२०१३०६१३

बृहत शब्दपर्याय संग्रह २०१३०६१३

बृहत शब्दपर्याय संग्रह २०१३०६१३

अल्फाबेटिकली रचलेले मूळ इंग्रजी शब्दांचे पर्यायी मराठी शब्द


अक्र मूळ इंग्रजी शब्द पर्यायी मराठी शब्द

A Case In Point ह्याचे एक उदाहरण
Abbreviations छोटे नाव, नावाचे लघुरूप
Aberrant असामान्य, अलौकिक, विरळा, उन्मार्गगामी, वाईट चालीचा
Abnormal अपसामान्य, विकृत, अपवादात्मक, अवाजवी
Abnormalities अपसामान्यता
Abort सोडून देणे, त्याग करणे, गर्भपात होणे
About बद्दल
About face उजवीकडून पाठीमागे वळणे
Above वरील
१० Abrasions खरचटणे, ओरखडणे, झीज
११ Abscissa आडवा अक्ष-संदर्भ
१२ Absorb अवशोषणे
१३ Absorber slab अवशोषक लादी
१४ Absorption अवशोषण
१५ Absorption coefficient अवशोषण गुणकांश
१६ Abstract अव्यक्त, अस्पष्ट, अस्फूट, चोरणे, संक्षेप करणे
१७ Abstruse अनाकलनीय
१८ Absurdities अविवेकीपणा, बुद्धिविपर्यास
१९ Abundance प्रचुरता, विपुलता
२० Abundant विपुल, समृद्ध
२१ Academy विद्वत्सभा
२२ Acceleration त्वरण
२३ Accelerator त्वरक
२४ Access पोहोच, संचार, प्रवेश, शिरकाव
२५ Accessible पोहोचता येण्यायोग्य, साध्य
२६ Accessible Supplies उपलब्ध साठे
२७ Accident अपघात, दुर्घटना
२८ Acclaim संमती देणे, ओरडून प्रशंसा करणे
२९ Accomplished परिपूर्ण, प्रवीण, सिद्धहस्त, कुशल
३० Accumulated संचित, साचलेला
३१ Accumulator संचायक
३२ Accuracy अचूकता
३३ Accurate अचूक, बिनचूक
३४ Acoustic ध्वनी-लहरी
३५ Acquisition संग्रहण, अधिग्रहण, हाती घेणे, मिळवणे
३६ ACT-Arterial Clearance Therapy धमनी स्वच्छता उपचार
३७ Action क्रिया
३८ Activate सुरु करा
३९ Activation कार्यान्वयन
४० Activation Analysis सक्रियन विश्लेषण
४१ Active क्रियाशील
४२ Activist कार्यकर्ता
४३ Activity चळवळ, कार्यशीलता, कार्य
४४ Actually प्रत्यक्षात
४५ Acute कुशाग्र, तीक्ष्ण, लघुकोन, उदात्त स्वर
४६ Adapted जुळवून
४७ Adaptive परिस्थितीसापेक्ष स्वपरिवर्तन, स्व-समन्वयक
४८ Add भर घाला
४९ Additional अतिरिक्त
५० Address पत्ता
५१ Address(v) परामर्ष घेणे
५२ Adept प्रवीण, वाकबगार, निष्णात
५३ Adequate पुरेसा, शी, से
५४ Adiabatic उष्मांतरविहीन
५५ Adjacent शेजार-शेजारची, लगतची
५६ Adjunct पूरक
५७ Administered दिलेल्या
५८ Administration Of Liver Extract यकृत-निष्कर्षण देणे
५९ Administrator व्यवस्थापक
६० Admonition ताकीद, शब्दांचा मार, कान-उघडणी
६१ Adopt अवलंबिणे, पत्करणे
६२ Adopted स्वीकृत
६३ Adored जिवाभावाचा, जिवलग, जीवश्च-कंठश्च
६४ Adsorbed चिकटवून घेतलेले
६५ Adsorption पृष्ठभागास चिकटवून घेणे
६६ Advanced प्रगत
६७ Advanced Gas-Cooled Reactor- AGR प्रगत-वायू-शीतित-अणुभट्टी
६८ Advantage फायदा
६९ Adverse विपरित
७० Advocacy कैवार घेणे, तरफदारी करणे, वकिली करणे
७१ Advocate समर्थन करणे, प्रशंसा करणे, वकील, समर्थक
७२ Aerobic वायूवीजक
७३ Affects प्रभावित करतो
७४ Afflict बाधित होणे, पीडित होणे
७५ Aftermath दुर्घटनेचे दुष्परिणाम
७६ Age Measurement वयमापन
७७ Agencies अडत्ये
७८ Agenda कार्यक्रम वा विषयपत्रिका, कार्यसंकल्प, कृतिसंकल्प, क्रियासंकल्प, बेत, कार्यक्रमाची रूपरेषा, कार्यसूची, डाव, कावा
७९ Agent कर्ता, प्रतिनिधी, गुमास्ता, कारभारी, अडत्या, मुनीम
८० Aggressive आक्रमक
८१ Aghast भयग्रस्त, घाबरलेला
८२ Agog उत्सुकतेने
८३ Agreement सहमती
८४ AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) अधिगृहित प्रतिकारक्षमता कमतरता लक्षणसमूह
८५ Ailment व्याधी, विकृती, रोग
८६ Air हवा
८७ Airborne वायुवाहित
८८ Air-Cooled वायुशीतित
८९ Aisle मार्गिका, छन्नमार्ग
९० Alarm धोक्याचा ध्वनिसंकेत
९१ Albedo परिवर्तित
९२ Alchemists परीसशोधक, किमयागार, रसायनतज्ञ
९३ Algae शैवाल
९४ Alignment सुसंगती
९५ All सर्व
९६ All time great सर्वकालीन महान
९७ Allegiance निष्ठा
९८ All-encompassing सर्वसमावेशक
९९ Allergy धूळ, औषधे, परागकण यांबाबतची अति-संवेदनाशीलता, वावडे असणे, उतणे
१०० Alleviate सोपे करणे, आराम देणे, शांत करणे
१०१ Allocate कार्यनिश्चिती करा, नेमून देणे, वाटणे
१०२ Allow अनुमती देणे, परवानगी देणे
१०३ Allowance माया, सूट, अतिरिक्त भत्ता
१०४ Allowance can be made माया सोडता येते
१०५ Allowed to impinge on धडकू दिले जातात
१०६ Allowing for some variations थोडी माया सोडून
१०७ Alloy संयुक्तधातू, मिश्रधातू, मिश्रिते
१०८ Alma-matter स्वतः शिक्षण घेतले ते विद्यालय वा विद्यापीठ
१०९ Almost Immediately लगेचच
११० Alternating current उभयदिक्प्रवाह
१११ Alternating gradient उभयदिक्‌-उतार
११२ Alternating-Gradient- Synchrotron उभयदिक्-उतार एकसमयावर्तनक
११३ Altruism परमार्थबुद्धी
११४ Alzheimer’s disease प्रगतीशील अवनतीकारक मेंदूविकार, स्मृतीभ्रंश
११५ Amazing विस्मयकारक
११६ Ambassador प्रतिनिधी, राजदूत
११७ Amber सुगंधी पीतस्फटिक
११८ Ambivalent अनिर्णित, अनिश्चित
११९ Ammeter विद्युतप्रवाह मापी
१२० Amplification प्रवर्धन, विस्तार करणे
१२१ Amplifier मूल्यवर्धक
१२२ Amplitude परिमाण
१२३ Anabolic पेशीजाल दुरुस्ती प्रथिनांबाबत उपचयासंबंधित
१२४ Anaerobic वायूविरहीत
१२५ Analysis विश्लेषण, पृथक्करण
१२६ Anecdotal अप्रकाशित, सुरस, विस्मयकारक, चटकदार
१२७ Angina pain हृदयशूळ, हृदयदु:ख
१२८ Angiography हृदयधमनी आलेखन
१२९ Angioplasty हृदयधमनी रुंदीकरण शस्त्रक्रिया
१३० Angle-of-banking आंतर-उतरणीचा कोन
