२००९०२१७

अल्फाबेटिकली संपादित पर्यायी शब्द

अक्र मूळ इंग्रजी शब्द पर्यायी मराठी शब्द

१ Aberrant असामान्य, अलौकिक, विरळा
२ Abnormal अपसामान्य, विकृत
३ About face उजवीकडून पाठीमागे वळणे
४ Absorption अवशोषण
५ Abstract अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट
६ Absurdities अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास
७ Abundant विपुल, समृद्ध
८ Academy विद्वत्सभा
९ Acceleration त्वरण
१० Accident अपघात, दुर्घटना
११ Acclaim संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे
१२ Accomplished परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल
१३ Accumulator संचायक
१४ Accurate अचूक, बिनचूक
१५ Acquisition संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे
१६ ACT-Arterial Clearance Therapy धमनी स्वच्छता उपचार
१७ Activation कार्यान्वयन
१८ Active क्रियाशील
१९ Activist कार्यकर्ता
२० Activity चळवळ, कार्यशीलता, कार्य
२१ Actually प्रत्यक्षात
२२ Acute कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर
२३ Adaptive परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक
२४ Additional अतिरिक्त
२५ Address(v) परामर्ष घेणे
२६ Adept प्रवीण, वाकबगार, निष्णात
२७ Adequate पुरेसा, शी, से
२८ Adjunct पूरक
२९ Admonition ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी
३० Adopt अवलंबिणे, पत्करणे
३१ Adopt अवलंबिणे, पत्करणे
३२ Adored जिवाभावाचा, जिवलग
३३ Advanced प्रगत
३४ Advocate समर्थन करणे, प्रशंसा करणे
३५ Aerobic वायूवीजक
३६ Afflict बाधित होणे, पीडित होणे
३७ Aftermath दुर्घटनेचे दुष्परिणाम
३८ Agenda कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा
३९ Agent कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम
४० Agent कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, अडत्या, कारभारी
४१ Aggressive आक्रमक
४२ Aghast भयग्रस्त, घाबरलेला
४३ Agog उत्सुकतेने
४४ AIDS (Acquired Immuno Defficiency Syndrome) अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता
४५ Ailment व्याधी, विकृती, रोग
४६ Air हवा
४७ Airborne वायुवाहित
४८ Air-Cooled वायुशीतित
४९ Aisle मार्गिका, छन्नमार्ग
५० All time great सर्वकालीन महान
५१ Allegiance निष्ठा
५२ All-encompassing सर्वसमावेशक
५३ Allergy धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे
५४ Alleviate सोपे करणे, आराम देणे
५५ Alma-matter स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ
५६ Altruism परमार्थबुद्धी
५७ Alzeimer's disease प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार ज्याने बुद्धीब्रंश होतो.
५८ Amazing विस्मयकारक
५९ Ambassador प्रतिनिधी, राजदूत
६० Ambivalent अनिर्णयाक, अनिश्चित
६१ Ambivalent अनिश्चित
६२ Ammeter विद्युतप्रवाह मापी
६३ Amplification प्रवर्धन
६४ Amplitude आयाम
६५ Anabolic पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित
६६ Anaerobic वायूविरहीत
६७ Anaerobic वायूविरहित
६८ Analysis विश्लेषण, पृथक्करण
६९ Ancle घोटा
७० Anecdotal अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक
७१ Angina pain हृदयशूळ, हृदयदु:ख
७२ Angiography हृदयधमनी आलेखन
७३ Angioplasty हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया
७४ Angle of banking आंतरउतरणीचा कोन
७५ Angular कोनीय
७६ Anion ऋण-भारित मूलक
७७ Announcement उद्घोषणा
७८ Annulled व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे
७९ Anomalous पाण्याचे असंगत आचरण
८० Anomaly असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप
८१ Antagonists प्रतिपक्षी, विरोधी
८२ Anterior पुढ़ील, समोरील
८३ Antibiotics प्रतिजैविके
८४ Antibody प्रतिपिंड
८५ Antigen प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ
८६ Antioxidents प्रतिप्राणिलीकारक
८७ Anti-platelet प्रतिबिंबाणू
८८ Anti-sematic ज्यूविरोधी
८९ Antiwar firebrand युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक
९० Anxiety भयोत्सुकता
९१ Anxious उत्सुक
९२ Anxious उत्सुक
९३ Ape एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग
९४ Aphorism शाश्वत सत्ये, सूत्रे
९५ Apocriphal गूढ
९६ Apparatus सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे
९७ Apparatus उपकरणे, साहित्य
९८ Appealing पटण्यासारखा
९९ Appendix परिशिष्ट
१०० Application उपयुक्तता, उपायोजन
१०१ Appreciate मूल्यमापन करणे, पारखणे
१०२ Apprehenssive भयोत्सुक, साशंक
१०३ Apprentice उमेदवार
१०४ Approach सामोर जाणे, पुढाकार घेणे, पवित्रा
१०५ Approve मंजूर करणे, संमती देणे
१०६ Approximately सुमारे
१०७ Approximation सुमार
१०८ Aquatic जलचर, जलीय,
१०९ Aquiline निमुळता
११० Arbitrarily यादृच्छिकपणे
१११ Arcane गूढ, अद्भूत, रहस्यमय
११२ Arena आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान
११३ Arouse उत्तेजित होणे
११४ Arouse उत्तेजित होणे
११५ Array सारणी, तक्ता, समूह, संच
११६ Arrhythmia अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन
११७ Arterioles धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका
११८ Arterioschlerosis धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध
११९ Artery धमनी, रोहिणी
१२० Arthritis सांधेदुखी
१२१ Artrial fibrillation अनियमित हृदयस्पंदन
१२२ Askance अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने
१२३ Aspartame गोडीकारक पदार्थ
१२४ Aspect बाजू, पैलू
१२५ Aspirin ऍस्पिरीन, रक्ततरलक
१२६ Assertion निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे
१२७ Assess अजमावणे, अदमास घेणे
१२८ Assessment मूल्यांकन, कर आकारणी
१२९ Astounding चकित करणारी
१३० Astrocytes ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी
१३१ Astute तुटकपणे धूर्त, कावेबाज
१३२ Atheist नास्तिक
१३३ Atherogenic धमनीकाठिण्यकारक
१३४ Atheroma धमनीर्‍हास, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा
१३५ Atherosclerosis नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य
१३६ Athlet कसरतपटू
१३७ Atomic Mass Unit आण्विक वस्तुमान एकक
१३८ Atomic Number अणुक्रमांक
१३९ ATP-Adenisine Tri Phosphate सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु न्युक्लिकाम्लात नसणारे सहविकर
१४० ATPase ATP विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग, विघटनात ADP-Adenisine Di Phosphate आणि फॉस्फेट मूलक निर्माण होतात
