१८३२ रेषांकन Tracking
१८३३ रेषीय Linear
१८३४ रोग Disease
१८३५ रोगप्रतिकार प्रणाली Immune System
१८३६ रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र Immunology
१८३७ रोध, रोधी, विद्युत अवरोध Resistance
१८३८ रोधक शक्ती, रोधशक्ती Stopping power
१८३९ रोधक, अवरोधक, विलगक, वेगळा ठेवणारा Insulator
१८४० रोधित, विद्युत अवरोधीत Insulated
१८४१ रोहित्र Transformer
१८४२ लंब, सामान्य Normal
१८४३ लंबवर्तुळाकार, अंडाकृती Elliptical
१८४४ लक्षणधारी (हृदयरोग) Symptomatic
१८४५ लक्षणीय नसलेला, कमी महत्त्वाचा Of no significance
१८४६ लक्षणीय, लक्षवेधक Striking
१८४७ लक्षवेधक Attention grabbing
१८४८ लक्षवेधक, दखलपात्र Noticeable
१८४९ लक्ष्य Target
१८५० लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र Thrust area
१८५१ लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद Rapid
१८५२ लघु Mini
१८५३ लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त Milli
१८५४ लघुत्तम मोजणी Least count
१८५५ लघु-रसपिंड, रंध्र Follicle
१८५६ लघुसेकंद Millisecond
१८५७ लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा Struggle
१८५८ लढा-अथवा-पळा Fight-Or-Flight
१८५९ लढाई, वादंग Duel
१८६० लपवा Hide
१८६१ लय, ताल, तालमेळ Harmony
१८६२ लवचिक Flexible
१८६३ लवचिक प्रथिने Elastin
१८६४ लवचिकता Resilience
१८६५ लवचीक होणे, चपळ होणे Limber
१८६६ लसीकरण Vaccination
१८६७ लहर, तरंग Wave
१८६८ लहरी Moody
१८६९ लहान कुर्‍हाड, परशू Hatchet
१८७० लहान परिमाण, डाग Speck
१८७१ लागू करणे Apply
१८७२ लाजणे, मागे फिरणे, परतणे Cringe
१८७३ लाटाजन्य Tidal
१८७४ लाल रक्तपेशी Erythrocytes
१८७५ लिपिड रूपरेषा Lipid profile
१८७६ लिपी (छोटी, मोठी), पेटी Case
१८७७ लुटारू Marauders
१८७८ लेखक Author
१८७९ लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी Audit
१८८० लोंढेच्या लोंढे Swarms
१८८१ लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य Phenomenal
१८८२ लोटण Rolling
१८८३ लोभस, चित्ताकर्षक Fascinating
१८८४ लोहचुंबकीय Ferro-magnetic
१८८५ वंशाभिमानी, जातीयवादी Racist
१८८६ वक्ररेषा Curve
१८८७ वक्ररेषारूप Curvi-linear
१८८८ वगळा Delete
१८८९ वजन Weight
१८९० वजन उचलणे Heft
१८९१ वजनवर्धक Ponderator
१८९२ वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती Homeostatic
१८९३ वरच उमटवलेला Superimposed
१८९४ वरवरचा Flaky
१८९५ वरील Above
१८९६ वर्गीकृत Classified
१८९७ वर्चस्व Domination
१८९८ वर्जित क्षेत्र Depletion region
१८९९ वर्जित, निषिद्ध, परवानगी नसलेला Forbidden
१९०० वर्जितस्तर Depletion layer
१९०१ वर्णनात्मक Descriptive
१९०२ वर्णपट मापक Spectrometer
१९०३ वर्णपट, रंगकक्षा, वैविध्य Spectrum
१९०४ वर्णपटदर्शक Spectroscope
१९०५ वर्णरेषा Spectral lines
१९०६ वर्तन Behavior
१९०७ वर्तुळाकार चाल Circular motion
१९०८ वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन EECP-Enhanced External Counter Pulsation
१९०९ वर्षा शरद शिशिर Rainy - - Autumn/Fall
१९१० वर्षाव Avalanche
१९११ वलय Mystique
१९१२ वलयाकार दंडगोल Solenoid
१९१३ वळणारी (मागे) Circumflex (CX)
१९१४ वळे, वेटोळे, वलय, वलयाकृती Coil
१९१५ वसंत हेमंत ग्रीष्म Spring Winter Summer
१९१६ वस्तुत:, वास्तविक, खरे तर Really
१९१७ वस्तुनिष्ठ Objective
१९१८ वस्तुमान Mass
१९१९ वस्तुमान पट्टी वर्णपट Mass spectrum
१९२० वस्तुमानकेंद्र Center-of-mass
१९२१ वस्तुमानांक Mass Number
१९२२ वस्तुमानातील तूट Mass Defect
१९२३ वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, वास्तवाचे भान, अनुभूती, वटणे Realization
१९२४ वस्तू Material
१९२५ वहन Conduction
१९२६ वांग्याचे झाड Egg plant
१९२७ वांछीत, इष्ट, स्पृहणीय Desirable
१९२८ वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने Ethnic slur
१९२९ वांशिक माहितीतील बदलकर्ता Mutagen