१३१ Angular कोनीय
१३२ Anhydride अतोय
१३३ Animal Metabolism प्राणिज-जैव-प्रणाली
१३४ Anion धन-मूलक
१३५ Ankle घोटा
१३६ Annealing मंद-शीतन
१३७ Annihilation विलयन, विध्वंस, उच्छेद, सत्यानाश
१३८ Announcement उद्घोषणा
१३९ Annual वार्षिक, नामशेष करणे
१४० Annulled व्यर्थ ठरणे, फोल ठरणे
१४१ Anode धनदंड, धनाग्र
१४२ Anomalies विसंगती
१४३ Anomalous पाण्याचे असंगत आचरण
१४४ Anomalous scattering विसंगत-विखुरण
१४५ Anomaly असंगती, विसंगती, रीतिभंग, विक्षेप
१४६ Anonymous निनावी
१४७ Antagonists प्रतिपक्षी, विरोधी
१४८ Anterior पुढ़ील, समोरील
१४९ Anthrax Bacilli काळपुळीचे जीवाणू
१५० Antibiotics प्रतिजैविके
१५१ Antibody प्रतिपिंड
१५२ Anticipated अपेक्षा केली गेली, अनुमानित, अपेक्षाकृत
१५३ Anticipation अनुमान
१५४ Antigen प्रतिद्रव्यजनक पदार्थ
१५५ Antioxidants प्राणिलीकरणविरोधी
१५६ Anti-platelet प्रतिबिंबाणू
१५७ Anti-sematic ज्यूविरोधी
१५८ Antiwar firebrand युद्धविरोधी असंतोषाचा जनक
१५९ Anxiety भयोत्सुकता
१६० Anxious उत्सुक
१६१ Aparatus साहित्य, उपकरण
१६२ Apart From Purely Mechanical Failures शुद्ध यांत्रिकी अपयशांव्यतिरिक्त
१६३ Ape एप म्हणजे बिनशेपटीचा वानर. उदा. चिंपाझी, ओरांगउटांग
१६४ Aphorism शाश्वत सत्ये, सूत्रे
१६५ Apocryphal गूढ
१६६ Apparatus साहित्य, सामान, जिन्नस, साधने, उपकरणे
१६७ Apparent दृश्यमान, दर्शनी, उघड
१६८ Appealing पटण्यासारखा
१६९ Appear प्रकट होणे
१७० Appear To Be Reasonably Well Understood वाजवीरीत्या नीट समजलेले वाटत आहेत
१७१ Appendix परिशिष्ट
१७२ Applet उपायोजिका
१७३ Applicability उपायोज्यता
१७४ Application उपयुक्तता, उपायोजन
१७५ Apply लागू करणे
१७६ Appreciable दखलपात्र
१७७ Appreciable exposure दखलपात्र संसर्ग
१७८ Appreciable quantity दखलपात्र परिमाण
१७९ Appreciably बरेच
१८० Appreciably, Fairly बर्‍यापैकी
१८१ Appreciate मूल्यमापन करणे, पारखणे, मोल ठरवणे, किंमत वाढणे
१८२ Apprehensive भयोत्सुक, साशंक, भयभीत
१८३ Apprentice उमेदवार
१८४ Approach वाटचाल, मार्ग
१८५ Approach सामोरे जाणे, पुढाकार घेणे
१८६ Approaches atomic nucleus अणुगर्भाकडे मार्गस्थ असता
१८७ Approaching वाट चालते
१८८ Approve मंजूर करणे, संमती देणे
१८९ Approximate ढोबळपणे
१९० Approximate Attempt ढोबळ प्रयास
१९१ Approximation सुमारे
१९२ Aqua Regia आम्लराज
१९३ Aquatic जलचर, जलीय,
१९४ Aqueous Ammonia तोय-अमोनिया
१९५ Aqueous Processing तोय-प्रक्रिया
१९६ Aqueous Reprocessing तोय-पुनर्प्रक्रिया
१९७ Aquiline निमुळता
१९८ Arbitrarily कुठल्याही, लवादी नियमनाने
१९९ Arbitrary यदृच्छय, अवचित निवडलेला
२०० Arc विद्युत्‌-ठिणगी
२०१ Arcane गूढ, अद्भूत, रहस्यमय
२०२ Archive दप्तर, संग्रह
२०३ Are Within Sight दृष्टीपथात आहेत
२०४ Area जागा
२०५ Arena आखाडा, कार्यक्षेत्र, मैदान
२०६ Argue पक्ष मांडणे
२०७ Argued प्रतिपादन केले
२०८ Argues Very Strongly सशक्त भाष्य करते
२०९ Argument मुद्दा, विधान, पक्ष, सैद्धांतिक विधान, विवेचन
२१० Arguments मुद्दे
२११ Arid रुक्ष, कोरड्या
२१२ Arithmetic Progression अंकगणितीय श्रेढी
२१३ Around सभोवताल
२१४ Arouse उत्तेजित होणे
२१५ Arranged रचलेले
२१६ Arrangement रचना, मांडणी
२१७ Array सारणी, तक्ता, समूह, संच, व्यूह, रचना, थाट, सारणी
२१८ Arrhythmia अनियमित हृदयस्पंदन, विसंगत हृदयस्पंदन
२१९ Arrow बाण
२२० Arterial fibrillation अनियमित हृदयस्पंदन
२२१ Arterioles धमनीका, लहान शुद्ध रक्तवाहिन्या, रोहिणिका
२२२ Arteriosclerosis धमनीकाठीण्य, रुधिरावरोध
२२३ Artery धमनी, रोहिणी
२२४ Arthritis सांधेदुखी
२२५ Ascending चढता
२२६ Askance अविश्वासाने, प्रश्नार्थक नजरेने
२२७ Aspartame गोडीकारक पदार्थ
२२८ Aspect बाजू, पैलू
२२९ Aspects पैलू
२३० Aspirin ऍस्पिरीन, रक्ततरलक
२३१ Assembly जुळणी
२३२ Assertion निश्चित विधान करणे, हक्क प्रस्थापित करणे
२३३ Assess अजमावणे, अदमास घेणे
२३४ Assessment मूल्यांकन, कर आकारणी
२३५ Assign निश्चित करणे
२३६ Assignment संबंधन
२३७ Assimilation सामावून घेणे
२३८ Associate साथीदार
२३९ Associated Production संलग्न निर्मिती
२४० Associates सहकारी
२४१ Astounding चकित करणारी
२४२ Astrocytes ताराकार, मज्जा उतींतील पेशी
२४३ Astro-physicist अवकाश-शास्त्रज्ञ
२४४ Astute तुटकपणे धूर्त, कावेबाज
२४५ At Present हल्ली
२४६ Atheist नास्तिक
२४७ Atherogenic धमनीकाठिण्यकारक
२४८ Atheroma धमनीर्हा स, धमनी अस्तरावरील लिपिडयुक्त अवनतीकारक कीट, सांखा
२४९ Atherosclerosis नाडीव्रण, धमनीकाठिण्य
२५० Athlete कसरतपटू
२५१ Atom model अणू-प्रारूप
२५२ Atomic Energy Installations अणुऊर्जा-आस्थापना
२५३ Atomic Mass Unit आण्विक वस्तुमान एकक
२५४ Atomic Number अणुक्रमांक
२५५ Atomizer तुषारक
२५६ Atomizing प्रसारक
२५७ ATP-Adenosine Tri Phosphate सजीवसृष्टीचे वैश्विक ऊर्जाचलन, पेशीऊर्जाप्रक्रियांत महत्त्वाचे असणारे परंतु गर्भकाम्लात नसणारे सहविकर
२५८ ATPase विघटनात उत्प्रेरक ठरणारा विकर वर्ग
२५९ Atrium कर्णिका, हृदयाचा वरचा कप्पा
२६० Attached संलग्न असतो
२६१ Attention grabbing लक्षवेधक
२६२ Attentive दत्तचित्त, सावध
२६३ Attenuate घटवणे
२६४ Attenuation क्षीणन
२६५ Attorney सरकारी वकील
२६६ Attraction Force आकर्षण बल
२६७ Attractive Finish आकर्षक लकाकी