१४१ Atrium कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा
१४२ Attention grabbing लक्षवेधक
१४३ Attentive दत्तचित्त, सावध
१४४ Attenuation क्षीणन
१४५ Attorney सरकारी वकील
१४६ Attraction Force आकर्षण बल
१४७ Audit लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी
१४८ Auditor general लेखापरिक्षक
१४९ Austere उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा
१५० Authority अधिकार
१५१ Auto-immune स्वयं-प्रतिकार
१५२ Automatic स्वयंचलित
१५३ Autopsy शवविच्छेदन
१५४ Avid उत्सुक, लोभी, हावरा
१५५ Awareness जागरूकता
१५६ Axial Flux अक्षीय ओघ
१५७ Axon मज्जातंतू
१५८ Background पार्श्वभूमी, पूर्वपीठिका, पृष्ठभूमी
१५९ Backlash विगती
१६० Bacteria जीवाणू
१६१ Badgered पिच्छा पुरवला
१६२ Ball bearing गोलक धारवा, छर्‍याचा धारवा
१६३ Barbarism राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृत
१६४ Base station मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र
१६५ Basic आधारभूत
१६६ Batter फलंदाज
१६७ Bawled ओरडला
१६८ Beam आढा, तुळई, वासा
१६९ Beam शलाका
१७० Bean कडधान्य, द्विदल धान्य
१७१ Bean कडधान्य
१७२ Befuddled गोंधळलेला, धुंदीत असलेला
१७३ Behavior वर्तन
१७४ Benign स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा
१७५ Best Selling उत्तम खपाचा
१७६ Biblical बायबलमधील
१७७ Big bang विश्वविस्फोट, महास्फोट
१७८ Billion अब्ज
१७९ Billion अब्ज, शंभर कोटी
१८० Binding Energy बंधन ऊर्जा
१८१ Bio जैव
१८२ Biological Shield जैव परिरक्षक
१८३ Bio-metrics जैवमापन
१८४ Bizzare तर्‍हेवाईक, विलक्षण, लहरी
१८५ Blade पाते
१८६ Blanket पांघरूण
१८७ Blare मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे
१८८ Bleachers छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्‍या पायर्‍यांचे खुले प्रेक्षागार
१८९ Bleak अंधारलेला
१९० Bloat फुगविणे
१९१ Blocks अडथळे
१९२ Blog चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद
१९३ Blogging चकाटया पिटणे.
१९४ Blood cell रक्तपेशी
१९५ Blood Clot रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
१९६ Blood Pressure रक्तदाब
१९७ Blow आघात
१९८ Boiling point उत्कलन बिंदू
१९९ Boiling Water उकळते पाणी
२०० Bone marrow अस्थिमज्जा
२०१ Bottle बाटली, शिशी, कुपी
२०२ Bottlenect खोळंबा
२०३ Bourgeois मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा
२०४ Bout पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ
२०५ Brachial अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा
२०६ Brachial अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील
२०७ Brag शिष्ट
२०८ Braggart उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे
२०९ Brake गतीनिरोधक
२१० Braking point वियोजन बिंदू
२११ Branch शाखा
२१२ Branchitis श्वसनप्रणालीदाह
२१३ Breathing difficulties श्वसनातील अडचणी
२१४ Breathlessness श्वसनहीनता
२१५ Breeder उर्वरक
२१६ Breeding उर्वरण
२१७ Bremsstralung अवमंदक किरणोत्सार
२१८ Brisk चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी
२१९ Brooding अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे
२२० Brusquely तुटकपणे
२२१ Brutally क्रुरपणे
२२२ Buck Rogers विज्ञान कथांचा नायक
२२३ Bucking प्रोत्साहित करणे
२२४ Bulk modulus आयतन मापांक
२२५ Bullies समाजकंटक, दुष्ट, क्रुर
२२६ Bum ऐदी, आळशी
२२७ Bumbling अडखळत
२२८ Bunny ससा
२२९ Burly अवजड, धिप्पाड, दणकट
२३० Business व्यवसाय, धंदा
२३१ Busters विदारक
२३२ Buttressing पुष्टीकारक, आधारभूत
२३३ Bypass उल्लंघन
२३४ CAD संगणक सहायित अभिकल्पन
२३५ Calculi मूतखडे
२३६ Calisthenics हालचाली, व्यायाम
२३७ Calsification कॅल्शियम सांख्यामुळे, कठीण होणे
२३८ CAM संगणक सहायित निर्मिती
२३९ Campaign प्रचार, आघाडी लढवणे
२४० Canabis गांजा
२४१ Candidly निष्कपटपणे
२४२ Capture प्रग्रहण
२४३ Carburator इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा
२४४ Cardiac हृदयासंबंधित
२४५ Cardiac Arrest हृदय बंद पडणे
२४६ Cardiac Catheterization हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन
२४७ Cardiac Rehabilitation Program (CRP) हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार)
२४८ Cardio-megaly हृदय विस्तारणे
२४९ Cardio-myopathy हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी
२५० Cardio-vascular रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक
२५१ Care काळजी, निगा, दक्षता
२५२ Carnage कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड
२५३ Carotid करोटीय
२५४ Carotine पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य
२५५ Cartography रक्तपुरवठालेखन
२५६ Catalist उत्प्रेरक
२५७ Catapulted गोफणीतून भिरकावलेला
२५८ Catastrophe नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट
२५९ Catharsis विरेचन
२६० Catheter हृद्-नालप्रवेशक
२६१ Cation धन-भारित मूलक
२६२ Caution ताकीद
२६३ Cautious सावध
२६४ Cavalier राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा
२६५ Ceded स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्यागणे
२६६ Cell lysis पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे
२६७ Censorship प्रसारनियमन
२६८ Center of mass वस्तुकेंद्र
२६९ Centi शतांश
२७० Centrifugal अपकेंद्री
२७१ Centripetal अभिकेंद्री
२७२ Cervical spondylosis मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हास करणारा रोग
२७३ Cervix गर्भाशयग्रीवा
२७४ Challant अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्‍हाईत, बेदखल
२७५ Chamber कक्ष
२७६ Change परिवर्तन, बदल
२७७ Chapter भाग, प्रकरण
२७८ Characteristics स्वभावधर्म
२७९ Charge प्रभार
२८० Charging प्रभारण
२८१ Charm जादू
२८२ Chart तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा
२८३ Charted accountant राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक
२८४ Charter सनद, राजपद
२८५ Chastised शिक्षा केल्या जाणे
२८६ Cheers त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद
२८७ Chelate संधारक
२८८ Chelation रक्तशुद्धी, संधारण उपचार
२८९ Chemical रासायनिक
२९० Cherish जपणे, काळजी घेणे
२९१ Chest nut एक फळ, बी
२९२ Choking गुदमरणे, मार्ग बंद होणे
२९३ Chondrocytes अस्थिबंधपेशी
२९४ Chronic बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला
२९५ Chunks ठोकळे,ओंडके, गठ्ठे
२९६ Cigarette धुम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी
२९७ Circuit विद्युत मंडल
२९८ Circular motion वर्तुळाकार चाल
२९९ Circumflex (CX) (मागे) वळणारी
३०० Cirrhosis बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो.
३०१ Cladding कवचावरण
३०२ Classic दर्जेदार, मान्यताप्राप्त
३०३ Classified वर्गीकृत
३०४ Claudication पायांत पेटके येणे, लुळेपणा
३०५ Clavicular गळ्याभोवतीचे
३०६ Cleave चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे
३०७ Clench घट्ट धरणे, आखडणे
३०८ Cliché घासलेले नाणे, पालुपद
३०९ Client पक्षकार
३१० Clinic आरोग्यकेंद्र
३११ Clinical वैद्यकीय
३१२ Clown प्रतिकृती, नक्कल
३१३ Cluster गुच्छ
३१४ Cobble stoned गारगोट्यांची फरसबंदी
३१५ Coefficient गुणांक
३१६ Coherence एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा
३१७ Coherent सुसंगत
३१८ Coincide संपातन होणे
३१९ Collaborate संलग्नतेने, जोडीने काम करणे
३२० Collagen कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक
३२१ Colon cancer मोठ्या आतड्याचा कर्करोग
३२२ Column खांब, स्तंभ
३२३ Coma ग्लानी, बेशुद्धी
३२४ Comfort आराम, मोकळेपणा
३२५ Comment स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या
३२६ Commercial वाणिज्यिक
३२७ Commissioning कार्यान्वयन, सुरूवात करणे
३२८ Commotion ढवळलेली परिस्थिती
३२९ Communication संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन
३३० Community प्रशासकीय विभाग
३३१ Compact Disc संक्षिप्त चकती
३३२ Compassion करुणा, दया
३३३ Compensate भरपाई करणे
३३४ Compering सूत्रसंचालन
३३५ Compititive स्पर्धात्मक
३३६ Complex क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संष्लिष्ट
३३७ Complicated क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा
३३८ Comport नीट वागावे
३३९ Composition संघटन, संयोजन
३४० Compound Nucleus संयुक्त अणुगर्भ
३४४ Comprehensive सर्वसमावेशक
३४२ Comprehensive सम्यक, सर्वंकष
३४३ Compressibility संपीड्यता
३४४ Compressible संपीड्य
३४५ Compression संपीडन
३४६ Compressor संपीडक
३४७ Compton Scattering कॉम्पटन विखुरणे
३४८ Computation अभिकलन
३४९ Computerized संगणकीकृत
३५० Conceit बढाई
३५१ Concentration संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता
३५२ Concentration एकाग्रता
३५३ Concept संकल्पना
३५४ Concern दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे
३५५ Concoct पूर्ण केलेला, शिजलेला
३५६ Concomitant जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा
३५७ Concrete ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्मरजजलमिश्रण
३५८ Condensate संघनित
३५९ Condenser संघनित्र
३६० Conditioning स्थितीनिवारण
३६१ Conduction वहन
३६२ Conduction वहन
३६३ Conference परिषद, वादविवाद
३६४ Congestive edema रक्त साचणे
३६५ Conglomeration ढीग, रास, डोंब
३६६ Congress महासभा
३६७ Congruence एकता, सारखेपणा
३६८ Conjure हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे
३६९ Conjure हातचलाखी
३७० Consciousness जाणीव, जागृतावस्था
३७१ Consequence परिणाम, पर्यवसान
३७२ Conservation of momentum संवेग अक्षय्यता
३७३ Conservative सनातनी
३७४ Consideration अवधान
३७५ Constant स्थिर मूल्य, स्थिरांक
३७६ Constraints मर्यादा, कक्षा, सीमा
३७७ Construction उभारणी, बांधणी, बांधकाम
३७८ Constructive विधायक, रचनात्मक
३७९ Consultant सल्लागार
३८० Consulting physician सल्लादायी वैद्य
३८४ Consumer ग्राहक, उपभोक्ता
३८२ Consumer उपभोक्ता
३८३ Consumption खप
३८४ Contact dermatitis त्वचेची आग, जळजळ
३८५ Containment आवरण
३८६ Contemplate ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे
३८७ Contender उमेदवार, स्पर्धक
३८८ Contentment समाधान
३८९ Continental drift आंतर खंन्डीय भूचाल
३९० Contract करार
३९१ Control नियंत्रण
३९२ Contusion उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली
३९३ Convection अभिसरण
३९४ Convenience food सोयिस्कर अन्नपदार्थ
३९५ Convenient सोयिस्कर
३९६ Convenient सोयीस्कर
३९७ Converge एकवटतात
३९८ Convergence संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे
३९९ Convergence अधिसारण
४०० Conversely याउलट
४०१ Converter परिवर्तक
४०२ Convince समजूत पटविणे
४०३ Cool Down विरामानुकूलन
४०४ Coolant शीतक, शीतलक
४०५ Cooling शीतलन
४०६ Co-operate सहकार्य करणे
४०७ Co-ordinator समन्वयक
४०८ Core गर्भ
४०९ Corollary आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत
४१० Coronary Artery हृदयधमनी, परिहृदधमनी
४११ Coronary Artery Bypass Operation हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया
४१२ Corporate सामुदायिक संस्था
४१३ Corporations व्यावसायिक आस्थापना
४१४ Cosmotron अवकाशावर्तनक
४१५ Cost effective मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम
४१६ Couple युग्म
४१७ Course वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप
४१८ Course of remedy उपचारक्रम
४१९ Crack pot अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त
४२० Credentials विश्वासार्हता
४२१ Cringe लाजणे, मागे फिरणे, परतणे
४२२ Crisis संकट
४२३ Critical निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा
४२४ Critical Mass क्रांतिक वस्तूमान
४२५ Criticality क्रांतिकता
४२६ Crock pot मंद शिजवणारी उकडहंडी
४२७ Cromosome रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीगर्भातील DNA मधील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात.