१९३० वाईट Bad
१९३१ वाचनखूण Bookmark
१९३२ वाजवी खर्च Reasonable cost
१९३३ वाजवी चांगले Reasonably good
१९३४ वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप Course
१९३५ वाढते Progressive
१९३६ वाढविणे Enhance
१९३७ वाणिज्यिक Commercial
१९३८ वाद, चर्चा, परिसंवाद Debate
१९३९ वापर एकस्व Utility patent
१९४० वापरा-अथवा-गमवा Use-Or-Loose
१९४१ वायु-गच्च Gas-tight
१९४२ वायुरहित Gasless
१९४३ वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील, संप्लाव्य Volatile
१९४४ वायुवाहित Airborne
१९४५ वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण Ventilation
१९४६ वायुशीतित Air-Cooled
१९४७ वायूविरहीत Anaerobic
१९४८ वायूवीजक Aerobic
१९४९ वायूस्वरूपोत्तर Ultra gaseous
१९५० वारंवार दाखला दिला जाणारा Oft cited
१९५१ वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने, वारंवारिता, कंपनदर, स्पंदनदर Frequency
१९५२ वार Placenta
१९५३ वार्षिक, नामशेष करणे Annual
१९५४ वालुकास्फटिक Quartz crystal
१९५५ वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे Persecution
१९५६ वावटळ Whirlwind
१९५७ वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा Smacks
१९५८ वाहिनी Channel (channel in PNG file)
१९५९ विकर, पाचक द्रव्य, मंड Enzyme
१९६० विकर्षण बल Repulsive Force
१९६१ विकलन Differentiation
१९६२ विकासक Developer
१९६३ विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी Hypertrophy
१९६४ विखुरणे Scattering
१९६५ विखुरणे, विसर्जित होणे, पसरणे Dispersion
१९६६ विख्यात, प्रसिद्ध Eminent
१९६७ विगती Back-lash
१९६८ विघटन Deterioration
१९६९ विघटन Disintegration
१९७० विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग- ATP, विघटनात ADP-Adenosine Di Phosphate आणि फॉस्फेट मूलक निर्माण होतात ATPase
१९७१ विघ्नसंतोषी Sinister
१९७२ विचलन Deviation
१९७३ विचार करणे, विचारी Thinking
१९७४ विचारसरणी, तत्त्वज्ञान Philosophies
१९७५ विचाराधीन एकस्व Patent pending
१९७६ विचारी, अभ्यासू, गंभीर Serious
१९७७ विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, पूर्वनिवारक आणि अनातिक्रमक, ६४ चकत्यांचे, दृष्यांकनात्मक हृदयधमनीआलेखन EBCT Scans
१९७८ विजक-निम-चुंबकीय-अनुनाद EPR-electron-paramagnetic-resonance
१९७९ विजक-फिरत-अनुनाद ESR-electron-spin-resonance
१९८० विजकविद्या Electronics
१९८१ विजकशलाका EB-Electron beam
१९८२ विजनवास, एकांत Seclusion
१९८३ विज्ञान कथांचा नायक Buck Rogers
१९८४ वितरण Distribution
१९८५ वितळण बिंदू Melting Point
१९८६ विदलन Fission
१९८७ विदलनकारी पदार्थ Fissile Material
१९८८ विदलनक्षम, उर्वरक Fissionable
१९८९ विदा, सूचना(कण), माहिती(कण) Data
१९९० विदारक Busters
१९९१ विद्युत Electric
१९९२ विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक Insulation
१९९३ विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो Myelin
१९९४ विद्युत परिपथ Electrical circuit
१९९५ विद्युत मंडल Circuit
१९९६ विद्युतदंड Electrode
१९९७ विद्युतदाब मापी, विभव मापक Voltmeter
१९९८ विद्युत-द्रव-विश्लेषण, विद्युतरासायनिक विघटन Electrolysis
१९९९ विद्युतद्रावणीय Electrolytic
२००० विद्युतधारा Electric current
२००१ विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट Thunder
२००२ विद्युतप्रवाह मापी Ammeter
२००३ विद्युतमापक Electrometer
२००४ विद्युतविषयक Electrical
२००५ विद्युद्रावण Electrolyte
२००६ विद्वत्सभा Academy
२००७ विधायक, रचनात्मक Constructive
२००८ विनाश Destruction
२००९ विपुल, समृद्ध Abundant
२०१० विपुल, समृद्ध Abundant
२०११ विपुलता, तुलनात्मक वैपुल्य, तुलनात्मक प्रचुरता Relative abundance
२०१२ विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन Discharge
२०१३ विभक्त करणे Despair
२०१४ विभव अडथळा Potential barrier
२०१५ विभव, विभवांतर Voltage