२६८ Attribute गुण, वैशिष्ट्य
२६९ Audio ध्वनिविषयक, ध्वन्य, श्राव्य
२७० Audit लेखापरिक्षण, हिशेबतपासणी
२७१ Auditor general महालेखापरिक्षक
२७२ Austere उग्र, सपक, कठोर, वाईट चवीचा
२७३ Author लेखक
२७४ Authority अधिकार
२७५ Auto-immune स्वयं-प्रतिकार, स्वयं-प्रतिरक्षा
२७६ Automatic स्वयंचलित
२७७ Automatic Pen Recorder स्वयंचलित-लेखणी-नोंदक
२७८ Automatically आपोआप, स्वयंचलित रीतीने
२७९ Autopsy शवविच्छेदन
२८० Auxiliary संलग्न, सोबतचा, साहाय्यकारी
२८१ Available उपलब्ध
२८२ Avalanche वर्षाव
२८३ Avid उत्सुक, लोभी, हावरा
२८४ Awareness जागरूकता
२८५ Axial अक्षीय
२८६ Axial Flux अक्षीय ओघ
२८७ Axiomatic स्वयंसिद्ध
२८८ Axon मज्जातंतू
२८९ Azimuthal क्षैतिज-कोनीय
२९० Azimuthally-Varying-Field -AVF क्षैतिज-कोनीय-बदलते-क्षेत्र
२९१ Back परत, मागे, माघारी
२९२ Background पार्श्वभूमी, पृष्ठभूमी, पूर्वेतिहास
२९३ Back-lash विगती
२९४ Backscattering परतून येणारे
२९५ Bacon डुकराचे मांस
२९६ Bacteria जीवाणू
२९७ Bad वाईट
२९८ Badgered पिच्छा पुरवला
२९९ Balance संतुलन
३०० Ball bearing गोलक धारवा, छर्र्यामचा धारवा
३०१ Bar दांडा
३०२ Barbarism राक्षसी, रानटी, असभ्य, असंस्कृतपणा
३०३ Bar-magnet ठोकळा-चुंबक
३०४ Basal-Metabolic-Rate आधारभूत-चयापचय-दर
३०५ Base station मुख्य तळ/ जागा/ स्थळ, मुख्य केंद्र
३०६ Basic आधारभूत
३०७ Basic Postulates आधारभूत गृहितके
३०८ Basically मूलतः
३०९ Batch तुकडी
३१० Batter फलंदाज, तुटेपर्यंत मारणे
३११ Batteries सौर-विजेर्याा
३१२ Battery पेशीसंच, घट
३१३ Bawled ओरडला
३१४ Beaker चंचूपात्र
३१५ Beam शलाका, प्रकाश-शलाका, तुळई
३१६ Beam आढा, तुळई, वासा, शलाका, तुळई
३१७ Beam Hole शलाका झरोका
३१८ Beam instabilities शलाका-अस्थिरता
३१९ Beam separators कण-पृथक्कारक
३२० Beam stacking शलाका-रचणे
३२१ Bean शेंग, कडधान्य, द्विदल धान्य
३२२ Bearing महत्त्वाचे प्रभाव
३२३ Become Evident उघड होतो
३२४ Become tighter आवळत जातात
३२५ Becomes Progressively Worse अवस्था हळूहळू  बिघडत जाते
३२६ Bed बिछाना, मंच
३२७ Before detonation बत्ती देण्यापूर्वी
३२८ Befuddled गोंधळलेला, धुंदीत असलेला
३२९ Began To Disrupt विस्कळित होऊ लागली
३३० Behavior वर्तन
३३१ Believed to be मानले जाणे
३३२ Below खाली
३३३ Beneficial Or Deleterious उपायकारक किंवा अपायकारक
३३४ Benign स्वयंमर्यादित वाढीचा, इतरांस हानी न पोहोचवणारा, सौम्य, निर्दोष, कर्कविहीन
३३५ Best Selling उत्तम खपाचा
३३६ Betatron बीटावर्तनक
३३७ Between च्या मध्ये, मध्यभागी
३३८ Bias voltage दर्जा-विभव
३३९ Biblical बायबलमधील
३४० Big bang विश्वविस्फोट, महास्फोट
३४१ Billion अब्ज, शंभर कोटी
३४२ Binding Energy बंधन ऊर्जा
३४३ Binocular द्विनेत्र
३४४ Binomial theorem द्विपदी प्रमेय
३४५ Bio जैव
३४६ Biological Shield जैव परिरक्षक
३४७ Bio-metrics जैवमापन
३४८ Bizarre तर्हेrवाईक, विलक्षण, लहरी
३४९ Black body काळी-वस्तू, कृष्णवस्तू
३५० Blade पाते
३५१ Blanket पांघरूण
३५२ Blare मोठा आवाज घुमवणे, निनादणे
३५३ Blast Furnace झोत-भट्टी
३५४ Bleachers छप्परविहीन प्रेक्षागार, पायर्या  पायर्यां चे खुले प्रेक्षागार
३५५ Bleak अंधारलेला
३५६ Blending संश्लेषण
३५७ Blink (cursor blinks) चमकणे, लुकलुकणे
३५८ Bloat फुगविणे
३५९ Blocks अडथळे, ठोकळे, अडवून टाकतो
३६० Blog चकाटया, वेब + लॉग, इ-अनुदिनी, इ-वासरी, वेब+बखर, वेबखर, जाळे नोंद
३६१ Blogging चकाटया पिटणे
३६२ Blood cell रक्तपेशी
३६३ Blood Clot रक्ताची गुठळी, रक्तगांठ
३६४ Blood Pressure रक्तदाब
३६५ Blood Serum रक्तद्रव
३६६ Blow आघात
३६७ Blown Out हवेच्या झोताने फुंकणे
३६८ Board of appeals दाद-मंडळ
३६९ Body शरीर, गाभा, मुख्य भाग, वस्तू
३७० Body Burden शरीर-भार
३७१ Body of liquid द्रवाशय
३७२ Boiler बंब
३७३ Boiling उत्कलन
३७४ Boiling point उत्कलन बिंदू
३७५ Boiling Water उकळते पाणी
३७६ Bold जाड, ठसठशित, ठळक
३७७ Bomb structure स्फोटक-संरचना
३७८ Bombard धडकवणे
३७९ Bombardment धडक
३८० Bone marrow अस्थिमज्जा
३८१ Bookmark वाचनखूण
३८२ Booster प्रोत्साहक
३८३ Border कडा, रूपरेखा, बाह्यरेखा
३८४ Bottle बाटली, शिशी, कुपी
३८५ Bottleneck खोळंबा, अरुंद वाट
३८६ Bound बद्ध
३८७ Bourgeois मध्यमवर्गीय, बुर्झ्वा
३८८ Bout पाळी, शक्तीपरीक्षा, लढत, अवघड काळ
३८९ Box चौकट, पेटी, डबा
३९० Brachial अधोजत्रुक, प्रगण्ड, बाहूमधील, बाहुचा, बाहुसारखा
३९१ Brackish किंचित खार्याप
३९२ Brag शिष्ट
३९३ Braggart उद्धट, उद्दाम, अभिमानाने सांगणे, शेखी मिरवणे
३९४ Brake गतीनिरोधक
३९५ Braking point वियोजन बिंदू
३९६ Branch शाखा
३९७ Branched Disintegration शाखीय विघटन
३९८ Breaking-point वियोजन बिंदू
३९९ Breathing difficulties श्वसनातील अडचणी
४०० Breathlessness श्वसनहीनता
४०१ Bred प्रजनित
४०२ Breeder उर्वरक
४०३ Breeder Gain उर्वरक लाभ
४०४ Breeding उर्वरण
४०५ Bremsstralung अवमंदक किरणोत्सार
४०६ Brightness उजळपणाची
४०७ Brisk चपळ, उत्साही, जोराचा, उल्हासी
४०८ Brittle ठिसूळ
४०९ Bronchitis श्वसनप्रणालीदाह
४१० Brooding अंडे उबवणे, सांभाळणे, जपणे चिंता करणे, च्यावर विचार करणे
४११ Brought to a virtual stop थांबवला जाईल
४१२ Browse न्याहाळणे
४१३ Brusquely तुटकपणे
४१४ Brutally क्रूरपणे
४१५ Bubble chamber बुडबुडे कक्ष
४१६ Bubbled बुडबुडवला जातो
