२००९०२१७

अल्फाबेटिकली संपादित पर्यायी शब्द

अक्र मूळ इंग्रजी शब्द पर्यायी मराठी शब्द

१ Aberrant असामान्य, अलौकिक, विरळा
२ Abnormal अपसामान्य, विकृत
३ About face उजवीकडून पाठीमागे वळणे
४ Absorption अवशोषण
५ Abstract अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट
६ Absurdities अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास
७ Abundant विपुल, समृद्ध
८ Academy विद्वत्सभा
९ Acceleration त्वरण
१० Accident अपघात, दुर्घटना
११ Acclaim संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे
१२ Accomplished परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल
१३ Accumulator संचायक
१४ Accurate अचूक, बिनचूक
१५ Acquisition संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे
१६ ACT-Arterial Clearance Therapy धमनी स्वच्छता उपचार
१७ Activation कार्यान्वयन
१८ Active क्रियाशील
१९ Activist कार्यकर्ता
२० Activity चळवळ, कार्यशीलता, कार्य
२१ Actually प्रत्यक्षात
२२ Acute कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर
२३ Adaptive परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक
२४ Additional अतिरिक्त
२५ Address(v) परामर्ष घेणे
२६ Adept प्रवीण, वाकबगार, निष्णात
२७ Adequate पुरेसा, शी, से
२८ Adjunct पूरक
२९ Admonition ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी
३० Adopt अवलंबिणे, पत्करणे
३१ Adopt अवलंबिणे, पत्करणे
३२ Adored जिवाभावाचा, जिवलग
३३ Advanced प्रगत
३४ Advocate समर्थन करणे, प्रशंसा करणे
३५ Aerobic वायूवीजक
३६ Afflict बाधित होणे, पीडित होणे
३७ Aftermath दुर्घटनेचे दुष्परिणाम
३८ Agenda कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा
३९ Agent कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम
४० Agent कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, अडत्या, कारभारी
४१ Aggressive आक्रमक
४२ Aghast भयग्रस्त, घाबरलेला
४३ Agog उत्सुकतेने
४४ AIDS (Acquired Immuno Defficiency Syndrome) अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता
४५ Ailment व्याधी, विकृती, रोग
४६ Air हवा
४७ Airborne वायुवाहित
४८ Air-Cooled वायुशीतित
४९ Aisle मार्गिका, छन्नमार्ग
५० All time great सर्वकालीन महान
५१ Allegiance निष्ठा
५२ All-encompassing सर्वसमावेशक
५३ Allergy धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे
५४ Alleviate सोपे करणे, आराम देणे
५५ Alma-matter स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ
५६ Altruism परमार्थबुद्धी
५७ Alzeimer's disease प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार ज्याने बुद्धीब्रंश होतो.
५८ Amazing विस्मयकारक
५९ Ambassador प्रतिनिधी, राजदूत
६० Ambivalent अनिर्णयाक, अनिश्चित
६१ Ambivalent अनिश्चित
६२ Ammeter विद्युतप्रवाह मापी
६३ Amplification प्रवर्धन
६४ Amplitude आयाम
६५ Anabolic पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित
६६ Anaerobic वायूविरहीत
६७ Anaerobic वायूविरहित
६८ Analysis विश्लेषण, पृथक्करण
६९ Ancle घोटा
७० Anecdotal अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक
७१ Angina pain हृदयशूळ, हृदयदु:ख
७२ Angiography हृदयधमनी आलेखन
७३ Angioplasty हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया
७४ Angle of banking आंतरउतरणीचा कोन
७५ Angular कोनीय
७६ Anion ऋण-भारित मूलक
७७ Announcement उद्घोषणा
७८ Annulled व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे
७९ Anomalous पाण्याचे असंगत आचरण
८० Anomaly असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप
८१ Antagonists प्रतिपक्षी, विरोधी
८२ Anterior पुढ़ील, समोरील
८३ Antibiotics प्रतिजैविके
८४ Antibody प्रतिपिंड
८५ Antigen प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ
८६ Antioxidents प्रतिप्राणिलीकारक
८७ Anti-platelet प्रतिबिंबाणू
८८ Anti-sematic ज्यूविरोधी
८९ Antiwar firebrand युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक
९० Anxiety भयोत्सुकता
९१ Anxious उत्सुक
९२ Anxious उत्सुक
९३ Ape एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग
९४ Aphorism शाश्वत सत्ये, सूत्रे
९५ Apocriphal गूढ
९६ Apparatus सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे
९७ Apparatus उपकरणे, साहित्य
९८ Appealing पटण्यासारखा
९९ Appendix परिशिष्ट
१०० Application उपयुक्तता, उपायोजन
१०१ Appreciate मूल्यमापन करणे, पारखणे
१०२ Apprehenssive भयोत्सुक, साशंक
१०३ Apprentice उमेदवार
१०४ Approach सामोर जाणे, पुढाकार घेणे, पवित्रा
१०५ Approve मंजूर करणे, संमती देणे
१०६ Approximately सुमारे
१०७ Approximation सुमार
१०८ Aquatic जलचर, जलीय,
१०९ Aquiline निमुळता
११० Arbitrarily यादृच्छिकपणे
१११ Arcane गूढ, अद्भूत, रहस्यमय
११२ Arena आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान
११३ Arouse उत्तेजित होणे
११४ Arouse उत्तेजित होणे
११५ Array सारणी, तक्ता, समूह, संच
११६ Arrhythmia अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन
११७ Arterioles धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका
११८ Arterioschlerosis धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध
११९ Artery धमनी, रोहिणी
१२० Arthritis सांधेदुखी
१२१ Artrial fibrillation अनियमित हृदयस्पंदन
१२२ Askance अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने
१२३ Aspartame गोडीकारक पदार्थ
१२४ Aspect बाजू, पैलू
१२५ Aspirin ऍस्पिरीन, रक्ततरलक
१२६ Assertion निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे
१२७ Assess अजमावणे, अदमास घेणे
१२८ Assessment मूल्यांकन, कर आकारणी
१२९ Astounding चकित करणारी
१३० Astrocytes ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी
१३१ Astute तुटकपणे धूर्त, कावेबाज
१३२ Atheist नास्तिक
१३३ Atherogenic धमनीकाठिण्यकारक
१३४ Atheroma धमनीर्‍हास, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा
१३५ Atherosclerosis नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य
१३६ Athlet कसरतपटू
१३७ Atomic Mass Unit आण्विक वस्तुमान एकक
१३८ Atomic Number अणुक्रमांक
१३९ ATP-Adenisine Tri Phosphate सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु न्युक्लिकाम्लात नसणारे सहविकर
१४० ATPase ATP विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग, विघटनात ADP-Adenisine Di Phosphate आणि फॉस्फेट मूलक निर्माण होतात
१४१ Atrium कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा
१४२ Attention grabbing लक्षवेधक
१४३ Attentive दत्तचित्त, सावध
१४४ Attenuation क्षीणन
१४५ Attorney सरकारी वकील
१४६ Attraction Force आकर्षण बल
१४७ Audit लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी
१४८ Auditor general लेखापरिक्षक
१४९ Austere उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा
१५० Authority अधिकार
१५१ Auto-immune स्वयं-प्रतिकार
१५२ Automatic स्वयंचलित
१५३ Autopsy शवविच्छेदन
१५४ Avid उत्सुक, लोभी, हावरा
१५५ Awareness जागरूकता
१५६ Axial Flux अक्षीय ओघ
१५७ Axon मज्जातंतू
१५८ Background पार्श्वभूमी, पूर्वपीठिका, पृष्ठभूमी
१५९ Backlash विगती
१६० Bacteria जीवाणू
१६१ Badgered पिच्छा पुरवला
१६२ Ball bearing गोलक धारवा, छर्‍याचा धारवा
१६३ Barbarism राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृत
१६४ Base station मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र
१६५ Basic आधारभूत
१६६ Batter फलंदाज
१६७ Bawled ओरडला
१६८ Beam आढा, तुळई, वासा
१६९ Beam शलाका
१७० Bean कडधान्य, द्विदल धान्य
१७१ Bean कडधान्य
१७२ Befuddled गोंधळलेला, धुंदीत असलेला
१७३ Behavior वर्तन
१७४ Benign स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा
१७५ Best Selling उत्तम खपाचा
१७६ Biblical बायबलमधील
१७७ Big bang विश्वविस्फोट, महास्फोट
१७८ Billion अब्ज
१७९ Billion अब्ज, शंभर कोटी
१८० Binding Energy बंधन ऊर्जा
१८१ Bio जैव
१८२ Biological Shield जैव परिरक्षक
१८३ Bio-metrics जैवमापन
१८४ Bizzare तर्‍हेवाईक, विलक्षण, लहरी
१८५ Blade पाते
१८६ Blanket पांघरूण
१८७ Blare मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे
१८८ Bleachers छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्‍या पायर्‍यांचे खुले प्रेक्षागार
१८९ Bleak अंधारलेला
१९० Bloat फुगविणे
१९१ Blocks अडथळे
१९२ Blog चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद
१९३ Blogging चकाटया पिटणे.
१९४ Blood cell रक्तपेशी
१९५ Blood Clot रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
१९६ Blood Pressure रक्तदाब
१९७ Blow आघात
१९८ Boiling point उत्कलन बिंदू
१९९ Boiling Water उकळते पाणी
२०० Bone marrow अस्थिमज्जा
२०१ Bottle बाटली, शिशी, कुपी
२०२ Bottlenect खोळंबा
२०३ Bourgeois मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा
२०४ Bout पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ
२०५ Brachial अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा
२०६ Brachial अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील
२०७ Brag शिष्ट
२०८ Braggart उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे
२०९ Brake गतीनिरोधक
२१० Braking point वियोजन बिंदू
२११ Branch शाखा
२१२ Branchitis श्वसनप्रणालीदाह
२१३ Breathing difficulties श्वसनातील अडचणी
२१४ Breathlessness श्वसनहीनता
२१५ Breeder उर्वरक
२१६ Breeding उर्वरण
२१७ Bremsstralung अवमंदक किरणोत्सार
२१८ Brisk चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी
२१९ Brooding अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे
२२० Brusquely तुटकपणे
२२१ Brutally क्रुरपणे
२२२ Buck Rogers विज्ञान कथांचा नायक
२२३ Bucking प्रोत्साहित करणे
२२४ Bulk modulus आयतन मापांक
२२५ Bullies समाजकंटक, दुष्ट, क्रुर
२२६ Bum ऐदी, आळशी
२२७ Bumbling अडखळत
२२८ Bunny ससा
२२९ Burly अवजड, धिप्पाड, दणकट
२३० Business व्यवसाय, धंदा
२३१ Busters विदारक
२३२ Buttressing पुष्टीकारक, आधारभूत
२३३ Bypass उल्लंघन
२३४ CAD संगणक सहायित अभिकल्पन
२३५ Calculi मूतखडे
२३६ Calisthenics हालचाली, व्यायाम
२३७ Calsification कॅल्शियम सांख्यामुळे, कठीण होणे
२३८ CAM संगणक सहायित निर्मिती
२३९ Campaign प्रचार, आघाडी लढवणे
२४० Canabis गांजा
२४१ Candidly निष्कपटपणे
२४२ Capture प्रग्रहण
२४३ Carburator इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा
२४४ Cardiac हृदयासंबंधित
२४५ Cardiac Arrest हृदय बंद पडणे
२४६ Cardiac Catheterization हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन
२४७ Cardiac Rehabilitation Program (CRP) हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार)
२४८ Cardio-megaly हृदय विस्तारणे
२४९ Cardio-myopathy हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी
२५० Cardio-vascular रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक
२५१ Care काळजी, निगा, दक्षता
२५२ Carnage कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड
२५३ Carotid करोटीय
२५४ Carotine पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य
२५५ Cartography रक्तपुरवठालेखन
२५६ Catalist उत्प्रेरक
२५७ Catapulted गोफणीतून भिरकावलेला
२५८ Catastrophe नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट
२५९ Catharsis विरेचन
२६० Catheter हृद्-नालप्रवेशक
२६१ Cation धन-भारित मूलक
२६२ Caution ताकीद
२६३ Cautious सावध
२६४ Cavalier राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा
२६५ Ceded स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्यागणे
२६६ Cell lysis पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे
२६७ Censorship प्रसारनियमन
२६८ Center of mass वस्तुकेंद्र
२६९ Centi शतांश
२७० Centrifugal अपकेंद्री
२७१ Centripetal अभिकेंद्री
२७२ Cervical spondylosis मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हास करणारा रोग
२७३ Cervix गर्भाशयग्रीवा
२७४ Challant अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्‍हाईत, बेदखल
२७५ Chamber कक्ष
२७६ Change परिवर्तन, बदल
२७७ Chapter भाग, प्रकरण
२७८ Characteristics स्वभावधर्म
२७९ Charge प्रभार
२८० Charging प्रभारण
२८१ Charm जादू
२८२ Chart तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा
२८३ Charted accountant राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक
२८४ Charter सनद, राजपद
२८५ Chastised शिक्षा केल्या जाणे
२८६ Cheers त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद
२८७ Chelate संधारक
२८८ Chelation रक्तशुद्धी, संधारण उपचार
२८९ Chemical रासायनिक
२९० Cherish जपणे, काळजी घेणे
२९१ Chest nut एक फळ, बी
२९२ Choking गुदमरणे, मार्ग बंद होणे
२९३ Chondrocytes अस्थिबंधपेशी
२९४ Chronic बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला
२९५ Chunks ठोकळे,ओंडके, गठ्ठे
२९६ Cigarette धुम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी
२९७ Circuit विद्युत मंडल
२९८ Circular motion वर्तुळाकार चाल
२९९ Circumflex (CX) (मागे) वळणारी
३०० Cirrhosis बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो.
३०१ Cladding कवचावरण
३०२ Classic दर्जेदार, मान्यताप्राप्त
३०३ Classified वर्गीकृत
३०४ Claudication पायांत पेटके येणे, लुळेपणा
३०५ Clavicular गळ्याभोवतीचे
३०६ Cleave चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे
३०७ Clench घट्ट धरणे, आखडणे
३०८ Cliché घासलेले नाणे, पालुपद
३०९ Client पक्षकार
३१० Clinic आरोग्यकेंद्र
३११ Clinical वैद्यकीय
३१२ Clown प्रतिकृती, नक्कल
३१३ Cluster गुच्छ
३१४ Cobble stoned गारगोट्यांची फरसबंदी
३१५ Coefficient गुणांक
३१६ Coherence एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा
३१७ Coherent सुसंगत
३१८ Coincide संपातन होणे
३१९ Collaborate संलग्नतेने, जोडीने काम करणे
३२० Collagen कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक
३२१ Colon cancer मोठ्या आतड्याचा कर्करोग
३२२ Column खांब, स्तंभ
३२३ Coma ग्लानी, बेशुद्धी
३२४ Comfort आराम, मोकळेपणा
३२५ Comment स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या
३२६ Commercial वाणिज्यिक
३२७ Commissioning कार्यान्वयन, सुरूवात करणे
३२८ Commotion ढवळलेली परिस्थिती
३२९ Communication संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन
३३० Community प्रशासकीय विभाग
३३१ Compact Disc संक्षिप्त चकती
३३२ Compassion करुणा, दया
३३३ Compensate भरपाई करणे
३३४ Compering सूत्रसंचालन
३३५ Compititive स्पर्धात्मक
३३६ Complex क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संष्लिष्ट
३३७ Complicated क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा
३३८ Comport नीट वागावे
३३९ Composition संघटन, संयोजन
३४० Compound Nucleus संयुक्त अणुगर्भ
३४४ Comprehensive सर्वसमावेशक
३४२ Comprehensive सम्यक, सर्वंकष
३४३ Compressibility संपीड्यता
३४४ Compressible संपीड्य
३४५ Compression संपीडन
३४६ Compressor संपीडक
३४७ Compton Scattering कॉम्पटन विखुरणे
३४८ Computation अभिकलन
३४९ Computerized संगणकीकृत
३५० Conceit बढाई
३५१ Concentration संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता
३५२ Concentration एकाग्रता
३५३ Concept संकल्पना
३५४ Concern दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे
३५५ Concoct पूर्ण केलेला, शिजलेला
३५६ Concomitant जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा
३५७ Concrete ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्मरजजलमिश्रण
३५८ Condensate संघनित
३५९ Condenser संघनित्र
३६० Conditioning स्थितीनिवारण
३६१ Conduction वहन
३६२ Conduction वहन
३६३ Conference परिषद, वादविवाद
३६४ Congestive edema रक्त साचणे
३६५ Conglomeration ढीग, रास, डोंब
३६६ Congress महासभा
३६७ Congruence एकता, सारखेपणा
३६८ Conjure हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे
३६९ Conjure हातचलाखी
३७० Consciousness जाणीव, जागृतावस्था
३७१ Consequence परिणाम, पर्यवसान
३७२ Conservation of momentum संवेग अक्षय्यता
३७३ Conservative सनातनी
३७४ Consideration अवधान
३७५ Constant स्थिर मूल्य, स्थिरांक
३७६ Constraints मर्यादा, कक्षा, सीमा
३७७ Construction उभारणी, बांधणी, बांधकाम
३७८ Constructive विधायक, रचनात्मक
३७९ Consultant सल्लागार
३८० Consulting physician सल्लादायी वैद्य
३८४ Consumer ग्राहक, उपभोक्ता
३८२ Consumer उपभोक्ता
३८३ Consumption खप
३८४ Contact dermatitis त्वचेची आग, जळजळ
३८५ Containment आवरण
३८६ Contemplate ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे
३८७ Contender उमेदवार, स्पर्धक
३८८ Contentment समाधान
३८९ Continental drift आंतर खंन्डीय भूचाल
३९० Contract करार
३९१ Control नियंत्रण
३९२ Contusion उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली
३९३ Convection अभिसरण
३९४ Convenience food सोयिस्कर अन्नपदार्थ
३९५ Convenient सोयिस्कर
३९६ Convenient सोयीस्कर
३९७ Converge एकवटतात
३९८ Convergence संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे
३९९ Convergence अधिसारण
४०० Conversely याउलट
४०१ Converter परिवर्तक
४०२ Convince समजूत पटविणे
४०३ Cool Down विरामानुकूलन
४०४ Coolant शीतक, शीतलक
४०५ Cooling शीतलन
४०६ Co-operate सहकार्य करणे
४०७ Co-ordinator समन्वयक
४०८ Core गर्भ
४०९ Corollary आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत
४१० Coronary Artery हृदयधमनी, परिहृदधमनी
४११ Coronary Artery Bypass Operation हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया
४१२ Corporate सामुदायिक संस्था
४१३ Corporations व्यावसायिक आस्थापना
४१४ Cosmotron अवकाशावर्तनक
४१५ Cost effective मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम
४१६ Couple युग्म
४१७ Course वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप
४१८ Course of remedy उपचारक्रम
४१९ Crack pot अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त
४२० Credentials विश्वासार्हता
४२१ Cringe लाजणे, मागे फिरणे, परतणे
४२२ Crisis संकट
४२३ Critical निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा
४२४ Critical Mass क्रांतिक वस्तूमान
४२५ Criticality क्रांतिकता
४२६ Crock pot मंद शिजवणारी उकडहंडी
४२७ Cromosome रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीगर्भातील DNA मधील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात.