२०१६ विभव, स्थितिज Potential
२०१७ विभव-गुणक Voltage multiplier
२०१८ विभवांतर Potential difference
२०१९ विभाजन-ऊर्जा Splitting energy
२०२० विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन Mitosis
२०२१ विभेदन, निश्चय, निर्णय Resolve
२०२२ विभेदनशक्ती Resolving power
२०२३ विभेदनशक्ती, भेदकता Penetration power
२०२४ विमनस्क, हताश Despondent
२०२५ वियोजन बिंदू Braking point
२०२६ वियोजन बिंदू Breaking-point
२०२७ विरक्त Withdrawn
२०२८ विरक्त कण Neutral particle
२०२९ विरक्तक Neutron
२०३० विरक्तक गळती Neutron Leakage
२०३१ विरक्तक घनत्त्व Neutron Density
२०३२ विरक्तक विष Neutron Poison
२०३३ विरल Dilute
२०३४ विरल मूलद्रव्ये Trace elements
२०३५ विरल-मृदा मूलद्रव्ये Lanthanides
२०३६ विरामानुकूलन, शमन Cool Down
२०३७ विरुद्ध, प्रतिलोम Inverse
२०३८ विरुद्ध-दर्जा विभव Reverse bias
२०३९ विरूपण, अपभ्रंशण Deformation
२०४० विरेचन Catharsis
२०४१ विलंबित विरक्तक Delayed Neutron
२०४२ विलयन, विध्वंस, उच्छेद, सत्यानाश Annihilation
२०४३ विवरण, वर्णन, तपशील Description
२०४४ विवर्तन Diffraction
२०४५ विवर्तन गाळणी Diffraction grating
२०४६ विवाद्य Disputed
२०४७ विविध Various
२०४८ विविध-विषय-संलग्न Interdisciplinary
२०४९ विशद करणे, स्पष्ट करणे Elucidate
२०५० विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध Monograph
२०५१ विशेषाधिकार, मोकळीक, मुभा, सवलत Privilege
२०५२ विश्रांत Diastole
२०५३ विश्रांत Resting
२०५४ विश्लेषण, पृथक्करण Analysis
२०५५ विश्लेषणांचे विश्लेषण Meta-analysis
२०५६ विश्व, ब्रह्मांड Universe
२०५७ विश्वविस्फोट, महास्फोट Big bang
२०५८ विषद करणे Illustrate
२०५९ विषद्रव्ये, विषे Toxins
२०६० विषय Subject
२०६१ विषयभाग, प्रकरण Topic
२०६२ विषाणू Virus
२०६३ विसरण, संचरण Diffusion
२०६४ विसरण-जोड Diffusion junction
२०६५ विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर Skeptical
२०६६ विस्तृत पल्ल्यातील Wide ranging
२०६७ विस्तृत प्रमाणात Extensively
२०६८ विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे Wireless WAN
२०६९ विस्थापन Displacement
२०७० विस्थापित-जोड, सारित जोड Drifted junction
२०७१ विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार Stent
२०७२ विस्मयकारक Amazing
२०७३ विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण Wonderful
२०७४ वीज-कण, विजक, ऋण-कण, विद्युत-कण Electron
२०७५ वृक्कीय धमनी Renal artery
२०७६ वृद्ध होणे Senescence
२०७७ वेग Velocity
२०७८ वेगळे करणे, उणे-दुणे करणे, पक्षपात करणे Discriminate
२०७९ वेगाबाबतचे केंद्रिकरण Velocity focusing
२०८० वेड, छंद Passion
२०८१ वेड, छंद, ध्यास, उन्माद, चित्तविभ्रम Delirium
२०८२ वेताळ Sprite
२०८३ वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा Doctor
२०८४ वैद्यक Physick
२०८५ वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी Quackery
२०८६ वैद्यकीय Clinical
२०८७ वैद्यकीय व्यावसायिक Practitioner
२०८८ वैद्यकीय सल्लागार Medical advisor
२०८९ वैद्यशाळा Medical School
२०९० वैध Valid
२०९१ वैध राखणे Validate
२०९२ वैधतेचा पूर्वग्रह Presumption of validity
२०९३ व्यक्तिनिष्ठ Subjective
२०९४ व्यतिकरण, उच्छेद, खटकणे, नडणे Interfere
२०९५ व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे Annulled
२०९६ व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका Succinct
२०९७ व्यवसाय, धंदा Business
२०९८ व्यवस्थापक Administrator
२०९९ व्यवहार्य प्रयोजन करणे Reduction to practice
२१०० व्यस्त, व्यग्र Busy
२१०१ व्याधी, विकृती, रोग Ailment
२१०२ व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत, वर्धित, वाढता Extensive
२१०३ व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला Pervasive
२१०४ व्यायामशाळा Gymnasium