४१७ Buck Rogers विज्ञान कथांचा नायक
४१८ Bucking प्रोत्साहित करणे
४१९ Budding अंकुरण
४२० Buddy मुला, मित्रा
४२१ Bug ढेकूण, खोट
४२२ Building उभारणे
४२३ Built-In अंगभूत
४२४ Bulk ठोक
४२५ Bulk-modulus आयतन मापांक
४२६ Bullies समाजकंटक, दुष्ट, क्रूर
४२७ Bum ऐदी, आळशी
४२८ Bumbling अडखळत
४२९ Buncher गुच्छक
४३० Bunny ससा
४३१ Burden भार
४३२ Burly अवजड, धिप्पाड, दणकट
४३३ Burners शेगड्या
४३४ Burnup जळणे
४३५ Burst उद्रेक
४३६ Bursts उसळ्या
४३७ Business व्यवसाय, धंदा
४३८ Busy व्यस्त, व्यग्र
४३९ Button कळ
४४० Buttressing पुष्टीकारक, आधारभूत
४४१ By Products उप-निष्पादने
४४२ Bypass उल्लंघन
४४३ Byte द्विमान पद्धतीतील शब्द, आठ द्विमान अंक, घास
४४४ CAD-Computer Aided Design संगणक सहाय्यित अभिकल्पन
४४५ Calcification कॅल्शियम सांख्यामुळे कठीण होणे
४४६ Calcination प्राणीलीकरण
४४७ Calciner प्राणीलीकारक
४४८ Calculation गणन
४४९ Calculi मूतखडे
४५० Calculus कलन
४५१ Calendar दिनदर्शिका
४५२ Calibration निष्पन्नांकन
४५३ Calisthenics हालचाली, व्यायाम
४५४ Cambridge Electron Accelerator-CEA केंब्रिज-विजक-त्वरक
४५५ CAM-Computer Aided Manufacture संगणक सहाय्यित निर्मिती
४५६ Campaign प्रचार, आघाडी लढवणे
४५७ Can be captured पकडले जाऊ शकतात
४५८ Can Be Inferred अनुमान काढता येईल
४५९ Can Be Obviated निरस्त केली जाऊ शकते
४६० Can Be Treated हाताळली जाऊ शकतील
४६१ Canal कालवा, प्रवाह
४६२ Cancel रद्द
४६३ Candidly निष्कपटपणे
४६४ Cannabis गांजा
४६५ Canning डबाबंद करणे
४६६ Cans डब्या
४६७ Capacitor धारित्र
४६८ Capillary Action केशवाहिनी-क्रिया
४६९ Capillary Containers केशवाहिनी धारक
४७० Capsule गुटिका, कुपी
४७१ Capture प्रग्रहण
४७२ Carbon Monoxide कर्ब-एकल-प्राणिल
४७३ Carburetor इंधनयुक्तक, हवा व इंधनवायूचे योग्य मिश्रण करणारी यंत्रणा
४७४ Cardiac हृदयासंबंधित
४७५ Cardiac Arrest हृदय बंद पडणे
४७६ Cardiac Catheterization हृद्-नाल-शलाका-प्रवेशन
४७७ Cardiac Rehabilitation Program (CRP) हृदय-पुनर्वसन-कार्यक्रम (हृदय पुकार)
४७८ Cardio-megaly हृदय विस्तारणे
४७९ Cardio-myopathy हृदयस्नायूच्या अनेक संरचनात्मक वा कार्यात्मक विकारांपैकी एक, विशेषतः हृदयास झालेली विस्तार व अवरोधात्मक हानी
४८० Cardio-vascular रुधिराभिसरणासंबंधी, ह्रद् संवाहिनी, रक्ताभिसरणविषयक
४८१ Care काळजी, निगा, दक्षता
४८२ Cargo सामान
४८३ Carnage कत्तल, नरसंहार, हत्याकांड
४८४ Carotene पर्णपीतक, गाजर, भेद्र (टोमॅटो) व इतर पिवळ्या अन्नपदार्थांमधील रंजक द्रव्य, पीत रंजक द्रव्य
४८५ Carotid करोटीय
४८६ Carrier वाहक
४८७ Cartography रक्तपुरवठालेखन
४८८ Cartridge काडतूस
४८९ Cascade उतरंड, पायरी-पायरीचा, धबधबा
४९० Case लिपी (छोटी, मोठी), पेटी
४९१ Casing मंजुषा
४९२ Cast ठसा
४९३ Catalyst उत्प्रेरक
४९४ Catapulted गोफणीतून भिरकावलेला
४९५ Catastrophe नाटकाचा उपसंहार, अरिष्ट
४९६ Catharsis विरेचन
४९७ Catheter नालप्रवेशक
४९८ Cathode ऋणदंड, ऋणाग्र
४९९ Cathode ray oscillo-scope ऋणाग्र-किरण-आंदोल-दर्शक
५०० Cation धन-भारित मूलक
५०१ Caution ताकीद, इशारा, सूचना
५०२ Cautious सावध
५०३ Cavalier राजनिष्ठ योद्धा, बिनीचा योद्धा
५०४ Cavity पोकळी
५०५ Cavity resonator पोकळी-अनुनादक
५०६ Ceded स्वाधीन करणे, सोडणे, देऊन टाकणे, त्याग करणे
५०७ Cell पेशी
५०८ Cell lysis पेशीआवरण फाटून पेशीचा मृत्यू होणे
५०९ Censorship प्रसारनियमन
५१० Center मध्य
५११ Center-of-mass वस्तुमानकेंद्र
५१२ Centi शतांश
५१३ Centrifugal अपकेंद्री, केंद्रापसारी
५१४ Centrifugation केंद्रत्यागी प्रक्रिया
५१५ Centrifuge केंद्रापसार
५१६ Centripetal अभिकेंद्री, केंद्राकर्षी
५१७ Cereals धान्य
५१८ Certain काही
५१९ Certain कुठल्याशा
५२० Certainly खचितच
५२१ Cervical spondylosis मानेच्या दोन मणक्यांमधील सांधे व चकत्यांचा र्‍हासकारक रोग
५२२ Cervix गर्भाशयग्रीवा
५२३ Chalk चुनखडी
५२४ Challant अलुफ, नामानिराळा, त्रयस्थ, तिर्हाकईत, बेदखल
५२५ Chamber कक्ष
५२६ Change परिवर्तन, बदल
५२७ Channel (channel in PNG file) वाहिनी
५२८ Chaos कोलाहल
५२९ Chapter भाग, प्रकरण
५३० Characteristic स्वभावात्मक
५३१ Characteristic gradation स्वभावस्तर
५३२ Characteristic light स्वरूपप्रकाश
५३३ Characteristics स्वभावधर्म, गुणधर्म
५३४ Charcoal लाकडी कोळसा
५३५ Charge प्रभार, भार
५३६ Charge symmetry भार-सारूप्य
५३७ Charging प्रभारण
५३८ Charm जादू
५३९ Charset अक्षरसंच
५४० Chart तक्ता, अभिलेख, नोंदपुस्ती, आराखडा
५४१ Charter सनद, राजपद
५४२ Chartered accountant राजपत्रित लेखापरीक्षक, विधिज्ञ अंकेक्षक
५४३ Chastised शिक्षा केल्या जाणे
५४४ Chat गप्पागोष्टी
५४५ Check तपास
५४६ Checked रोखल्या गेलेला, तपासलेला
५४७ Cheers त्रिवार जयजयकार, त्रिवार आनंदात डुंबुया, त्रिआनंदु, त्र्यानंद
५४८ Chelate संधारक
५४९ Chelation रक्तशुद्धी, संधारण उपचार
५५० Chemical रासायनिक
५५१ Chemical Etching रासायनिक-कोरीव-काम-तंत्र
५५२ Cherish जपणे, काळजी घेणे
५५३ Chest nut एक फळ, बी
५५४ Child अपत्य
५५५ Choking गुदमरणे, मार्ग बंद होणे
५५६ Chondrocytes अस्थिबंधपेशी
५५७ Chromatography रंगविच्छेदालेखन
५५८ Chromosome रंगद्रव्ये, गुणसूत्रे. पेशीच्या अपान-शर्करा-गर्भकाम्लातील जनुकांची रेषीय मांडणी. माणसांत २२ जोड्या, अधिक दोन लिंगविशिष्ट गुणसूत्रे असतात.