४२८ Cross Functional एकमेकांशी कार्यनिगडीत, कार्यछेदिय
४२९ Cross section काटछेद
४३० Cross-linking परस्परबंधने
४३१ Cross-Section परिक्षेत्र
४३२ Crucial अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे
४३३ Crude कच्चा, अपरिपक्व
४३४ Crude equipment ढोबळ उपस्कर
४३५ Crush चुरडणे, दळणे
४३६ Cubital भुजीय, बाहूमधील
४३७ Cup पेला, चषक
४३८ Current धारा
४३९ Curve वक्ररेषा
४४० Curvi-linear वक्ररेषारूप
४४१ Customer ग्राहक
४४२ Cyclotron आवर्तनक
४४३ Cylinder नळकांडे
४४४ Cynic सर्वांना स्वार्थी समजणारा
४४५ Cynicism निराशावाद, अविश्वासाची भावना
४४६ Cytokines प्रतिकारनियामक प्रथिने
४४७ Cytology पेशीविज्ञान
४४८ Cytoplasm पेशीद्रव्य
४४९ Daily Activities दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके
४५० Damage जोखीम, धोका
४५१ Damn निकाली काढणे
४५२ Darn रफू करणे, धिक्कारणे
४५३ Dastor पाद्री, धर्मोपदेशक
४५४ Data विदा, सूचना(कण), माहिती(कण)
४५५ Dead end शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट
४५६ Dead load शून्यभार
४५७ Deadly मृत्यूस कारण, प्राणघातक
४५८ Death-rate मृत्यूदर
४५९ Debate वाद, चर्चा, परिसंवाद
४६० Debilitating दुर्बल करणारी
४६१ Decay क्षय
४६२ Deci दशांश
४६३ Decimated बेचिराख केला
४६४ Decree हुकूमनामा
४६५ Decudence अधोगती
४६६ Default अंगभूत, आपोआप
४६७ Default condition स्वभाविक स्थिती
४६८ Defence in depth सखोल सुरक्षा
४६९ Definition परिभाषा, व्याख्या
४७० Deformation विरूपण
४७१ Deformation विरूपण
४७२ Degenerative अवनतीकारक, अधोगतीकारक, ऱ्हासकारक, अपकर्षक, स्खलनशील
४७३ Delayed Neutron विलंबित विरक्तक
४७४ Delicacies चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ
४७५ Deligence सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष
४७६ Deligently उद्यमीपणे
४७७ Delirum वेड, छंद, ध्यास
४७८ Delusion भ्रम
४७९ Delve खणणे, सखोल शोध घेणे
४८० Dementia म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती.
४८१ Demineralisation निर्खनिजीकरण
४८२ Demonstrate सप्रमाण सिद्ध करणे
४८३ Denounce निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे
४८४ Deposition जमा करणे/होणे, थर, साठा, संचयन, थर जमा होणे
४८५ Derived साधित
४८६ Derrick उठाठेवयंत्र
४८७ Descrete विविक्त
४८८ Descrete पायरीपायरीचे
४८९ Description विवरण, वर्णन, तपशील
४९० Design अभिकल्पन, संकल्पन
४९१ Desirable वांछित, इष्ट, स्पृहणीय
४९२ Despondent विमनस्क, हताश
४९३ Detergent निर्मलक
४९४ Deterioration विघटन
४९५ Developer विकासक
४९६ Device युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा
४९७ Devious निराळे, वेगळे, असामान्य
४९८ Devise युक्ती योजणे
४९९ Devitry दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे
५०० Devotion भक्ती
५०१ Devout धार्मिक
५०२ Diabetes Mellitus अतिरिक्त रक्तशर्करा रोग
५०३ Dialysis रक्तांतरण
५०४ Diapole द्विध्रुव
५०५ Diastole प्रसरण, विश्रांत
५०६ Didactic रीतसर धडा देणे
५०७ Diet आहार, आहार नियमन
५०८ Diffusion विसरण, संचरण
५०९ Digestive system पचन संस्था
५१० Digital अंकित, अंकीय
५११ Digitalis toxicity मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ
५१२ Dike बांध, धरण, खंदक
५१३ Dill बडिशेप
५१४ Dimensionless मितीहीन
५१५ Diplomate वैद्यकीय परीक्षक
५१६ Director संचालक, निर्देशक
५१७ Disappointment अपेक्षाभंग
५१८ Disc तबकडी
५१९ Discharge विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन
५२० Discharging विप्रभारण
५२१ Discomfort अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा
५२२ Discourage परावृत्त
५२३ Discovery शोध, संशोधन
५२४ Discrete निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा
५२५ Disease रोग
५२६ Disheartened उद्विग्न
५२७ Disillusionment भ्रमनिरास
५२८ Dismal निराशाजनक
५२९ Dispair विभक्त करणे
५३० Displacement विस्थापन
५३१ Disputed विवाद्य
५३२ Disservice अहित, नुकसान, अपाय, हानी
५३३ Dissuade परावृत्त
५३४ Distal दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर
५३५ Distinct पृथक
५३६ Distress त्रास, तणाव
५३७ Disturbances त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने
५३८ Divergence अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन
५३९ Diverse भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा
५४० Divine ईश्वरी, पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय
५४१ Division प्रभाग, विभाग
५४२ Dizziness चक्कर येणे, गरगरणे
५४३ Dizzy गोंधळलेला, घाबरलेला
५४४ Doctor वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा
५४५ Doctrine मानदंड
५४६ Domination वर्चस्व
५४७ Dose मात्रा
५४८ Double blind दोन्ही बाजुंनी अंध
५४९ Dousing Tank शामक हौद
५५० Down comer उतार नलिका
५५१ Downtown मध्यवस्ती
५५२ Downward अवनतवेधी, अधोलक्षी
५५३ Drafted सैन्यात भरती झाला
५५४ Drape कपडे, वस्त्रावरण
५५५ Drastic मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल
५५६ Drawing चित्र
५५७ Dread दहशत बाळगणे, भीणे
५५८ Drier शुष्कक
५५९ Drip औषधप्रवेशप्रक्रिया, ठिबक
५६० Drownsyness झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना
५६१ Duality द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व
५६२ Duchi ड्यूकच्या ताब्यातील
५६३ Ductile तंतूक्षम
५६४ Dud निरुपयोगी
५६५ Duel लढाई, वादंग
५६६ Dynamics गतिशास्त्र
५६७ E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetraacetic Acid इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल
५६८ Early detection अग्रमाग
५६९ Earthing भूसंपर्कन
५७० Ebb ओहोटी
५७१ EBCT Scans विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, पूर्वनिवारक आणि अनातिक्रमक, ६४ चकत्यांचे, दृष्यांकनात्मक हृदयधमनीआलेखन