२१०५ व्यावसायिक आस्थापना Corporations
२१०६ व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक Practical
२१०७ व्युत्पन्न, मौलिक Ingenious
२१०८ शक्ती घनत्व Power Density
२१०९ शक्तीयंत्र Engine
२११० शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र Power station
२१११ शक्यीकरण, सक्षमीकरण Enablement
२११२ शतांश Centi
२११३ शरमेने लपत छपत जाणे Slink off
२११४ शरीर, गाभा, मुख्य भाग Body
२११५ शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर Mucus membrane
२११६ शरीरस्थिती, अवस्था, आसन Postures
२११७ शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन Tomography
२११८ शव संरक्षण करणे Embalming
२११९ शवविच्छेदन Autopsy
२१२० शस्त्रक्रिया कक्ष Operation Theater
२१२१ शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन Operation
२१२२ शांत, सौम्य Placid
२१२३ शांतता Lull
२१२४ शांततावादी Pacifist
२१२५ शांतपणा Serenity
२१२६ शाखा Branch
२१२७ शामक हौद Dousing Tank
२१२८ शारीरिक Physiological
२१२९ शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान Pathology
२१३० शाश्वत सत्ये, सूत्रे Aphorism
२१३१ शिंपलीभवन Necrosis
२१३२ शिक्षा केल्या जाणे Chastised
२१३३ शिजवणे Poach
२१३४ शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे Relax
२१३५ शिधावाटप, साठेबाजी Rationing
२१३६ शिफारस करणे Recommend
२१३७ शिबिर, विहार Retreat
२१३८ शिरकाव Penetration
२१३९ शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ Thromboplebitis
२१४० शिशू Toddler
२१४१ शिष्ट Brag
२१४२ शिष्य, सहकारी, अनुयायी Protégé
२१४३ शीतक, शीतलक Coolant
२१४४ शीतलन Cooling
२१४५ शीरेतून द्यावयाचा Intravenous
२१४६ शीर्षस्थ संदेश Overhead Paging
२१४७ शुक्राशय पिंड, शुक्राशय ग्रंथी Prostate gland
२१४८ शुभवर्तमानलेखक Evangelist
२१४९ शुष्कक Drier
२१५० शून्यभार Dead load
२१५१ शेगडी Stove
२१५२ शेतकरी Farmer
२१५३ शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून Monkey
२१५४ शेवट End
२१५५ शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट Dead end
२१५६ शैली, लकब Style
२१५७ शोध, संशोधन Discovery
२१५८ शोधक Probe
२१५९ शोधणे Detect
२१६० शोधणे, हुडकणे, गवेषण, आढावा घेणे Explore
२१६१ शोधा Find
२१६२ शोधा व बदलवा Find and Replace
२१६३ शोधून काढणे Derive
२१६४ शोषक्षेपक Suction pump
२१६५ श्रांत, थकलेला Tired
२१६६ श्राव्यातीत Ultrasound
२१६७ श्रीमंत, समृद्ध Rich
२१६८ श्रेयनिर्देश credits
२१६९ श्वसननलिका Larynx
२१७० श्वसनप्रणालीदाह Bronchitis
२१७१ श्वसनहीनता Breathlessness
२१७२ श्वसनातील अडचणी Breathing difficulties
२१७३ श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता Emphysema
२१७४ संकट Crisis
२१७५ संकल्पना Concept
२१७६ संकल्पनेस जन्म देणे, शोध Invention
२१७७ संकेत Code
२१७८ संकेत-हस्तांतरक relay
२१७९ संकेतिकरण Encoding
२१८० संकोच, अडचण Inhibition
२१८१ संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे Convergence
२१८२ संक्षिप्त चकती Compact Disc
२१८३ संक्षेप, सार, सारांश Epitome
२१८४ संगणक Computer
२१८५ संगणक सहायित अभिकल्पन CAD-Computer Aided Design
२१८६ संगणक सहायित निर्मिती CAM-Computer Aided Manufacture
२१८७ संगणकाचा उंदीर Mouse
२१८८ संगणकाचा पडदा Monitor
२१८९ संगणकीकृत Computerized
२१९० संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे Acquisition
२१९१ संघटन, संयोजन Composition
२१९२ संघनित Condensate
२१९३ संघनित्र Condenser
२१९४ संघात, आघात Impact
२१९५ संचायक Accumulator
२१९६ संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ Rage
२१९७ संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे Indignantly
२१९८ संतुलित अवस्था, समतोल Equilibrium
२१९९ संदर्भ चौकट Frame-of-reference
२२०० संदर्भ स्तर, पातळी Datum
२२०१ संदर्भ, विषय, बाब Context