५५९ Chronic बद्धमूल, जुनाट, कायम असलेला
५६० Chunks ठोकळे, ओंडके, गठ्ठे, लठ्ठे
५६१ Cigar बिडी
५६२ Cigarette धूम्रवलय पट्टीका, विदेशी विडी, विडी
५६३ Circuit विद्युत मंडल
५६४ Circular motion वर्तुळाकार चाल
५६५ Circulates अभिसरत असतो
५६६ Circulating Aqueous Fuel चक्रित-तोय-इंधन
५६७ Circulating Blood वाहते रक्त
५६८ Circulation चक्रण
५६९ Circumflex (CX) (मागे) वळणारी
५७० Cirrhosis बद्धमूल यकृत विकार. कावीळ. यकृताचा एक अपरिवर्तनीय, अवनतीकारक रोग ज्यात यकृतावर डाग पडतो.
५७१ Clad कवच
५७२ Cladding कवचावरण, कवच
५७३ Claim दावा
५७४ Classic दर्जेदार, मान्यताप्राप्त
५७५ Classified वर्गीकृत
५७६ Claudication पायांत पेटके येणे, लुळेपणा
५७७ Clavicular गळ्याभोवतीचे
५७८ Clear मिटवा, स्वच्छ करा, स्पष्ट
५७९ Clearances search समाशोधन / निपटारा शोध
५८० Cleave चिकटून राहणे, घट्ट धरून ठेवणे
५८१ Clench घट्ट धरणे, आखडणे
५८२ Cliché घासलेले नाणे, पालुपद
५८३ Click टिचकी द्या, टिचकी
५८४ Client पक्षकार
५८५ Clinic आरोग्यकेंद्र
५८६ Clinical वैद्यकीय
५८७ Closed बंद
५८८ Closed Gas Tight System वायू-गच्च-बंद-प्रणाली
५८९ Closely packed घट्टपणे बांधलेले
५९० Closely Resemble खूपच मिळते-जुळते
५९१ Cloud-chamber जलद-कक्ष, मेघ-कक्ष
५९२ Clown प्रतिकृती, नक्कल
५९३ Cluster गुच्छ
५९४ Clutch पकड
५९५ Coalescence परस्परांत सामावून जाणे
५९६ Coarse or shim ढोबळ
५९७ Coarser जाडसर
५९८ Coated मढवलेले
५९९ Cobble stoned गारगोट्यांची फरसबंदी
६०० Co-coordinator समन्वयक
६०१ Code संकेत
६०२ Coefficient सहगुणक, गुणांक, गुणकांश
६०३ Coherence एकवाक्यता, तन्मयता, समस्पंदता, ताळमेळ, एकजिनसीपणा
६०४ Coherent एकमुस्त, सुसंगत
६०५ Cohesion परस्पर आकर्षण, आंतररेण्वीय आकर्षण
६०६ Coil वळे, वेटोळे, वलय, वलयाकृती
६०७ Coincide संपातन होणे
६०८ Co-incidence योगायोग
६०९ Co-incident संपाती, एकाच वेळी
६१० Coke कांडी-कोळसा
६११ Cold Rolling थंड-गुंडाळ
६१२ Collaborate संलग्नतेने, जोडीने काम करणे
६१३ Collaboration सहभाग, सहयोग
६१४ Collaborators सहयोगी
६१५ Collagen कणखर चिवट प्रथिने, संयोजक पेशीजालातील पांढरे प्रथिन घटक
६१६ Collateral समांतर
६१७ Collective and unified एकत्रित आणि एकीकृत
६१८ Collective model एकत्रित-प्रारूप
६१९ Collector ग्राहक
६२० Colliding beams and storage rings आदळत्या शलाका आणि साठवण कडी
६२१ Collimated दिशा-केंद्रित, अक्ष-केंद्रित
६२२ Collimating अक्षकेंद्रक
६२३ Collision diameter टक्करव्यास
६२४ Collisions धडकांमुळेच
६२५ Colloidal Solution चिकट द्राव
६२६ Colloquially बोलीभाषेत
६२७ Colon cancer मोठ्या आतड्याचा कर्करोग
६२८ Color रंग
६२९ Column खांब, स्तंभ
६३० Coma ग्लानी, बेशुद्धी
६३१ Combination संयोग
६३२ Comfort आराम, मोकळेपणा
६३३ Command आज्ञा
६३४ Comment स्पष्टीकरण, भाष्य, टीका, मत, विचार, व्याख्या
६३५ Commercial वाणिज्यिक, व्यापारी
६३६ Commercially available बाजारात उपलब्ध
६३७ Commissioning कार्यान्वयन, सुरूवात करणे
६३८ Common सामायिक, सरसकट, सर्वात प्रचुर
६३९ Commotion ढवळलेली परिस्थिती
६४० Communication संवाद साधणे, दळणवळण, संपर्कसाधन
६४१ Communities काही भाग
६४२ Commutator एकदिक्कारक
६४३ Compact संक्षिप्त, सुटसुटित
६४४ Compact design सुटसुटित बांधणीचा
६४५ Compact Disc संक्षिप्त चकती
६४६ Compact System सुटसुटित प्रणाली
६४७ Compacted ठोकून बसवलेल्या
६४८ Compactly सुटसुटितपणे
६४९ Compacts सुटसुटित ठोकळे
६५० Compare तुलना करणे
६५१ Compassion करूणा, दया
६५२ Compatible परस्परपूरक
६५३ Compensate भरपाई करणे, तोल राखणे, तुटीची भर करणे
६५४ Compering सूत्रसंचालन
६५५ Competitive स्पर्धात्मक
६५६ Complex क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे, संश्लिष्ट, संमिश्र
६५७ Complex expression क्लिष्ट राशी
६५८ Complexes संश्लिष्टे
६५९ Complexes संश्लिष्टे
६६० Complexing agent संश्लेषक पदार्थ
६६१ Complicated क्लिष्ट, गुंतागुंतीचा
६६२ Component घटक
६६३ Comport नीट वागावे
६६४ Composition संघटना, घडण
६६५ Composition संघटन, संयोजन
६६६ Composition asymmetry effect रचनेतील-अप-सारूप्यता-प्रभाव
६६७ Compound Nucleus संयुक्त अणुगर्भ
६६८ Comprehensive सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक
६६९ Compressibility संपीड्यता, संकोचक्षमता
६७० Compressible संपीड्य, संकोचक्षम
६७१ Compression संपीडन
६७२ Compressor संपीडक
६७३ Compton Scattering कॉम्पटन विखुरणे
६७४ Computation अभिकलन, गणन, संगणन
६७५ Computer संगणक
६७६ Computerized संगणकीकृत
६७७ Conceit बढाई
६७८ Conceivable धारणायोग्य
६७९ Concentrated संहत
६८० Concentration संहती, दार्ढ्य, घनता, एकाग्रता
६८१ Concentric सम-केंद्री, सम-आस
६८२ Concept संकल्पना
६८३ Concern दखल, चिंता, काळजी, संबंध असणे, कळकळ वाटणे
६८४ Concoct पूर्ण केलेला, शिजलेला
६८५ Concomitant जोडीदार, सोबती, बरोबर असणारा