४२८ Cross Functional एकमेकांशी कार्यनिगडीत, कार्यछेदिय
४२९ Cross section काटछेद
४३० Cross-linking परस्परबंधने
४३१ Cross-Section परिक्षेत्र
४३२ Crucial अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे
४३३ Crude कच्चा, अपरिपक्व
४३४ Crude equipment ढोबळ उपस्कर
४३५ Crush चुरडणे, दळणे
४३६ Cubital भुजीय, बाहूमधील
४३७ Cup पेला, चषक
४३८ Current धारा
४३९ Curve वक्ररेषा
४४० Curvi-linear वक्ररेषारूप
४४१ Customer ग्राहक
४४२ Cyclotron आवर्तनक
४४३ Cylinder नळकांडे
४४४ Cynic सर्वांना स्वार्थी समजणारा
४४५ Cynicism निराशावाद, अविश्वासाची भावना
४४६ Cytokines प्रतिकारनियामक प्रथिने
४४७ Cytology पेशीविज्ञान
४४८ Cytoplasm पेशीद्रव्य
४४९ Daily Activities दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके
४५० Damage जोखीम, धोका
४५१ Damn निकाली काढणे
४५२ Darn रफू करणे, धिक्कारणे
४५३ Dastor पाद्री, धर्मोपदेशक
४५४ Data विदा, सूचना(कण), माहिती(कण)
४५५ Dead end शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट
४५६ Dead load शून्यभार
४५७ Deadly मृत्यूस कारण, प्राणघातक
४५८ Death-rate मृत्यूदर
४५९ Debate वाद, चर्चा, परिसंवाद
४६० Debilitating दुर्बल करणारी
४६१ Decay क्षय
४६२ Deci दशांश
४६३ Decimated बेचिराख केला
४६४ Decree हुकूमनामा
४६५ Decudence अधोगती
४६६ Default अंगभूत, आपोआप
४६७ Default condition स्वभाविक स्थिती
४६८ Defence in depth सखोल सुरक्षा
४६९ Definition परिभाषा, व्याख्या
४७० Deformation विरूपण
४७१ Deformation विरूपण
४७२ Degenerative अवनतीकारक, अधोगतीकारक, ऱ्हासकारक, अपकर्षक, स्खलनशील
४७३ Delayed Neutron विलंबित विरक्तक
४७४ Delicacies चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ
४७५ Deligence सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष
४७६ Deligently उद्यमीपणे
४७७ Delirum वेड, छंद, ध्यास
४७८ Delusion भ्रम
४७९ Delve खणणे, सखोल शोध घेणे
४८० Dementia म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती.
४८१ Demineralisation निर्खनिजीकरण
४८२ Demonstrate सप्रमाण सिद्ध करणे
४८३ Denounce निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे
४८४ Deposition जमा करणे/होणे, थर, साठा, संचयन, थर जमा होणे
४८५ Derived साधित
४८६ Derrick उठाठेवयंत्र
४८७ Descrete विविक्त
४८८ Descrete पायरीपायरीचे
४८९ Description विवरण, वर्णन, तपशील
४९० Design अभिकल्पन, संकल्पन
४९१ Desirable वांछित, इष्ट, स्पृहणीय
४९२ Despondent विमनस्क, हताश
४९३ Detergent निर्मलक
४९४ Deterioration विघटन
४९५ Developer विकासक
४९६ Device युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा
४९७ Devious निराळे, वेगळे, असामान्य
४९८ Devise युक्ती योजणे
४९९ Devitry दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे
५०० Devotion भक्ती
५०१ Devout धार्मिक
५०२ Diabetes Mellitus अतिरिक्त रक्तशर्करा रोग
५०३ Dialysis रक्तांतरण
५०४ Diapole द्विध्रुव
५०५ Diastole प्रसरण, विश्रांत
५०६ Didactic रीतसर धडा देणे
५०७ Diet आहार, आहार नियमन
५०८ Diffusion विसरण, संचरण
५०९ Digestive system पचन संस्था
५१० Digital अंकित, अंकीय
५११ Digitalis toxicity मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ
५१२ Dike बांध, धरण, खंदक
५१३ Dill बडिशेप
५१४ Dimensionless मितीहीन
५१५ Diplomate वैद्यकीय परीक्षक
५१६ Director संचालक, निर्देशक
५१७ Disappointment अपेक्षाभंग
५१८ Disc तबकडी
५१९ Discharge विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन
५२० Discharging विप्रभारण
५२१ Discomfort अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा
५२२ Discourage परावृत्त
५२३ Discovery शोध, संशोधन
५२४ Discrete निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा
५२५ Disease रोग
५२६ Disheartened उद्विग्न
५२७ Disillusionment भ्रमनिरास
५२८ Dismal निराशाजनक
५२९ Dispair विभक्त करणे
५३० Displacement विस्थापन
५३१ Disputed विवाद्य
५३२ Disservice अहित, नुकसान, अपाय, हानी
५३३ Dissuade परावृत्त
५३४ Distal दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर
५३५ Distinct पृथक
५३६ Distress त्रास, तणाव
५३७ Disturbances त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने
५३८ Divergence अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन
५३९ Diverse भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा
५४० Divine ईश्वरी, पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय
५४१ Division प्रभाग, विभाग
५४२ Dizziness चक्कर येणे, गरगरणे
५४३ Dizzy गोंधळलेला, घाबरलेला
५४४ Doctor वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा
५४५ Doctrine मानदंड
५४६ Domination वर्चस्व
५४७ Dose मात्रा
५४८ Double blind दोन्ही बाजुंनी अंध
५४९ Dousing Tank शामक हौद
५५० Down comer उतार नलिका
५५१ Downtown मध्यवस्ती
५५२ Downward अवनतवेधी, अधोलक्षी
५५३ Drafted सैन्यात भरती झाला
५५४ Drape कपडे, वस्त्रावरण
५५५ Drastic मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल
५५६ Drawing चित्र
५५७ Dread दहशत बाळगणे, भीणे
५५८ Drier शुष्कक
५५९ Drip औषधप्रवेशप्रक्रिया, ठिबक
५६० Drownsyness झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना
५६१ Duality द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व
५६२ Duchi ड्यूकच्या ताब्यातील
५६३ Ductile तंतूक्षम
५६४ Dud निरुपयोगी
५६५ Duel लढाई, वादंग
५६६ Dynamics गतिशास्त्र
५६७ E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetraacetic Acid इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल
५६८ Early detection अग्रमाग
५६९ Earthing भूसंपर्कन
५७० Ebb ओहोटी
५७१ EBCT Scans विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, पूर्वनिवारक आणि अनातिक्रमक, ६४ चकत्यांचे, दृष्यांकनात्मक हृदयधमनीआलेखन