२२०२ संधान Liaison
२२०३ संधारक Chelate
२२०४ संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे Gout
२२०५ संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ On-line
२२०६ संपातन होणे Coincide
२२०७ संपाती, एकाच वेळी Co-incident
२२०८ संपादन Editing
२२०९ संपीडक Compressor
२२१० संपीडन Compression
२२११ संपीड्य, संकोचक्षम Compressible
२२१२ संपीड्यता, संकोचक्षमता Compressibility
२२१३ संपृक्त Saturated
२२१४ संप्रेरक Hormone
२२१५ संप्लवन Sublimation
२२१६ संबंध Relation
२२१७ संबंधन Co-relation
२२१८ संभाव्यता Probability
२२१९ संभाव्यता माप Measure of Probability
२२२० संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे Acclaim
२२२१ संमतीपत्र, दस्तैवज Endorsement
२२२२ संयंत्र Plant
२२२३ संयम Restraint
२२२४ संयुक्त अणुगर्भ Compound Nucleus
२२२५ संयुक्तधातू, मिश्रधातू, मिश्रिते Alloy
२२२६ संयोग, संदलन, संमिलन Fusion
२२२७ संरचनात्मक Structural
२२२८ संलग्न, सोबतचा, साहाय्यकारी Auxiliary
२२२९ संलग्न, सोबतचे Enclosure
२२३० संलग्नतेची भावना Feeling of connection
२२३१ संलग्नतेने, जोडीने काम करणे Collaborate
२२३२ संवर्णन, विशिष्टता Specification
२२३३ संवाद Dialog
२२३४ संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन Communication
२२३५ संवेग Momentum
२२३६ संवेग अक्षय्यता Conservation of momentum
२२३७ संवेदणे, जाणवणे Sensing
२२३८ संवेदनक्षम Sensitive
२२३९ संवेदना Perception
२२४० संवेदना, भावना Feelings
२२४१ संशयास्पद Questionable
२२४२ संशोधकाची नोंदवही Inventor’s notebook
२२४३ संसर्ग Infection
२२४४ संसर्ग, प्रादुर्भाव, उपसर्ग, वाव, संपर्क, उजेडात आणणे, उघडा करणे Exposure
२२४५ संहत Concentrated
२२४६ संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता Concentration
२२४७ सकृतदर्शनी, दिसतो तसा, बाह्यात्कारी Ostensibly
२२४८ सखोल सुरक्षा Defense in depth
२२४९ सच्छिद्र Perforated
२२५० सच्छिद्र Porous
२२५१ सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु गर्भकाम्लात (न्युक्लिकाम्लात) नसणारे सहविकर ATP-Adenosine Tri Phosphate
२२५२ सज्जा Gallery
२२५३ सडण्याची प्रक्रिया Putrefaction
२२५४ सत्त्व Starch
२२५५ सत्वर विरक्तक Prompt neutron
२२५६ सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ Fast food
२२५७ सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा Un-conscionable
२२५८ सद्-सद्-विवेकाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू Scrupulously
२२५९ सनद, राजपद Charter
२२६० सनातनी Conservative
२२६१ सनातनी Orthodox
२२६२ सन्माननीय सदस्य, सोबती Fellow
२२६३ सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे Expose
२२६४ सप्रमाण सिद्ध करणे Demonstrate
२२६५ सभोवताल Around
२२६६ सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे Politely
२२६७ सम-अवयविक, समपरिमाणयुक्त Isomeric
२२६८ समकक्ष लोकांकडून परीक्षित Peer reviewed
२२६९ समकालिक, समकालीन Isochronous
२२७० समजदार Lucid
२२७१ समजूत पटविणे Convince
२२७२ समजूतदार, तर्कनिष्ठ, शक्यकोटीतील, वाजवी Reasonable
२२७३ समन्वयक Co-coordinator
२२७४ समन्वयहीनता In-consistencies
२२७५ समभार (मूलद्रव्ये) Isobars
२२७६ सममित, एकसारखा Symmetrical
२२७७ सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य Equivalent
२२७८ समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक Favorable
२२७९ समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे Endorse
२२८० समर्थन करणे, प्रशंसा करणे, वकील, समर्थक Advocate
२२८१ सम-विभव Equi-potential
२२८२ समसंख्य-विरक्तक (मूलद्रव्ये) Isotones
२२८३ समस्थानिकीय माग-वेधक Isotopic tracer
२२८४ समस्थानिके Isotopes
२२८५ समस्या, प्रश्न Problem
२२८६ समस्वरूपी, एकसमान Uniform
२२८७ समांतर Parallel
२२८८ समाकलन Integration