६८६ Concrete ठोस, सघन, एकमुस्त, ओतीव दगड, अश्म-रज-जल-मिश्रण
६८७ Condensate संघनित
६८८ Condenser संघनित्र
६८९ Conditioning स्थितीनिवारण
६९० Conditions Of Moderate Refrigeration माफक शीतन अवस्था
६९१ Conduction वहन
६९२ Conference परिषद, वादविवाद
६९३ Confidential गोपनीय
६९४ Confidently खात्रीपूर्वक
६९५ Configuration आराखडा, जुळणी, आकृतीरेखन
६९६ Confine जखडून टाकून
६९७ Confine, Occlude बंदिस्त
६९८ Conformity सारुप्यता
६९९ Confusing गोंधळात टाकणारे
७०० Congestive edema रक्त साचणे
७०१ Conglomeration ढीग, रास, डोंब
७०२ Congress महासभा
७०३ Congruence एकता, सारखेपणा
७०४ Conjectural सहमतीचा
७०५ Conjecture अनुमान
७०६ Conjure हातचलाखी, आभार, जादू, अंगात आणणे
७०७ Connect जुळवा, जोडा
७०८ Connection जुळणी
७०९ Consciousness जाणीव, जागृतावस्था
७१० Consequence परिणाम, पर्यवसान
७११ Consequently परिणामतः, यथावकाश
७१२ Conservation संधारणा, अक्षय्यता
७१३ Conservation Laws अक्षय्यतेचे नियम
७१४ Conservation of momentum संवेग अक्षय्यता
७१५ Conservative सनातनी
७१६ Conserved अक्षय्य राहते
७१७ Consider विचारात घेणे
७१८ Considerations मुद्दे, विचार, अवधान
७१९ Consistance सातत्य, सारखेपणा
७२० Consistent सुसंगतच
७२१ Conspicuous स्पष्ट
७२२ Constant स्थिरांक, अचल, स्थिर मूल्य
७२३ Constituent अंतर्भूत घटक
७२४ Constraints मर्यादा, कक्षा, सीमा
७२५ Construction उभारणी, बांधणी, बांधकाम
७२६ Constructive विधायक, रचनात्मक
७२७ Consultant सल्लागार
७२८ Consulting physician सल्लादायी वैद्य
७२९ Consumer ग्राहक, उपभोक्ता
७३० Consumption खप
७३१ Contact dermatitis त्वचेची आग, जळजळ, त्वचेचा संसर्ग
७३२ Container धारक
७३३ Containment आवरण
७३४ Containment Vessel आवरण भांडे
७३५ Contains बाळगतो, सामावतो
७३६ Contaminated प्रदूषित
७३७ Contamination संसर्ग
७३८ Contemplate ध्यान करणे, मनन करणे, मनात असणे
७३९ Contender उमेदवार, स्पर्धक
७४० Content परिमाण
७४१ Contention धारणा, संकल्पना, विचार
७४२ Contentment समाधान
७४३ Contents मजकूर
७४४ Content-type मजकुराचा प्रकार
७४५ Context संदर्भ, विषय, बाब
७४६ Continental drift आंतर खंन्डीय भूचाल
७४७ Continuous Record निरंतर नोंद
७४८ Contract करार
७४९ Control नियंत्रण
७५० Controllable नियंत्रणक्षम
७५१ Contusion उतींना झालेली इजा, विशेषतः जखम न होता झालेली
७५२ Convalescence रोगमुक्ती
७५३ Convection अभिसरण
७५४ Convenience food सोयिस्कर अन्नपदार्थ
७५५ Convenient सोयीस्कर
७५६ Converge एकवटतात
७५७ Convergence संकोचणे, एकाच ठिकाणी येऊन मिळणे
७५८ Converging अनेकतेतून एकतेकडे जाणारा
७५९ Conversely याउलट
७६० Conversion factor परिवर्तन गुणकांश
७६१ Convert परिवर्तित करा, परिवर्तन करा
७६२ Converter परिवर्तक
७६३ Convince पटवणे
७६४ Convince समजूत पटविणे
७६५ Convincing समाधानकारक, निश्चयात्मक, खात्री पटवणारी
७६६ Cool Down विरामानुकूलन, शमन
७६७ Coolant शीतक, शीतलक
७६८ Cooling शीतलन
७६९ Co-operate सहकार्य करणे
७७० Co-operation सहकार्य
७७१ Co-ordinates अक्ष-संदर्भ
७७२ Co-ordination सह-संगती
७७३ Co-polymers सहपरिमाणिके
७७४ Copy प्रत, नक्कल, प्रतिकृती
७७५ Copyright नक्कलहक्क
७७६ Coral प्रवाळ
७७७ Core गाभा, गर्भ
७७८ Co-relation संबंधन
७७९ Corollary विपर्यय, आनुषंगिकतः सिद्ध होणारी गोष्ट, उपसिद्धांत
७८० Coronary Artery हृदयधमनी, परिहृदधमनी
७८१ Coronary Artery Bypass Operation हृदय धमनी उल्लंघन शस्त्रक्रिया
७८२ Corporate सामुदायिक संस्था
७८३ Corporations व्यावसायिक आस्थापना
७८४ Corpuscle सूक्ष्मकण, पेशी
७८५ Correct योग्य, बरोबर, इष्ट
७८६ Corrections योग्यकारके
७८७ Correctly योग्यरीत्या
७८८ Correlation परस्पर-संबंध
७८९ Corrosive And Erosive गंजकारक आणि क्षरक
७९० Cosmotron विश्वावर्तनक, अवकाशावर्तनक
७९१ Cost effective मूल्यप्रभावी, मूल्यसक्षम
७९२ Count मोजा
७९३ Counting मोजणी
७९४ Couple युग्म
७९५ Coupling जोडणी
७९६ Coupling संबंधन
७९७ Coupling constant युग्मक-स्थिरांक
७९८ Course वाटचाल, अभ्यासक्रम, दरमा, वाढप
७९९ Course of remedy उपचारक्रम
८०० Crab Nebula खेकडा अभ्रिका
८०१ Crack pot अतिरेकी, वेडा, विक्षिप्त
८०२ Cracked कचकल्या
८०३ Cracking विघटन
८०४ Crash (as in application has crashed) बिघाड
८०५ Crater खळगा
८०६ Create तयार करणे, घडवणे, सृजन करणे, निर्मिती करणे
८०७ Credentials अधिकारपत्रे, विश्वासार्हता
८०८ Credits श्रेयनिर्देश
८०९ Crime Detection गुन्ह्यांचे अन्वेषण
८१० Crisis संकट
८११ Critical निर्वाणीचे, क्रांतिक, गुणदोष दर्शनात्मक, कळीचा
८१२ Critical Mass क्रांतिक वस्तूमान
८१३ Criticality क्रांतिकता
८१४ Crock pot मंद शिजवणारी उकडहंडी
८१५ Cross Breeding परस्पर-प्रजनन
८१६ Cross Functional परस्परसंबंधित, कार्यछेदक
८१७ Cross section काटछेद
८१८ Cross-linking परस्परबंधने
८१९ Crucial अतिमहत्त्वाचे, निर्वाणीचे