५७२ EB-Electron beam विजकशलाका
५७३ Eco-cardiograph प्रतिध्वनी हृदयालेख
५७४ Ecological पर्यावरणशास्त्रीय
५७५ Ecology पर्यावरणशास्त्र
५७६ Economic आर्थिक
५७७ Ecstatic परमानंदाचा
५७८ Ectoplasm बाह्यप्राकल
५७९ Ecumenical आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक
५८० Edema सूज
५८१ EECP-Enhanced External Counter Pulsation वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन
५८२ Eface खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणे
५८३ Effeciency कार्यक्षमता
५८४ Effect प्रभाव
५८५ Effective कार्यक्षम, प्रभावी
५८६ Effective Multiplication Factor प्रभावी गुणनांक
५८७ Effectiveness प्रभावशीलता
५८८ Effervescent बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा
५८९ Egg plant वांग्याचे झाड
५९० Elastic प्रत्यास्थ
५९१ Elasticity प्रत्यास्थता
५९२ Elastin लवचिक प्रथिने
५९३ Elated गर्वोन्नत
५९४ Electric विद्युत
५९५ Electric current विद्युतधारा
५९६ Electrical विद्युतविषयक
५९७ Electrical circuit विद्युत परिपथ
५९८ Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG) विद्युत हृदयालेख
५९९ Electron ऋणाणू, विजक
५०० Electronics विजकविद्या
६०१ Electronics विजकविद्या
६०२ Elegant ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट
६०३ Element मूलद्रव्य
६०४ Elementary मूलभूत
६०५ Elicitation काढून घेणे
६०६ Eliptical अंडाकृती
६०७ Elite निवडक, चांगला, थोर
६०८ Elongation दीर्घन
६०९ Elucidate विशद करणे, स्पष्ट करणे
६१० Embalming शव संरक्षण करणे
६११ Embark साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे
६१२ Embarrassment गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय
६१३ Embeded अंगभूत
६१४ Emergency आणीबाणी
६१५ Emergency Core Cooling System आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली
६१६ Emission उत्सर्जन
६१७ Emotions भावना
६१८ Empathy अनुभूती
६१९ Emphasize अधोरेखित करणे
६२० Emphysema श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता
६२१ Empirical अनुभवजन्य
६२२ Emulsification दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण
६२३ Enclosure संलग्न, सोबतचे
६२४ End Shield अंत्य परिरक्षक
६२५ Endogenous अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त.
६२६ Endoplasm अंतरप्राकल
६२७ Endorse समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे
६२८ Endorsement संमतीपत्र, दस्तैवज
६२९ Endothelium अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर
६३० Endure टिकणे
६३१ Endure टिकणे
६३२ Energy ऊर्जा
६३३ Energy Intensive ऊर्जस्वल
६३४ Enforce जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे
६३५ Engine शक्तीयंत्र
६३६ Engineering अभियांत्रिकी
६३७ Enhance वाढविणे
६३८ Enigma कोडे
६३९ Enjoyable आस्वाद्य
६४० Enormous प्रचंड
६४१ Enrichment समृद्धी
६४२ Entomology कीटकशास्त्र
६४३ Entranced प्रवेश, प्रवेशी
६४४ Environment पर्यावरण
६४५ Enzyme विकर, पाचक द्रव्य, मंड
६४६ Epitome द्योतक
६४७ Epitome द्योतक
६४८ Equation समीकरण
६४९ Equilibrium समतोल
६५० Equipment उपस्कर, साधने, सामुग्री
६५१ Equivalent सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य
६५२ Erection उभारणी, निर्माण
६५३ Erratic अनिश्चित स्वरूपाच्या
६५४ Erythrocytes लाल रक्तपेशी
६५५ Escape velocity मोचन वेग
६५६ Eschew टाळणे, सोडणे, त्याग करणे
६५७ Esophagus (oesophagus) गळा, अन्ननलिका
६५८ Essence सार
६५९ Establishment प्रतिष्ठान
६६० Estate मालमत्ता
६६१ Estimate अनुमान, अंदाज, ठोकताळा
६६२ Ethnic slur वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने
६६३ Euphoria खूप संतोष, समाधान
६६४ Evaluate मूल्यांकन करणे
६६५ Evangelist शुभवर्तमानलेखक
६६६ Eventually कालौघात, अनुषंगाने
६६७ Evidence पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण
६६८ Evolution उत्क्रांती
६६९ Exalt सुदृढ करणे
६७० Exchange विनिमय
६७१ Exciting उद्दीपक
६७२ Executioner अंमलदार, जल्लाद
६७३ Executive कार्यकारी, अंमलदार
६७४ Exemplify नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे
६७५ Exit निकास
६७६ Experiment प्रयोग, चाचणी
६७७ Expert तज्ञ
६७८ Expiry date अवसादकाल
६७९ Explanation स्पष्टीकरण
६८० Exploitation पिळवणूक, दोहन
६८१ Explore शोधणे, हुडकणे, शोधणे
६८२ Explosion स्फोट, विस्फोट
६८३ Expose सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे
६८४ Exposure प्रादुर्भाव
६८५ Exquisite सर्वोत्कृष्ट
६८६ Extensive व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत
६८७ Extra अतिरिक्त
६८८ Extraction निष्कर्षण
६८९ Extrovert बहिर्मुख
६९० Facade दर्शनी बाजू
६९१ Factor गुणक
६९२ Fanatic धर्मवेडा, कर्मठ
६९३ Fantastic छांदिष्ट, विलक्षण
६९४ Fascinating लोभस, चित्ताकर्षक
६९५ Fascinating चित्तवेधक
६९६ Fascination मोहिनी, भारणे
६९७ Fascist दमनकारी, हुकूमशही
६९८ Fast जलद, द्रुतगती, त्वरित
६९९ Fast Breeder द्रुत अभिजनक
७०० Fast Fission Factor द्रुत विदलन गुणांक
६०१ Fast food सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ
७०२ Fat मेद
७०३ Fatty acids मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले
७०४ Favourable समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक
७०५ FBS-Fasting Blood Sugar उपाशीपोटी मोजलेली रक्तशर्करा
७०६ Feast मेजवानी
७०७ Feature पैलू, अंग, वैशिष्ट्य
७०८ Feed पुरवठा
७०९ Feeling भावज्ञाता
७१० Feeling of connection संलग्नतेची भावना
७११ Feelings संवेदना, भावना
७१२ Fellow सन्माननीय सदस्य, सोबती
७१३ Femoral ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील
७१४ Fetish बाऊ करणे
७१५ Fever ताप, ज्वर, क्षोभ
७१६ Fibre तंतू
७१७ Fibrin रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन
७१८ Fibroblasts जोडणार्‍या उतींतील पेशी
७१९ Fickle तकलादू
७२० Fiction रचना, साहित्य, कल्पित
७२१ Fidget कंटाळणे
७२२ Fiercely जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा
७२३ Fight-Or-Flight लढा-अथवा-पळा
७२४ Figure आकृती
७२५ File धारिणी
७२६ Filter गाळणी
७२७ Filthy खराब, घाण, वाईट
७२८ Fine शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र
७२९ Fissile Material विदलनकारी पदार्थ
७३० Fission विदलन
७३१ Fissionable विदलनक्षम, उर्वरक
७३२ Fitness स्वास्थ्य, स्वस्थता
७३३ Fizzle फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे
७३४ Flaky वरवरचा
७३५ Flap पाळी, पंख
७३६ Flash झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी)
७३७ Flash back पूर्वायुष्यस्मरण
७३८ Flaunt निर्लज्ज प्रदर्शन
७३९ Flavours स्वाद
७४० Flexible लवचिक
७४१ Fliched चोरले
७४२ Flinch कचरणे, परावृत्त होणे
७४३ Flout अवमान, उपहास
७४४ Flow प्रवाह
७४५ Fluid द्रायु
७४६ Flunk नापास, अनुत्तीर्ण करणे
७४७ Fluorescent प्रतिदीप्त
७४८ Follicle लघुरसपिंड, रंध्र
७४९ Follow अनुसरणे
७५० Follow-up पाठपुरावा
७५१ Force बल
७५२ Foreboding भाकीत करणे, अपशकून
७५३ Forgiveness क्षमाशीलता
७५४ Form स्वरूप
७५५ Form स्वरूप
७५६ Formal औपचारिक
७५७ Format मसुदा, स्वरूप, नमुना
७५८ Formidable प्रभावी, भीतीदायक, सूचक, अवघड, भयानक
७५९ Formula सूत्र
७६० Formula समीकरण
७६१ Fortess गढी
७६२ Fortitude धैर्य, सहनशक्ती
७६३ Four factor formula चतुर्घटक सूत्र
७६४ Four Performance Dimensions चतुरस्त्र गुणवत्ता निकष
७६५ Fowl कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू
७६६ Foxglove (Digitalis) हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती
७६७ Frame of reference संदर्भ चौकट
७६८ Free will मुक्त निवड
७६९ Frequency वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने
७७० Fretted चिंतित, अस्वस्थ असणे
७७१ Friedrich Wilhelm Nietzsche जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे
७७२ Fringes झालर, किनार, हद्द
७७३ Frivolous निरर्थक
७७४ Frown नापसंती व्यक्त करणे
७७५ Frustrate हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे
७७६ Fuel इंधन
७७७ Function प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य
७७८ Functional capacity कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता
७७९ Functional Capacity कर्तबक्षमता
७८० Fusion संयोग, संदलन, संमिलन
७८१ Fusion संदलन
७८२ Galaxy आकाशगंगा
७८३ Gall bladder पित्ताशय
७८४ Gall stone पित्तखडा
७८५ Galling छळणारा, नकोसे करणारा
७८६ Galloping घोडदौड करणे, भरधाव जाणे
७८७ Gangrene अचेतनता
७८८ Gas ज्वलनीय वायू
७८९ Gastrointestinal आतडयातील
७९० Gay आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी
७९१ Gear दंतुरचक्र
७९२ Gecko lizards सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी
७९३ Gene जनुका
७९४ General सामान्य
७९५ Generation जनन
७९६ Generator जनित्र
७९७ Genious द्रष्टा, बुद्धिमान, विद्वान
७९८ Gently अलगद, सौम्यपणे
७९९ Geo-Thermal भू-औष्णिक
८०० Germs जंतू
८०१ Gesture हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल
८०२ Get rid off चे उच्चाटन करणे
८०३ Giggling खिदळणे
८०४ Glamour मोहिनी, आकर्षण
८०५ Glaucoma बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष
८०६ Gnarled गाठीगाठीचा, गाठांळ
८०७ Goan Cuisine गोवन पाककृती
८०८ Gout संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे
८०९ Governor नियामक
८१० Grace दिमाख, डौल, मोकळेपणा
८११ Grapevine द्राक्षवेल
८१२ Graph आलेख
८१३ Graphical आरेखीय
८१४ Gratification तुष्टिकरण
८१५ Great महान
८१६ Green House हरितकुटी
८१७ Grin हसणे, स्मित करणे
८१८ Grinning गंमतीशीर, मिष्कील
८१९ Group गट, वर्ग
८२० Group discussion गटचर्चा
८२१ Group setting गटसंच
८२२ Gruggingly नाखुषीने
८२३ Grumpy अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर
८२४ Guide मार्गदर्शक
८२५ Gut आंतडे, आंत्र
८२६ Gymnacium व्यायामशाळा
८२७ Haemoglobin (HB) रक्तरंजक द्रव्य
८२८ Haital hernia अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश
८२९ Hand off हस्तांतरण,
८३० Handiwork हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी
८३१ Handle मुष्टीदंडा, मूठ
८३२ Hapless दुर्दैवी
८३३ Hard water कठीण पाणी
८३४ Harm दुखापत, धोका
८३५ Harmone संप्रेरक
८३६ Harmonic आवर्ती
८३७ Hassled त्रास, कटकट, भांडण
८३८ Hatchet लहान कुर्‍हाड, परशू
८३९ Haul धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे
८४० Hazard नुकसान, घसारा, नाश, हानी
८४१ Head मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष
८४२ Head ache डोकेदुखी
८४३ Header उपशीर्ष
८४४ Heal बरे करणे
८४५ Health आरोग्य
८४६ Health Club आरोग्य-साधक-संघ
८४७ Health nuts आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले
८४८ Heart Attack हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटका
८४९ Heart Beat Rate हृदय-स्पंदन-दर
८५० Heart Deformity हृदयविकृती
८५१ Heart Deformity हृदयविकार
८५२ Heart Disease हृदयविकार, हृदयरोग
८५३ Heart Fail हृदय निष्क्रीय होणे
८५४ Heat उष्णता
८५५ Heat उष्मा
८५६ Heating तापन
८५७ Heavy water जड पाणी
८५८ Heft वजन उचलणे
८५९ Hemolyze रक्तपेशीचा विनाश
८६० Hemorrhage रक्तस्राव
८६१ Hepatocytes यकृतपेशी
८६२ Hepatomegaly यकृतवृद्धी
८६३ Heredity आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे
८६४ Heriditary आनुवंशिक
८६५ High frequency उच्च वारंवारता