२२८९ समाजकंटक, दुष्ट, क्रूर Bullies
२२९० समाधान Contentment
२२९१ समाविष्ट Include
२२९२ समाविष्ट, अंतर्भूत, अंतर्निहित, अनुस्यूत Embedded
२२९३ समाशोधन / निपटारा शोध Clearances search
२२९४ समास Indent
२२९५ समीकरण Equation
२२९६ समुचित, योग्य, यथातथ्य Optimum
२२९७ समृद्धी Enrichment
२२९८ समोरील उंची, समोरील दृश्य, दर्शनी बाजू Elevation
२२९९ सयुक्तिकपणे निश्चित Reasonably certain
२३०० सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे Skates
२३०१ सरकारी वकील Attorney
२३०२ सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी Gecko lizards
२३०३ सरप्राणिल अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते SOD-Super-oxide-dismutase
२३०४ सरळरेषी Rectilinear
२३०५ सर्पिल, चक्राकार Spiral
२३०६ सर्वंकष Exhaustive
२३०७ सर्व All
२३०८ सर्वकालीन महान All time great
२३०९ सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता Omniscient
२३१० सर्वदूर, सर्वत्र Widely
२३११ सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन Standardization
२३१२ सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक Comprehensive
२३१३ सर्वशक्तिमान Omnipotent
२३१४ सर्वशक्तिमान Superman
२३१५ सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित Standard (a)
२३१६ सर्वसत्ताधीशत्व Totalitarianism
२३१७ सर्वसमावेशक All-encompassing
२३१८ सर्वसमावेशक Promiscuously
२३१९ सर्वसमावेशक, एकवटून, साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र Holistic
२३२० सर्वसाक्षी Omnipresent
२३२१ सर्वांना स्वार्थी समजणारा Cynic
२३२२ सर्वात स्वस्थ असेल त्याचे टिकून राहणे Survival of the fittest
२३२३ सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक Paraqual
२३२४ सर्वोत्कृष्ट Exquisite
२३२५ सर्वोत्तम प्राणिल, सर-प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल Super-oxide
२३२६ सलगमची पालेभाजी Turnip
२३२७ सल्लागार Consultant
२३२८ सल्लादायी वैद्य Consulting physician
२३२९ सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण Intricate
२३३० ससा Bunny
२३३१ सहकार्य करणे Co-operate
२३३२ सहगुणक, गुणांक, गुणकांश Coefficient
२३३३ सहघटक, सहगुणक Factors
२३३४ सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार Instinct
२३३५ सहप्रेरणा Mutual induction
२३३६ सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग Share
२३३७ सहभागी Participant
२३३८ सहमतीचा Conjectural
२३३९ सह-संगती Co-ordination
२३४० सहानुभूती Sympathy
२३४१ सांख्य किंवा समता Parity
२३४२ सांत, मर्यादित, सीमित Finite
२३४३ सांत्वन करणे Mollify
२३४४ सांधाजुळणी Soldering
२३४५ सांधेदुखी Arthritis
२३४६ साकारणे, साकार करणे Manifest
२३४७ साक्ष Witness
२३४८ साचवणे, साठवणे, साखळवणे, जमा करणे Deposit
२३४९ सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष Diligence
२३५० सातत्य, सारखेपणा Consistence
२३५१ सातत्याने, अविचलपणे, न चुकता, अपरिहार्यपणे Invariably
२३५२ साथीदार Associate
२३५३ सादर केला, प्रस्तुत केला Introduced
२३५४ साधित Derived
२३५५ साधू Monk
२३५६ सापेक्ष पृथकता, लघुत्तम मोजणी/पल्ला, विभेदनक्षमता Resolution
२३५७ सापेक्षता Relativity
२३५८ सापेक्षतेचा सिद्धांत Theory of Relativity
२३५९ सामाजिक अवस्था State of society
२३६० सामाजिक जाळे Social network
२३६१ सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे Apparatus
२३६२ सामान्य General
२३६३ सामुदायिक संस्था Corporate
२३६४ सामोरे जाणे, पुढाकार घेणे Approach
२३६५ साम्राज्यवादी Imperialist
२३६६ सार Essence
२३६७ सारख्या योग्यतेचा Peer
२३६८ सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू Isomer
२३६९ सारणी (तबकडीची सारणी) Array (Disk Array)
२३७० सारणी, तक्ता, समूह, संच, व्यूह, रचना, थाट Array
२३७१ सारुप्यता Conformity