८२० Crucible परावर्तक कढई
८२१ Crude कच्चा, अपरिपक्व
८२२ Crude equipment ढोबळ उपस्कर
८२३ Cruising Speed प्रवास गती
८२४ Crush चुरडणे, दळणे
८२५ Crystal Lattice स्फटिक मांडणी, स्फटिक-रचना
८२६ Cube घन
८२७ Cubic lattice ढीग
८२८ Cubital दूरनियंत्रक, भुजीय, बाहूमधील
८२९ Cumulative साचत जाणारी
८३० Cup पेला, चषक
८३१ Curious औत्सुक्यपूर्ण
८३२ Current धारा, प्रवाह, प्रचलित
८३३ Cursor निर्देशक
८३४ Curve वक्ररेषा
८३५ Curvilinear वक्ररेषारूप
८३६ Customer ग्राहक
८३७ Cut काप
८३८ Cuttings Or Scions कलमे
८३९ Cycle आवर्तन, आवृत्ती
८४० Cycle Time चक्रकाल
८४१ Cyclic accelerator आवर्तक त्वरक
८४२ Cyclotron आवर्तनक
८४३ Cylinder पोकळ दंडगोल, पोकळ वृत्तिकाचिती, नळकांडे
८४४ Cylinder पोकळ दंडगोल, पोकळ वृत्तिकाचिती, नळकांडे
८४५ Cynic सर्वांना स्वार्थी समजणारा
८४६ Cynicism निराशावाद, अविश्वासाची भावना
८४७ Cytokines प्रतिकारनियामक प्रथिने
८४८ Cytology पेशीविज्ञान
८४९ Cytoplasm पेशीद्रव्य
८५० Daily Activities दिनचर्या, दैनंदिनी, आन्हिके
८५१ Damage जोखीम, धोका
८५२ Damn निकाली काढणे
८५३ Darkrooms अंधारखोल्या
८५४ Darn रफू करणे, धिक्कारणे
८५५ Dastor पाद्री, धर्मोपदेशक
८५६ Data विदा, सूचना(कण), माहिती(कण)
८५७ Database माहितीसंकलन, माहितीतळ, माहितीसाठा
८५८ Dating कालनिश्चिती
८५९ Datum संदर्भ स्तर, पातळी
८६० Dead end शेवटचे टोक, मार्गाखेर, मार्गसीमा, रस्ता बंद, पुढे रस्ता नाही, पुरेवाट
८६१ Dead load शून्यभार
८६२ Deadly मृत्यूस कारण, प्राणघातक
८६३ Death-rate मृत्यूदर
८६४ Debate वाद, चर्चा, परिसंवाद
८६५ Debilitating दुर्बल करणारी
८६६ Debris धुराळा
८६७ Debris अवशेष
८६८ Debugging बिघाड-तपास
८६९ Decay क्षय, र्हा स
८७० Decay Scheme र्हाyस रचना
८७१ Deci दशांश
८७२ Decimated बेचिराख केला
८७३ Decladding निष्कवचन
८७४ Decree हुकूमनामा
८७५ Decudence अधोगती
८७६ Deemed मान्य केले
८७७ Default अंगभूत, आपोआप, नेहमीचे
८७८ Default condition स्वभाविक स्थिती
८७९ Defects बिघाड, त्रुटी
८८० Defense in depth सखोल सुरक्षा
८८१ Definition परिभाषा, व्याख्या
८८२ Deflect ढळवणे, वळवणे, फिरवणे, कलवणे
८८३ Deflected परावर्तित केलेला
८८४ Deformation विरूपण, अपभ्रंशण
८८५ Defy Description वर्णन करण्यापलीकडची
८८६ Degenerative अवनतीकारक, अधोगतीकारक, र्हा सकारक, अपकर्षक, स्खलनशील
८८७ Degradative Changes अवनतीकारक बदल
८८८ Degree अंश
८८९ Delayed Neutron विलंबित विरक्तक
८९० Delete वगळा
८९१ Deleterious धोकादायक, अपायकारक
८९२ Deliberate Debasement हेतुतः केलेली भेसळ
८९३ Deliberately हेतुतः
८९४ Delicacies चवीष्ट खाद्यपदार्थ, चटक मटक खाद्यपदार्थ
८९५ Delirium वेड, छंद, ध्यास, उन्माद, चित्तविभ्रम
८९६ Delusion भ्रम
८९७ Delve खणणे, सखोल शोध घेणे
८९८ Dementia म्हातारचळ. बुद्धीब्रंश. आचार, विचार, उच्चार, कार्यकारण आणि आठवण क्षमतेवर विपरित परिणाम करणारी मेंदूविकृती.
८९९ Demineralization निर्खनिजीकरण
९०० Deminutive अतिसूक्ष्म, सूक्ष्मतम
९०१ Demonstrate सप्रमाण सिद्ध करणे
९०२ Demonstrate The Feasibility संभावना दाखवून देणे
९०३ Demonstration Power Plants प्रात्यक्षिक-ऊर्जा-संयंत्रे
९०४ Denounce निषेध करणे, फेटाळणे, नापसंती व्यक्त करणे
९०५ Dense सघन
९०६ Depleted रिक्तित
९०७ Depletion उणीव
९०८ Depletion layer वर्जितस्तर
९०९ Depletion region वर्जित क्षेत्र
९१० Deposit साचवणे, साठवणे, साखळवणे, जमा करणे
९११ Deposited Salts साखळलेले क्षार
९१२ Deposition जमा करणे, थर, साठा, संचयन, जमा होणे
९१३ Deposits साखळते
९१४ Derivatives साधिते, निष्पन्न
९१५ Derive शोधून काढणे
९१६ Derived मिळवलेले
९१७ Derived साधित
९१८ Dermatitis त्वचादाह
९१९ Derrick उठाठेवयंत्र
९२० Descending उतरती/ते/ता
९२१ Description विवरण, वर्णन, तपशील
९२२ Design अभिकल्पन, संकल्पन
९२३ Design patent अभिकल्पन एकस्व
९२४ Desirable वांछीत, इष्ट, स्पृहणीय
९२५ Desktop मेजावरील
९२६ Despair विभक्त करणे
९२७ Despondent विमनस्क, हताश
९२८ Destination गंतव्य, इप्सित स्थळ, ठिकाण
९२९ Destroyer विनाशिका
९३० Destruction विनाश
९३१ Detect शोधणे
९३२ Detergency धुणे
९३३ Detergent निर्मलक
९३४ Deterioration र्हाrस, विघटन
९३५ Determination निर्धारण
९३६ Detonated उडवला
९३७ Detrimental मारक
९३८ Developed उदयास आले
९३९ Developer विकासक
९४० Development घडामोड
९४१ Deviated भरकटलेली
९४२ Deviation विचलन
९४३ Device युक्ती, खुबी, यंत्र, अवजार, हत्यार, करामत, साधन, उपकरण, यंत्रणा
९४४ Deviltry दुष्टपणा, बेदरकारपणा, खोडी काढणे
९४५ Devious निराळे, वेगळे, असामान्य
९४६ Devise युक्ती योजणे
९४७ Devised संकल्पित, योजण्यात आलेली, घडवलेली
९४८ Devotion भक्ती
९४९ Devout धार्मिक
९५० Diabetes Mellitus रक्तशर्करा रोग
९५१ Diagram व्यवस्थाचित्र
९५२ Dialog संवाद
९५३ Dialysis रक्तशुद्धीकरण
९५४ Diastole विश्रांत
९५५ Didactic रीतसर धडा देणे
९५६ Di-Electric द्वै-विद्युत्‌