५७२ EB-Electron beam विजकशलाका
५७३ Eco-cardiograph प्रतिध्वनी हृदयालेख
५७४ Ecological पर्यावरणशास्त्रीय
५७५ Ecology पर्यावरणशास्त्र
५७६ Economic आर्थिक
५७७ Ecstatic परमानंदाचा
५७८ Ectoplasm बाह्यप्राकल
५७९ Ecumenical आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक
५८० Edema सूज
५८१ EECP-Enhanced External Counter Pulsation वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन
५८२ Eface खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणे
५८३ Effeciency कार्यक्षमता
५८४ Effect प्रभाव
५८५ Effective कार्यक्षम, प्रभावी
५८६ Effective Multiplication Factor प्रभावी गुणनांक
५८७ Effectiveness प्रभावशीलता
५८८ Effervescent बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा
५८९ Egg plant वांग्याचे झाड
५९० Elastic प्रत्यास्थ
५९१ Elasticity प्रत्यास्थता
५९२ Elastin लवचिक प्रथिने
५९३ Elated गर्वोन्नत
५९४ Electric विद्युत
५९५ Electric current विद्युतधारा
५९६ Electrical विद्युतविषयक
५९७ Electrical circuit विद्युत परिपथ
५९८ Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG) विद्युत हृदयालेख
५९९ Electron ऋणाणू, विजक
५०० Electronics विजकविद्या
६०१ Electronics विजकविद्या
६०२ Elegant ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट
६०३ Element मूलद्रव्य
६०४ Elementary मूलभूत
६०५ Elicitation काढून घेणे
६०६ Eliptical अंडाकृती
६०७ Elite निवडक, चांगला, थोर
६०८ Elongation दीर्घन
६०९ Elucidate विशद करणे, स्पष्ट करणे
६१० Embalming शव संरक्षण करणे
६११ Embark साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे
६१२ Embarrassment गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय
६१३ Embeded अंगभूत
६१४ Emergency आणीबाणी
६१५ Emergency Core Cooling System आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली
६१६ Emission उत्सर्जन
६१७ Emotions भावना
६१८ Empathy अनुभूती
६१९ Emphasize अधोरेखित करणे
६२० Emphysema श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता
६२१ Empirical अनुभवजन्य
६२२ Emulsification दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण
६२३ Enclosure संलग्न, सोबतचे
६२४ End Shield अंत्य परिरक्षक
६२५ Endogenous अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त.
६२६ Endoplasm अंतरप्राकल
६२७ Endorse समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे
६२८ Endorsement संमतीपत्र, दस्तैवज
६२९ Endothelium अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर
६३० Endure टिकणे
६३१ Endure टिकणे
६३२ Energy ऊर्जा
६३३ Energy Intensive ऊर्जस्वल
६३४ Enforce जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे
६३५ Engine शक्तीयंत्र
६३६ Engineering अभियांत्रिकी
६३७ Enhance वाढविणे
६३८ Enigma कोडे
६३९ Enjoyable आस्वाद्य
६४० Enormous प्रचंड
६४१ Enrichment समृद्धी
६४२ Entomology कीटकशास्त्र
६४३ Entranced प्रवेश, प्रवेशी
६४४ Environment पर्यावरण
६४५ Enzyme विकर, पाचक द्रव्य, मंड
६४६ Epitome द्योतक
६४७ Epitome द्योतक
६४८ Equation समीकरण
६४९ Equilibrium समतोल
६५० Equipment उपस्कर, साधने, सामुग्री
६५१ Equivalent सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य
६५२ Erection उभारणी, निर्माण
६५३ Erratic अनिश्चित स्वरूपाच्या
६५४ Erythrocytes लाल रक्तपेशी
६५५ Escape velocity मोचन वेग
६५६ Eschew टाळणे, सोडणे, त्याग करणे
६५७ Esophagus (oesophagus) गळा, अन्ननलिका
६५८ Essence सार
६५९ Establishment प्रतिष्ठान
६६० Estate मालमत्ता
६६१ Estimate अनुमान, अंदाज, ठोकताळा
६६२ Ethnic slur वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने
६६३ Euphoria खूप संतोष, समाधान
६६४ Evaluate मूल्यांकन करणे
६६५ Evangelist शुभवर्तमानलेखक
६६६ Eventually कालौघात, अनुषंगाने
६६७ Evidence पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण
६६८ Evolution उत्क्रांती
६६९ Exalt सुदृढ करणे
६७० Exchange विनिमय
६७१ Exciting उद्दीपक
६७२ Executioner अंमलदार, जल्लाद
६७३ Executive कार्यकारी, अंमलदार
६७४ Exemplify नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे
६७५ Exit निकास
६७६ Experiment प्रयोग, चाचणी
६७७ Expert तज्ञ
६७८ Expiry date अवसादकाल
६७९ Explanation स्पष्टीकरण
६८० Exploitation पिळवणूक, दोहन
६८१ Explore शोधणे, हुडकणे, शोधणे
६८२ Explosion स्फोट, विस्फोट
६८३ Expose सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे
६८४ Exposure प्रादुर्भाव
६८५ Exquisite सर्वोत्कृष्ट
६८६ Extensive व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत
६८७ Extra अतिरिक्त
६८८ Extraction निष्कर्षण
६८९ Extrovert बहिर्मुख
६९० Facade दर्शनी बाजू
६९१ Factor गुणक
६९२ Fanatic धर्मवेडा, कर्मठ
६९३ Fantastic छांदिष्ट, विलक्षण
६९४ Fascinating लोभस, चित्ताकर्षक
६९५ Fascinating चित्तवेधक
६९६ Fascination मोहिनी, भारणे
६९७ Fascist दमनकारी, हुकूमशही
६९८ Fast जलद, द्रुतगती, त्वरित
६९९ Fast Breeder द्रुत अभिजनक
७०० Fast Fission Factor द्रुत विदलन गुणांक
६०१ Fast food सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ
७०२ Fat मेद
७०३ Fatty acids मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले
७०४ Favourable समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक
७०५ FBS-Fasting Blood Sugar उपाशीपोटी मोजलेली रक्तशर्करा
७०६ Feast मेजवानी
७०७ Feature पैलू, अंग, वैशिष्ट्य
७०८ Feed पुरवठा
७०९ Feeling भावज्ञाता
७१० Feeling of connection संलग्नतेची भावना
७११ Feelings संवेदना, भावना
७१२ Fellow सन्माननीय सदस्य, सोबती
७१३ Femoral ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील
७१४ Fetish बाऊ करणे
७१५ Fever ताप, ज्वर, क्षोभ
७१६ Fibre तंतू
७१७ Fibrin रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन
७१८ Fibroblasts जोडणार्‍या उतींतील पेशी
७१९ Fickle तकलादू
७२० Fiction रचना, साहित्य, कल्पित
७२१ Fidget कंटाळणे
७२२ Fiercely जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा
७२३ Fight-Or-Flight लढा-अथवा-पळा
७२४ Figure आकृती
७२५ File धारिणी
७२६ Filter गाळणी
७२७ Filthy खराब, घाण, वाईट
७२८ Fine शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र
७२९ Fissile Material विदलनकारी पदार्थ
७३० Fission विदलन
७३१ Fissionable विदलनक्षम, उर्वरक
७३२ Fitness स्वास्थ्य, स्वस्थता
७३३ Fizzle फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे
७३४ Flaky वरवरचा
७३५ Flap पाळी, पंख
७३६ Flash झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी)
७३७ Flash back पूर्वायुष्यस्मरण
७३८ Flaunt निर्लज्ज प्रदर्शन
७३९ Flavours स्वाद
७४० Flexible लवचिक
७४१ Fliched चोरले
७४२ Flinch कचरणे, परावृत्त होणे
७४३ Flout अवमान, उपहास
७४४ Flow प्रवाह
७४५ Fluid द्रायु
७४६ Flunk नापास, अनुत्तीर्ण करणे
७४७ Fluorescent प्रतिदीप्त
७४८ Follicle लघुरसपिंड, रंध्र
७४९ Follow अनुसरणे
७५० Follow-up पाठपुरावा
७५१ Force बल
७५२ Foreboding भाकीत करणे, अपशकून
७५३ Forgiveness क्षमाशीलता
७५४ Form स्वरूप
७५५ Form स्वरूप
७५६ Formal औपचारिक
७५७ Format मसुदा, स्वरूप, नमुना
७५८ Formidable प्रभावी, भीतीदायक, सूचक, अवघड, भयानक
७५९ Formula सूत्र
७६० Formula समीकरण
७६१ Fortess गढी
७६२ Fortitude धैर्य, सहनशक्ती
७६३ Four factor formula चतुर्घटक सूत्र
७६४ Four Performance Dimensions चतुरस्त्र गुणवत्ता निकष
७६५ Fowl कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू
७६६ Foxglove (Digitalis) हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती
७६७ Frame of reference संदर्भ चौकट
७६८ Free will मुक्त निवड
७६९ Frequency वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने
७७० Fretted चिंतित, अस्वस्थ असणे
७७१ Friedrich Wilhelm Nietzsche जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे
७७२ Fringes झालर, किनार, हद्द
७७३ Frivolous निरर्थक
७७४ Frown नापसंती व्यक्त करणे
७७५ Frustrate हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे
७७६ Fuel इंधन
७७७ Function प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य
७७८ Functional capacity कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता
७७९ Functional Capacity कर्तबक्षमता
७८० Fusion संयोग, संदलन, संमिलन
७८१ Fusion संदलन
७८२ Galaxy आकाशगंगा
७८३ Gall bladder पित्ताशय
७८४ Gall stone पित्तखडा
७८५ Galling छळणारा, नकोसे करणारा
७८६ Galloping घोडदौड करणे, भरधाव जाणे
७८७ Gangrene अचेतनता
७८८ Gas ज्वलनीय वायू
७८९ Gastrointestinal आतडयातील
७९० Gay आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी
७९१ Gear दंतुरचक्र
७९२ Gecko lizards सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी
७९३ Gene जनुका
७९४ General सामान्य
७९५ Generation जनन
७९६ Generator जनित्र
७९७ Genious द्रष्टा, बुद्धिमान, विद्वान
७९८ Gently अलगद, सौम्यपणे
७९९ Geo-Thermal भू-औष्णिक
८०० Germs जंतू
८०१ Gesture हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल
८०२ Get rid off चे उच्चाटन करणे
८०३ Giggling खिदळणे
८०४ Glamour मोहिनी, आकर्षण
८०५ Glaucoma बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष
८०६ Gnarled गाठीगाठीचा, गाठांळ
८०७ Goan Cuisine गोवन पाककृती
८०८ Gout संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे
८०९ Governor नियामक
८१० Grace दिमाख, डौल, मोकळेपणा
८११ Grapevine द्राक्षवेल
८१२ Graph आलेख
८१३ Graphical आरेखीय
८१४ Gratification तुष्टिकरण
८१५ Great महान
८१६ Green House हरितकुटी
८१७ Grin हसणे, स्मित करणे
८१८ Grinning गंमतीशीर, मिष्कील
८१९ Group गट, वर्ग
८२० Group discussion गटचर्चा
८२१ Group setting गटसंच
८२२ Gruggingly नाखुषीने
८२३ Grumpy अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर
८२४ Guide मार्गदर्शक
८२५ Gut आंतडे, आंत्र
८२६ Gymnacium व्यायामशाळा
८२७ Haemoglobin (HB) रक्तरंजक द्रव्य
८२८ Haital hernia अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश
८२९ Hand off हस्तांतरण,
८३० Handiwork हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी
८३१ Handle मुष्टीदंडा, मूठ
८३२ Hapless दुर्दैवी
८३३ Hard water कठीण पाणी
८३४ Harm दुखापत, धोका
८३५ Harmone संप्रेरक
८३६ Harmonic आवर्ती
८३७ Hassled त्रास, कटकट, भांडण
८३८ Hatchet लहान कुर्‍हाड, परशू
८३९ Haul धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे
८४० Hazard नुकसान, घसारा, नाश, हानी
८४१ Head मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष
८४२ Head ache डोकेदुखी
८४३ Header उपशीर्ष
८४४ Heal बरे करणे
८४५ Health आरोग्य
८४६ Health Club आरोग्य-साधक-संघ
८४७ Health nuts आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले
८४८ Heart Attack हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटका
८४९ Heart Beat Rate हृदय-स्पंदन-दर
८५० Heart Deformity हृदयविकृती
८५१ Heart Deformity हृदयविकार
८५२ Heart Disease हृदयविकार, हृदयरोग
८५३ Heart Fail हृदय निष्क्रीय होणे
८५४ Heat उष्णता
८५५ Heat उष्मा
८५६ Heating तापन
८५७ Heavy water जड पाणी
८५८ Heft वजन उचलणे
८५९ Hemolyze रक्तपेशीचा विनाश
८६० Hemorrhage रक्तस्राव
८६१ Hepatocytes यकृतपेशी
८६२ Hepatomegaly यकृतवृद्धी
८६३ Heredity आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे
८६४ Heriditary आनुवंशिक
८६५ High frequency उच्च वारंवारता
८६६ Higher Self परमात्मा, उच्चतर स्वत्व
८६७ Highly advanced अतिप्रगत
८६८ Holistic सर्वसमावेशक, एकवटून, साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र
८६९ Home guards गृहरक्षक
८७० Home Heating गृह तापन
८७१ Home location register स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक
८७२ Homeostatic वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती
८७३ Honchos प्रमुख, उच्चपदस्थ
८७४ Hoopster गोफण फिरवणारा
८७५ Horizontal क्षैतिज, आडवा
८७६ Hospital रुग्णालय, शुश्रुषालय, इस्पितळ
८७७ Host यजमान
८७८ Hostile प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल)
८७९ Hpertrophy विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी
८८० Huge अवाढव्य, अजस्त्र
८८१ Humanity मानवजात
८८२ Hydraulics द्रव चालिकी
८८३ Hydro-electricity जल-विद्युत
८८४ Hyperbola अपास्त, अतिवलय
८८५ Hyperglycemia रक्तशर्करेची अतीव कमतरता
८८६ Hypertrophy सूज, अवास्तव विस्तार
८८७ Hypothesis परिकल्पना, गृहितक, समज
८८८ Ideal आदर्श
८८९ Ideally तत्त्वत:
८९० Identity ओळख
८९१ Identity card ओळखपत्र
८९२ Illness आजारपण
८९३ Imagery कल्पनाचित्रण
८९४ Immediate त्वरित, लगेच, ताबडतोब
८९५ Immigration देशांतर
८९६ Immune प्रतिकारक्षमता
८९७ Immune System रोगप्रतिकार प्रणाली
८९८ Immunisation प्रतिकारक्षमतावर्धन
८९९ Immunology रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र
९०० Impact संघात, आघात
९०१ Impeccable निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक
९०२ Imperialist साम्राज्यवादी
९०३ Impermeable अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीय
९०४ Impetus जोर, चालना, गतीचा वेग
९०५ Implicate ध्वनित करणे, गुंतविणे
९०६ Implications पर्यवसान
९०७ Important महत्त्वाचा
९०८ Impressive प्रभावी, छाप पाडणारा
९०९ Impudence उद्दामपणा
९१० Impulse स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग
९११ In vivo जिवंत शरीरात
९१२ Incipient सुरूवातीच्या अवस्थेतील
९१३ Include समाविष्ट
९१४ Incognito छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा
९१५ Indian Cuisine भारतिय पाककृती
९१६ Indignant अन्यायाने पेटून उठलेला
९१७ Indignantly संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे
९१८ Induce उद्युक्त करण
९१९ Induced electricity प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत
९२० Inductance प्रेरितता
९२१ Induction प्रेरण
९२२ Inductive प्रेरणिक
९२३ Inelastic अप्रत्यास्थ
९२४ Inertia जडत्व
९२५ Inexorably पाषाणहृदयी, कठोर
९२६ Infarction उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन.
९२७ Infection संसर्ग
९२८ Inferior vena cava निम्न महाशीर
९२९ Inferiority complex न्यूनगंड
९३० Infinite Multiplication Factor अनंत गुणक गुणकांश
९३१ Inflamation जळजळ, दाह
९३२ Influence प्रभाव
९३३ Information माहिती, सूचना, जाणकारी
९३४ Infrastructure पायाभूत सुविधा
९३५ Infuse आत सोडणे, शिरवणे
९३६ Inherent स्वभावत:
९३७ Inhibition संकोच, अडचण
९३८ Injection बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे
९३९ Injury इजा
९४० Inlet प्रवेश
९४१ Inning खेळी
९४२ Innocuous निरुपद्रवी
९४३ Innovation सृजन, कल्पकता
९४४ Innovative सृजनशील, कल्पक
९४५ Input प्रवेशी
९४६ Insidiously सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी
९४७ Insomnia निद्रानाश
९४८ Inspection निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी
९४९ Installation स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन
९५० Instantaneous तत्क्षणी
९५१ Instinct सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार
९५२ Instrument उपकरण
९५३ Instrumentation उपकरणन
९५४ Insulated रोधित, विद्युत अवरोधीत
९५५ Insulation विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक/
९५६ Insult अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी
९५७ Intake सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ
९५८ Integral एकसंध
९५९ Integrated एकीकृत, बृहद्
९६० Integrity पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा
९६१ Intensely प्रकर्षाने, तीव्रतेने
९६२ Intensity तीव्रता, प्रखरता
९६३ Interaction अन्योन्यक्रिया
९६४ Intercostals छातीचे स्नायू
९६५ Interdenominational आंतरपंथीय
९६६ Interdisciplinary विविधविषयसंलग्न
९६७ Interest स्वारस्य, रस, रुची, व्याज
९६८ Interesting सुरस, रुचिर
९६९ Interesting स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक
९७० Interests स्वारस्य, हितसंबंध
९७१ Intern प्रशिक्षणार्थी
९७२ Interpretation स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे
९७३ Interprete अनुवाद करणे, समजावणे
९७४ Interrelated परस्परसंबंधित
९७५ Intervention हस्तक्षेप
९७६ Intimacy जवळीक
९७७ Intractable अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा
९७८ Intravenous शीरेतून द्यावयाचा
९७९ Intravenous शीरेतून
९९० Intricate सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण
९९१ Intrigue चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे
९९२ Intrigued कारस्थान, चक्रव्यूह
९९३ Intrinsic अंगभूत
९९४ Introduction तोंडओळख, परिचय
९९५ Introvert अंतर्मुख
९९६ Intution अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरित
९९७ Invariably सातत्याने, अविचलपणे, अविकासी, न चुकता
९९८ Invention संकल्पनेस जन्म देणे
९९९ Inverse विरुद्ध, प्रतिलोम
९९० Inverter विवर्तक
९९१ Investigation तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा
९९२ Ionization मूलकीकरण
९९३ Ionization Chamber मूलकीकरण कक्ष
९९४ Irrefutable निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा
९९५ Irritability चिडचिड
९९६ Irritate प्रक्षुब्ध करणे
९९७ Irritation जळजळ
९९८ Ischemia अपुरा रक्तपुरवठा
९९९ Isocronus समसंकालिक
१००० Isolated एकटा, वेगळा पडलेला
१००१ Isomer सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू
१००२ Isomeric समावयविक, समपरिमाणयुक्त
१००३ Isotope समस्थानिक
१००४ Issue मुद्दा, अंक, प्रश्न
१००५ Ivy एक प्रकारची द्राक्षवेल
१००६ Jericho पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर
१००७ Jerry built ओबड धोबड, घाईने घडवलेली
१००८ Jetlag हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा
१००९ Jittery अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील
१०१० Jocks स्कॉटिश सैनिक
१०११ Journal नियतकालिक
१०१२ Judge न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे
१०१३ Judging जोखणारा, पारखी
१०१४ Jugular गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला)
१०१५ Junk food टाकाऊ अन्नपदार्थ
१०१६ Juri पंच, लवाद
१०१७ Just नुसते, न्याय्य
१०१८ Keratinocytes त्वचा पेशी
१०१९ Key-board कळसंच
१०२० Kidney मूत्रपिंड, वृक्क
१०२१ Killer instinct धडाडी
१०२२ Kindly प्रेमळपणे
१०२३ Kink तिढा
१०२४ Knotty गुंतागुंतीचा, गूढ
१०२५ Knowledge ज्ञान
१०२६ Laceration फाटलेली वा चिघळलेली जखम
१०२७ Laptop दत्तक संगणक
१०२८ Larynx श्वसननलिका
१०२९ Lateral पृष्ठवर्ती
१०३० Launch फेकणे, सुरू करणे
१०३१ Leakage गळती
१०३२ Lean बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ
१०३३ Left Anterior Descending (LAD) डावी पुढे उतरणारी
१०३४ Left Circumflex (LCX) डावी मागे वळणारी
१०३५ Left Main (LM) डावी मुख्य
१०३६ Legions बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर
१०३७ Lesion जखम, दुखापत
१०३८ Lethal जीवघेणा
१०३९ Lethargy गुंगी, सुस्ती, आळस
१०४० Leukocytes रक्तातील पांढर्‍या पेशी
१०४१ Lever यकृत, पित्ताशय
१०४२ Lewesite धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग
१०४३ Liaison संधान
१०४४ Lichen दगडफूल
१०४५ Licorice ज्येष्ठमध
१०४६ Life time जीवनकाल
१०४७ Lifestyle जीवनशैली
१०४८ Ligation नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया
१०४९ Light water हलके पाणी
१०५० Limber लवचिक होणे, चपळ होणे
१०५१ Limbo निष्क्रियता, दुर्लक्ष
१०५२ Limits मर्यादा, कक्षा, सीमा
१०५३ Linear रेखीय
१०५४ Liner अस्तर
१०५५ Lip ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण
१०५६ Lipid profile लिपिड रूपरेषा
१०५७ Lizards पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग
१०५८ Lobe पाळी, तुंबा
१०५९ Localization स्थानिकीकरण
१०६० Log नोंद
१०६१ Lone एकटा, एकाकी
१०६२ Long life दीर्घायुष्य
१०६३ Longivity आयुष्यमान
१०६४ Loop परिपथ
१०६५ Loss क्षती, हानी, नुकसान
१०६६ Lucid समजदार
१०६७ Lukotrienes दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ
१०६८ Lull शांतता
१०६९ Lullaby अंगाई गीत
१०७० Luster रया
१०७१ Lymphocytes रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्‍या पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी
१०७२ Machine यंत्र
१०७३ Macho पुरूषी
१०७४ Macho पुरुषी
१०७५ Macro स्थूल
१०७६ Macrocyte महापेशी
१०७७ Macrophages महाभक्षक पेशी
१०७८ Macular त्वचेवरील डागांबद्दल
१०७९ Magna मोठा, महत्ता, महत्त्व
१०८० Magnetic चुंबकीय
१०८१ Magnetic induction कर्षुकीय प्रवर्तन
१०८२ Magnetism चुंबकत्व
१०८३ Magnitude मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता
१०८४ Main switching station मुख्य बदल केंद्र
१०८५ Maintain जीवित ठेवणे, बाळगणे
१०८६ Maintenance देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे
१०८७ Majority बहुतांश
१०८८ Malaise अस्वस्थता
१०८९ Malignant कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट, दुःसाध्य
१०९० Manifest साकारणे, साकार करणे
१०९१ Manual मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली
१०९२ Manufacture निर्मिती, घडण, सृजन
१०९३ Map नकाशा, मानचित्र
१०९४ Marauders लुटारू
१०९५ Marginal माफक, सामासिक, जेमतेम
१०९६ Marijuana गांजा
१०९७ Masquerade मुखवटा, वेष, सोंग
१०९८ Mass वस्तुमान
१०९९ Mass Defect वस्तुमानातील तूट
११०० Mass Number वस्तुमानांक
११०१ Master निपूण
११०२ Matter जडपदार्थ
११०३ Maverick अपारंपरिक, बेशिस्त
११०४ Meadow गवताळ प्रदेश
११०५ Mean माध्य
११०६ Measure परिमाण
११०७ Measure of Probability संभाव्यता माप
११०८ Mechanics स्थितीगतीशास्त्र
११०९ Mechanism यंत्रणा
१११० Mechanism घडामोडी
११११ Mechanism यंत्रणा
१११२ Mechanism of action कार्यकलाप
१११३ Medical advisor वैद्यकीय सल्लागार
१११४ Medical School वैद्यशाळा
१११५ Medicated Stent औषधावगुंठित विस्फारक
१११६ Meditation ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन
१११७ Meeting बैठक, सभा, एकत्रिकरण
१११८ Megato-cardia हृदय विस्तारणे
१११९ Melting Point वितळण बिंदू
११२० Membrane आवरण
११२१ MEMS सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली
११२२ Menial घरकाम करणारा
११२३ Merit गुणवत्ता
११२४ Mesa डोंगरी किल्ला, पठार
११२५ Message switching station निरोप बदलणारे स्थळ
११२६ Meta-analysis विश्लेषणांचे विश्लेषण
११२७ Metabolic चयापचयसंबंधित, जैविक
११२८ Metals धातू
११२९ Metaphor रूपक
११३० Metastasize धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रोगाचे स्थलांतर
११३१ Meticulous अतिसावघ
११३२ Metrology मापन शास्त्र
११३३ Micro दशलक्षांश, सूक्ष्म
११३४ Microbiology सूक्ष्मजीवशास्त्र
११३५ Microglia केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्याप्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी
११३६ Microscope सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक
११३७ Microsecond सूक्ष्मसेकंद
११३८ Milli लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त
११३९ Million दशलक्ष
११४० Millisecond लघुसेकंद
११४१ Minerals खनिजे
११४२ Mini लघु
११४३ Mitochondria मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे
११४४ Mitochondrion पेशीऊर्जाघर
११४५ Mitosis विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन
११४६ Model आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप
११४७ Moderate माफक
११४८ Moderator विमंदक