२३७२ सार्वत्रिका Forum
२३७३ सावध Cautious
२३७४ सावध, शांत चित्त Sober
२३७५ साशंक Skeptical
२३७६ साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे Embark
२३७७ साहित्य, उपकरण Apparatus
२३७८ सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी Retrospective
२३७९ सिद्धांत Theory
२३८० सिद्धांत, तत्व Principle
२३८१ सुगंधी पीतस्फटिक Amber
२३८२ सुगम Simplified
२३८३ सुटका Escape
२३८४ सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम Remission
२३८५ सुटसुटित बांधणीचा Compact design
२३८६ सुदृढ करणे Exalt
२३८७ सुनिश्चित Well Defined
२३८८ सुपरिचित, ओळखीचा, नेहमीचा Familiar
२३८९ सुमार Approximation
२३९० सुयोग्य अंतरांवरील Well spaced
२३९१ सुयोग्य, सोयीस्कर, योग्य, उचित, यथोचित Suitable
२३९२ सुरक्षा, सुरक्षितता Safety
२३९३ सुरक्षित, सुनिश्चित, निर्भ्रांत, निर्विघ्न, निर्धास्त Secured
२३९४ सुरु करा Activate
२३९५ सुरूवातीच्या अवस्थेतील Incipient
२३९६ सुलभ करणार्‍या Facilitating
२३९७ सुळकन पळून जाणे Scampered
२३९८ सुसंगत Coherent
२३९९ सुसंगती Alignment
२४०० सुसूत्रता, आज्ञा, हुकूम, सुसंगती Order
२४०१ सुस्पष्ट, कुशाग्र, धारदार Sharp
२४०२ सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीयOvert
२४०३ सूक्ष्म तरंग Micro-waves
२४०४ सूक्ष्म सेकंद Micro-second
२४०५ सूक्ष्मकण Corpuscle
२४०६ सूक्ष्मकालीन Transient
२४०७ सूक्ष्म-छिद्र Fine-bore
२४०८ सूक्ष्मछिद्रगाळणी Grating
२४०९ सूक्ष्मजीवशास्त्र Microbiology
२४१० सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक Microscope
२४११ सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली MEMS-Micro Electro Mechanical Systems
२४१२ सूक्ष्मातिसूक्ष्म Sub-microscopic
२४१३ सूचन, पर्यवसान, परिणाम Implication
२४१४ सूचना, संकेत, इशारा Suggestion
२४१५ सूची Directory
२४१६ सूची Index
२४१७ सूज Edema
२४१८ सूज, अवास्तव विस्तार Hypertrophy
२४१९ सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण Perceiving
२४२० सूत्र Formula
२४२१ सूत्रसंचालन Compering
२४२२ सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी Insidiously
२४२३ सृजन, कल्पकता Innovation
२४२४ सृजनशील, कल्पक Innovative
२४२५ सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ Intake
२४२६ सैद्धांतिक विचार Theoretical consideration
२४२७ सैन्यात भरती झाला Drafted
२४२८ सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट Pretzel
२४२९ सोडून देणे, त्याग करणे, गर्भपात होणे Abort
२४३० सोपे करणे, आराम देणे, शांत करणे Alleviate
२४३१ सोयाबीनसारख्या शेंगा Edammame
२४३२ सोयिस्कर अन्नपदार्थ Convenience food
२४३३ सोयीस्कर Convenient
२४३४ सौर Solar
२४३५ स्कॉटिश सैनिक Jocks
२४३६ स्त्रोत Source
२४३७ स्थानांतरण Transfer
२४३८ स्थानिकीकरण Localization
२४३९ स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन Installation
२४४० स्थावर, मालमत्ता, जमीन जुमला Real Estate
२४४१ स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा)Tread Mill Test (TMT)
२४४२ स्थितिज उर्जा Potential energy
२४४३ स्थिती Position
२४४४ स्थिती, अवस्था State
२४४५ स्थितीनिवारण Conditioning
२४४६ स्थितीशास्त्र Statics
२४४७ स्थित्यंतर मूलद्रव्य Transition element
२४४८ स्थिर मूल्य, स्थिरांक, अचल Constant
२४४९ स्थिरपद Stable
२४५० स्थैतिक विद्युत Static electricity
२४५१ स्नायूंचे दु:ख Muscular Pain
२४५२ स्नायूमय, चिवट, तारेचा Wiry
२४५३ स्पंददर्शक, आंदोल-दर्शक Oscilloscope
२४५४ स्पंदन, स्पंद Vibration
२४५५ स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग Impulse
२४५६ स्पंदनशील Vibrant
२४५७ स्पर्धात्मक Competitive
२४५८ स्पर्शिका Tangent
२४५९ स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन, विभेदनक्षमता Resolution
२४६० स्पष्टीकरण Explanation