८६६ Higher Self परमात्मा, उच्चतर स्वत्व
८६७ Highly advanced अतिप्रगत
८६८ Holistic सर्वसमावेशक, एकवटून, साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र
८६९ Home guards गृहरक्षक
८७० Home Heating गृह तापन
८७१ Home location register स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक
८७२ Homeostatic वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती
८७३ Honchos प्रमुख, उच्चपदस्थ
८७४ Hoopster गोफण फिरवणारा
८७५ Horizontal क्षैतिज, आडवा
८७६ Hospital रुग्णालय, शुश्रुषालय, इस्पितळ
८७७ Host यजमान
८७८ Hostile प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल)
८७९ Hpertrophy विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी
८८० Huge अवाढव्य, अजस्त्र
८८१ Humanity मानवजात
८८२ Hydraulics द्रव चालिकी
८८३ Hydro-electricity जल-विद्युत
८८४ Hyperbola अपास्त, अतिवलय
८८५ Hyperglycemia रक्तशर्करेची अतीव कमतरता
८८६ Hypertrophy सूज, अवास्तव विस्तार
८८७ Hypothesis परिकल्पना, गृहितक, समज
८८८ Ideal आदर्श
८८९ Ideally तत्त्वत:
८९० Identity ओळख
८९१ Identity card ओळखपत्र
८९२ Illness आजारपण
८९३ Imagery कल्पनाचित्रण
८९४ Immediate त्वरित, लगेच, ताबडतोब
८९५ Immigration देशांतर
८९६ Immune प्रतिकारक्षमता
८९७ Immune System रोगप्रतिकार प्रणाली
८९८ Immunisation प्रतिकारक्षमतावर्धन
८९९ Immunology रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र
९०० Impact संघात, आघात
९०१ Impeccable निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक
९०२ Imperialist साम्राज्यवादी
९०३ Impermeable अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीय
९०४ Impetus जोर, चालना, गतीचा वेग
९०५ Implicate ध्वनित करणे, गुंतविणे
९०६ Implications पर्यवसान
९०७ Important महत्त्वाचा
९०८ Impressive प्रभावी, छाप पाडणारा
९०९ Impudence उद्दामपणा
९१० Impulse स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग
९११ In vivo जिवंत शरीरात
९१२ Incipient सुरूवातीच्या अवस्थेतील
९१३ Include समाविष्ट
९१४ Incognito छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा
९१५ Indian Cuisine भारतिय पाककृती
९१६ Indignant अन्यायाने पेटून उठलेला
९१७ Indignantly संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे
९१८ Induce उद्युक्त करण
९१९ Induced electricity प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत
९२० Inductance प्रेरितता
९२१ Induction प्रेरण
९२२ Inductive प्रेरणिक
९२३ Inelastic अप्रत्यास्थ
९२४ Inertia जडत्व
९२५ Inexorably पाषाणहृदयी, कठोर
९२६ Infarction उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन.
९२७ Infection संसर्ग
९२८ Inferior vena cava निम्न महाशीर
९२९ Inferiority complex न्यूनगंड
९३० Infinite Multiplication Factor अनंत गुणक गुणकांश
९३१ Inflamation जळजळ, दाह
९३२ Influence प्रभाव
९३३ Information माहिती, सूचना, जाणकारी
९३४ Infrastructure पायाभूत सुविधा
९३५ Infuse आत सोडणे, शिरवणे
९३६ Inherent स्वभावत:
९३७ Inhibition संकोच, अडचण
९३८ Injection बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे
९३९ Injury इजा
९४० Inlet प्रवेश
९४१ Inning खेळी
९४२ Innocuous निरुपद्रवी
९४३ Innovation सृजन, कल्पकता
९४४ Innovative सृजनशील, कल्पक
९४५ Input प्रवेशी
९४६ Insidiously सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी
९४७ Insomnia निद्रानाश
९४८ Inspection निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी
९४९ Installation स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन
९५० Instantaneous तत्क्षणी
९५१ Instinct सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार
९५२ Instrument उपकरण
९५३ Instrumentation उपकरणन
९५४ Insulated रोधित, विद्युत अवरोधीत
९५५ Insulation विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक/
९५६ Insult अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी
९५७ Intake सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ
९५८ Integral एकसंध
९५९ Integrated एकीकृत, बृहद्
९६० Integrity पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा
९६१ Intensely प्रकर्षाने, तीव्रतेने
९६२ Intensity तीव्रता, प्रखरता
९६३ Interaction अन्योन्यक्रिया
९६४ Intercostals छातीचे स्नायू
९६५ Interdenominational आंतरपंथीय
९६६ Interdisciplinary विविधविषयसंलग्न
९६७ Interest स्वारस्य, रस, रुची, व्याज
९६८ Interesting सुरस, रुचिर
९६९ Interesting स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक
९७० Interests स्वारस्य, हितसंबंध
९७१ Intern प्रशिक्षणार्थी
९७२ Interpretation स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे
९७३ Interprete अनुवाद करणे, समजावणे
९७४ Interrelated परस्परसंबंधित
९७५ Intervention हस्तक्षेप
९७६ Intimacy जवळीक
९७७ Intractable अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा
९७८ Intravenous शीरेतून द्यावयाचा
९७९ Intravenous शीरेतून
९९० Intricate सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण
९९१ Intrigue चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे
९९२ Intrigued कारस्थान, चक्रव्यूह
९९३ Intrinsic अंगभूत
९९४ Introduction तोंडओळख, परिचय
९९५ Introvert अंतर्मुख
९९६ Intution अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरित
९९७ Invariably सातत्याने, अविचलपणे, अविकासी, न चुकता
९९८ Invention संकल्पनेस जन्म देणे
९९९ Inverse विरुद्ध, प्रतिलोम
९९० Inverter विवर्तक
९९१ Investigation तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा
९९२ Ionization मूलकीकरण
९९३ Ionization Chamber मूलकीकरण कक्ष
९९४ Irrefutable निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा
९९५ Irritability चिडचिड
९९६ Irritate प्रक्षुब्ध करणे
९९७ Irritation जळजळ
९९८ Ischemia अपुरा रक्तपुरवठा
९९९ Isocronus समसंकालिक
१००० Isolated एकटा, वेगळा पडलेला
१००१ Isomer सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू
१००२ Isomeric समावयविक, समपरिमाणयुक्त
१००३ Isotope समस्थानिक
१००४ Issue मुद्दा, अंक, प्रश्न
१००५ Ivy एक प्रकारची द्राक्षवेल
१००६ Jericho पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर
१००७ Jerry built ओबड धोबड, घाईने घडवलेली
१००८ Jetlag हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा
१००९ Jittery अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील
१०१० Jocks स्कॉटिश सैनिक
१०११ Journal नियतकालिक
१०१२ Judge न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे
१०१३ Judging जोखणारा, पारखी
१०१४ Jugular गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला)
१०१५ Junk food टाकाऊ अन्नपदार्थ
१०१६ Juri पंच, लवाद
१०१७ Just नुसते, न्याय्य
१०१८ Keratinocytes त्वचा पेशी
१०१९ Key-board कळसंच
१०२० Kidney मूत्रपिंड, वृक्क
१०२१ Killer instinct धडाडी
१०२२ Kindly प्रेमळपणे
१०२३ Kink तिढा
१०२४ Knotty गुंतागुंतीचा, गूढ
१०२५ Knowledge ज्ञान
१०२६ Laceration फाटलेली वा चिघळलेली जखम
१०२७ Laptop दत्तक संगणक
१०२८ Larynx श्वसननलिका
१०२९ Lateral पृष्ठवर्ती
१०३० Launch फेकणे, सुरू करणे
१०३१ Leakage गळती
१०३२ Lean बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ
१०३३ Left Anterior Descending (LAD) डावी पुढे उतरणारी
१०३४ Left Circumflex (LCX) डावी मागे वळणारी
१०३५ Left Main (LM) डावी मुख्य
१०३६ Legions बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर
१०३७ Lesion जखम, दुखापत
१०३८ Lethal जीवघेणा
१०३९ Lethargy गुंगी, सुस्ती, आळस
१०४० Leukocytes रक्तातील पांढर्‍या पेशी
१०४१ Lever यकृत, पित्ताशय
१०४२ Lewesite धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग
१०४३ Liaison संधान
१०४४ Lichen दगडफूल
१०४५ Licorice ज्येष्ठमध
१०४६ Life time जीवनकाल
१०४७ Lifestyle जीवनशैली
१०४८ Ligation नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया
१०४९ Light water हलके पाणी
१०५० Limber लवचिक होणे, चपळ होणे
१०५१ Limbo निष्क्रियता, दुर्लक्ष
१०५२ Limits मर्यादा, कक्षा, सीमा
१०५३ Linear रेखीय
१०५४ Liner अस्तर
१०५५ Lip ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण
१०५६ Lipid profile लिपिड रूपरेषा
१०५७ Lizards पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग
१०५८ Lobe पाळी, तुंबा
१०५९ Localization स्थानिकीकरण
१०६० Log नोंद
१०६१ Lone एकटा, एकाकी
१०६२ Long life दीर्घायुष्य
१०६३ Longivity आयुष्यमान
१०६४ Loop परिपथ
१०६५ Loss क्षती, हानी, नुकसान
१०६६ Lucid समजदार
१०६७ Lukotrienes दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ
१०६८ Lull शांतता
१०६९ Lullaby अंगाई गीत
१०७० Luster रया
१०७१ Lymphocytes रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्‍या पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी
१०७२ Machine यंत्र
१०७३ Macho पुरूषी
१०७४ Macho पुरुषी
१०७५ Macro स्थूल
१०७६ Macrocyte महापेशी
१०७७ Macrophages महाभक्षक पेशी
१०७८ Macular त्वचेवरील डागांबद्दल
१०७९ Magna मोठा, महत्ता, महत्त्व
१०८० Magnetic चुंबकीय
१०८१ Magnetic induction कर्षुकीय प्रवर्तन
१०८२ Magnetism चुंबकत्व
१०८३ Magnitude मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता
१०८४ Main switching station मुख्य बदल केंद्र
१०८५ Maintain जीवित ठेवणे, बाळगणे
१०८६ Maintenance देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे
१०८७ Majority बहुतांश
१०८८ Malaise अस्वस्थता
१०८९ Malignant कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट, दुःसाध्य
१०९० Manifest साकारणे, साकार करणे
१०९१ Manual मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली
१०९२ Manufacture निर्मिती, घडण, सृजन
१०९३ Map नकाशा, मानचित्र
१०९४ Marauders लुटारू
१०९५ Marginal माफक, सामासिक, जेमतेम
१०९६ Marijuana गांजा
१०९७ Masquerade मुखवटा, वेष, सोंग
१०९८ Mass वस्तुमान
१०९९ Mass Defect वस्तुमानातील तूट
११०० Mass Number वस्तुमानांक
११०१ Master निपूण
११०२ Matter जडपदार्थ
११०३ Maverick अपारंपरिक, बेशिस्त
११०४ Meadow गवताळ प्रदेश
११०५ Mean माध्य
११०६ Measure परिमाण
११०७ Measure of Probability संभाव्यता माप
११०८ Mechanics स्थितीगतीशास्त्र
११०९ Mechanism यंत्रणा
१११० Mechanism घडामोडी
११११ Mechanism यंत्रणा
१११२ Mechanism of action कार्यकलाप
१११३ Medical advisor वैद्यकीय सल्लागार
१११४ Medical School वैद्यशाळा
१११५ Medicated Stent औषधावगुंठित विस्फारक
१११६ Meditation ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन
१११७ Meeting बैठक, सभा, एकत्रिकरण
१११८ Megato-cardia हृदय विस्तारणे
१११९ Melting Point वितळण बिंदू
११२० Membrane आवरण
११२१ MEMS सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली
११२२ Menial घरकाम करणारा
११२३ Merit गुणवत्ता
११२४ Mesa डोंगरी किल्ला, पठार
११२५ Message switching station निरोप बदलणारे स्थळ
११२६ Meta-analysis विश्लेषणांचे विश्लेषण
११२७ Metabolic चयापचयसंबंधित, जैविक
११२८ Metals धातू
११२९ Metaphor रूपक
११३० Metastasize धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रोगाचे स्थलांतर
११३१ Meticulous अतिसावघ
११३२ Metrology मापन शास्त्र
११३३ Micro दशलक्षांश, सूक्ष्म
११३४ Microbiology सूक्ष्मजीवशास्त्र
११३५ Microglia केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्याप्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी
११३६ Microscope सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक
११३७ Microsecond सूक्ष्मसेकंद
११३८ Milli लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त
११३९ Million दशलक्ष
११४० Millisecond लघुसेकंद
११४१ Minerals खनिजे
११४२ Mini लघु
११४३ Mitochondria मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे
११४४ Mitochondrion पेशीऊर्जाघर
११४५ Mitosis विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन
११४६ Model आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप
११४७ Moderate माफक
११४८ Moderator विमंदक
११४९ Modern आधुनिक
११५० Modulation अपरिवर्तन
११५१ Mollify सांत्वन करणे
११५२ Moment आघूर्ण
११५३ Momentum संवेग
११५४ Monitor संगणकाचा पडदा
११५५ Monitoring निगराणी, देखरेख
११५६ Monk साधू
११५७ Monkey शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून
११५८ Monocytes रक्तातील मोठ्या पांढर्‍या पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो.
११५९ Monograph विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध
११६० Monoplace एकाजागी
११६१ Mood मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था
११६२ Moody लहरी
११६३ Mosaic खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास
११६४ Motion चाल
११६५ Motivating प्रेरक, प्रेरणादायक
११६६ Motor चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक
११६७ Mouse संगणकाचा उंदीर
११६८ Mouse pointer निदर्शक
११६९ Mucus चिकट स्त्राव, पेशी वंगण
११७० Mucus membrane शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर
११७१ Muffler उष्ण उत्तरीय
११७२ Multiple-Risk-Factor बहुविध-धोके-गुणक
११७३ Multiplication गुणन
११७४ Musculer Pain स्नायूंचे दु:ख
११७५ Mutagen वांशिक माहितीतील बदलकर्ता
११७६ Mutagenic बदल घडवणारा
११७७ Myelin विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो
११७८ Myocardium हृदयभिंत
११७९ Myriad अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार
११८० Mystic साधू, संत
११८१ Mystique वलय
११८२ Mythology तत्त्वज्ञान
११८३ Nacre मोत्याचा शिंपला
११८४ Nacrosis शिंपलीभवन
११८५ Narration निरूपण, निवेदन किंवा कथन
११८६ Nascent उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख
११८७ Nasty हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक
११८८ Naturalization नागरिकत्व देणे आपलासा करणे, सामावणे
११८९ Nausea मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा
११९० Nebulous शी मिळता-जुळता
११९१ Necrotic हाड कुजणे, अस्थिकोथ
११९२ Negative ऋणात्मक
११९३ Negatively Charged ऋण प्रभारित
११९४ Nerve मज्जातंतू, चेतातंतू
११९५ Nervous अस्वस्थ, भयभीत
११९६ Neutron विरक्ताणू
११९७ Niche खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान
११९८ Niche market फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ असे आहे
११९९ Nightmares भीतीस्वप्ने
१२०० Nomeostasis बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे आमर्थ्य
१२०१ Non-Leakage गळतीबंद
१२०२ Non-proliferation treaty (NPT) इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार
१२०३ Non-returnable एकदिश, ना परतीचा
१२०४ Normal लंब
१२०५ Notable दखलपात्र
१२०६ Noticeable लक्षवेधक, दखलपात्र
१२०७ Nucleic acid आवश्यक संमिश्र सेंद्रिय आम्लांचा कुठलाही गट जो सर्वच सजीव पेशींमधे असतो
१२०८ Nucleotide न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे
१२०९ Nucleus अणुगर्भ
१२१० Numb बधीर
१२११ Numeric आकडी, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय
१२१२ Nut कठीण कवचाचे फळ
१२१३ Nutation अक्षवलन, डोल
१२१४ Nutritional पोषणात्मक
१२१५ Nutron Density विरक्तक घनत्त्व
१२१६ Nutron Leakage विरक्तक गळती
१२१७ Nutron Poison विरक्तक विष
१२१८ Obessed अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला
१२१९ Objective वस्तुनिष्ठ
१२२० Observation अनुमान, नोंद
१२२१ Obstensibly सकृतदर्शनी, दिसतो तसा
१२२२ Occasionally क्वचित, कधीकधी
१२२३ Occlusive ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक
१२२४ Occult गुप्त, गुह्य, गूढ
१२२५ Oclude थांबवणे, बंद करणे
१२२६ Oft cited वारंवार दाखला दिला जाणारा
१२२७ Often बहुधा
१२२८ Omnipotent सर्वशक्तिमान
१२२९ Omnipresent सर्वसाक्षी
१२३० Omniscient सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता
१२३१ Oncology गळूशास्त्र, गांठशास्त्र
१२३२ Oninous अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून
१२३३ On-line संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ
१२३४ Operating परिचालित
१२३५ Operating system कार्यकारी प्रणाली
१२३६ Operation शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन
१२३७ Operation Theater शस्त्रक्रिया कक्ष
१२३८ Optimal उचित
१२३९ Optimum समुचित, योग्य, यथातथ्य
१२४० Orbit कक्षा
१२४१ Order सुसूत्रता
१२४२ Organism जैवप्रणाली
१२४३ Orientation दिशाभिमुखता
१२४४ Orthodox सनातनी
१२४५ Oscillation दोलन
१२४६ Osteoblasts अस्थिजनक पेशी
१२४७ Osteoporosis अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता
१२४८ Outcome परिणती, परिणाम
१२४९ Outmodel कालबाह्य, प्रचारात नसलेली
१२५० Output निवेशी
१२५१ Overcast ढगाळलेला
१२५२ Overestimate अधिक किंमत करणे
१२५३ Overhead उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणार्‍या
१२५४ Overhead Paging शीर्षस्थ संदेश
१२५५ Overt सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीय
१२५६ Overview गोषवारा
१२५७ Oxygen reactor प्राणवायू भट्टी
१२५८ Pacifism देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान
१२५९ Pacifist शांततावादी
१२६० Pair Production युग्म उत्पादन
१२६१ Palatable रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा
१२६२ Paleontology जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र
१२६३ Pancreas स्वादुपिंड
१२६४ Panoply देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच
१२६५ Pant पाटलोण
१२६६ Parabola परवलय
१२६७ Parabolic अन्वस्तरीय
१२६८ Paradigm प्रारूप, नमुना, साचा
१२६९ Paradox विरोधाभास
१२७० Parallel समांतर
१२७१ Paramedic परिचारक
१२७२ Paraqual सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक
१२७३ Parathormone कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक
१२७४ Parathyroid gland अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक
१२७५ Partial आंशिक
१२७६ Participant सहभागी
१२७७ Particle कण
१२७८ Passion वेड, छंद
१२७९ Patent हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार
१२८० Pathalogy शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान
१२८१ Pathology रोगनिदानशास्त्र
१२८२ Patriarch कर्ता
१२८३ Patronise आश्रय देणे
१२८४ Pattern आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्‍हा, ढाचा, ढब, आकृतीबंध
१२८५ Peasant गावंढळ, शेतकरी, खेडूत
१२८६ Peer सारख्या योग्यतेचा
१२८७ Peer reviewed तज्ञ परीक्षित
१२८८ Peers बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा
१२८९ Pellet गुटिका
१२९० Pendulum दोलक
१२९१ Peptic पचनासंबंधी
१२९२ Perceived भासमान
१२९३ Perception संवेदना
१२९४ Perception संवेदना
१२९५ Percutaneous धमनीप्रवेशक
१२९६ Perfect परिपूर्ण
१२९७ Performance कर्तबगारी
१२९८ Perfusion प्रसार, अभिसार
१२९९ Perils धोके, विनाशसंभव
१३०० Period आवर्तकाल, कालावधी, मुदत
१३०१ Periodic time आवृत्ती काल
१३०२ Peripheral परिघीय
१३०३ Permanent कायमस्वरुपी
१३०४ Permeability निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमता
१३०५ Permeable पाझरयोग्य, पाझरक्षम
१३०६ Permissible अनुज्ञेय
१३०७ Perpetuate चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे
१३०८ Persecution वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे
१३०९ Persist टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे
१३१० Persiving सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण
१३११ Perspective दृष्टिकोन
१३१२ Pertinent आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला
१३१३ Pervasive व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला
१३१४ Pestilence प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग
१३१५ PET-Positron Emission Tomography धनविजक उत्सर्जक दृष्यांकने
१३१६ Peugot एक चारचाकी
१३१७ Phagocyte भक्षकपेशी
१३१८ Phagocytosis रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया
१३१९ Pharynx तोंड, उदरनलिका
१३२० Phase प्रावस्था
१३२१ Phenomenal लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य
१३२२ Phenomenon घटनाक्रम, घडामोड
१३२३ Photoelectric प्रकाश-वैद्युत
१३२४ Photon प्रकाशकण
१३२५ Phylosophies विचारसरणी, तत्त्वज्ञान
१३२६ Physick वैद्यक
१३२७ Physiological शारीरिक
१३२८ Pile थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास
१३२९ Pilot पथदर्शी, सुकाणूवाला, वैमानिक, कर्णधार
१३३० Pilot reading मार्गदर्शक वाचन
१३३१ Pilot study प्रारूप अभ्यास
१३३२ Pioneering पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक
१३३३ Placebo अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपाय घेत असल्याचे केवळ समाधान
१३३४ Placenta वार
१३३५ Placid शांत, सौम्य
१३३६ Plant संयंत्र
१३३७ Plaque कीटण
१३३८ Plaque calcifies कीट कॅल्शियमने टणक होते
१३३९ Plasma प्राकल, पटल, जीवद्रव्य
१३४० Plasma Membrane प्राकलावरण
१३४४ Plastic मेणकागद, मेणकापड
१३४२ Platelet तंतुकणिका, बिंबाणू
१३४३ Plazmodial Stage प्राकलावस्था
१३४४ PLBS-Post Lunch Blood Sugar खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा
१३४५ Plight अवस्था, दैना, दशा
१३४६ Plummeted ढासळलेल्या
१३४७ Poach शिजवणे
१३४८ Point मुद्दा
१३४९ Polarisation ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण
१३५० Policy धोरण
१३५१ Politely सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे
१३५२ Political राजकीय
१३५३ Pond जलाशय
१३५४ Pool कुंड
१३५५ Pores छिद्रे, भोके
१३५६ Portent अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण
१३५७ Positive धनात्मक
१३५८ Positively Charged धन प्रभारित
१३५९ Post Mortem Inspection उत्तरीय तपासणी
१३६० Posteroir मागील
१३६१ Postulate गृहितक
१३६२ Postures शरीरस्थिती, अवस्था, आसन
१३६३ Potential विभव
१३६४ Potential difference विभवांतर
१३६५ Potential energy स्थितिज उर्जा
१३६६ Power Density शक्ती घनत्व
१३६७ Power station शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र
१३६८ Practical व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक
१३६९ Practically प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः
१३७० Practice पद्धत, व्यवहार
१३७१ Practicing कार्यरत
१३७२ Practitioner वैद्यकीय व्यावसायिक
१३७३ Pragmatism केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती
१३७४ Prank खोडी
१३७५ Precession अयनगती
१३७६ Precise नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत
१३७७ Precision नेमका, तंतोतंत, मोजका, यथातथ्य
१३७८ Precursor अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे
१३७९ Predicament दुविधा, कठीण प्रसंग
१३८० Predictable पूर्वानुमान करण्यायोग्य
१३८४ Predisposition पूर्वविरोध
१३८२ Preference प्राधान्य, पसंती
१३८३ Prefix पूर्वोपसर्ग
१३८४ Present day अद्यतन
१३८५ Preserve टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे
१३८६ Pressure दाब
१३८७ Pressure Vessel दाब-पोत
१३८८ Pressurised Water दाबित जल
१३८९ Pre-Stress पूर्वबल
१३९० Pretzel सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट
१३९१ Preventive प्रतिबंधात्मक
१३९२ Previledge विशेषाधिकार, मोकळीक , मुभा, सवलत
१३९३ Primary प्राथमिक