११४९ Modern आधुनिक
११५० Modulation अपरिवर्तन
११५१ Mollify सांत्वन करणे
११५२ Moment आघूर्ण
११५३ Momentum संवेग
११५४ Monitor संगणकाचा पडदा
११५५ Monitoring निगराणी, देखरेख
११५६ Monk साधू
११५७ Monkey शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून
११५८ Monocytes रक्तातील मोठ्या पांढर्‍या पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो.
११५९ Monograph विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध
११६० Monoplace एकाजागी
११६१ Mood मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था
११६२ Moody लहरी
११६३ Mosaic खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास
११६४ Motion चाल
११६५ Motivating प्रेरक, प्रेरणादायक
११६६ Motor चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक
११६७ Mouse संगणकाचा उंदीर
११६८ Mouse pointer निदर्शक
११६९ Mucus चिकट स्त्राव, पेशी वंगण
११७० Mucus membrane शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर
११७१ Muffler उष्ण उत्तरीय
११७२ Multiple-Risk-Factor बहुविध-धोके-गुणक
११७३ Multiplication गुणन
११७४ Musculer Pain स्नायूंचे दु:ख
११७५ Mutagen वांशिक माहितीतील बदलकर्ता
११७६ Mutagenic बदल घडवणारा
११७७ Myelin विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो
११७८ Myocardium हृदयभिंत
११७९ Myriad अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार
११८० Mystic साधू, संत
११८१ Mystique वलय
११८२ Mythology तत्त्वज्ञान
११८३ Nacre मोत्याचा शिंपला
११८४ Nacrosis शिंपलीभवन
११८५ Narration निरूपण, निवेदन किंवा कथन
११८६ Nascent उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख
११८७ Nasty हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक
११८८ Naturalization नागरिकत्व देणे आपलासा करणे, सामावणे
११८९ Nausea मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा
११९० Nebulous शी मिळता-जुळता
११९१ Necrotic हाड कुजणे, अस्थिकोथ
११९२ Negative ऋणात्मक
११९३ Negatively Charged ऋण प्रभारित
११९४ Nerve मज्जातंतू, चेतातंतू
११९५ Nervous अस्वस्थ, भयभीत
११९६ Neutron विरक्ताणू
११९७ Niche खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान
११९८ Niche market फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ असे आहे
११९९ Nightmares भीतीस्वप्ने
१२०० Nomeostasis बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे आमर्थ्य
१२०१ Non-Leakage गळतीबंद
१२०२ Non-proliferation treaty (NPT) इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार
१२०३ Non-returnable एकदिश, ना परतीचा
१२०४ Normal लंब
१२०५ Notable दखलपात्र
१२०६ Noticeable लक्षवेधक, दखलपात्र
१२०७ Nucleic acid आवश्यक संमिश्र सेंद्रिय आम्लांचा कुठलाही गट जो सर्वच सजीव पेशींमधे असतो
१२०८ Nucleotide न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे
१२०९ Nucleus अणुगर्भ
१२१० Numb बधीर
१२११ Numeric आकडी, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय
१२१२ Nut कठीण कवचाचे फळ
१२१३ Nutation अक्षवलन, डोल
१२१४ Nutritional पोषणात्मक
१२१५ Nutron Density विरक्तक घनत्त्व
१२१६ Nutron Leakage विरक्तक गळती
१२१७ Nutron Poison विरक्तक विष
१२१८ Obessed अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला
१२१९ Objective वस्तुनिष्ठ
१२२० Observation अनुमान, नोंद
१२२१ Obstensibly सकृतदर्शनी, दिसतो तसा
१२२२ Occasionally क्वचित, कधीकधी
१२२३ Occlusive ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक
१२२४ Occult गुप्त, गुह्य, गूढ
१२२५ Oclude थांबवणे, बंद करणे
१२२६ Oft cited वारंवार दाखला दिला जाणारा
१२२७ Often बहुधा
१२२८ Omnipotent सर्वशक्तिमान
१२२९ Omnipresent सर्वसाक्षी
१२३० Omniscient सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता
१२३१ Oncology गळूशास्त्र, गांठशास्त्र
१२३२ Oninous अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून
१२३३ On-line संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ
१२३४ Operating परिचालित
१२३५ Operating system कार्यकारी प्रणाली
१२३६ Operation शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन
१२३७ Operation Theater शस्त्रक्रिया कक्ष
१२३८ Optimal उचित
१२३९ Optimum समुचित, योग्य, यथातथ्य
१२४० Orbit कक्षा
१२४१ Order सुसूत्रता
१२४२ Organism जैवप्रणाली
१२४३ Orientation दिशाभिमुखता
१२४४ Orthodox सनातनी
१२४५ Oscillation दोलन
१२४६ Osteoblasts अस्थिजनक पेशी
१२४७ Osteoporosis अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता
१२४८ Outcome परिणती, परिणाम
१२४९ Outmodel कालबाह्य, प्रचारात नसलेली
१२५० Output निवेशी
१२५१ Overcast ढगाळलेला
१२५२ Overestimate अधिक किंमत करणे
१२५३ Overhead उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणार्‍या
१२५४ Overhead Paging शीर्षस्थ संदेश
१२५५ Overt सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीय
१२५६ Overview गोषवारा
१२५७ Oxygen reactor प्राणवायू भट्टी
१२५८ Pacifism देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान
१२५९ Pacifist शांततावादी
१२६० Pair Production युग्म उत्पादन
१२६१ Palatable रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा
१२६२ Paleontology जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र
१२६३ Pancreas स्वादुपिंड
१२६४ Panoply देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच
१२६५ Pant पाटलोण
१२६६ Parabola परवलय
१२६७ Parabolic अन्वस्तरीय
१२६८ Paradigm प्रारूप, नमुना, साचा
१२६९ Paradox विरोधाभास
१२७० Parallel समांतर
१२७१ Paramedic परिचारक
१२७२ Paraqual सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक
१२७३ Parathormone कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक
१२७४ Parathyroid gland अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक
१२७५ Partial आंशिक
१२७६ Participant सहभागी
१२७७ Particle कण
१२७८ Passion वेड, छंद
१२७९ Patent हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार
१२८० Pathalogy शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान
१२८१ Pathology रोगनिदानशास्त्र
१२८२ Patriarch कर्ता
१२८३ Patronise आश्रय देणे
१२८४ Pattern आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्‍हा, ढाचा, ढब, आकृतीबंध
१२८५ Peasant गावंढळ, शेतकरी, खेडूत
१२८६ Peer सारख्या योग्यतेचा
१२८७ Peer reviewed तज्ञ परीक्षित
१२८८ Peers बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा
१२८९ Pellet गुटिका
१२९० Pendulum दोलक
१२९१ Peptic पचनासंबंधी
१२९२ Perceived भासमान
१२९३ Perception संवेदना
१२९४ Perception संवेदना
१२९५ Percutaneous धमनीप्रवेशक
१२९६ Perfect परिपूर्ण
१२९७ Performance कर्तबगारी
१२९८ Perfusion प्रसार, अभिसार
१२९९ Perils धोके, विनाशसंभव
१३०० Period आवर्तकाल, कालावधी, मुदत
१३०१ Periodic time आवृत्ती काल
१३०२ Peripheral परिघीय
१३०३ Permanent कायमस्वरुपी
१३०४ Permeability निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमता
१३०५ Permeable पाझरयोग्य, पाझरक्षम
१३०६ Permissible अनुज्ञेय
१३०७ Perpetuate चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे
१३०८ Persecution वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे
१३०९ Persist टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे
१३१० Persiving सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण
१३११ Perspective दृष्टिकोन
१३१२ Pertinent आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला
१३१३ Pervasive व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला
१३१४ Pestilence प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग
१३१५ PET-Positron Emission Tomography धनविजक उत्सर्जक दृष्यांकने
१३१६ Peugot एक चारचाकी
१३१७ Phagocyte भक्षकपेशी
१३१८ Phagocytosis रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया
१३१९ Pharynx तोंड, उदरनलिका
१३२० Phase प्रावस्था
१३२१ Phenomenal लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य
१३२२ Phenomenon घटनाक्रम, घडामोड
१३२३ Photoelectric प्रकाश-वैद्युत
१३२४ Photon प्रकाशकण
१३२५ Phylosophies विचारसरणी, तत्त्वज्ञान
१३२६ Physick वैद्यक
१३२७ Physiological शारीरिक
१३२८ Pile थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास
१३२९ Pilot पथदर्शी, सुकाणूवाला, वैमानिक, कर्णधार
१३३० Pilot reading मार्गदर्शक वाचन
१३३१ Pilot study प्रारूप अभ्यास
१३३२ Pioneering पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक
१३३३ Placebo अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपाय घेत असल्याचे केवळ समाधान
१३३४ Placenta वार
१३३५ Placid शांत, सौम्य
१३३६ Plant संयंत्र
१३३७ Plaque कीटण
१३३८ Plaque calcifies कीट कॅल्शियमने टणक होते
१३३९ Plasma प्राकल, पटल, जीवद्रव्य
१३४० Plasma Membrane प्राकलावरण
१३४४ Plastic मेणकागद, मेणकापड
१३४२ Platelet तंतुकणिका, बिंबाणू
१३४३ Plazmodial Stage प्राकलावस्था
१३४४ PLBS-Post Lunch Blood Sugar खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा
१३४५ Plight अवस्था, दैना, दशा
१३४६ Plummeted ढासळलेल्या
१३४७ Poach शिजवणे
१३४८ Point मुद्दा
१३४९ Polarisation ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण
१३५० Policy धोरण
१३५१ Politely सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे
१३५२ Political राजकीय
१३५३ Pond जलाशय
१३५४ Pool कुंड
१३५५ Pores छिद्रे, भोके
१३५६ Portent अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण
१३५७ Positive धनात्मक
१३५८ Positively Charged धन प्रभारित
१३५९ Post Mortem Inspection उत्तरीय तपासणी
१३६० Posteroir मागील
१३६१ Postulate गृहितक
१३६२ Postures शरीरस्थिती, अवस्था, आसन
१३६३ Potential विभव
१३६४ Potential difference विभवांतर
१३६५ Potential energy स्थितिज उर्जा
१३६६ Power Density शक्ती घनत्व
१३६७ Power station शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र
१३६८ Practical व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक
१३६९ Practically प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः
१३७० Practice पद्धत, व्यवहार
१३७१ Practicing कार्यरत
१३७२ Practitioner वैद्यकीय व्यावसायिक
१३७३ Pragmatism केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती
१३७४ Prank खोडी
१३७५ Precession अयनगती
१३७६ Precise नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत
१३७७ Precision नेमका, तंतोतंत, मोजका, यथातथ्य
१३७८ Precursor अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे
१३७९ Predicament दुविधा, कठीण प्रसंग
१३८० Predictable पूर्वानुमान करण्यायोग्य
१३८४ Predisposition पूर्वविरोध
१३८२ Preference प्राधान्य, पसंती
१३८३ Prefix पूर्वोपसर्ग
१३८४ Present day अद्यतन
१३८५ Preserve टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे
१३८६ Pressure दाब
१३८७ Pressure Vessel दाब-पोत
१३८८ Pressurised Water दाबित जल
१३८९ Pre-Stress पूर्वबल
१३९० Pretzel सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट
१३९१ Preventive प्रतिबंधात्मक
१३९२ Previledge विशेषाधिकार, मोकळीक , मुभा, सवलत
१३९३ Primary प्राथमिक
१३९४ Primate एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात
१३९५ Primates प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग
१३९६ Primordial आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल
१३९७ Principle सिद्धांत, तत्व
१३९८ Priority प्राधान्य, अग्रक्रम, प्राथमिकता
१३९९ Privy खास, गुप्त
१४०० Probability संभाव्यता
१४०१ Problem समस्या, प्रश्न
१४०२ Process प्रक्रम
१४०३ Processing प्रक्रिया
१४०४ Prod उद्युक्त करणे, टोचणे
१४०५ Production उत्पादन, उत्पन्न, उपज
१४०६ Productivity उत्पादनक्षमता, उत्पादकता
१४०७ Profile रूपरेषा
१४०८ Proforma आराखडा, प्रारूप
१४०९ Profound प्रकर्षाने
१४१० Progeria बालवृद्धत्वाची विकृती
१४११ Program कार्यक्रम
१४१२ Progressive वाढते
१४१३ Project प्रकल्प
१४१४ Prolitariat औद्योगिक मजूरांचा वर्ग
१४१५ Promiscuously सर्वसमावेशक
१४१६ Promote पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे
१४१७ Prompt neutron सत्वर विरक्तक
१४१८ Prone प्रवृत्त, कल असलेला
१४१९ Propagation प्रसार, प्रचार
१४२० Propel प्रवृत्ती झुकाव, प्रवणता
१४२१ Propelling अरित्र
१४२२ Prophet भविष्यवेत्ता
१४२३ Proportion प्रमाण
१४२४ Proportional प्रमाणबद्ध
१४२५ Prospective भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा
१४२६ Prostaglandin पेशीजालातील संप्रेरके
१४२७ Prostate gland शुक्राशय पिंड
१४२८ Protégé शिष्य, सहकारी, अनुयायी
१४२९ Prothrombin प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्‍या विकरात परिवर्तित होते
१४३० Protocol औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा
१४३१ Proton धनाणू
१४३२ Provoke चेतवणे, चिथवणे
१४३३ Psudo आभासी
१४३४ PT-Prothrombin Time १२ ते १५ सेकंद, रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्‍या वेळाचे माप
१४३५ Puff झुरका
१४३६ Pulmonary फुफ्फुसाशी संबंधित
१४३७ Pulse स्पंद, स्पंदन
१४३८ Pump उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक
१४३९ Purport उद्देश असने, अभिप्राय, तत्पर्य, भाव, सार
१४४० Pursuit पाठलाग, उद्योग, अभ्यास
१४४१ Putrefaction सडण्याची प्रक्रिया
१४४२ Quackery वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी
१४४३ Qualitative गुणात्मक, प्रकारात्मक
१४४४ Quality दर्जा, प्रत, गुणवत्ता
१४४५ Quality assuarance दर्जा हमी
१४४६ Quality control गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन
१४४७ Quandary अनिश्चितता
१४४८ Quantitative परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक
१४४९ Quantity परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी
१४५० Quantum विवक्षित टप्प्यांचा, पुंज, प्रकाशकण
१४५१ Question प्रश्न
१४५२ Questionable संशयास्पद
१४५३ Quiet down निवळणे
१४५४ Quintuple पाचपट
१४५५ Race जात, शर्यत
१४५६ Racist वंशाभिमानी, जातीयवादी
१४५७ Racquet अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी
१४५८ Radial त्रिज्य
१४५९ Radial Artery अंगुष्टमुळाश्रित धमनी
१४६० Radiation प्रारण, किरणोत्सार
१४६१ Radiator प्रारक
१४६२ Radiator hose प्रारकाची लवचिक रबरी नळी
१४६३ Radical, ion मूलक
१४६४ Radiologist किरणोत्सारतज्ञ
१४६५ Rado-Activity किरणोत्सार सक्रियता
१४६६ Rage संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ
१४६७ Raiders धावा बोलणारे शत्रुसैनिक
१४६८ Rainy - - Autum/Fall वर्षा शरद शिशिर
१४६९ Rancid कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट
१४७० Random यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर
१४७१ Random Access Memory, RAM यदृच्छय उपलब्धता स्मृती, स्मरणशक्ती
१४७२ Range पट्टी, परास, पल्ला
१४७३ Rapid लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद
१४७४ Rationale आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव
१४७५ Rationing शिधावाटप, साठेबाजी
१४७६ Re selection पुनर्निवड
१४७७ Reaction अभिक्रिया
१४७८ Reactivity अभिक्रियाशीलता
१४७९ Reactor प्रक्रियक, अणुभट्टी
१४८० Reading निरीक्षण (वाचनही चालेल)
१४८१ Real Estate स्थावर मालमत्ता, जमीन जुमला
१४८२ Realization वास्तवाचे भान येणे, वटणे, प्रत्यक्षात साध्य होणे, वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, अनुभूती
१४८३ Really वस्तुत:, वास्तविक
१४८४ Reappraising मूल्यांकन करणे
१४८५ Reasonable समजूतदार, तर्कनिष्ठ
१४८६ Reasonally, well behaved पुरेसे चांगले वागणे
१४८७ Reassure आश्वस्त करणे
१४८८ Reception स्वागतकक्ष, स्वागत
१४८९ Reception area स्वागत कक्ष
१४९० Recommend शिफारस करणे
१४९१ Rectilinear सरळरेखी
१४९२ Recurrent पुनःपुन्हा घडणारा
१४९३ Redundancy प्रचुरता
१४९४ Reflector परावर्तक
१४९५ Refresher ताजातवाना करणारा
१४९६ Regalia राजेशाही पेहराव
१४९७ Regimen नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी
१४९८ Regressive घटते
१४९९ Regulate नियमन
१५०० Rehabilitation पुनर्वसन
१५०१ Relapse माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणे
१५०२ Relation संबंध
१५०३ Relativity सापेक्षता
१५०४ Relax शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे
१५०५ Relegated कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे
१५०६ Relentlessly अविरतपणे
१५०७ Relevant अनुषंगिक
१५०८ Relevant सुसंगत
१५०९ Reliable खात्रीलायक, खात्रीशीर
१५१० Religon धर्म
१५११ Relish आनंद मानणे, समाधान मानणे
१५१२ Reluctant नाराज, नाखुष
१५१३ Reluctantly नाखुषीने, कष्टाने
१५१४ Remarkable दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय
१५१५ Remission सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम
१५१६ Remote controller दूरनियंत्रक
१५१७ Renaissance पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ
१५१८ Renal मूत्रपिंडाबाबतचा
१५१९ Renal artery वृक्कीय धमनी
१५२० Renowned प्रख्यात
१५२१ Renunciate साधक
१५२२ Replet भरपूर
१५२३ Report अहवाल
१५२४ Reprisal ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे
१५२५ Reprive तहकुबी
१५२६ Republic गणराज्य
१५२७ Repulsive Force विकर्षण बल
१५२८ Resilience लवचिकता
१५२९ Resistance रोध, रेझिस्टर, रोधी, विद्युत अवरोध
१५३० Resolution स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन
१५३१ Resonance अनुनाद
१५३२ Resonance Escape अनुनादी सुटका
१५३३ Resonance region अनुनादी क्षेत्र
१५३४ Resting विश्रांत
१५३५ Restless अविश्रांत, अविरत
१५३६ Restoring पुनःस्थापी
१५३७ Restraint संयम
१५३८ Result निकाल
१५३९ Retaliate प्रतिहल्ला करणे
१५४० Reticulum निर्विषारीकरणकक्ष
१५४१ Retreat शिबिर, विहार
१५४२ Retrospective सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी
१५४३ Reveal उघड होणे, समजून येणे
१५४४ Revered आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे
१५४५ Reversible परिवर्तनीय
१५४६ Review चिकित्सा, आढावा
१५४७ Revise परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे
१५४८ Reward पारितोषिक
१५४९ Rich श्रीमंत, समृद्ध
१५५० Right Coronary Artery (RCA) उजवी हृदय धमनी
१५५१ Rigid दृढ
१५५२ Rippling तरंगते, सळसळते
१५५३ Riser चढाव नलिका
१५५४ Risk जोखीम, धोका
१५५५ Roller फिरता दंडगोल
१५५६ Rolling लोटण
१५५७ Rotate फिरविणे
१५५८ Rotation चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता
१५५९ Rotational घूर्णन, चक्रीय
१५६० Rotational motion घूर्णन चाल
१५६१ Roto Rooter अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता
१५६२ Routine दिनचर्या, दैनंदिनी
१५६३ Ruthless कठोर, निर्दय, निष्ठूर
१५६४ Safety सुरक्षा, सुरक्षितता
१५६५ Salient ठळक
१५६६ Saturated संपृक्त
१५६७ Scaldino निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी
१५६८ Scale पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी
१५६९ Scampered सुळकन पळून जाणे
१५७० Scan दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन
१५७१ Scattering विखुरणे, विकिरण
१५७२ Scavanging मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे
१५७३ Scavenge झाडून काढणे
१५७४ Scintilation प्रस्फुरण
१५७५ Scoff निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे
१५७६ Scrawled खरडलेले, घाईने लिहीलेले
१५७७ Screw मळसूत्र, पेचखिळा
१५७८ Scrounging मिळवणे, जमा करणे
१५७९ Scrounging up तयारी करणे
१५८० Scum घाण, मळ, फेस
१५८१ Seclusion विजनवास, एकांत
१५८२ Sedation मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे
१५८३ Sedentary बैठा
१५८४ Selection निवड
१५८५ Self esteem स्व-सन्मान
१५८६ Self realisation आत्मभान
१५८७ Self Sustaining स्वसंचालनक्षम
१५८८ Seminar परिचर्चा, अभ्यासवर्ग
१५८९ Semitic भाषिक, वांशिक
१५९० Senescence वृद्ध होणे
१५९१ Senility म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था
१५९२ Sensing (संवेदना) जाणवणे
१५९३ Sensitive संवेदनक्षम
१५९४ Sensual तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक
१५९५ Separator पृथक्कारक
१५९६ Serenity शांतपणा
१५९७ Series माला, मालिका, सर
१५९८ Serious विचारी, अभ्यासू, गंभीर
१५९९ Serve चाल करणे, सेवा करणे
१५०० Sever गंभीर
१६०१ Severly गंभीररीत्या, तीव्रतेने
१६०२ Shape रूप
१६०३ Share सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग
१६०४ Shell कवच
१६०५ Shielding परिरक्षण
१६०६ Shingles मणक्यातील जंतुसंसर्ग
१६०७ Shrimp झिंगा, कोळंबी
१६०८ Shrugging नाके मुरडत
१६०९ Shut-Down बंद करणे
१६१० Side effect उपप्रभाव
१६११ Sift चाळणे
१६१२ Signal अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत
१६१३ Significant बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय
१६१४ Silencer ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक
१६१५ Silhouettes मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती
१६१६ Sincerely प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा
१६१७ Sinister विघ्नसंतोषी
१६१८ Sir महाराज
१६१९ Size आकार
१६२० Skates सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे
१६२१ Skeptical विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर
१६२२ Sketch रेखाचित्र
१६२३ Skimpy अपुरी, त्रोटक, आखूड
१६२४ Slide प्रदर्शिका
१६२५ Slink off शरमेने लपत छपत जाणे
१६२६ Slur अपमानास्पद निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे
१६२७ Smacks वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा
१६२८ Smart चंट, चलाख, चपळ, तत्पर
१६२९ Smooth मुलायम, गुळगुळीत
१६३० Snickered दबके, कुत्सित हास्य
१६३१ Sniveled धुसफुसणे, धुसमुसणे
१६३२ Snub फेटाळणे, नाकारणे
१६३३ Sober सावध, शांत चित्त
१६३४ Sobering झिंग न चढलेला, साधा
१६३५ Social network सामाजिक जाळे
१६३६ SOD-Super-oxide-dismutase सरप्राणिल अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते
१६३७ Soft water मृदू पाणी
१६३८ Solar सौर
१६३९ Solution द्रावण
१६४० Sonic ध्वनी
१६४१ Sophisticated बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत
१६४२ Source स्त्रोत
१६४३ South Indian Cuisine दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती
१६४४ Sparring मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे
१६४५ Spasm आकष, आकुंचन
१६४६ Spawn जन्म देणे, उत्पन्न होणे
१६४७ Specification संवर्णन, विशिष्टता
१६४८ Spectrometer रंगपट मापक
१६४९ Spectrum रंगकक्षा, वैविध्य
१६५० Speculation जुगार, अंदाज
१६५१ Speed गती
१६५२ Spin आभ्राम
१६५३ Spiral मळसूत्री
१६५४ Spiral मळसूत्राकार
१६५५ Spirit आत्मा
१६५६ Spoke आरा
१६५७ Sponsor पुरस्कृत करणे
१६५८ Sports car क्रीडा वाहन
१६५९ Sprawled पसरलेले, अस्ताव्यस्त
१६६० Spring वंचक
१६६१ Spring Winter Summer वसंत हेमंत ग्रीष्म
१६६२ Sprite वेताळ
१६६३ Squinting उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे
१६६४ Srupulously सद्-सद्-विवेककाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू
१६६५ Stable स्थिरपद
१६६६ Stages टप्पे
१६६७ Stagg field कसरती मैदान
१६६८ Stake डाव, पण
१६६९ Standard (a) सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित
१६७० Standard (n) इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता
१६७१ Standardization सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन
१६७२ Standby capacity कुमक क्षमता
१६७३ Starch सत्त्व
१६७४ State स्थिती
१६७५ State of society सामाजिक अवस्था
१६७६ Static electricity स्थैतिक विद्युत
१६७७ Statics स्थितीशास्त्र
१६७८ Statute घटना
१६७९ Steak भाजलेले मांस
१६८० Stent विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार
१६८१ Stern कठोर
१६८२ Sternum छातीचे हाड
१६८३ Still निश्चल
१६८४ Stimulants उत्तेजके
१६८५ Stimulating उत्तेजक
१६८६ Stimulus उत्तेजक पदार्थ
१६८७ Stink कुविख्यात, घाण वासाचा
१६८८ Stint प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे
१६८९ Stoichiometry रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र
१६९० Stooped कमरेत वाकलेला
१६९१ Stove शेगडी
१६९२ Strain ताण
१६९३ Strategies रणनीती
१६९४ Stress ताण, तणाव, प्रतिबल
१६९५ Stress Level तणाव स्तर
१६९६ Stretcher रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी
१६९७ Stretching ताण देणारा
१६९८ Strong मजबूत
१६९९ Structural संरचनात्मक
१७०० Structure रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा
१६०१ Struggle लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा
१७०२ Strutting तोरा, दिमाख
१७०३ Stub born हटवादी, कडक
१७०४ Study अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय
१७०५ Stumble ठोकर लागणे, अडखळणे
१७०६ Stupor अर्धबेशुद्धावस्था
१७०७ Sturdy कणखर
१७०८ Style शैली, लकब
१७०९ Subcritical उपक्रांतिक
१७१० Subject विषय
१७११ Subjective व्यक्तिनिष्ठ
१७१२ Substantial भरघोस
१७१३ Subtle तरल
१७१४ Succinct व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका
१७१५ Succour मदत, कुमक, साहाय्य
१७१६ Suffered पीडित
१७१७ Suffix उत्तरोपसर्ग
१७१८ Suffused दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला
१७१९ Suggestion सूचना, संकेत, इशारा
१७२० Sullen उदास
१७२१ Super उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम
१७२२ Super novae अतिनवतारे
१७२३ Supercritical अतिक्रांतिक
१७२४ Superman सर्वशक्तिमान
१७२५ Super-oxide सर्वोत्तम प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल
१७२६ Superpositioning अधिरोपण
१७२७ Supervision निगराणी, देखरेख
१७२८ Supiriority complex अहंगंड
१७२९ Supplier पुरवठाकार, पुरवठादार
१७३० Suppliments पूरके
१७३१ Supply पुरवठा
१७३२ Suppression दमन
१७३३ Suppression Pool दमन कुंड
१७३४ Surge आवेग
१७३५ Surprising आश्चर्यजनक
१७३६ Surroundings परिवेश
१७३७ Survival of the fittest सर्वात स्वस्थ असेल तोच जगतो
१७३८ Susceptible आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल
१७३९ Swarms लोंढेच्या लोंढे
१७४० Sweater स्वेदशोधक, स्वेदशोषक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक
१७४१ Swing हेलकावणे, डोलणे
१७४२ Swivel आसाभोवती फिरणे
१७४३ Symmetrical सममित
१७४४ Sympathetic Nervous System आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली
१७४५ Sympathy सहानुभूती
१७४६ Symposium परिसंवाद
१७४७ Symptomatic (हृदयरोग) लक्षणधारी
१७४८ Synchronize ताळमेळ साधणे
१७४९ Synchrotron एकसमयावर्तनक
१७५० Synthesis घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ
१७५१ System प्रणाली, व्यवस्था
१७५२ Systole आकुंचन
१७५३ Table मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका
१७५४ Talk Test बोल चाचणी
१७५५ Tandem एकापाठी एक
१७५६ Tangent स्पर्शिका
१७५७ Team चमू
१७५८ Technicalities तंत्रविवरणे
१७५९ Technology तंत्रशास्त्र
१७६० Telomere गुणसूत्रांची टोके
१७६१ Temporary तात्पुरता
१७६२ Tenaciously चिवटपणे, चिकाटीने
१७६३ Tenacity कणखरता
१७६४ Tend कल असणे, काळजी घेणे
१७६५ Tentative ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता
१७६६ Terrestrial पृथ्वीसंबंधित,पृथ्वीवरील, पार्थिव
१७६७ Testimony जबानी, साक्ष, ग्वाही
१७६८ Textures पोत
१७६९ Theoretically तत्त्वत:
१७७० Theory सिद्धांत
१७७१ Theory of Relativity सापेक्षतेचा सिद्धांत
१७७२ Therapist उपचारप्रणेता
१७७३ Therapy उपचार (पद्धत)
१७७४ Thermal औष्णिक
१७७५ Thermal Utilization औष्णिक वापर
१७७६ Thermodynamic उष्मागतीय
१७७७ Thermodynamics औष्णिकगतिशास्त्र
१७७८ Thinking विचार करणे, विचारी
१७७९ Thorax कबंध,कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर
१७८० Thormbosis रक्त साखळणे
१७८१ Thormbus रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
१७८२ Thrombin रक्त साखळवणारे विकर
१७८३ Thromboplebitis शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ
१७८४ Thrombus रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे
१७८५ Throng जमाव
१७८६ Thrust प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन
१७८७ Thrust area लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र
१७८८ Thunder विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट
१७८९ Thunder storm गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ
१७९० Tidal लाटाजन्य
१७९१ Time काळ
१७९२ Tinkering जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे
१७९३ Tired श्रांत, थकलेला
१७९४ To steep कललेले असणे
१७९५ Toddle चालायला शिकणे
१७९६ Toddler शिशू
१७९७ Toga झगा
१७९८ Tom foolery नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य
१७९९ Tomograph शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन
१८०० Topic विषयभाग, प्रकरण
१८०१ Torque चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन
१८०२ Torsional oscillation चक्रीय आंदोलने
१८०३ Totalitarianism सर्वसत्ताधीशत्व
१८०४ Tough कणखर, बळकट
१८०५ Tourniquet धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र
१८०६ Tout दलाल, अडत्या, मध्यस्थ
१८०७ Toxins विषद्रव्ये, विषे
१८०८ Trace elements विरळ मूलद्रव्ये
१८०९ Tract house ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे
१८१० Trailing पाठीमागे जाणारा
१८११ Trait झाक, छटा, खुबी
१८१२ Traits खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्‍हा
१८१३ Tranquiliser मनोशामक
१८१४ Trans मधून, पलीकडे
१८१५ Transcendental गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ
१८१६ Transfer स्थानांतरण
१८१७ Transformation बदल, परिवर्तन
१८१८ Transformer रोहित्र
१८१९ Transition बदल, अदलाबदल, परिवर्तन
१८२० Transition element स्थित्यंतर मूलद्रव्य
१८२१ Translation अनुवाद, स्थानांतरण
१८२२ Transluminous अर्धप्रकाशित
१८२३ Transmission पारेषण
१८२४ Transperancies पारदर्शिका
१८२५ Transverse छेदक
१८२६ Trascend उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे
१८२७ Trauma आघात, धक्का
१८२८ Tread Mill Test (TMT) स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा)
१८२९ Treason अराजक, अनागोंदी
१८३० Treatment उपचार
१८३१ Treatment of choice निवडलेला उपचार
१८३२ Treatment session उपचारसत्र
१८३३ Tremendous प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप
१८३४ Trial चाचपणी
१८३५ Trillion हजार अब्ज, दशखर्व
१८३६ Trivial बिनमहत्त्वाचा
१८३७ Tropic factors मौसमी गुणक
१८३८ Tumor अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ
१८३९ Tunning अनुनादानुकूलन
१८४० Turbulence अस्थिरता
१८४१ Turbulent बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता
१८४२ Turmoil खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ
१८४३ Turnip सलगमची पालेभाजी
१८४४ Twistless पीळ नसलेला
१८४५ Type प्रकार
१८४६ Typical प्रातिनिधीक, नमुनेदार
१८४७ Tyre धाव [स्थितीस्थापकीय]
१८४८ Ulcer गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो
१८४९ Ultra-modern अत्याधुनिक
१८५० Ultrasound श्राव्यातीत
१८५१ Uncautious बेसावध
१८५२ Un-conscionable सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा
१८५३ Undermine ढासळवणे
१८५४ Uniform एकसमान
१८५५ Unique अनन्य, एकमेव
१८५६ Uniquet भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ
१८५७ Unit एकक
१८५८ United एकीकृत
१८५९ Universe विश्व, ब्रह्मांड
१८६० Unlimited अमर्याद
१८६१ Unseemly अयोग्य, अस्थानी
१८६२ Unwittingly अजाणतेपणी
१८६३ Upset अस्वस्थ होणे
१८६४ Upstart एकदम मोठेपणास चढलेला
१८६५ Upward उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी
१८६६ USA अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य
१८६७ Use-Or-Loose वापरा-अथवा-गमवा
१८६८ Vacsination लसीकरण
१८६९ Valid वैध
१८७० Validate वैध राखणे
१८७१ Valve झडप
१८७२ Vanguard अग्रेसर, पुढारलेला
१८७३ Vanity अभिमान
१८७४ Variable चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा
१८७५ Various विविध
१८७६ Vasospasm धमनी आकष, वाहिनी आकष
१८७७ Vast खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला
१८७८ Veal गाईच्या वासराची सागुती
१८७९ Veer मार्ग बदलून, वळून
१८८० Veered off कल्पनेची भरारी घेतली
१८८१ Velocity वेग
१८८२ Ventilation वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण
१८८३ Ventricle जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा
१८८४ Verticle उभा
१८८५ Vessel पोत
१८८६ Vigorous धडाडीचा, मेहनती, उत्साही
१८८७ Virus विषाणू
१८८८ Vision दृष्टी, दूरदृष्टी
१८८९ Visiter location register अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक
१८९० Visualisation दृष्यकल्पन
१८९१ Vitamins जीवनसत्त्वे
१८९२ Vitrification कांच सदृश कठोर पिंडन
१८९३ Vivacious उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त
१८९४ Vogue प्रथा, रूढी, चाल
१८९५ Void Coefficient of Reactivity अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक
१८९६ Volatile वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील
१८९७ Voltage विभवांतर
१८९८ Voltmeter विद्युतदाब मापी
१८९९ Vouch खात्री देणे
१९०० Vulnerable भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख
१९०१ Ward रुग्णदालन
१९०२ Warm अगत्यशील
१९०३ Warm up पूर्वतयारी
१९०४ Wary चोखंदळ
१९०५ Wastage अपव्यय
१९०६ Way पद्धत, मार्ग
१९०७ Wear & tear झीज, मोडतोड, तूटफूट
१९०८ Web जाळे
१९०९ Weed निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे
१९१० Weighing factor भारक गुणक
१९११ Weight वजन
१९१२ Well being खुशाली
१९१३ Well Defined सुनिश्चित
१९१४ Whack जोराचा फटका
१९१५ Whammy अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार
१९१६ Wheels चाके
१९१७ Whirlwind वावटळ
१९१८ Wide ranging विस्तृत पल्ल्यातील
१९१९ Wimpier रटाळ, दिवाभीतासारखं
१९२० Winch उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री
१९२१ Windfall profit अनपेक्षित लाभ
१९२२ Wireless LAN बिनतारी स्थानिक जाळे
१९२३ Wireless WAN विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे
१९२४ Wiry स्नायूमय, चिवट, तारेचा
१९२५ Withdrawn विरक्त
१९२६ Witness साक्ष
१९२७ Wobble झोकांड्या खाणे
१९२८ Wok कढई
१९२९ Wonderful विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण
१९३० Work out मेहनत
१९३१ Workbook कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक
१९३२ Worksheet तपशीलवही , टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ
१९३३ Workshop कार्यशाळा
१९३४ Worth mention उल्लेखनीय
१९३५ Wrought घडवणे
१९३६ X-ray क्ष-किरण
१९३७ Yeast कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात
१९३८ You know बरे का
१९३९ Zigzag नागमोडी

अकारविल्हे संपादित पर्यायी शब्द

अक्र पर्यायी मराठी शब्द मूळ इंग्रजी शब्द

१ (मागे) वळणारी Circumflex (CX)
२ (संवेदना) जाणवणे Sensing
३ (हृदयरोग) लक्षणधारी Symptomatic
४ १२ ते १५ सेकंद, रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्‍या वेळाचे माप PT-Prothrombin Time
५ ATP विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग, विघटनात ADP-Adenisine Di Phosphate आणि फॉस्फेट मूलक निर्माण होतात ATPase
६ अंकित, अंकीय Digital
७ अंगभूत Embeded
८ अंगभूत Intrinsic
९ अंगभूत, आपोआप Default
१० अंगाई गीत Lullaby
११ अंगुष्टमुळाश्रित धमनी Radial Artery
१२ अंडाकृती Eliptical
१३ अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी Racquet
१४ अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे Brooding
१५ अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरित Intution
१६ अंतरप्राकल Endoplasm
१७ अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर Endothelium
१८ अंतर्मुख Introvert
१९ अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त. Endogenous
२० अंत्य परिरक्षक End Shield
२१ अंधारलेला Bleak
२२ अंमलदार, जल्लाद Executioner
२३ अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपाय घेत असल्याचे केवळ समाधान Placebo
२४ अक्षवलन, डोल Nutation
२५ अक्षीय ओघ Axial Flux
२६ अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार Myriad
२७ अगत्यशील Warm
२८ अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत Signal
२९ अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे Precursor
३० अग्रमाग Early detection
३१ अग्रेसर, पुढारलेला Vanguard
३२ अचूक, बिनचूक Accurate
३३ अचेतनता Gangrene
३४ अजमावणे, अदमास घेणे Assess
३५ अजाणतेपणी Unwittingly
३६ अडखळत Bumbling
३७ अडथळे Blocks
३८ अणुक्रमांक Atomic Number
३९ अणुगर्भ Nucleus
४० अतिक्रांतिक Supercritical
४१ अतिनवतारे Super novae
४२ अतिप्रगत Highly advanced
४३ अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे Crucial
४४ अतिरिक्त Additional
४५ अतिरिक्त Extra
४६ अतिरिक्त रक्तशर्करा रोग Diabetes Mellitus
४७ अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त Crack pot
४८ अतिसावघ Meticulous
४९ अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून Oninous
५० अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला Obessed
५१ अत्याधुनिक Ultra-modern
५२ अद्यतन Present day
५३ अधिक किंमत करणे Overestimate
५४ अधिकार Authority
५५ अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता AIDS (Acquired Immuno Defficiency Syndrome)
५६ अधिरोपण Superpositioning
५७ अधिसारण Convergence
५८ अधोगती Decudence
५९ अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील Brachial
६० अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा Brachial
६१ अधोरेखित करणे Emphasize
६२ अनंत गुणक गुणकांश Infinite Multiplication Factor
६३ अनन्य, एकमेव Unique
६४ अनपेक्षित लाभ Windfall profit
६५ अनियमित हृदयस्पंदन Artrial fibrillation
६६ अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन Arrhythmia
६७ अनिर्णयाक, अनिश्चित Ambivalent
६८ अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा Intractable
६९ अनिश्चित Ambivalent
७० अनिश्चित स्वरूपाच्या Erratic
७१ अनिश्चितता Quandary
७२ अनुज्ञेय Permissible
७३ अनुनाद Resonance
७४ अनुनादानुकूलन Tunning
७५ अनुनादी क्षेत्र Resonance region
७६ अनुनादी सुटका Resonance Escape
७७ अनुभवजन्य Empirical
७८ अनुभूती Empathy
७९ अनुमान, अंदाज, ठोकताळा Estimate
८० अनुमान, नोंद Observation
८१ अनुवाद करणे, समजावणे Interprete
८२ अनुवाद, स्थानांतरण Translation
८३ अनुषंगिक Relevant
८४ अनुसरणे Follow
८५ अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार Whammy
८६ अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर Grumpy
८७ अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश Haital hernia
८८ अन्यायाने पेटून उठलेला Indignant
८९ अन्योन्यक्रिया Interaction
९० अन्वस्तरीय Parabolic
९१ अपकेंद्री Centrifugal
९२ अपघात, दुर्घटना Accident
९३ अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी Insult
९४ अपमानास्पद निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे Slur
९५ अपरिवर्तन Modulation
९६ अपव्यय Wastage
९७ अपसामान्य, विकृत Abnormal
९८ अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन Divergence
९९ अपारंपरिक, बेशिस्त Maverick
१०० अपास्त, अतिवलय Hyperbola
१०१ अपुरा रक्तपुरवठा Ischemia
१०२ अपुरी, त्रोटक, आखूड Skimpy
१०३ अपेक्षाभंग Disappointment
१०४ अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक Anecdotal
१०५ अप्रत्यास्थ Inelastic
१०६ अब्ज Billion
१०७ अब्ज, शंभर कोटी Billion
१०८ अभिकलन Computation
१०९ अभिकल्पन, संकल्पन Design
११० अभिकेंद्री Centripetal
१११ अभिक्रिया Reaction
११२ अभिक्रियाशीलता Reactivity
११३ अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक Void Coefficient of Reactivity
११४ अभिमान Vanity
११५ अभियांत्रिकी Engineering
११६ अभिसरण Convection
११७ अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीय Impermeable
११८ अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक Visiter location register
११९ अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय Study
१२० अमर्याद Unlimited
१२१ अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य USA
१२२ अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता Roto Rooter
१२३ अयनगती Precession
१२४ अयोग्य, अस्थानी Unseemly
१२५ अराजक, अनागोंदी Treason
१२६ अरित्र Propelling
१२७ अर्धप्रकाशित Transluminous
१२८ अर्धबेशुद्धावस्था Stupor
१२९ अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ Tumor
१३० अलगद, सौम्यपणे Gently
१३१ अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्‍हाईत, बेदखल Challant
१३२ अवकाशावर्तनक Cosmotron
१३३ अवजड, धिप्पाड, दणकट Burly
१३४ अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक Parathyroid gland
१३५ अवधान Consideration
१३६ अवनतवेधी, अधोलक्षी Downward
१३७ अवनतीकारक, अधोगतीकारक, ऱ्हासकारक, अपकर्षक, स्खलनशील Degenerative
१३८ अवमंदक किरणोत्सार Bremsstralung
१३९ अवमान, उपहास Flout
१४० अवलंबिणे, पत्करणे Adopt
१४१ अवलंबिणे, पत्करणे Adopt
१४२ अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण Portent
१४३ अवशोषण Absorption
१४४ अवसादकाल Expiry date
१४५ अवस्था, दैना, दशा Plight
१४६ अवाढव्य, अजस्त्र Huge
१४७ अविरतपणे Relentlessly
१४८ अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास Absurdities
१४९ अविश्रांत, अविरत Restless
१५० अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने Askance
१५१ अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट Abstract
१५२ असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप Anomaly
१५३ असामान्य, अलौकिक, विरळा Aberrant
१५४ अस्तर Liner
१५५ अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता Osteoporosis
१५६ अस्थिजनक पेशी Osteoblasts
१५७ अस्थिबंधपेशी Chondrocytes
१५८ अस्थिमज्जा Bone marrow
१५९ अस्थिरता Turbulence
१६० अस्वस्थ होणे Upset
१६१ अस्वस्थ, भयभीत Nervous
१६२ अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील Jittery
१६३ अस्वस्थता Malaise
१६४ अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा Discomfort
१६५ अहंगंड Supiriority complex
१६६ अहवाल Report
१६७ अहित, नुकसान, अपाय, हानी Disservice
१६८ आंतडे, आंत्र Gut
१६९ आंतर खंन्डीय भूचाल Continental drift
१७० आंतरउतरणीचा कोन Angle of banking
१७१ आंतरपंथीय Interdenominational
१७२ आंशिक Partial
१७३ आकडी, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय Numeric
१७४ आकर्षण बल Attraction Force
१७५ आकष, आकुंचन Spasm
१७६ आकार Size
१७७ आकाशगंगा Galaxy
१७८ आकुंचन Systole
१७९ आकृती Figure
१८० आक्रमक Aggressive
१८१ आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान Arena
१८२ आघात Blow
१८३ आघात, धक्का Trauma
१८४ आघूर्ण Moment
१८५ आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक Ecumenical
१८६ आजारपण Illness
१८७ आढा, तुळई, वासा Beam
१८८ आणीबाणी Emergency
१८९ आण्विक वस्तुमान एकक Atomic Mass Unit
१९० आत सोडणे, शिरवणे Infuse
१९१ आतडयातील Gastrointestinal
१९२ आत्मभान Self realisation
१९३ आत्मा Spirit
१९४ आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे Revered
१९५ आदर्श Ideal
१९६ आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप Model
१९७ आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल Primordial
१९८ आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव Rationale
१९९ आधारभूत Basic
२०० आधुनिक Modern
२०१ आनंद मानणे, समाधान मानणे Relish
२०२ आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी Gay
२०३ आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली Sympathetic Nervous System
२०४ आनुवंशिक Heriditary
२०५ आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे Heredity
२०६ आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला Pertinent
२०७ आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत Corollary
२०८ आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली Emergency Core Cooling System
२०९ आभासी Psudo
२१० आभ्राम Spin
२११ आयतन मापांक Bulk modulus
२१२ आयाम Amplitude
२१३ आयुष्यमान Longivity
२१४ आरा Spoke
२१५ आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्‍हा, ढाचा, ढब, आकृतीबंध Pattern
२१६ आराखडा, प्रारूप Proforma
२१७ आराम, मोकळेपणा Comfort
२१८ आरेखीय Graphical
२१९ आरोग्य Health
२२० आरोग्यकेंद्र Clinic
२२१ आरोग्य-साधक-संघ Health Club
२२२ आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले Health nuts
२२३ आर्थिक Economic
२२४ आलेख Graph
२२५ आवरण Containment
२२६ आवरण Membrane
२२७ आवर्तकाल, कालावधी, मुदत Period
२२८ आवर्तनक Cyclotron
२२९ आवर्ती Harmonic
२३० आवश्यक संमिश्र सेंद्रिय आम्लांचा कुठलाही गट जो सर्वच सजीव पेशींमधे असतो Nucleic acid
२३१ आवृत्ती काल Periodic time
२३२ आवेग Surge
२३३ आश्चर्यजनक Surprising
२३४ आश्रय देणे Patronise
२३५ आश्वस्त करणे Reassure
२३६ आसाभोवती फिरणे Swivel
२३७ आस्वाद्य Enjoyable
२३८ आहार, आहार नियमन Diet
२३९ आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल Susceptible
२४० इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
२४१ इंधन Fuel
२४२ इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार Non-proliferation treaty (NPT)
२४३ इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा Carburator
२४४ इजा Injury
२४५ इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता Standard (n)
२४६ ईश्वरी, पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय Divine
२४७ उकळते पाणी Boiling Water
२४८ उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा Austere
२४९ उघड होणे, समजून येणे Reveal
२५० उचित Optimal
२५१ उच्च वारंवारता High frequency
२५२ उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम Super
२५३ उजवी हृदय धमनी Right Coronary Artery (RCA)
२५४ उजवीकडून पाठीमागे वळणे About face
२५५ उठाठेवयंत्र Derrick
२५६ उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री Winch
२५७ उतार नलिका Down comer
२५८ उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन. Infarction
२५९ उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली Contusion
२६० उत्कलन बिंदू Boiling point
२६१ उत्क्रांती Evolution
२६२ उत्तम खपाचा Best Selling
२६३ उत्तरीय तपासणी Post Mortem Inspection
२६४ उत्तरोपसर्ग Suffix
२६५ उत्तेजक Stimulating
२६६ उत्तेजक पदार्थ Stimulus
२६७ उत्तेजके Stimulants
२६८ उत्तेजित होणे Arouse
२६९ उत्तेजित होणे Arouse
२७० उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख Nascent