२४६१ स्पष्टीकरण, उलगडा Elucidation
२४६२ स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या Comment
२४६३ स्फोट, विस्फोट Explosion
२४६४ स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ Alma-matter
२४६५ स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक Home location register
२४६६ स्वभावत: Inherent
२४६७ स्वभावधर्म, गुणधर्म Characteristics
२४६८ स्वभावस्तर Characteristic gradation
२४६९ स्वभावात्मक Characteristic
२४७० स्वभाविक स्थिती Default condition
२४७१ स्वयंचलित Automatic
२४७२ स्वयं-प्रतिकार Auto-immune
२४७३ स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा Benign
२४७४ स्वयंशोषनळी Siphon
२४७५ स्वयंसिद्ध Axiomatic
२४७६ स्वरूप Form
२४७७ स्वरूपप्रकाश Characteristic light
२४७८ स्वसंचालनक्षम Self Sustaining
२४७९ स्व-सन्मान Self esteem
२४८० स्वागतकक्ष Reception area
२४८१ स्वागतकक्ष, स्वागत Reception
२४८२ स्वाद Flavor
२४८३ स्वादशास्त्र Taste-science
२४८४ स्वादुपिंड Pancreas
२४८५ स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्याग करणे Ceded
२४८६ स्वाभाविकता Obviousness
२४८७ स्वायत्त, हालचालीस मुक्त Free to move
२४८८ स्वारस्य, रस, रुची, व्याज Interest
२४८९ स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक, सुरस, रुचिर Interesting
२४९० स्वास्थ्य, स्वस्थता Fitness
२४९१ स्वेदकारक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक Sweater
२४९२ हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार Patent
२४९३ हजार अब्ज, दशखर्व Trillion
२४९४ हटवादी, कडक Stub born
२४९५ हरहुन्नरी Versatile
२४९६ हरितकुटी Green House
२४९७ हलके पाणी Light water
२४९८ हवा Air
२४९९ हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा Jetlag
२५०० हसणे, स्मित करणे Grin
२५०१ हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी Handiwork
२५०२ हस्तक्षेप Intervention
२५०३ हस्तांतरण Hand off
२५०४ हाड कुजणे, अस्थिकोथ Necrotic
२५०५ हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे Conjure
२५०६ हाताळणारा Handler
२५०७ हाताळणी Handling
२५०८ हालचाली, व्यायाम Calisthenics
२५०९ हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल Gesture
२५१० हिंसक, प्रक्षोभक Violent
२५११ हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक Nasty
२५१२ हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे Frustrate
२५१३ हिशेबतक्ता Spreadsheet
२५१४ हुकूमनामा Decree
२५१५ हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया Coronary Artery Bypass Operation
२५१६ हृदय निष्क्रीय होणे Heart Fail
२५१७ हृदय बंद पडणे Cardiac Arrest
२५१८ हृदय विद्युतालेख Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG)
२५१९ हृदय विस्तारणे Cardio-megaly
२५२० हृदय विस्तारणे Megato-cardia
२५२१ हृदयधमनी आलेखन Angiography
२५२२ हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया Angioplasty
२५२३ हृदयधमनी, परिहृदधमनी Coronary Artery
२५२४ हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार) Cardiac Rehabilitation Program (CRP)
२५२५ हृदयभिंत Myocardium
२५२६ हृदयविकार, हृदयरोग Heart Disease
२५२७ हृदयविकार, हृदयविकृती Heart Deformity
२५२८ हृदयशूळ, हृदयदु:ख Angina pain
२५२९ हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी Cardio-myopathy
२५३० हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती Foxglove (Digitalis)
२५३१ हृदय-स्पंदन-दर Heart Beat Rate
२५३२ हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटकाHeart Attack
२५३३ हृदयासंबंधित Cardiac
२५३४ हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन Cardiac Catheterization
२५३५ हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा Willful infringement
२५३६ हेलकावणे, डोलणे Swing
.