१३९४ Primate एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात
१३९५ Primates प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग
१३९६ Primordial आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल
१३९७ Principle सिद्धांत, तत्व
१३९८ Priority प्राधान्य, अग्रक्रम, प्राथमिकता
१३९९ Privy खास, गुप्त
१४०० Probability संभाव्यता
१४०१ Problem समस्या, प्रश्न
१४०२ Process प्रक्रम
१४०३ Processing प्रक्रिया
१४०४ Prod उद्युक्त करणे, टोचणे
१४०५ Production उत्पादन, उत्पन्न, उपज
१४०६ Productivity उत्पादनक्षमता, उत्पादकता
१४०७ Profile रूपरेषा
१४०८ Proforma आराखडा, प्रारूप
१४०९ Profound प्रकर्षाने
१४१० Progeria बालवृद्धत्वाची विकृती
१४११ Program कार्यक्रम
१४१२ Progressive वाढते
१४१३ Project प्रकल्प
१४१४ Prolitariat औद्योगिक मजूरांचा वर्ग
१४१५ Promiscuously सर्वसमावेशक
१४१६ Promote पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे
१४१७ Prompt neutron सत्वर विरक्तक
१४१८ Prone प्रवृत्त, कल असलेला
१४१९ Propagation प्रसार, प्रचार
१४२० Propel प्रवृत्ती झुकाव, प्रवणता
१४२१ Propelling अरित्र
१४२२ Prophet भविष्यवेत्ता
१४२३ Proportion प्रमाण
१४२४ Proportional प्रमाणबद्ध
१४२५ Prospective भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा
१४२६ Prostaglandin पेशीजालातील संप्रेरके
१४२७ Prostate gland शुक्राशय पिंड
१४२८ Protégé शिष्य, सहकारी, अनुयायी
१४२९ Prothrombin प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्‍या विकरात परिवर्तित होते
१४३० Protocol औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा
१४३१ Proton धनाणू
१४३२ Provoke चेतवणे, चिथवणे
१४३३ Psudo आभासी
१४३४ PT-Prothrombin Time १२ ते १५ सेकंद, रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्‍या वेळाचे माप
१४३५ Puff झुरका
१४३६ Pulmonary फुफ्फुसाशी संबंधित
१४३७ Pulse स्पंद, स्पंदन
१४३८ Pump उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक
१४३९ Purport उद्देश असने, अभिप्राय, तत्पर्य, भाव, सार
१४४० Pursuit पाठलाग, उद्योग, अभ्यास
१४४१ Putrefaction सडण्याची प्रक्रिया
१४४२ Quackery वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी
१४४३ Qualitative गुणात्मक, प्रकारात्मक
१४४४ Quality दर्जा, प्रत, गुणवत्ता
१४४५ Quality assuarance दर्जा हमी
१४४६ Quality control गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन
१४४७ Quandary अनिश्चितता
१४४८ Quantitative परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक
१४४९ Quantity परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी
१४५० Quantum विवक्षित टप्प्यांचा, पुंज, प्रकाशकण
१४५१ Question प्रश्न
१४५२ Questionable संशयास्पद
१४५३ Quiet down निवळणे
१४५४ Quintuple पाचपट
१४५५ Race जात, शर्यत
१४५६ Racist वंशाभिमानी, जातीयवादी
१४५७ Racquet अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी
१४५८ Radial त्रिज्य
१४५९ Radial Artery अंगुष्टमुळाश्रित धमनी
१४६० Radiation प्रारण, किरणोत्सार
१४६१ Radiator प्रारक
१४६२ Radiator hose प्रारकाची लवचिक रबरी नळी
१४६३ Radical, ion मूलक
१४६४ Radiologist किरणोत्सारतज्ञ
१४६५ Rado-Activity किरणोत्सार सक्रियता
१४६६ Rage संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ
१४६७ Raiders धावा बोलणारे शत्रुसैनिक
१४६८ Rainy - - Autum/Fall वर्षा शरद शिशिर
१४६९ Rancid कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट
१४७० Random यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर
१४७१ Random Access Memory, RAM यदृच्छय उपलब्धता स्मृती, स्मरणशक्ती
१४७२ Range पट्टी, परास, पल्ला
१४७३ Rapid लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद
१४७४ Rationale आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव
१४७५ Rationing शिधावाटप, साठेबाजी
१४७६ Re selection पुनर्निवड
१४७७ Reaction अभिक्रिया
१४७८ Reactivity अभिक्रियाशीलता
१४७९ Reactor प्रक्रियक, अणुभट्टी
१४८० Reading निरीक्षण (वाचनही चालेल)
१४८१ Real Estate स्थावर मालमत्ता, जमीन जुमला
१४८२ Realization वास्तवाचे भान येणे, वटणे, प्रत्यक्षात साध्य होणे, वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, अनुभूती
१४८३ Really वस्तुत:, वास्तविक
१४८४ Reappraising मूल्यांकन करणे
१४८५ Reasonable समजूतदार, तर्कनिष्ठ
१४८६ Reasonally, well behaved पुरेसे चांगले वागणे
१४८७ Reassure आश्वस्त करणे
१४८८ Reception स्वागतकक्ष, स्वागत
१४८९ Reception area स्वागत कक्ष
१४९० Recommend शिफारस करणे
१४९१ Rectilinear सरळरेखी
१४९२ Recurrent पुनःपुन्हा घडणारा
१४९३ Redundancy प्रचुरता
१४९४ Reflector परावर्तक
१४९५ Refresher ताजातवाना करणारा
१४९६ Regalia राजेशाही पेहराव
१४९७ Regimen नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी
१४९८ Regressive घटते
१४९९ Regulate नियमन
१५०० Rehabilitation पुनर्वसन
१५०१ Relapse माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणे
१५०२ Relation संबंध
१५०३ Relativity सापेक्षता
१५०४ Relax शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे
१५०५ Relegated कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे
१५०६ Relentlessly अविरतपणे
१५०७ Relevant अनुषंगिक
१५०८ Relevant सुसंगत
१५०९ Reliable खात्रीलायक, खात्रीशीर
१५१० Religon धर्म
१५११ Relish आनंद मानणे, समाधान मानणे
१५१२ Reluctant नाराज, नाखुष
१५१३ Reluctantly नाखुषीने, कष्टाने
१५१४ Remarkable दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय
१५१५ Remission सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम
१५१६ Remote controller दूरनियंत्रक
१५१७ Renaissance पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ
१५१८ Renal मूत्रपिंडाबाबतचा
१५१९ Renal artery वृक्कीय धमनी
१५२० Renowned प्रख्यात
१५२१ Renunciate साधक
१५२२ Replet भरपूर
१५२३ Report अहवाल
१५२४ Reprisal ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे
१५२५ Reprive तहकुबी
१५२६ Republic गणराज्य
१५२७ Repulsive Force विकर्षण बल
१५२८ Resilience लवचिकता
१५२९ Resistance रोध, रेझिस्टर, रोधी, विद्युत अवरोध
१५३० Resolution स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन
१५३१ Resonance अनुनाद
१५३२ Resonance Escape अनुनादी सुटका
१५३३ Resonance region अनुनादी क्षेत्र
१५३४ Resting विश्रांत
१५३५ Restless अविश्रांत, अविरत
१५३६ Restoring पुनःस्थापी
१५३७ Restraint संयम
१५३८ Result निकाल
१५३९ Retaliate प्रतिहल्ला करणे
१५४० Reticulum निर्विषारीकरणकक्ष
१५४१ Retreat शिबिर, विहार
१५४२ Retrospective सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी
१५४३ Reveal उघड होणे, समजून येणे
१५४४ Revered आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे
१५४५ Reversible परिवर्तनीय
१५४६ Review चिकित्सा, आढावा
१५४७ Revise परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे
१५४८ Reward पारितोषिक
१५४९ Rich श्रीमंत, समृद्ध
१५५० Right Coronary Artery (RCA) उजवी हृदय धमनी
१५५१ Rigid दृढ
१५५२ Rippling तरंगते, सळसळते
१५५३ Riser चढाव नलिका
१५५४ Risk जोखीम, धोका
१५५५ Roller फिरता दंडगोल
१५५६ Rolling लोटण
१५५७ Rotate फिरविणे
१५५८ Rotation चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता
१५५९ Rotational घूर्णन, चक्रीय
१५६० Rotational motion घूर्णन चाल
१५६१ Roto Rooter अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता
१५६२ Routine दिनचर्या, दैनंदिनी
१५६३ Ruthless कठोर, निर्दय, निष्ठूर
१५६४ Safety सुरक्षा, सुरक्षितता
१५६५ Salient ठळक
१५६६ Saturated संपृक्त
१५६७ Scaldino निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी
१५६८ Scale पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी
१५६९ Scampered सुळकन पळून जाणे
१५७० Scan दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन
१५७१ Scattering विखुरणे, विकिरण
१५७२ Scavanging मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे
१५७३ Scavenge झाडून काढणे
१५७४ Scintilation प्रस्फुरण
१५७५ Scoff निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे
१५७६ Scrawled खरडलेले, घाईने लिहीलेले
१५७७ Screw मळसूत्र, पेचखिळा
१५७८ Scrounging मिळवणे, जमा करणे
१५७९ Scrounging up तयारी करणे
१५८० Scum घाण, मळ, फेस
१५८१ Seclusion विजनवास, एकांत
१५८२ Sedation मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे
१५८३ Sedentary बैठा
१५८४ Selection निवड
१५८५ Self esteem स्व-सन्मान
१५८६ Self realisation आत्मभान
१५८७ Self Sustaining स्वसंचालनक्षम
१५८८ Seminar परिचर्चा, अभ्यासवर्ग
१५८९ Semitic भाषिक, वांशिक
१५९० Senescence वृद्ध होणे
१५९१ Senility म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था
१५९२ Sensing (संवेदना) जाणवणे
१५९३ Sensitive संवेदनक्षम
१५९४ Sensual तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक
१५९५ Separator पृथक्कारक
१५९६ Serenity शांतपणा
१५९७ Series माला, मालिका, सर
१५९८ Serious विचारी, अभ्यासू, गंभीर
१५९९ Serve चाल करणे, सेवा करणे
१५०० Sever गंभीर
१६०१ Severly गंभीररीत्या, तीव्रतेने
१६०२ Shape रूप
१६०३ Share सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग
१६०४ Shell कवच
१६०५ Shielding परिरक्षण
१६०६ Shingles मणक्यातील जंतुसंसर्ग
१६०७ Shrimp झिंगा, कोळंबी
१६०८ Shrugging नाके मुरडत
१६०९ Shut-Down बंद करणे
१६१० Side effect उपप्रभाव
१६११ Sift चाळणे
१६१२ Signal अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत
१६१३ Significant बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय
१६१४ Silencer ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक
१६१५ Silhouettes मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती
१६१६ Sincerely प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा
१६१७ Sinister विघ्नसंतोषी
१६१८ Sir महाराज
१६१९ Size आकार
१६२० Skates सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे
१६२१ Skeptical विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर
१६२२ Sketch रेखाचित्र
१६२३ Skimpy अपुरी, त्रोटक, आखूड
१६२४ Slide प्रदर्शिका
१६२५ Slink off शरमेने लपत छपत जाणे
१६२६ Slur अपमानास्पद निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे
१६२७ Smacks वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा
१६२८ Smart चंट, चलाख, चपळ, तत्पर
१६२९ Smooth मुलायम, गुळगुळीत
१६३० Snickered दबके, कुत्सित हास्य
१६३१ Sniveled धुसफुसणे, धुसमुसणे
१६३२ Snub फेटाळणे, नाकारणे
१६३३ Sober सावध, शांत चित्त
१६३४ Sobering झिंग न चढलेला, साधा
१६३५ Social network सामाजिक जाळे
१६३६ SOD-Super-oxide-dismutase सरप्राणिल अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते
१६३७ Soft water मृदू पाणी
१६३८ Solar सौर
१६३९ Solution द्रावण
१६४० Sonic ध्वनी
१६४१ Sophisticated बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत
१६४२ Source स्त्रोत
१६४३ South Indian Cuisine दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती
१६४४ Sparring मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे
१६४५ Spasm आकष, आकुंचन
१६४६ Spawn जन्म देणे, उत्पन्न होणे
१६४७ Specification संवर्णन, विशिष्टता
१६४८ Spectrometer रंगपट मापक
१६४९ Spectrum रंगकक्षा, वैविध्य
१६५० Speculation जुगार, अंदाज
१६५१ Speed गती
१६५२ Spin आभ्राम
१६५३ Spiral मळसूत्री
१६५४ Spiral मळसूत्राकार
१६५५ Spirit आत्मा
१६५६ Spoke आरा
१६५७ Sponsor पुरस्कृत करणे
१६५८ Sports car क्रीडा वाहन
१६५९ Sprawled पसरलेले, अस्ताव्यस्त
१६६० Spring वंचक
१६६१ Spring Winter Summer वसंत हेमंत ग्रीष्म
१६६२ Sprite वेताळ
१६६३ Squinting उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे
१६६४ Srupulously सद्-सद्-विवेककाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू
१६६५ Stable स्थिरपद
१६६६ Stages टप्पे
१६६७ Stagg field कसरती मैदान
१६६८ Stake डाव, पण
१६६९ Standard (a) सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित
१६७० Standard (n) इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता
१६७१ Standardization सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन
१६७२ Standby capacity कुमक क्षमता
१६७३ Starch सत्त्व
१६७४ State स्थिती
१६७५ State of society सामाजिक अवस्था
१६७६ Static electricity स्थैतिक विद्युत
१६७७ Statics स्थितीशास्त्र
१६७८ Statute घटना
१६७९ Steak भाजलेले मांस
१६८० Stent विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार
१६८१ Stern कठोर
१६८२ Sternum छातीचे हाड
१६८३ Still निश्चल
१६८४ Stimulants उत्तेजके
१६८५ Stimulating उत्तेजक
१६८६ Stimulus उत्तेजक पदार्थ
१६८७ Stink कुविख्यात, घाण वासाचा
१६८८ Stint प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे
१६८९ Stoichiometry रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र
१६९० Stooped कमरेत वाकलेला
१६९१ Stove शेगडी
१६९२ Strain ताण
१६९३ Strategies रणनीती
१६९४ Stress ताण, तणाव, प्रतिबल
१६९५ Stress Level तणाव स्तर
१६९६ Stretcher रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी
१६९७ Stretching ताण देणारा
१६९८ Strong मजबूत
१६९९ Structural संरचनात्मक
१७०० Structure रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा
१६०१ Struggle लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा
१७०२ Strutting तोरा, दिमाख
१७०३ Stub born हटवादी, कडक
१७०४ Study अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय
१७०५ Stumble ठोकर लागणे, अडखळणे
१७०६ Stupor अर्धबेशुद्धावस्था
१७०७ Sturdy कणखर
१७०८ Style शैली, लकब
१७०९ Subcritical उपक्रांतिक
१७१० Subject विषय
१७११ Subjective व्यक्तिनिष्ठ
१७१२ Substantial भरघोस
१७१३ Subtle तरल
१७१४ Succinct व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका
१७१५ Succour मदत, कुमक, साहाय्य
१७१६ Suffered पीडित
१७१७ Suffix उत्तरोपसर्ग
१७१८ Suffused दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला
१७१९ Suggestion सूचना, संकेत, इशारा
१७२० Sullen उदास
१७२१ Super उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम
१७२२ Super novae अतिनवतारे
१७२३ Supercritical अतिक्रांतिक
१७२४ Superman सर्वशक्तिमान
१७२५ Super-oxide सर्वोत्तम प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल
१७२६ Superpositioning अधिरोपण
१७२७ Supervision निगराणी, देखरेख
१७२८ Supiriority complex अहंगंड
१७२९ Supplier पुरवठाकार, पुरवठादार
१७३० Suppliments पूरके
१७३१ Supply पुरवठा
१७३२ Suppression दमन
१७३३ Suppression Pool दमन कुंड
१७३४ Surge आवेग
१७३५ Surprising आश्चर्यजनक
१७३६ Surroundings परिवेश
१७३७ Survival of the fittest सर्वात स्वस्थ असेल तोच जगतो
१७३८ Susceptible आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल
१७३९ Swarms लोंढेच्या लोंढे
१७४० Sweater स्वेदशोधक, स्वेदशोषक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक
१७४१ Swing हेलकावणे, डोलणे
१७४२ Swivel आसाभोवती फिरणे
१७४३ Symmetrical सममित
१७४४ Sympathetic Nervous System आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली
१७४५ Sympathy सहानुभूती
१७४६ Symposium परिसंवाद
१७४७ Symptomatic (हृदयरोग) लक्षणधारी
१७४८ Synchronize ताळमेळ साधणे
१७४९ Synchrotron एकसमयावर्तनक
१७५० Synthesis घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ
१७५१ System प्रणाली, व्यवस्था
१७५२ Systole आकुंचन
१७५३ Table मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका
१७५४ Talk Test बोल चाचणी
१७५५ Tandem एकापाठी एक
१७५६ Tangent स्पर्शिका
१७५७ Team चमू
१७५८ Technicalities तंत्रविवरणे
१७५९ Technology तंत्रशास्त्र
१७६० Telomere गुणसूत्रांची टोके
१७६१ Temporary तात्पुरता
१७६२ Tenaciously चिवटपणे, चिकाटीने
१७६३ Tenacity कणखरता
१७६४ Tend कल असणे, काळजी घेणे
१७६५ Tentative ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता
१७६६ Terrestrial पृथ्वीसंबंधित,पृथ्वीवरील, पार्थिव
१७६७ Testimony जबानी, साक्ष, ग्वाही
१७६८ Textures पोत
१७६९ Theoretically तत्त्वत:
१७७० Theory सिद्धांत
१७७१ Theory of Relativity सापेक्षतेचा सिद्धांत
१७७२ Therapist उपचारप्रणेता
१७७३ Therapy उपचार (पद्धत)
१७७४ Thermal औष्णिक
१७७५ Thermal Utilization औष्णिक वापर
१७७६ Thermodynamic उष्मागतीय
१७७७ Thermodynamics औष्णिकगतिशास्त्र
१७७८ Thinking विचार करणे, विचारी
१७७९ Thorax कबंध,कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर
१७८० Thormbosis रक्त साखळणे
१७८१ Thormbus रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
१७८२ Thrombin रक्त साखळवणारे विकर
१७८३ Thromboplebitis शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ
१७८४ Thrombus रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे
१७८५ Throng जमाव
१७८६ Thrust प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन
१७८७ Thrust area लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र
१७८८ Thunder विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट
१७८९ Thunder storm गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ
१७९० Tidal लाटाजन्य
१७९१ Time काळ
१७९२ Tinkering जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे
१७९३ Tired श्रांत, थकलेला
१७९४ To steep कललेले असणे
१७९५ Toddle चालायला शिकणे
१७९६ Toddler शिशू
१७९७ Toga झगा
१७९८ Tom foolery नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य
१७९९ Tomograph शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन
१८०० Topic विषयभाग, प्रकरण
१८०१ Torque चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन
१८०२ Torsional oscillation चक्रीय आंदोलने
१८०३ Totalitarianism सर्वसत्ताधीशत्व
१८०४ Tough कणखर, बळकट
१८०५ Tourniquet धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र
१८०६ Tout दलाल, अडत्या, मध्यस्थ
१८०७ Toxins विषद्रव्ये, विषे
१८०८ Trace elements विरळ मूलद्रव्ये
१८०९ Tract house ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे
१८१० Trailing पाठीमागे जाणारा
१८११ Trait झाक, छटा, खुबी
१८१२ Traits खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्‍हा
१८१३ Tranquiliser मनोशामक
१८१४ Trans मधून, पलीकडे
१८१५ Transcendental गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ
१८१६ Transfer स्थानांतरण
१८१७ Transformation बदल, परिवर्तन
१८१८ Transformer रोहित्र
१८१९ Transition बदल, अदलाबदल, परिवर्तन
१८२० Transition element स्थित्यंतर मूलद्रव्य
१८२१ Translation अनुवाद, स्थानांतरण
१८२२ Transluminous अर्धप्रकाशित
१८२३ Transmission पारेषण
१८२४ Transperancies पारदर्शिका
१८२५ Transverse छेदक
१८२६ Trascend उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे
१८२७ Trauma आघात, धक्का
१८२८ Tread Mill Test (TMT) स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा)
१८२९ Treason अराजक, अनागोंदी
१८३० Treatment उपचार
१८३१ Treatment of choice निवडलेला उपचार
१८३२ Treatment session उपचारसत्र
१८३३ Tremendous प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप
१८३४ Trial चाचपणी
१८३५ Trillion हजार अब्ज, दशखर्व
१८३६ Trivial बिनमहत्त्वाचा
१८३७ Tropic factors मौसमी गुणक
१८३८ Tumor अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ
१८३९ Tunning अनुनादानुकूलन
१८४० Turbulence अस्थिरता
१८४१ Turbulent बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता
१८४२ Turmoil खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ
१८४३ Turnip सलगमची पालेभाजी
१८४४ Twistless पीळ नसलेला
१८४५ Type प्रकार
१८४६ Typical प्रातिनिधीक, नमुनेदार
१८४७ Tyre धाव [स्थितीस्थापकीय]
१८४८ Ulcer गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो
१८४९ Ultra-modern अत्याधुनिक
१८५० Ultrasound श्राव्यातीत
१८५१ Uncautious बेसावध
१८५२ Un-conscionable सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा
१८५३ Undermine ढासळवणे
१८५४ Uniform एकसमान
१८५५ Unique अनन्य, एकमेव
१८५६ Uniquet भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ
१८५७ Unit एकक
१८५८ United एकीकृत
१८५९ Universe विश्व, ब्रह्मांड
१८६० Unlimited अमर्याद
१८६१ Unseemly अयोग्य, अस्थानी
१८६२ Unwittingly अजाणतेपणी
१८६३ Upset अस्वस्थ होणे
१८६४ Upstart एकदम मोठेपणास चढलेला
१८६५ Upward उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी
१८६६ USA अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य
१८६७ Use-Or-Loose वापरा-अथवा-गमवा
१८६८ Vacsination लसीकरण
१८६९ Valid वैध
१८७० Validate वैध राखणे
१८७१ Valve झडप
१८७२ Vanguard अग्रेसर, पुढारलेला
१८७३ Vanity अभिमान
१८७४ Variable चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा
१८७५ Various विविध
१८७६ Vasospasm धमनी आकष, वाहिनी आकष
१८७७ Vast खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला
१८७८ Veal गाईच्या वासराची सागुती
१८७९ Veer मार्ग बदलून, वळून
१८८० Veered off कल्पनेची भरारी घेतली
१८८१ Velocity वेग
१८८२ Ventilation वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण
१८८३ Ventricle जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा
१८८४ Verticle उभा
१८८५ Vessel पोत
१८८६ Vigorous धडाडीचा, मेहनती, उत्साही
१८८७ Virus विषाणू
१८८८ Vision दृष्टी, दूरदृष्टी
१८८९ Visiter location register अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक
१८९० Visualisation दृष्यकल्पन
१८९१ Vitamins जीवनसत्त्वे
१८९२ Vitrification कांच सदृश कठोर पिंडन
१८९३ Vivacious उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त
१८९४ Vogue प्रथा, रूढी, चाल
१८९५ Void Coefficient of Reactivity अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक
१८९६ Volatile वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील
१८९७ Voltage विभवांतर
१८९८ Voltmeter विद्युतदाब मापी
१८९९ Vouch खात्री देणे
१९०० Vulnerable भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख
१९०१ Ward रुग्णदालन
१९०२ Warm अगत्यशील
१९०३ Warm up पूर्वतयारी
१९०४ Wary चोखंदळ
१९०५ Wastage अपव्यय
१९०६ Way पद्धत, मार्ग
१९०७ Wear & tear झीज, मोडतोड, तूटफूट
१९०८ Web जाळे
१९०९ Weed निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे
१९१० Weighing factor भारक गुणक
१९११ Weight वजन
१९१२ Well being खुशाली
१९१३ Well Defined सुनिश्चित
१९१४ Whack जोराचा फटका
१९१५ Whammy अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार
१९१६ Wheels चाके
१९१७ Whirlwind वावटळ
१९१८ Wide ranging विस्तृत पल्ल्यातील
१९१९ Wimpier रटाळ, दिवाभीतासारखं
१९२० Winch उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री
१९२१ Windfall profit अनपेक्षित लाभ
१९२२ Wireless LAN बिनतारी स्थानिक जाळे
१९२३ Wireless WAN विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे
१९२४ Wiry स्नायूमय, चिवट, तारेचा
१९२५ Withdrawn विरक्त
१९२६ Witness साक्ष
१९२७ Wobble झोकांड्या खाणे
१९२८ Wok कढई
१९२९ Wonderful विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण
१९३० Work out मेहनत
१९३१ Workbook कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक
१९३२ Worksheet तपशीलवही , टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ
१९३३ Workshop कार्यशाळा
१९३४ Worth mention उल्लेखनीय
१९३५ Wrought घडवणे
१९३६ X-ray क्ष-किरण
१९३७ Yeast कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात
१९३८ You know बरे का
१९३९ Zigzag नागमोडी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रतिसाद द्यायचाय? अवश्य द्या.