२७१ उत्पादन, उत्पन्न, उपज Production
२७२ उत्पादनक्षमता, उत्पादकता Productivity
२७३ उत्प्रेरक Catalist
२७४ उत्सर्जन Emission
२७५ उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त Vivacious
२७६ उत्सुक Anxious
२७७ उत्सुक Anxious
२७८ उत्सुक, लोभी, हावरा Avid
२७९ उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे Squinting
२८० उत्सुकतेने Agog
२८१ उदास Sullen
२८२ उद्घोषणा Announcement
२८३ उद्दामपणा Impudence
२८४ उद्दीपक Exciting
२८५ उद्देश असने, अभिप्राय, तत्पर्य, भाव, सार Purport
२८६ उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे Braggart
२८७ उद्यमीपणे Deligently
२८८ उद्युक्त करण Induce
२८९ उद्युक्त करणे, टोचणे Prod
२९० उद्विग्न Disheartened
२९१ उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी Upward
२९२ उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे Trascend
२९३ उपकरण Instrument
२९४ उपकरणन Instrumentation
२९५ उपकरणे, साहित्य Apparatus
२९६ उपक्रांतिक Subcritical
२९७ उपचार Treatment
२९८ उपचार (पद्धत) Therapy
२९९ उपचारक्रम Course of remedy
३०० उपचारप्रणेता Therapist
३०१ उपचारसत्र Treatment session
३०२ उपप्रभाव Side effect
३०३ उपभोक्ता Consumer
३०४ उपयुक्तता, उपायोजन Application
३०५ उपशीर्ष Header
३०६ उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक Pump
३०७ उपस्कर, साधने, सामुग्री Equipment
३०८ उपाशीपोटी मोजलेली रक्तशर्करा FBS-Fasting Blood Sugar
३०९ उभा Verticle
३१० उभारणी, निर्माण Erection
३११ उभारणी, बांधणी, बांधकाम Construction
३१२ उमेदवार Apprentice
३१३ उमेदवार, स्पर्धक Contender
३१४ उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणार्‍या Overhead
३१५ उर्वरक Breeder
३१६ उर्वरण Breeding
३१७ उल्लंघन Bypass
३१८ उल्लेखनीय Worth mention
३१९ उष्ण उत्तरीय Muffler
३२० उष्णता Heat
३२१ उष्मा Heat
३२२ उष्मागतीय Thermodynamic
३२३ ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील Femoral
३२४ ऊर्जस्वल Energy Intensive
३२५ ऊर्जा Energy
३२६ ऋण प्रभारित Negatively Charged
३२७ ऋण-भारित मूलक Anion
३२८ ऋणाणू, विजक Electron
३२९ ऋणात्मक Negative
३३० ऍस्पिरीन, रक्ततरलक Aspirin
३३१ एक चारचाकी Peugot
३३२ एक प्रकारची द्राक्षवेल Ivy
३३३ एक फळ, बी Chest nut
३३४ एकक Unit
३३५ एकटा, एकाकी Lone
३३६ एकटा, वेगळा पडलेला Isolated
३३७ एकता, सारखेपणा Congruence
३३८ एकदम मोठेपणास चढलेला Upstart
३३९ एकदिश, ना परतीचा Non-returnable
३४० एकमेकांशी कार्यनिगडीत, कार्यछेदिय Cross Functional
३४४ एकवटतात Converge
३४२ एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा Coherence
३४३ एकसंध Integral
३४४ एकसमयावर्तनक Synchrotron
३४५ एकसमान Uniform
३४६ एकाग्रता Concentration
३४७ एकाजागी Monoplace
३४८ एकापाठी एक Tandem
३४९ एकीकृत United
३५० एकीकृत, बृहद् Integrated
३५१ एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग Ape
३५२ एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात Primate
३५३ ऐदी, आळशी Bum
३५४ ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण Lip
३५५ ओबड धोबड, घाईने घडवलेली Jerry built
३५६ ओरडला Bawled
३५७ ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे Reprisal
३५८ ओळख Identity
३५९ ओळखपत्र Identity card
३६० ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे Tract house
३६१ ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक Occlusive
३६२ ओहोटी Ebb
३६३ औद्योगिक मजूरांचा वर्ग Prolitariat
३६४ औपचारिक Formal
३६५ औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा Protocol
३६६ औषधप्रवेशप्रक्रिया, ठिबक Drip
३६७ औषधावगुंठित विस्फारक Medicated Stent
३६८ औष्णिक Thermal
३६९ औष्णिक वापर Thermal Utilization
३७० औष्णिकगतिशास्त्र Thermodynamics
३७१ कंटाळणे Fidget
३७२ कक्ष Chamber
३७३ कक्षा Orbit
३७४ कचरणे, परावृत्त होणे Flinch
३७५ कच्चा, अपरिपक्व Crude
३७६ कठीण कवचाचे फळ Nut
३७७ कठीण पाणी Hard water
३७८ कठोर Stern
३७९ कठोर, निर्दय, निष्ठूर Ruthless
३८० कडधान्य Bean
३८४ कडधान्य, द्विदल धान्य Bean
३८२ कढई Wok
३८३ कण Particle
३८४ कणखर Sturdy
३८५ कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक Collagen
३८६ कणखर, बळकट Tough
३८७ कणखरता Tenacity
३८८ कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड Carnage
३८९ कपडे, वस्त्रावरण Drape
३९० कबंध,कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर Thorax
३९१ कमरेत वाकलेला Stooped
३९२ कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे Relegated
३९३ करार Contract
३९४ करुणा, दया Compassion
३९५ करोटीय Carotid
३९६ कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट, दुःसाध्य Malignant
३९७ कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा Atrium
३९८ कर्तबक्षमता Functional Capacity
३९९ कर्तबगारी Performance
४०० कर्ता Patriarch
४०१ कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, अडत्या, कारभारी Agent
४०२ कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम Agent
४०३ कर्षुकीय प्रवर्तन Magnetic induction
४०४ कल असणे, काळजी घेणे Tend
४०५ कललेले असणे To steep
४०६ कल्पनाचित्रण Imagery
४०७ कल्पनेची भरारी घेतली Veered off
४०८ कळसंच Key-board
४०९ कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात Yeast
४१० कवच Shell
४११ कवचावरण Cladding
४१२ कसरतपटू Athlet
४१३ कसरती मैदान Stagg field
४१४ कांच सदृश कठोर पिंडन Vitrification
४१५ काटछेद Cross section
४१६ काढून घेणे Elicitation
४१७ कायमस्वरुपी Permanent
४१८ कारस्थान, चक्रव्यूह Intrigued
४१९ कार्यकर्ता Activist
४२० कार्यकलाप Mechanism of action
४२१ कार्यकारी प्रणाली Operating system
४२२ कार्यकारी, अंमलदार Executive
४२३ कार्यक्रम Program
४२४ कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा Agenda
४२५ कार्यक्षम, प्रभावी Effective
४२६ कार्यक्षमता Effeciency
४२७ कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक Workbook
४२८ कार्यरत Practicing
४२९ कार्यशाळा Workshop
४३० कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता Functional capacity
४३१ कार्यान्वयन Activation
४३२ कार्यान्वयन, सुरूवात करणे Commissioning
४३३ कालबाह्य, प्रचारात नसलेली Outmodel
४३४ कालौघात, अनुषंगाने Eventually
४३५ काळ Time
४३६ काळजी, निगा, दक्षता Care
४३७ किरणोत्सार सक्रियता Rado-Activity
४३८ किरणोत्सारतज्ञ Radiologist
४३९ कीट कॅल्शियमने टणक होते Plaque calcifies
४४० कीटकशास्त्र Entomology
४४१ कीटण Plaque
४४२ कुंड Pool
४४३ कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट Rancid
४४४ कुमक क्षमता Standby capacity
४४५ कुविख्यात, घाण वासाचा Stink
४४६ कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर Acute
४४७ कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक Parathormone
४४८ कॅल्शियम सांख्यामुळे, कठीण होणे Calsification
४४९ केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्याप्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी Microglia
४५० केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती Pragmatism
४५१ कॉम्पटन विखुरणे Compton Scattering
४५२ कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू Fowl
४५३ कोडे Enigma
४५४ कोनीय Angular
४५५ क्रांतिक वस्तूमान Critical Mass
४५६ क्रांतिकता Criticality
४५७ क्रियाशील Active
४५८ क्रीडा वाहन Sports car
४५९ क्रुरपणे Brutally
४६० क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा Complicated
४६१ क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संष्लिष्ट Complex
४६२ क्वचित, कधीकधी Occasionally
४६३ क्ष-किरण X-ray
४६४ क्षती, हानी, नुकसान Loss
४६५ क्षमाशीलता Forgiveness
४६६ क्षय Decay
४६७ क्षीणन Attenuation
४६८ क्षैतिज, आडवा Horizontal
४६९ खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास Mosaic
४७० खणणे, सखोल शोध घेणे Delve
४७१ खनिजे Minerals
४७२ खप Consumption
४७३ खरडलेले, घाईने लिहीलेले Scrawled
४७४ खराब, घाण, वाईट Filthy
४७५ खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ Turmoil
४७६ खांब, स्तंभ Column
४७७ खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा PLBS-Post Lunch Blood Sugar
४७८ खात्री देणे Vouch
४७९ खात्रीलायक, खात्रीशीर Reliable
४८० खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान Niche
४८१ खास, गुप्त Privy
४८२ खिदळणे Giggling
४८३ खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्‍हा Traits
४८४ खुशाली Well being
४८५ खूप संतोष, समाधान Euphoria
४८६ खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला Vast
४८७ खेळी Inning
४८८ खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणे Eface
४८९ खोडी Prank
४९० खोळंबा Bottlenect
४९१ गंभीर Sever
४९२ गंभीररीत्या, तीव्रतेने Severly
४९३ गंमतीशीर, मिष्कील Grinning
४९४ गट, वर्ग Group
४९५ गटचर्चा Group discussion
४९६ गटसंच Group setting
४९७ गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ Thunder storm
४९८ गढी Fortess
४९९ गणराज्य Republic
५०० गतिशास्त्र Dynamics
५०१ गती Speed
५०२ गतीनिरोधक Brake
५०३ गर्भ Core
५०४ गर्भाशयग्रीवा Cervix
५०५ गर्वोन्नत Elated
५०६ गळती Leakage
५०७ गळतीबंद Non-Leakage
५०८ गळा, अन्ननलिका Esophagus (oesophagus)
५०९ गळूशास्त्र, गांठशास्त्र Oncology
५१० गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला) Jugular
५११ गळ्याभोवतीचे Clavicular
५१२ गवताळ प्रदेश Meadow
५१३ गांजा Canabis
५१४ गांजा Marijuana
५१५ गाईच्या वासराची सागुती Veal
५१६ गाठीगाठीचा, गाठांळ Gnarled
५१७ गारगोट्यांची फरसबंदी Cobble stoned
५१८ गाळणी Filter
५१९ गावंढळ, शेतकरी, खेडूत Peasant
५२० गुंगी, सुस्ती, आळस Lethargy
५२१ गुंतागुंतीचा, गूढ Knotty
५२२ गुच्छ Cluster
५२३ गुटिका Pellet
५२४ गुणक Factor
५२५ गुणन Multiplication
५२६ गुणवत्ता Merit
५२७ गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन Quality control
५२८ गुणसूत्रांची टोके Telomere
५२९ गुणांक Coefficient
५३० गुणात्मक, प्रकारात्मक Qualitative
५३१ गुदमरणे, मार्ग बंद होणे Choking
५३२ गुप्त, गुह्य, गूढ Occult
५३३ गूढ Apocriphal
५३४ गूढ, अद्भूत, रहस्यमय Arcane
५३५ गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ Transcendental
५३६ गृह तापन Home Heating
५३७ गृहरक्षक Home guards
५३८ गृहितक Postulate
५३९ गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय Embarrassment
५४० गोंधळलेला, घाबरलेला Dizzy
५४१ गोंधळलेला, धुंदीत असलेला Befuddled
५४२ गोडीकारक पदार्थ Aspartame
५४३ गोफण फिरवणारा Hoopster
५४४ गोफणीतून भिरकावलेला Catapulted
५४५ गोलक धारवा, छर्‍याचा धारवा Ball bearing
५४६ गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो Ulcer
५४७ गोवन पाककृती Goan Cuisine
५४८ गोषवारा Overview
५४९ ग्राहक Customer
५५० ग्राहक, उपभोक्ता Consumer
५५१ ग्लानी, बेशुद्धी Coma
५५२ घटते Regressive
५५३ घटना Statute
५५४ घटनाक्रम, घडामोड Phenomenon
५५५ घट्ट धरणे, आखडणे Clench
५५६ घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ Synthesis
५५७ घडवणे Wrought
५५८ घडामोडी Mechanism
५५९ घरकाम करणारा Menial
५६० घाण, मळ, फेस Scum
५६१ घासलेले नाणे, पालुपद Cliché
५६२ घूर्णन चाल Rotational motion
५६३ घूर्णन, चक्रीय Rotational
५६४ घोटा Ancle
५६५ घोडदौड करणे, भरधाव जाणे Galloping
५६६ चंट, चलाख, चपळ, तत्पर Smart
५६७ चकाटया पिटणे. Blogging
५६८ चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद Blog
५६९ चकित करणारी Astounding
५७० चक्कर येणे, गरगरणे Dizziness
५७१ चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता Rotation
५७२ चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे Intrigue
५७३ चक्रीय आंदोलने Torsional oscillation
५७४ चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन Torque
५७५ चढाव नलिका Riser
५७६ चतुरस्त्र गुणवत्ता निकष Four Performance Dimensions
५७७ चतुर्घटक सूत्र Four factor formula
५७८ चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी Brisk
५७९ चमू Team
५८० चयापचयसंबंधित, जैविक Metabolic
५८१ चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा Variable
५८२ चळवळ, कार्यशीलता, कार्य Activity
५८३ चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ Delicacies
५८४ चाके Wheels
५८५ चाचपणी Trial
५८६ चाल Motion
५८७ चाल करणे, सेवा करणे Serve
५८८ चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक Motor
५८९ चालायला शिकणे Toddle
५९० चाळणे Sift
५९१ चिंतित, अस्वस्थ असणे Fretted
५९२ चिकट स्त्राव, पेशी वंगण Mucus
५९३ चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे Cleave
५९४ चिकित्सा, आढावा Review
५९५ चिडचिड Irritability
५९६ चित्तवेधक Fascinating
५९७ चित्र Drawing
५९८ चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे Perpetuate
५९९ चिवटपणे, चिकाटीने Tenaciously
५०० चुंबकत्व Magnetism
६०१ चुंबकीय Magnetic
६०२ चुरडणे, दळणे Crush
६०३ चे उच्चाटन करणे Get rid off
६०४ चेतवणे, चिथवणे Provoke
६०५ चोखंदळ Wary
६०६ चोरले Fliched
६०७ छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्‍या पायर्‍यांचे खुले प्रेक्षागार Bleachers
६०८ छळणारा, नकोसे करणारा Galling
६०९ छांदिष्ट, विलक्षण Fantastic
६१० छातीचे स्नायू Intercostals
६११ छातीचे हाड Sternum
६१२ छिद्रे, भोके Pores
६१३ छेदक Transverse
६१४ छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा Incognito
६१५ जंतू Germs
६१६ जखम, दुखापत Lesion
६१७ जड पाणी Heavy water
६१८ जडत्व Inertia
६१९ जडपदार्थ Matter
६२० जनन Generation
६२१ जनित्र Generator
६२२ जनुका Gene
६२३ जन्म देणे, उत्पन्न होणे Spawn
६२४ जपणे, काळजी घेणे Cherish
६२५ जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे Enforce
६२६ जबानी, साक्ष, ग्वाही Testimony
६२७ जमा करणे/होणे, थर, साठा, संचयन, थर जमा होणे Deposition
६२८ जमाव Throng
६२९ जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे Friedrich Wilhelm Nietzsche
६३० जलचर, जलीय, Aquatic
६३१ जलद, द्रुतगती, त्वरित Fast
६३२ जल-विद्युत Hydro-electricity
६३३ जलाशय Pond
६३४ जळजळ Irritation
६३५ जळजळ, दाह Inflamation
६३६ जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा Ventricle
६३७ जवळीक Intimacy
६३८ जागरूकता Awareness
६३९ जाणीव, जागृतावस्था Consciousness
६४० जात, शर्यत Race
६४१ जादू Charm
६४२ जाळे Web
६४३ जिवंत शरीरात In vivo
६४४ जिवाभावाचा, जिवलग Adored
६४५ जीवघेणा Lethal
६४६ जीवनकाल Life time
६४७ जीवनशैली Lifestyle
६४८ जीवनसत्त्वे Vitamins
६४९ जीवाणू Bacteria
६५० जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र Paleontology
६५१ जीवित ठेवणे, बाळगणे Maintain
६५२ जुगार, अंदाज Speculation
६५३ जैव Bio
६५४ जैव परिरक्षक Biological Shield
६५५ जैवप्रणाली Organism
६५६ जैवमापन Bio-metrics
६५७ जोखणारा, पारखी Judging
६५८ जोखीम, धोका Damage
६५९ जोखीम, धोका Risk
६६० जोडणार्‍या उतींतील पेशी Fibroblasts
६६१ जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे Tinkering
६६२ जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा Concomitant
६६३ जोर, चालना, गतीचा वेग Impetus
६६४ जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा Fiercely
६६५ जोराचा फटका Whack
६६६ ज्ञान Knowledge
६६७ ज्यूविरोधी Anti-sematic
६६८ ज्येष्ठमध Licorice
६६९ ज्वलनीय वायू Gas
६७० झगा Toga
६७१ झडप Valve
६७२ झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी) Flash
६७३ झाक, छटा, खुबी Trait
६७४ झाडून काढणे Scavenge
६७५ झालर, किनार, हद्द Fringes
६७६ झिंग न चढलेला, साधा Sobering
६७७ झिंगा, कोळंबी Shrimp
६७८ झीज, मोडतोड, तूटफूट Wear & tear
६७९ झुरका Puff
६८० झोकांड्या खाणे Wobble
६८१ झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना Drownsyness
६८२ टप्पे Stages
६८३ टाकाऊ अन्नपदार्थ Junk food
६८४ टाळणे, सोडणे, त्याग करणे Eschew
६८५ टिकणे Endure
६८६ टिकणे Endure
६८७ टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे Persist
६८८ टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे Preserve
६८९ ठळक Salient
६९० ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट Elegant
६९१ ठोकर लागणे, अडखळणे Stumble
६९२ ठोकळे,ओंडके, गठ्ठे Chunks
६९३ ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्मरजजलमिश्रण Concrete
६९४ डाव, पण Stake
६९५ डावी पुढे उतरणारी Left Anterior Descending (LAD)
६९६ डावी मागे वळणारी Left Circumflex (LCX)
६९७ डावी मुख्य Left Main (LM)
६९८ डोंगरी किल्ला, पठार Mesa
६९९ डोकेदुखी Head ache
७०० ड्यूकच्या ताब्यातील Duchi
६०१ ढगाळलेला Overcast
७०२ ढवळलेली परिस्थिती Commotion
७०३ ढासळलेल्या Plummeted
७०४ ढासळवणे Undermine
७०५ ढीग, रास, डोंब Conglomeration
७०६ ढोबळ उपस्कर Crude equipment
७०७ ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता Tentative
७०८ तंतुकणिका, बिंबाणू Platelet
७०९ तंतू Fibre
७१० तंतूक्षम Ductile
७११ तंत्रविवरणे Technicalities
७१२ तंत्रशास्त्र Technology
७१३ तकलादू Fickle
७१४ तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा Chart
७१५ तज्ञ Expert
७१६ तज्ञ परीक्षित Peer reviewed
७१७ तणाव स्तर Stress Level
७१८ तत्क्षणी Instantaneous
७१९ तत्त्वज्ञान Mythology
७२० तत्त्वत: Ideally
७२१ तत्त्वत: Theoretically
७२२ तपशीलवही , टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ Worksheet
७२३ तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा Investigation
७२४ तबकडी Disc
७२५ तयारी करणे Scrounging up
७२६ तरंगते, सळसळते Rippling
७२७ तरल Subtle
७२८ तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक Sensual
७२९ तर्‍हेवाईक, विलक्षण, लहरी Bizzare
७३० तहकुबी Reprive
७३१ ताकीद Caution
७३२ ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी Admonition
७३३ ताजातवाना करणारा Refresher
७३४ ताण Strain
७३५ ताण देणारा Stretching
७३६ ताण, तणाव, प्रतिबल Stress
७३७ तात्पुरता Temporary
७३८ ताप, ज्वर, क्षोभ Fever
७३९ तापन Heating
७४० ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी Astrocytes
७४१ ताळमेळ साधणे Synchronize
७४२ तिढा Kink
७४३ तीव्रता, प्रखरता Intensity
७४४ तुटकपणे Brusquely
७४५ तुटकपणे धूर्त, कावेबाज Astute
७४६ तुष्टिकरण Gratification
७४७ तोंड, उदरनलिका Pharynx
७४८ तोंडओळख, परिचय Introduction
७४९ तोरा, दिमाख Strutting
७५० त्रास, कटकट, भांडण Hassled
७५१ त्रास, तणाव Distress
७५२ त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने Disturbances
७५३ त्रिज्य Radial
७५४ त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद Cheers
७५५ त्वचा पेशी Keratinocytes
७५६ त्वचेची आग, जळजळ Contact dermatitis
७५७ त्वचेवरील डागांबद्दल Macular
७५८ त्वरण Acceleration
७५९ त्वरित, लगेच, ताबडतोब Immediate
७६० थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास Pile
७६१ थांबवणे, बंद करणे Oclude
७६२ दंतुरचक्र Gear
७६३ दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे Concern
७६४ दखलपात्र Notable
७६५ दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय Remarkable
७६६ दगडफूल Lichen
७६७ दत्तक संगणक Laptop
७६८ दत्तचित्त, सावध Attentive
७६९ दबके, कुत्सित हास्य Snickered
७७० दमन Suppression
७७१ दमन कुंड Suppression Pool
७७२ दमनकारी, हुकूमशही Fascist
७७३ दर्जा हमी Quality assuarance
७७४ दर्जा, प्रत, गुणवत्ता Quality
७७५ दर्जेदार, मान्यताप्राप्त Classic
७७६ दर्शनी बाजू Facade
७७७ दलाल, अडत्या, मध्यस्थ Tout
७७८ दशलक्ष Million
७७९ दशलक्षांश, सूक्ष्म Micro
७८० दशांश Deci
७८१ दहशत बाळगणे, भीणे Dread
७८२ दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती South Indian Cuisine
७८३ दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला Suffused
७८४ दाब Pressure
७८५ दाब-पोत Pressure Vessel
७८६ दाबित जल Pressurised Water
७८७ दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ Lukotrienes
७८८ दिनचर्या, दैनंदिनी Routine
७८९ दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके Daily Activities
७९० दिमाख, डौल, मोकळेपणा Grace
७९१ दिशाभिमुखता Orientation
७९२ दीर्घन Elongation
७९३ दीर्घायुष्य Long life
७९४ दुखापत, धोका Harm
७९५ दुर्घटनेचे दुष्परिणाम Aftermath
७९६ दुर्दैवी Hapless
७९७ दुर्बल करणारी Debilitating
७९८ दुविधा, कठीण प्रसंग Predicament
७९९ दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे Devitry
८०० दूरनियंत्रक Remote controller
८०१ दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर Distal
८०२ दृढ Rigid
८०३ दृष्टिकोन Perspective
८०४ दृष्टी, दूरदृष्टी Vision
८०५ दृष्यकल्पन Visualisation
८०६ दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन Scan
८०७ देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच Panoply
८०८ देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे Maintenance
८०९ देशांतर Immigration
८१० देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान Pacifism
८११ दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण Emulsification
८१२ दोन्ही बाजुंनी अंध Double blind
८१३ दोलक Pendulum
८१४ दोलन Oscillation
८१५ द्योतक Epitome
८१६ द्योतक Epitome
८१७ द्रव चालिकी Hydraulics
८१८ द्रष्टा, बुद्धिमान, विद्वान Genious
८१९ द्राक्षवेल Grapevine
८२० द्रायु Fluid
८२१ द्रावण Solution
८२२ द्रुत अभिजनक Fast Breeder
८२३ द्रुत विदलन गुणांक Fast Fission Factor
८२४ द्विध्रुव Diapole
८२५ द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व Duality
८२६ धडाडी Killer instinct
८२७ धडाडीचा, मेहनती, उत्साही Vigorous
८२८ धन प्रभारित Positively Charged
८२९ धन-भारित मूलक Cation
८३० धनविजक उत्सर्जक दृष्यांकने PET-Positron Emission Tomography
८३१ धनाणू Proton
८३२ धनात्मक Positive
८३३ धमनी आकष, वाहिनी आकष Vasospasm
८३४ धमनी स्वच्छता उपचार ACT-Arterial Clearance Therapy
८३५ धमनी, रोहिणी Artery
८३६ धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका Arterioles
८३७ धमनीकाठिण्यकारक Atherogenic
८३८ धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध Arterioschlerosis
८३९ धमनीप्रवेशक Percutaneous
८४० धमनीर्‍हास, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा Atheroma
८४१ धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र Tourniquet
८४२ धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे Haul
८४३ धर्म Religon
८४४ धर्मवेडा, कर्मठ Fanatic
८४५ धातू Metals
८४६ धारा Current
८४७ धारिणी File
८४८ धार्मिक Devout
८४९ धाव [स्थितीस्थापकीय] Tyre
८५० धावा बोलणारे शत्रुसैनिक Raiders
८५१ धुम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी Cigarette
८५२ धुसफुसणे, धुसमुसणे Sniveled
८५३ धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे Allergy
८५४ धैर्य, सहनशक्ती Fortitude
८५५ धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग Lewesite
८५६ धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रोगाचे स्थलांतर Metastasize
८५७ धोके, विनाशसंभव Perils
८५८ धोरण Policy
८५९ ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे Contemplate
८६० ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन Meditation
८६१ ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण Polarisation
८६२ ध्वनित करणे, गुंतविणे Implicate
८६३ ध्वनी Sonic
८६४ ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक Silencer
८६५ नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य Tom foolery
८६६ नकाशा, मानचित्र Map
८६७ नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे Exemplify
८६८ नळकांडे Cylinder
८६९ नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया Ligation
८७० नाके मुरडत Shrugging
८७१ नाखुषीने Gruggingly
८७२ नाखुषीने, कष्टाने Reluctantly
८७३ नागमोडी Zigzag
८७४ नागरिकत्व देणे आपलासा करणे, सामावणे Naturalization
८७५ नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट Catastrophe
८७६ नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य Atherosclerosis
८७७ नापसंती व्यक्त करणे Frown
८७८ नापास, अनुत्तीर्ण करणे Flunk
८७९ नाराज, नाखुष Reluctant
८८० नास्तिक Atheist
८८१ निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे Scoff
८८२ निकाल Result
८८३ निकाली काढणे Damn
८८४ निकास Exit
८८५ निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी Scaldino
८८६ निगराणी, देखरेख Monitoring
८८७ निगराणी, देखरेख Supervision
८८८ निदर्शक Mouse pointer
८८९ निद्रानाश Insomnia
८९० निपूण Master
८९१ निमुळता Aquiline
८९२ निम्न महाशीर Inferior vena cava
८९३ नियंत्रण Control
८९४ नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी Regimen
८९५ नियतकालिक Journal
८९६ नियमन Regulate
८९७ नियामक Governor
८९८ निरर्थक Frivolous
८९९ निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा Discrete
९०० निराळे, वेगळे, असामान्य Devious
९०१ निराशाजनक Dismal
९०२ निराशावाद, अविश्वासाची भावना Cynicism
९०३ निरीक्षण (वाचनही चालेल) Reading
९०४ निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी Inspection
९०५ निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा Irrefutable
९०६ निरुपद्रवी Innocuous
९०७ निरुपयोगी Dud
९०८ निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे Weed
९०९ निरूपण, निवेदन किंवा कथन Narration
९१० निरोप बदलणारे स्थळ Message switching station
९११ निर्खनिजीकरण Demineralisation
९१२ निर्मलक Detergent
९१३ निर्मिती, घडण, सृजन Manufacture
९१४ निर्लज्ज प्रदर्शन Flaunt
९१५ निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा Critical
९१६ निर्विषारीकरणकक्ष Reticulum
९१७ निवड Selection
९१८ निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमता Permeability
९१९ निवडक, चांगला, थोर Elite
९२० निवडलेला उपचार Treatment of choice
९२१ निवळणे Quiet down
९२२ निवेशी Output
९२३ निश्चल Still
९२४ निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे Assertion
९२५ निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे Denounce
९२६ निष्कपटपणे Candidly
९२७ निष्कर्षण Extraction
९२८ निष्क्रियता, दुर्लक्ष Limbo
९२९ निष्ठा Allegiance
९३० निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक Impeccable
९३१ नीट वागावे Comport
९३२ नुकसान, घसारा, नाश, हानी Hazard
९३३ नुसते, न्याय्य Just
९३४ नेमका, तंतोतंत, मोजका, यथातथ्य Precision
९३५ नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत Precise
९३६ नोंद Log
९३७ न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे Judge
९३८ न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे Nucleotide
९३९ न्यूनगंड Inferiority complex
९४० पंच, लवाद Juri
९४१ पक्षकार Client
९४२ पचन संस्था Digestive system
९४३ पचनासंबंधी Peptic
९४४ पटण्यासारखा Appealing
९४५ पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी Scale
९४६ पट्टी, परास, पल्ला Range
९४७ पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक Pioneering
९४८ पथदर्शी, सुकाणूवाला, वैमानिक, कर्णधार Pilot
९४९ पद्धत, मार्ग Way
९५० पद्धत, व्यवहार Practice
९५१ परमात्मा, उच्चतर स्वत्व Higher Self
९५२ परमानंदाचा Ecstatic
९५३ परमार्थबुद्धी Altruism
९५४ परवलय Parabola
९५५ परस्परबंधने Cross-linking
९५६ परस्परसंबंधित Interrelated
९५७ परामर्ष घेणे Address(v)
९५८ परावर्तक Reflector
९५९ परावृत्त Dissuade
९६० परावृत्त Discourage
९६१ परिकल्पना, गृहितक, समज Hypothesis
९६२ परिक्षेत्र Cross-Section
९६३ परिघीय Peripheral
९६४ परिचर्चा, अभ्यासवर्ग Seminar
९६५ परिचारक Paramedic
९६६ परिचालित Operating
९६७ परिणती, परिणाम Outcome
९६८ परिणाम, पर्यवसान Consequence
९६९ परिपथ Loop
९७० परिपूर्ण Perfect
९७१ परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल Accomplished
९७२ परिभाषा, व्याख्या Definition
९७३ परिमाण Measure
९७४ परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी Quantity
९७५ परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक Quantitative
९७६ परिरक्षण Shielding
९७७ परिवर्तक Converter
९७८ परिवर्तन, बदल Change
९७९ परिवर्तनीय Reversible
९९० परिवेश Surroundings
९९१ परिशिष्ट Appendix
९९२ परिषद, वादविवाद Conference
९९३ परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे Revise
९९४ परिसंवाद Symposium
९९५ परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक Adaptive
९९६ पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य Carotine
९९७ पर्यवसान Implications
९९८ पर्यावरण Environment
९९९ पर्यावरणशास्त्र Ecology
९९० पर्यावरणशास्त्रीय Ecological
९९१ पसरलेले, अस्ताव्यस्त Sprawled
९९२ पांघरूण Blanket
९९३ पाचपट Quintuple
९९४ पाझरयोग्य, पाझरक्षम Permeable
९९५ पाटलोण Pant
९९६ पाठपुरावा Follow-up
९९७ पाठलाग, उद्योग, अभ्यास Pursuit
९९८ पाठीमागे जाणारा Trailing
९९९ पाण्याचे असंगत आचरण Anomalous
१००० पाते Blade
१००१ पाद्री, धर्मोपदेशक Dastor
१००२ पायरीपायरीचे Descrete
१००३ पायांत पेटके येणे, लुळेपणा Claudication
१००४ पायाभूत सुविधा Infrastructure
१००५ पारदर्शिका Transperancies
१००६ पारितोषिक Reward
१००७ पारेषण Transmission
१००८ पार्श्वभूमी, पूर्वपीठिका, पृष्ठभूमी Background
१००९ पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग Lizards
१०१० पाळी, तुंबा Lobe
१०११ पाळी, पंख Flap
१०१२ पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ Bout
१०१३ पाषाणहृदयी, कठोर Inexorably
१०१४ पिच्छा पुरवला Badgered
१०१५ पित्तखडा Gall stone
१०१६ पित्ताशय Gall bladder
१०१७ पिळवणूक, दोहन Exploitation
१०१८ पीडित Suffered
१०१९ पीळ नसलेला Twistless
१०२० पुढ़ील, समोरील Anterior
१०२१ पुनःपुन्हा घडणारा Recurrent
१०२२ पुनःस्थापी Restoring
१०२३ पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ Renaissance
१०२४ पुनर्निवड Re selection
१०२५ पुनर्वसन Rehabilitation
१०२६ पुरवठा Feed
१०२७ पुरवठा Supply
१०२८ पुरवठाकार, पुरवठादार Supplier
१०२९ पुरस्कृत करणे Sponsor
१०३० पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण Evidence
१०३१ पुरुषी Macho
१०३२ पुरूषी Macho
१०३३ पुरेसा, शी, से Adequate
१०३४ पुरेसे चांगले वागणे Reasonally, well behaved
१०३५ पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे Promote
१०३६ पुष्टीकारक, आधारभूत Buttressing
१०३७ पूरक Adjunct
१०३८ पूरके Suppliments
१०३९ पूर्ण केलेला, शिजलेला Concoct
१०४० पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा Integrity
१०४१ पूर्वतयारी Warm up
१०४२ पूर्वबल Pre-Stress
१०४३ पूर्वविरोध Predisposition
१०४४ पूर्वानुमान करण्यायोग्य Predictable
१०४५ पूर्वायुष्यस्मरण Flash back
१०४६ पूर्वोपसर्ग Prefix
१०४७ पृथक Distinct
१०४८ पृथक्कारक Separator
१०४९ पृथ्वीसंबंधित,पृथ्वीवरील, पार्थिव Terrestrial
१०५० पृष्ठवर्ती Lateral
१०५१ पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर Jericho
१०५२ पेला, चषक Cup
१०५३ पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे Cell lysis
१०५४ पेशीऊर्जाघर Mitochondrion
१०५५ पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित Anabolic
१०५६ पेशीजालातील संप्रेरके Prostaglandin
१०५७ पेशीद्रव्य Cytoplasm
१०५८ पेशीविज्ञान Cytology
१०५९ पैलू, अंग, वैशिष्ट्य Feature
१०६० पोत Textures
१०६१ पोत Vessel
१०६२ पोषणात्मक Nutritional
१०६३ प्रकर्षाने Profound
१०६४ प्रकर्षाने, तीव्रतेने Intensely
१०६५ प्रकल्प Project
१०६६ प्रकार Type
१०६७ प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य Function
१०६८ प्रकाशकण Photon
१०६९ प्रकाश-वैद्युत Photoelectric
१०७० प्रक्रम Process
१०७१ प्रक्रियक, अणुभट्टी Reactor
१०७२ प्रक्रिया Processing
१०७३ प्रक्षुब्ध करणे Irritate
१०७४ प्रख्यात Renowned
१०७५ प्रगत Advanced
१०७६ प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार ज्याने बुद्धीब्रंश होतो. Alzeimer's disease
१०७७ प्रग्रहण Capture
१०७८ प्रचंड Enormous
१०७९ प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप Tremendous
१०८० प्रचार, आघाडी लढवणे Campaign
१०८१ प्रचुरता Redundancy
१०८२ प्रणाली, व्यवस्था System
१०८३ प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन Thrust
१०८४ प्रतिकारक्षमता Immune
१०८५ प्रतिकारक्षमतावर्धन Immunisation
१०८६ प्रतिकारनियामक प्रथिने Cytokines
१०८७ प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल) Hostile
१०८८ प्रतिकृती, नक्कल Clown
१०८९ प्रतिजैविके Antibiotics
१०९० प्रतिदीप्त Fluorescent
१०९१ प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ Antigen
१०९२ प्रतिध्वनी हृदयालेख Eco-cardiograph
१०९३ प्रतिनिधी, राजदूत Ambassador
१०९४ प्रतिपक्षी, विरोधी Antagonists
१०९५ प्रतिपिंड Antibody
१०९६ प्रतिप्राणिलीकारक Antioxidents
१०९७ प्रतिबंधात्मक Preventive
१०९८ प्रतिबिंबाणू Anti-platelet
१०९९ प्रतिष्ठान Establishment
११०० प्रतिहल्ला करणे Retaliate
११०१ प्रत्यक्षात Actually
११०२ प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः Practically
११०३ प्रत्यास्थ Elastic
११०४ प्रत्यास्थता Elasticity
११०५ प्रथा, रूढी, चाल Vogue
११०६ प्रदर्शिका Slide
११०७ प्रभाग, विभाग Division
११०८ प्रभार Charge
११०९ प्रभारण Charging
१११० प्रभाव Effect
११११ प्रभाव Influence
१११२ प्रभावशीलता Effectiveness
१११३ प्रभावी गुणनांक Effective Multiplication Factor
१११४ प्रभावी, छाप पाडणारा Impressive
१११५ प्रभावी, भीतीदायक, सूचक, अवघड, भयानक Formidable
१११६ प्रमाण Proportion
१११७ प्रमाणबद्ध Proportional
१११८ प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे Stint
१११९ प्रमुख, उच्चपदस्थ Honchos
११२० प्रयोग, चाचणी Experiment
११२१ प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत Induced electricity
११२२ प्रवर्धन Amplification
११२३ प्रवाह Flow
११२४ प्रवीण, वाकबगार, निष्णात Adept
११२५ प्रवृत्त, कल असलेला Prone
११२६ प्रवृत्ती झुकाव, प्रवणता Propel
११२७ प्रवेश Inlet
११२८ प्रवेश, प्रवेशी Entranced
११२९ प्रवेशी Input
११३० प्रशासकीय विभाग Community
११३१ प्रशिक्षणार्थी Intern
११३२ प्रश्न Question
११३३ प्रसरण, विश्रांत Diastole
११३४ प्रसार, अभिसार Perfusion
११३५ प्रसार, प्रचार Propagation
११३६ प्रसारनियमन Censorship
११३७ प्रस्फुरण Scintilation
११३८ प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा Sincerely
११३९ प्राकल, पटल, जीवद्रव्य Plasma
११४० प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्‍या विकरात परिवर्तित होते Prothrombin
११४१ प्राकलावरण Plasma Membrane
११४२ प्राकलावस्था Plazmodial Stage
११४३ प्राणवायू भट्टी Oxygen reactor
११४४ प्रातिनिधीक, नमुनेदार Typical
११४५ प्राथमिक Primary
११४६ प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग Primates
११४७ प्रादुर्भाव Exposure
११४८ प्राधान्य, अग्रक्रम, प्राथमिकता Priority
११४९ प्राधान्य, पसंती Preference
११५० प्रारक Radiator
११५१ प्रारकाची लवचिक रबरी नळी Radiator hose
११५२ प्रारण, किरणोत्सार Radiation
११५३ प्रारूप अभ्यास Pilot study
११५४ प्रारूप, नमुना, साचा Paradigm
११५५ प्रावस्था Phase
११५६ प्रेमळपणे Kindly
११५७ प्रेरक, प्रेरणादायक Motivating
११५८ प्रेरण Induction
११५९ प्रेरणिक Inductive
११६० प्रेरितता Inductance
११६१ प्रोत्साहित करणे Bucking
११६२ प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग Pestilence
११६३ फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ असे आहे Niche market
११६४ फलंदाज Batter
११६५ फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे Fizzle
११६६ फाटलेली वा चिघळलेली जखम Laceration
११६७ फिरता दंडगोल Roller
११६८ फिरविणे Rotate
११६९ फुगविणे Bloat
११७० फुफ्फुसाशी संबंधित Pulmonary
११७१ फेकणे, सुरू करणे Launch
११७२ फेटाळणे, नाकारणे Snub
११७३ बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता Turbulent
११७४ बंद करणे Shut-Down
११७५ बंधन ऊर्जा Binding Energy
११७६ बडिशेप Dill
११७७ बढाई Conceit
११७८ बदल घडवणारा Mutagenic
११७९ बदल, अदलाबदल, परिवर्तन Transition
११८० बदल, परिवर्तन Transformation
११८१ बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे आमर्थ्य Nomeostasis
११८२ बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो. Cirrhosis
११८३ बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला Chronic
११८४ बधीर Numb
११८५ बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय Significant
११८६ बरे करणे Heal
११८७ बरे का You know
११८८ बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा Peers
११८९ बल Force
११९० बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे Injection
११९१ बहिर्मुख Extrovert
११९२ बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत Sophisticated
११९३ बहुतांश Majority
११९४ बहुधा Often
११९५ बहुविध-धोके-गुणक Multiple-Risk-Factor
११९६ बांध, धरण, खंदक Dike
११९७ बाऊ करणे Fetish
११९८ बाजू, पैलू Aspect
११९९ बाटली, शिशी, कुपी Bottle
१२०० बाधित होणे, पीडित होणे Afflict
१२०१ बायबलमधील Biblical
१२०२ बालवृद्धत्वाची विकृती Progeria
१२०३ बाह्यप्राकल Ectoplasm
१२०४ बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ Lean
१२०५ बिनतारी स्थानिक जाळे Wireless LAN
१२०६ बिनमहत्त्वाचा Trivial
१२०७ बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर Legions
१२०८ बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा Effervescent
१२०९ बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष Glaucoma
१२१० बेचिराख केला Decimated
१२११ बेसावध Uncautious
१२१२ बैठक, सभा, एकत्रिकरण Meeting
१२१३ बैठा Sedentary
१२१४ बोल चाचणी Talk Test
१२१५ भक्ती Devotion
१२१६ भक्षकपेशी Phagocyte
१२१७ भयग्रस्त, घाबरलेला Aghast
१२१८ भयोत्सुक, साशंक Apprehenssive
१२१९ भयोत्सुकता Anxiety
१२२० भरघोस Substantial
१२२१ भरपाई करणे Compensate
१२२२ भरपूर Replet
१२२३ भविष्यवेत्ता Prophet
१२२४ भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा Prospective
१२२५ भाकीत करणे, अपशकून Foreboding
१२२६ भाग, प्रकरण Chapter
१२२७ भाजलेले मांस Steak
१२२८ भारक गुणक Weighing factor
१२२९ भारतिय पाककृती Indian Cuisine
१२३० भावज्ञाता Feeling
१२३१ भावना Emotions
१२३२ भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ Uniquet
१२३३ भाषिक, वांशिक Semitic
१२३४ भासमान Perceived
१२३५ भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा Diverse
१२३६ भीतीस्वप्ने Nightmares
१२३७ भुजीय, बाहूमधील Cubital
१२३८ भू-औष्णिक Geo-Thermal
१२३९ भूसंपर्कन Earthing
१२४० भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख Vulnerable
१२४१ भ्रम Delusion
१२४२ भ्रमनिरास Disillusionment
१२४३ मंजूर करणे, संमती देणे Approve
१२४४ मंद शिजवणारी उकडहंडी Crock pot
१२४५ मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे Sedation
१२४६ मजबूत Strong
१२४७ मज्जातंतू Axon
१२४८ मज्जातंतू, चेतातंतू Nerve
१२४९ मणक्यातील जंतुसंसर्ग Shingles
१२५० मदत, कुमक, साहाय्य Succour
१२५१ मधून, पलीकडे Trans
१२५२ मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा Bourgeois
१२५३ मध्यवस्ती Downtown
१२५४ मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था Mood
१२५५ मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली Manual
१२५६ मनोशामक Tranquiliser
१२५७ मर्यादा, कक्षा, सीमा Constraints
१२५८ मर्यादा, कक्षा, सीमा Limits
१२५९ मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा Nausea
१२६० मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ Digitalis toxicity
१२६१ मळसूत्र, पेचखिळा Screw
१२६२ मळसूत्राकार Spiral
१२६३ मळसूत्री Spiral
१२६४ मसुदा, स्वरूप, नमुना Format
१२६५ मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष Head
१२६६ महत्त्वाचा Important
१२६७ महान Great
१२६८ महापेशी Macrocyte
१२६९ महाभक्षक पेशी Macrophages
१२७० महाराज Sir
१२७१ महासभा Congress
१२७२ मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती Silhouettes
१२७३ मागील Posteroir
१२७४ माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणे Relapse
१२७५ मात्रा Dose
१२७६ माध्य Mean
१२७७ मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता Magnitude
१२७८ मानदंड Doctrine
१२७९ मानवजात Humanity
१२८० मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हास करणारा रोग Cervical spondylosis
१२८१ मापन शास्त्र Metrology
१२८२ माफक Moderate
१२८३ माफक, सामासिक, जेमतेम Marginal
१२८४ मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे Mitochondria
१२८५ मार्ग बदलून, वळून Veer
१२८६ मार्गदर्शक Guide
१२८७ मार्गदर्शक वाचन Pilot reading
१२८८ मार्गिका, छन्नमार्ग Aisle
१२८९ मालमत्ता Estate
१२९० माला, मालिका, सर Series
१२९१ माहिती, सूचना, जाणकारी Information
१२९२ मितीहीन Dimensionless
१२९३ मिळवणे, जमा करणे Scrounging
१२९४ मुक्त निवड Free will
१२९५ मुखवटा, वेष, सोंग Masquerade
१२९६ मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र Base station
१२९७ मुख्य बदल केंद्र Main switching station
१२९८ मुद्दा Point
१२९९ मुद्दा, अंक, प्रश्न Issue
१३०० मुलायम, गुळगुळीत Smooth
१३०१ मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे Sparring
१३०२ मुष्टीदंडा, मूठ Handle
१३०३ मूतखडे Calculi
१३०४ मूत्रपिंड, वृक्क Kidney
१३०५ मूत्रपिंडाबाबतचा Renal
१३०६ मूलक Radical, ion
१३०७ मूलकीकरण Ionization
१३०८ मूलकीकरण कक्ष Ionization Chamber
१३०९ मूलद्रव्य Element
१३१० मूलभूत Elementary
१३११ मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम Cost effective
१३१२ मूल्यमापन करणे, पारखणे Appreciate
१३१३ मूल्यांकन करणे Evaluate
१३१४ मूल्यांकन करणे Reappraising
१३१५ मूल्यांकन, कर आकारणी Assessment
१३१६ मृत्यूदर Death-rate
१३१७ मृत्यूस कारण, प्राणघातक Deadly
१३१८ मृदू पाणी Soft water
१३१९ मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका Table
१३२० मेजवानी Feast
१३२१ मेणकागद, मेणकापड Plastic
१३२२ मेद Fat
१३२३ मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले Fatty acids
१३२४ मेहनत Work out
१३२५ मोचन वेग Escape velocity
१३२६ मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे Blare
१३२७ मोठा, महत्ता, महत्त्व Magna
१३२८ मोठ्या आतड्याचा कर्करोग Colon cancer
१३२९ मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल Drastic
१३३० मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे Scavanging
१३३१ मोत्याचा शिंपला Nacre
१३३२ मोहिनी, आकर्षण Glamour
१३३३ मोहिनी, भारणे Fascination
१३३४ मौसमी गुणक Tropic factors
१३३५ म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती. Dementia
१३३६ म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था Senility
१३३७ यंत्र Machine
१३३८ यंत्रणा Mechanism
१३३९ यंत्रणा Mechanism
१३४० यकृत, पित्ताशय Lever
१३४४ यकृतपेशी Hepatocytes
१३४२ यकृतवृद्धी Hepatomegaly
१३४३ यजमान Host
१३४४ यदृच्छय उपलब्धता स्मृती, स्मरणशक्ती Random Access Memory, RAM
१३४५ यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर Random
१३४६ याउलट Conversely
१३४७ यादृच्छिकपणे Arbitrarily
१३४८ युक्ती योजणे Devise
१३४९ युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा Device
१३५० युग्म Couple
१३५१ युग्म उत्पादन Pair Production
१३५२ युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक Antiwar firebrand
१३५३ रंगकक्षा, वैविध्य Spectrum
१३५४ रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीगर्भातील DNA मधील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात. Cromosome
१३५५ रंगपट मापक Spectrometer
१३५६ रक्त साखळणे Thormbosis
१३५७ रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन Fibrin
१३५८ रक्त साखळवणारे विकर Thrombin
१३५९ रक्त साचणे Congestive edema
१३६० रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे Thrombus
१३६१ रक्तदाब Blood Pressure
१३६२ रक्तपुरवठालेखन Cartography
१३६३ रक्तपेशी Blood cell
१३६४ रक्तपेशीचा विनाश Hemolyze
१३६५ रक्तरंजक द्रव्य Haemoglobin (HB)
१३६६ रक्तशर्करेची अतीव कमतरता Hyperglycemia
१३६७ रक्तशुद्धी, संधारण उपचार Chelation
१३६८ रक्तस्राव Hemorrhage
१३६९ रक्तांतरण Dialysis
१३७० रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ Blood Clot
१३७१ रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ Thormbus
१३७२ रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्‍या पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी Lymphocytes
१३७३ रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया Phagocytosis
१३७४ रक्तातील पांढर्‍या पेशी Leukocytes
१३७५ रक्तातील मोठ्या पांढर्‍या पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो. Monocytes
१३७६ रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा Structure
१३७७ रचना, साहित्य, कल्पित Fiction
१३७८ रटाळ, दिवाभीतासारखं Wimpier
१३७९ रणनीती Strategies
१३८० रफू करणे, धिक्कारणे Darn
१३८४ रया Luster
१३८२ राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृत Barbarism
१३८३ राजकीय Political
१३८४ राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा Cavalier
१३८५ राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक Charted accountant
१३८६ राजेशाही पेहराव Regalia
१३८७ रासायनिक Chemical
१३८८ रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र Stoichiometry
१३८९ रीतसर धडा देणे Didactic
१३९० रुग्णदालन Ward
१३९१ रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी Stretcher
१३९२ रुग्णालय, शुश्रुषालय, इस्पितळ Hospital
१३९३ रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा Palatable
१३९४ रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक Cardio-vascular
१३९५ रूप Shape
१३९६ रूपक Metaphor
१३९७ रूपरेषा Profile
१३९८ रेखाचित्र Sketch
१३९९ रेखीय Linear
१४०० रोग Disease
१४०१ रोगनिदानशास्त्र Pathology
१४०२ रोगप्रतिकार प्रणाली Immune System
१४०३ रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र Immunology
१४०४ रोध, रेझिस्टर, रोधी, विद्युत अवरोध Resistance
१४०५ रोधित, विद्युत अवरोधीत Insulated
१४०६ रोहित्र Transformer
१४०७ लंब Normal
१४०८ लक्षवेधक Attention grabbing
१४०९ लक्षवेधक, दखलपात्र Noticeable
१४१० लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र Thrust area
१४११ लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद Rapid
१४१२ लघु Mini
१४१३ लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त Milli
१४१४ लघुरसपिंड, रंध्र Follicle
१४१५ लघुसेकंद Millisecond
१४१६ लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा Struggle
१४१७ लढा-अथवा-पळा Fight-Or-Flight
१४१८ लढाई, वादंग Duel
१४१९ लवचिक Flexible
१४२० लवचिक प्रथिने Elastin
१४२१ लवचिक होणे, चपळ होणे Limber
१४२२ लवचिकता Resilience
१४२३ लसीकरण Vacsination
१४२४ लहरी Moody
१४२५ लहान कुर्‍हाड, परशू Hatchet
१४२६ लाजणे, मागे फिरणे, परतणे Cringe
१४२७ लाटाजन्य Tidal
१४२८ लाल रक्तपेशी Erythrocytes
१४२९ लिपिड रूपरेषा Lipid profile
१४३० लुटारू Marauders
१४३१ लेखापरिक्षक Auditor general
१४३२ लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी Audit
१४३३ लोंढेच्या लोंढे Swarms
१४३४ लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य Phenomenal
१४३५ लोटण Rolling
१४३६ लोभस, चित्ताकर्षक Fascinating
१४३७ वंचक Spring
१४३८ वंशाभिमानी, जातीयवादी Racist
१४३९ वक्ररेषा Curve
१४४० वक्ररेषारूप Curvi-linear
१४४१ वजन Weight
१४४२ वजन उचलणे Heft
१४४३ वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती Homeostatic
१४४४ वरवरचा Flaky
१४४५ वर्गीकृत Classified
१४४६ वर्चस्व Domination
१४४७ वर्तन Behavior
१४४८ वर्तुळाकार चाल Circular motion
१४४९ वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन EECP-Enhanced External Counter Pulsation
१४५० वर्षा शरद शिशिर Rainy - - Autum/Fall
१४५१ वलय Mystique
१४५२ वसंत हेमंत ग्रीष्म Spring Winter Summer
१४५३ वस्तुकेंद्र Center of mass
१४५४ वस्तुत:, वास्तविक Really
१४५५ वस्तुनिष्ठ Objective
१४५६ वस्तुमान Mass
१४५७ वस्तुमानांक Mass Number
१४५८ वस्तुमानातील तूट Mass Defect
१४५९ वहन Conduction
१४६० वहन Conduction
१४६१ वांग्याचे झाड Egg plant
१४६२ वांछित, इष्ट, स्पृहणीय Desirable
१४६३ वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने Ethnic slur
१४६४ वांशिक माहितीतील बदलकर्ता Mutagen
१४६५ वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप Course
१४६६ वाढते Progressive
१४६७ वाढविणे Enhance
१४६८ वाणिज्यिक Commercial
१४६९ वाद, चर्चा, परिसंवाद Debate
१४७० वापरा-अथवा-गमवा Use-Or-Loose
१४७१ वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील Volatile
१४७२ वायुवाहित Airborne
१४७३ वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण Ventilation
१४७४ वायुशीतित Air-Cooled
१४७५ वायूविरहित Anaerobic
१४७६ वायूविरहीत Anaerobic
१४७७ वायूवीजक Aerobic
१४७८ वार Placenta
१४७९ वारंवार दाखला दिला जाणारा Oft cited
१४८० वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने Frequency
१४८१ वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे Persecution
१४८२ वावटळ Whirlwind
१४८३ वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा Smacks
१४८४ वास्तवाचे भान येणे, वटणे, प्रत्यक्षात साध्य होणे, वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, अनुभूती Realization
१४८५ विकर, पाचक द्रव्य, मंड Enzyme
१४८६ विकर्षण बल Repulsive Force
१४८७ विकासक Developer
१४८८ विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी Hpertrophy
१४८९ विखुरणे, विकिरण Scattering
१४९० विगती Backlash
१४९१ विघटन Deterioration
१४९२ विघ्नसंतोषी Sinister
१४९३ विचार करणे, विचारी Thinking
१४९४ विचारसरणी, तत्त्वज्ञान Phylosophies
१४९५ विचारी, अभ्यासू, गंभीर Serious
१४९६ विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, पूर्वनिवारक आणि अनातिक्रमक, ६४ चकत्यांचे, दृष्यांकनात्मक हृदयधमनीआलेखन EBCT Scans
१४९७ विजकविद्या Electronics
१४९८ विजकविद्या Electronics
१४९९ विजकशलाका EB-Electron beam
१५०० विजनवास, एकांत Seclusion
१५०१ विज्ञान कथांचा नायक Buck Rogers
१५०२ वितळण बिंदू Melting Point
१५०३ विदलन Fission
१५०४ विदलनकारी पदार्थ Fissile Material
१५०५ विदलनक्षम, उर्वरक Fissionable
१५०६ विदा, सूचना(कण), माहिती(कण) Data
१५०७ विदारक Busters
१५०८ विद्युत Electric
१५०९ विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक/ Insulation
१५१० विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो Myelin
१५११ विद्युत परिपथ Electrical circuit
१५१२ विद्युत मंडल Circuit
१५१३ विद्युत हृदयालेख Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG)
१५१४ विद्युतदाब मापी Voltmeter
१५१५ विद्युतधारा Electric current
१५१६ विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट Thunder
१५१७ विद्युतप्रवाह मापी Ammeter
१५१८ विद्युतविषयक Electrical
१५१९ विद्वत्सभा Academy
१५२० विधायक, रचनात्मक Constructive
१५२१ विनिमय Exchange
१५२२ विपुल, समृद्ध Abundant
१५२३ विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन Discharge
१५२४ विप्रभारण Discharging
१५२५ विभक्त करणे Dispair
१५२६ विभव Potential
१५२७ विभवांतर Potential difference
१५२८ विभवांतर Voltage
१५२९ विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन Mitosis
१५३० विमंदक Moderator
१५३१ विमनस्क, हताश Despondent
१५३२ वियोजन बिंदू Braking point
१५३३ विरक्त Withdrawn
१५३४ विरक्तक गळती Nutron Leakage
१५३५ विरक्तक घनत्त्व Nutron Density
१५३६ विरक्तक विष Nutron Poison
१५३७ विरक्ताणू Neutron
१५३८ विरळ मूलद्रव्ये Trace elements
१५३९ विरामानुकूलन Cool Down
१५४० विरुद्ध, प्रतिलोम Inverse
१५४१ विरूपण Deformation
१५४२ विरूपण Deformation
१५४३ विरेचन Catharsis
१५४४ विरोधाभास Paradox
१५४५ विलंबित विरक्तक Delayed Neutron
१५४६ विवक्षित टप्प्यांचा, पुंज, प्रकाशकण Quantum
१५४७ विवरण, वर्णन, तपशील Description
१५४८ विवर्तक Inverter
१५४९ विवाद्य Disputed
१५५० विविक्त Descrete
१५५१ विविध Various
१५५२ विविधविषयसंलग्न Interdisciplinary
१५५३ विशद करणे, स्पष्ट करणे Elucidate
१५५४ विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध Monograph
१५५५ विशेषाधिकार, मोकळीक , मुभा, सवलत Previledge
१५५६ विश्रांत Resting
१५५७ विश्लेषण, पृथक्करण Analysis
१५५८ विश्लेषणांचे विश्लेषण Meta-analysis
१५५९ विश्व, ब्रह्मांड Universe
१५६० विश्वविस्फोट, महास्फोट Big bang
१५६१ विश्वासार्हता Credentials
१५६२ विषद्रव्ये, विषे Toxins
१५६३ विषय Subject
१५६४ विषयभाग, प्रकरण Topic
१५६५ विषाणू Virus
१५६६ विसरण, संचरण Diffusion
१५६७ विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर Skeptical
१५६८ विस्तृत पल्ल्यातील Wide ranging
१५६९ विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे Wireless WAN
१५७० विस्थापन Displacement
१५७१ विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार Stent
१५७२ विस्मयकारक Amazing
१५७३ विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण Wonderful
१५७४ वृक्कीय धमनी Renal artery
१५७५ वृद्ध होणे Senescence
१५७६ वेग Velocity
१५७७ वेड, छंद Passion
१५७८ वेड, छंद, ध्यास Delirum
१५७९ वेताळ Sprite
१५८० वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा Doctor
१५८१ वैद्यक Physick
१५८२ वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी Quackery
१५८३ वैद्यकीय Clinical
१५८४ वैद्यकीय परीक्षक Diplomate
१५८५ वैद्यकीय व्यावसायिक Practitioner
१५८६ वैद्यकीय सल्लागार Medical advisor
१५८७ वैद्यशाळा Medical School
१५८८ वैध Valid
१५८९ वैध राखणे Validate
१५९० व्यक्तिनिष्ठ Subjective
१५९१ व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे Annulled
१५९२ व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका Succinct
१५९३ व्यवसाय, धंदा Business
१५९४ व्याधी, विकृती, रोग Ailment
१५९५ व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत Extensive
१५९६ व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला Pervasive
१५९७ व्यायामशाळा Gymnacium
१५९८ व्यावसायिक आस्थापना Corporations
१५९९ व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक Practical
१५०० शक्ती घनत्व Power Density
१६०१ शक्तीयंत्र Engine
१६०२ शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र Power station
१६०३ शतांश Centi
१६०४ शरमेने लपत छपत जाणे Slink off
१६०५ शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर Mucus membrane
१६०६ शरीरस्थिती, अवस्था, आसन Postures
१६०७ शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन Tomograph
१६०८ शलाका Beam
१६०९ शव संरक्षण करणे Embalming
१६१० शवविच्छेदन Autopsy
१६११ शस्त्रक्रिया कक्ष Operation Theater
१६१२ शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन Operation
१६१३ शांत, सौम्य Placid
१६१४ शांतता Lull
१६१५ शांततावादी Pacifist
१६१६ शांतपणा Serenity
१६१७ शाखा Branch
१६१८ शामक हौद Dousing Tank
१६१९ शारीरिक Physiological
१६२० शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान Pathalogy
१६२१ शाश्वत सत्ये, सूत्रे Aphorism
१६२२ शिंपलीभवन Nacrosis
१६२३ शिक्षा केल्या जाणे Chastised
१६२४ शिजवणे Poach
१६२५ शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे Relax
१६२६ शिधावाटप, साठेबाजी Rationing
१६२७ शिफारस करणे Recommend
१६२८ शिबिर, विहार Retreat
१६२९ शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ Thromboplebitis
१६३० शिशू Toddler
१६३१ शिष्ट Brag
१६३२ शिष्य, सहकारी, अनुयायी Protégé
१६३३ शी मिळता-जुळता Nebulous
१६३४ शीतक, शीतलक Coolant
१६३५ शीतलन Cooling
१६३६ शीरेतून Intravenous
१६३७ शीरेतून द्यावयाचा Intravenous
१६३८ शीर्षस्थ संदेश Overhead Paging
१६३९ शुक्राशय पिंड Prostate gland
१६४० शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र Fine
१६४१ शुभवर्तमानलेखक Evangelist
१६४२ शुष्कक Drier
१६४३ शून्यभार Dead load
१६४४ शेगडी Stove
१६४५ शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून Monkey
१६४६ शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट Dead end
१६४७ शैली, लकब Style
१६४८ शोध, संशोधन Discovery
१६४९ शोधणे, हुडकणे, शोधणे Explore
१६५० श्रांत, थकलेला Tired
१६५१ श्राव्यातीत Ultrasound
१६५२ श्रीमंत, समृद्ध Rich
१६५३ श्वसननलिका Larynx
१६५४ श्वसनप्रणालीदाह Branchitis
१६५५ श्वसनहीनता Breathlessness
१६५६ श्वसनातील अडचणी Breathing difficulties
१६५७ श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता Emphysema
१६५८ संकट Crisis
१६५९ संकल्पना Concept
१६६० संकल्पनेस जन्म देणे Invention
१६६१ संकोच, अडचण Inhibition
१६६२ संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे Convergence
१६६३ संक्षिप्त चकती Compact Disc
१६६४ संगणक सहायित अभिकल्पन CAD
१६६५ संगणक सहायित निर्मिती CAM
१६६६ संगणकाचा उंदीर Mouse
१६६७ संगणकाचा पडदा Monitor
१६६८ संगणकीकृत Computerized
१६६९ संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे Acquisition
१६७० संघटन, संयोजन Composition
१६७१ संघनित Condensate
१६७२ संघनित्र Condenser
१६७३ संघात, आघात Impact
१६७४ संचायक Accumulator
१६७५ संचालक, निर्देशक Director
१६७६ संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ Rage
१६७७ संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे Indignantly
१६७८ संदर्भ चौकट Frame of reference
१६७९ संदलन Fusion
१६८० संधान Liaison
१६८१ संधारक Chelate
१६८२ संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे Gout
१६८३ संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ On-line
१६८४ संपातन होणे Coincide
१६८५ संपीडक Compressor
१६८६ संपीडन Compression
१६८७ संपीड्य Compressible
१६८८ संपीड्यता Compressibility
१६८९ संपृक्त Saturated
१६९० संप्रेरक Harmone
१६९१ संबंध Relation
१६९२ संभाव्यता Probability
१६९३ संभाव्यता माप Measure of Probability
१६९४ संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे Acclaim
१६९५ संमतीपत्र, दस्तैवज Endorsement
१६९६ संयंत्र Plant
१६९७ संयम Restraint
१६९८ संयुक्त अणुगर्भ Compound Nucleus
१६९९ संयोग, संदलन, संमिलन Fusion
१७०० संरचनात्मक Structural
१६०१ संलग्न, सोबतचे Enclosure
१७०२ संलग्नतेची भावना Feeling of connection
१७०३ संलग्नतेने, जोडीने काम करणे Collaborate
१७०४ संवर्णन, विशिष्टता Specification
१७०५ संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन Communication
१७०६ संवेग Momentum
१७०७ संवेग अक्षय्यता Conservation of momentum
१७०८ संवेदनक्षम Sensitive
१७०९ संवेदना Perception
१७१० संवेदना Perception
१७११ संवेदना, भावना Feelings
१७१२ संशयास्पद Questionable
१७१३ संसर्ग Infection
१७१४ संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता Concentration
१७१५ सकृतदर्शनी, दिसतो तसा Obstensibly
१७१६ सखोल सुरक्षा Defence in depth
१७१७ सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु न्युक्लिकाम्लात नसणारे सहविकर ATP-Adenisine Tri Phosphate
१७१८ सडण्याची प्रक्रिया Putrefaction
१७१९ सत्त्व Starch
१७२० सत्वर विरक्तक Prompt neutron
१७२१ सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ Fast food
१७२२ सद्-सद्-विवेककाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू Srupulously
१७२३ सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा Un-conscionable
१७२४ सनद, राजपद Charter
१७२५ सनातनी Conservative
१७२६ सनातनी Orthodox
१७२७ सन्माननीय सदस्य, सोबती Fellow
१७२८ सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे Expose
१७२९ सप्रमाण सिद्ध करणे Demonstrate
१७३० सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे Politely
१७३१ समजदार Lucid
१७३२ समजूत पटविणे Convince
१७३३ समजूतदार, तर्कनिष्ठ Reasonable
१७३४ समतोल Equilibrium
१७३५ समन्वयक Co-ordinator
१७३६ सममित Symmetrical
१७३७ सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य Equivalent
१७३८ समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक Favourable
१७३९ समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे Endorse
१७४० समर्थन करणे, प्रशंसा करणे Advocate
१७४१ समसंकालिक Isocronus
१७४२ समस्थानिक Isotope
१७४३ समस्या, प्रश्न Problem
१७४४ समांतर Parallel
१७४५ समाजकंटक, दुष्ट, क्रुर Bullies
१७४६ समाधान Contentment
१७४७ समावयविक, समपरिमाणयुक्त Isomeric
१७४८ समाविष्ट Include
१७४९ समीकरण Equation
१७५० समीकरण Formula
१७५१ समुचित, योग्य, यथातथ्य Optimum
१७५२ समृद्धी Enrichment
१७५३ सम्यक, सर्वंकष Comprehensive
१७५४ सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे Skates
१७५५ सरकारी वकील Attorney
१७५६ सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी Gecko lizards
१७५७ सरप्राणिल अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते SOD-Super-oxide-dismutase
१७५८ सरळरेखी Rectilinear
१७५९ सर्वकालीन महान All time great
१७६० सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता Omniscient
१७६१ सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन Standardization
१७६२ सर्वशक्तिमान Omnipotent
१७६३ सर्वशक्तिमान Superman
१७६४ सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित Standard (a)
१७६५ सर्वसत्ताधीशत्व Totalitarianism
१७६६ सर्वसमावेशक All-encompassing
१७६७ सर्वसमावेशक Comprehensive
१७६८ सर्वसमावेशक Promiscuously
१७६९ सर्वसमावेशक, एकवटून, साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र Holistic
१७७० सर्वसाक्षी Omnipresent
१७७१ सर्वांना स्वार्थी समजणारा Cynic
१७७२ सर्वात स्वस्थ असेल तोच जगतो Survival of the fittest
१७७३ सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक Paraqual
१७७४ सर्वोत्कृष्ट Exquisite
१७७५ सर्वोत्तम प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल Super-oxide
१७७६ सलगमची पालेभाजी Turnip
१७७७ सल्लागार Consultant
१७७८ सल्लादायी वैद्य Consulting physician
१७७९ सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण Intricate
१७८० ससा Bunny
१७८१ सहकार्य करणे Co-operate
१७८२ सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार Instinct
१७८३ सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग Share
१७८४ सहभागी Participant
१७८५ सहानुभूती Sympathy
१७८६ सांत्वन करणे Mollify
१७८७ सांधेदुखी Arthritis
१७८८ साकारणे, साकार करणे Manifest
१७८९ साक्ष Witness
१७९० सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष Deligence
१७९१ सातत्याने, अविचलपणे, अविकासी, न चुकता Invariably
१७९२ साधक Renunciate
१७९३ साधित Derived
१७९४ साधू Monk
१७९५ साधू, संत Mystic
१७९६ सापेक्षता Relativity
१७९७ सापेक्षतेचा सिद्धांत Theory of Relativity
१७९८ सामाजिक अवस्था State of society
१७९९ सामाजिक जाळे Social network
१८०० सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे Apparatus
१८०१ सामान्य General
१८०२ सामुदायिक संस्था Corporate
१८०३ सामोर जाणे, पुढाकार घेणे, पवित्रा Approach
१८०४ साम्राज्यवादी Imperialist
१८०५ सार Essence
१८०६ सारख्या योग्यतेचा Peer
१८०७ सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू Isomer
१८०८ सारणी, तक्ता, समूह, संच Array
१८०९ सावध Cautious
१८१० सावध, शांत चित्त Sober
१८११ साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे Embark
१८१२ सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी Retrospective
१८१३ सिद्धांत Theory
१८१४ सिद्धांत, तत्व Principle
१८१५ सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम Remission
१८१६ सुदृढ करणे Exalt
१८१७ सुनिश्चित Well Defined
१८१८ सुमार Approximation
१८१९ सुमारे Approximately
१८२० सुरक्षा, सुरक्षितता Safety
१८२१ सुरस, रुचिर Interesting
१८२२ सुरूवातीच्या अवस्थेतील Incipient
१८२३ सुळकन पळून जाणे Scampered
१८२४ सुसंगत Coherent
१८२५ सुसंगत Relevant
१८२६ सुसूत्रता Order
१८२७ सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीय Overt
१८२८ सूक्ष्मजीवशास्त्र Microbiology
१८२९ सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक Microscope
१८३० सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली MEMS
१८३१ सूक्ष्मसेकंद Microsecond
१८३२ सूचना, संकेत, इशारा Suggestion
१८३३ सूज Edema
१८३४ सूज, अवास्तव विस्तार Hypertrophy
१८३५ सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण Persiving
१८३६ सूत्र Formula
१८३७ सूत्रसंचालन Compering
१८३८ सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी Insidiously
१८३९ सृजन, कल्पकता Innovation
१८४० सृजनशील, कल्पक Innovative
१८४१ सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ Intake
१८४२ सैन्यात भरती झाला Drafted
१८४३ सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट Pretzel
१८४४ सोपे करणे, आराम देणे Alleviate
१८४५ सोयिस्कर Convenient
१८४६ सोयिस्कर अन्नपदार्थ Convenience food
१८४७ सोयीस्कर Convenient
१८४८ सौर Solar
१८४९ स्कॉटिश सैनिक Jocks
१८५० स्त्रोत Source
१८५१ स्थानांतरण Transfer
१८५२ स्थानिकीकरण Localization
१८५३ स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन Installation
१८५४ स्थावर मालमत्ता, जमीन जुमला Real Estate
१८५५ स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा) Tread Mill Test (TMT)
१८५६ स्थितिज उर्जा Potential energy
१८५७ स्थिती State
१८५८ स्थितीगतीशास्त्र Mechanics
१८५९ स्थितीनिवारण Conditioning
१८६० स्थितीशास्त्र Statics
१८६१ स्थित्यंतर मूलद्रव्य Transition element
१८६२ स्थिर मूल्य, स्थिरांक Constant
१८६३ स्थिरपद Stable
१८६४ स्थूल Macro
१८६५ स्थैतिक विद्युत Static electricity
१८६६ स्नायूंचे दु:ख Musculer Pain
१८६७ स्नायूमय, चिवट, तारेचा Wiry
१८६८ स्पंद, स्पंदन Pulse
१८६९ स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग Impulse
१८७० स्पर्धात्मक Compititive
१८७१ स्पर्शिका Tangent
१८७२ स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन Resolution
१८७३ स्पष्टीकरण Explanation
१८७४ स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे Interpretation
१८७५ स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या Comment
१८७६ स्फोट, विस्फोट Explosion
१८७७ स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ Alma-matter
१८७८ स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक Home location register
१८७९ स्वभावत: Inherent
१८८० स्वभावधर्म Characteristics
१८८१ स्वभाविक स्थिती Default condition
१८८२ स्वयंचलित Automatic
१८८३ स्वयं-प्रतिकार Auto-immune
१८८४ स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा Benign
१८८५ स्वरूप Form
१८८६ स्वरूप Form
१८८७ स्वसंचालनक्षम Self Sustaining
१८८८ स्व-सन्मान Self esteem
१८८९ स्वागत कक्ष Reception area
१८९० स्वागतकक्ष, स्वागत Reception
१८९१ स्वाद Flavours
१८९२ स्वादुपिंड Pancreas
१८९३ स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्यागणे Ceded
१८९४ स्वारस्य, रस, रुची, व्याज Interest
१८९५ स्वारस्य, हितसंबंध Interests
१८९६ स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक Interesting
१८९७ स्वास्थ्य, स्वस्थता Fitness
१८९८ स्वेदशोधक, स्वेदशोषक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक Sweater
१८९९ हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार Patent
१९०० हजार अब्ज, दशखर्व Trillion
१९०१ हटवादी, कडक Stub born
१९०२ हरितकुटी Green House
१९०३ हलके पाणी Light water
१९०४ हवा Air
१९०५ हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा Jetlag
१९०६ हसणे, स्मित करणे Grin
१९०७ हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी Handiwork
१९०८ हस्तक्षेप Intervention
१९०९ हस्तांतरण, Hand off
१९१० हाड कुजणे, अस्थिकोथ Necrotic
१९११ हातचलाखी Conjure
१९१२ हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे Conjure
१९१३ हालचाली, व्यायाम Calisthenics
१९१४ हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल Gesture
१९१५ हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक Nasty
१९१६ हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे Frustrate
१९१७ हुकूमनामा Decree
१९१८ हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया Coronary Artery Bypass Operation
१९१९ हृदय निष्क्रीय होणे Heart Fail
१९२० हृदय बंद पडणे Cardiac Arrest
१९२१ हृदय विस्तारणे Cardio-megaly
१९२२ हृदय विस्तारणे Megato-cardia
१९२३ हृदयधमनी आलेखन Angiography
१९२४ हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया Angioplasty
१९२५ हृदयधमनी, परिहृदधमनी Coronary Artery
१९२६ हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार) Cardiac Rehabilitation Program (CRP)
१९२७ हृदयभिंत Myocardium
१९२८ हृदयविकार Heart Deformity
१९२९ हृदयविकार, हृदयरोग Heart Disease
१९३० हृदयविकृती Heart Deformity
१९३१ हृदयशूळ, हृदयदु:ख Angina pain
१९३२ हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी Cardio-myopathy
१९३३ हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती Foxglove (Digitalis)
१९३४ हृदय-स्पंदन-दर Heart Beat Rate
१९३५ हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटका Heart Attack
१९३६ हृदयासंबंधित Cardiac
१९३७ हृद्-नालप्रवेशक Catheter
१९३८ हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन Cardiac Catheterization
१९३९ हेलकावणे, डोलणे Swing