९५७ Diet आहार, आहार नियमन
९५८ Difference In Reactivity प्रतिक्रियतेतील फरक
९५९ Differential बदलावर आधारित
९६० Differentiation विकलन
९६१ Difficult And Tedious अवघड आणि किचकट
९६२ Difficult To Fabricate घडणीस अवघड
९६३ Diffraction विवर्तन
९६४ Diffraction grating विवर्तन गाळणी
९६५ Diffusion विसरण, संचरण
९६६ Diffusion junction विसरण-जोड
९६७ Digestive system पचन संस्था
९६८ Digital अंकित, अंकीय
९६९ Digitalis toxicity मळमळणे, उलटी होणे, दृष्टिविस्कळ
९७० Dike बांध, धरण, खंदक
९७१ Diligence सातत्य, निरंतरता, दृढता, कटाक्ष
९७२ Diligently उद्यमीपणे
९७३ Dill बडिशेप
९७४ Dilute विरल
९७५ Dilution विरलीभवन
९७६ Dimension आयाम, मिती
९७७ Dimension less आयाम-विहीन
९७८ Dimensionally Unstable आयामांतील अस्थिरता
९७९ Dimensionless मितीहीन
९८० Dimensions मितीमापने, आयाम
९८१ Diminish Steadily सावकाशपणे मावळत जातात
९८२ Diminutive अतिसूक्ष्म, सूक्ष्मतम
९८३ Dipole द्विध्रुव
९८४ Direct थेट
९८५ Directed दिष्ट, प्रेरित, प्रयुक्त
९८६ Direction दिशा
९८७ Direction focusing दिशाविशिष्ट केंद्रिकरण
९८८ Direction of motion is reversed प्रवासाची दिशा उलटी होते
९८९ Director निर्देशक, संचालक, दिग्दर्शक
९९० Directory सूची
९९१ Disabled अकार्यक्षम केलेला
९९२ Disappointment अपेक्षाभंग
९९३ Disaster Stricken Area विनाशकारी दुर्घटनेने पीडित जागा
९९४ Disastrous विनाशकारी
९९५ Disc तबकडी
९९६ Discharge विप्रभार, विसर्जन, उत्सर्जन, विलयन, निचरा, निःसारण, विद्युत भार निःसारण, विद्युत विसर्जन
९९७ Discomfort अस्वस्थता, त्रास, अवघडलेपणा
९९८ Discourage परावृत्त
९९९ Discovery शोध, संशोधन
१००० Discrete विविक्त, निराळा, सुटा, मोकळा, पायरीपायरीचा, विविक्त, निश्चित
१००१ Discriminate वेगळे करणे, उणे-दुणे करणे, पक्षपात करणे
१००२ Disease रोग
१००३ Disheartened उद्विग्न
१००४ Disillusionment भ्रमनिरास
१००५ Disintegration विघटन
१००६ Disk तबकडी
१००७ Dismal निराशाजनक
१००८ Dismantled मोडून टाकण्यात आली
१००९ Disperse विसरित होते
१०१० Dispersed विखुरलेले
१०११ Dispersed In Matrix मांडणीत विखुरलेल्या
१०१२ Dispersion विखुरणे, विसर्जित होणे, पसरणे
१०१३ Dispersion theory पसरण-सिद्धांत
१०१४ Displacement विस्थापन
१०१५ Display दर्शन, प्रदर्शन, दृश्य
१०१६ Displayed प्रदर्शित
१०१७ Disposed विखुरले
१०१८ Disputed विवाद्य
१०१९ Disquieting अस्वस्थ करणारी
१०२० Disruption विस्कळ
१०२१ Disservice अहित, नुकसान, अपाय, हानी
१०२२ Dissipate उधळणे
१०२३ Dissipated विरून गेले
१०२४ Dissuade परावृत्त
१०२५ Distal दूरस्थ, शरीराच्या मध्यापासून दूर
१०२६ Distance अंतर
१०२७ Distillation उर्ध्वपातन
१०२८ Distinct विविक्षित
१०२९ Distinct पृथक
१०३० Distinct Advantage निराळाच लाभ
१०३१ Distort विदृप
१०३२ Distorted विरूपित
१०३३ Distress त्रास, तणाव
१०३४ Distribution वितरण
१०३५ Disturbances त्रास, विचलन, अस्थिरता, व्यवधाने
१०३६ Ditche खंदक
१०३७ Divergence अपसारण, विकेंद्रीकरण, विचलित होणे, विचलन
१०३८ Diverging केंद्रापासून दूर दूर फाटे फुटणारा
१०३९ Diverse भिन्न, निरनिराळ्या प्रकारचा
१०४० Divine ईश्वरी,पवित्र, अत्यंत सुंदर, स्वर्गीय
१०४१ Division प्रभाग, विभाग
१०४२ Dizziness चक्कर येणे, गरगरणे
१०४३ Dizzy गोंधळलेला, घाबरलेला
१०४४ Doctor वैद्य, वैद्यकीय चिकित्सक, विद्यापीठातील सर्वोच्च पदवी धारण करणारा
१०४५ Doctrine मानदंड
१०४६ Documents कागद-पत्रे
१०४७ Domed Cylindrical घुमटाकार
१०४८ Dominant प्रबल
१०४९ Domination वर्चस्व
१०५० Doppler shift डॉप्लर-ढळ
१०५१ Dormant स्थिरपद
१०५२ Dose मात्रा
१०५३ Dose Equivalent - DE मात्रा-सममूल्य
१०५४ Dosimeter मात्रामापक
१०५५ Dots ठिपके
१०५६ Double blind दोन्ही बाजुंनी अंध
१०५७ Double patenting दुहेरी एकस्व
१०५८ Double Recoil दुहेरी प्रतिसार
१०५९ Doubly Magic दुप्पट जादुई
१०६० Doughnut shape मेदुवडाकार
१०६१ Dousing Tank शामक हौद
१०६२ Down खाली
१०६३ Down comer उतार नलिका
१०६४ Downtown मध्यवस्ती
१०६५ Downward अवनतवेधी, अधोलक्षी
१०६६ Drafted सैन्यात भरती झाला
१०६७ Drape कपडे, वस्त्रावरण
१०६८ Drastic मोठ्या प्रमाणातील, भव्य, विशाल
१०६९ Draw काढा
१०७० Drawing चित्र
१०७१ Dread दहशत बाळगणे, भीणे
१०७२ Dressings औषधपट्ट्या
१०७३ Drier शुष्कक
१०७४ Drift कालसापेक्ष-वर्तन-विचलन
१०७५ Drift tubes अवसरण-नलिका
१०७६ Drifted junction विस्थापित-जोड, सारित जोड
१०७७ Drifting बदलता, सरकता, ढासळता
१०७८ Drip ठिबक
१०७९ Drop थेंब
१०८० Drop Out गळणे
१०८१ Droplet तुषार, सूक्ष्मकण
१०८२ Droplets शिंतोडे
१०८३ Drose साखळतात
१०८४ Drowsiness’ झोपाळूपणा, अर्धवट झोप, पेंग, बुडत्याची भावना
१०८५ Drugs अंमली पदार्थ
१०८६ Dry Box कोरडा-डबा
१०८७ Duality द्वैत, द्विकेंद्रिकत्व
१०८८ Duchi ड्युकच्या ताब्यातील मुलुख
१०८९ Ductile तंतूक्षम
१०९० Dud निरुपयोगी
१०९१ Duel लढाई, वादंग, दुहेरी
१०९२ Dust धूळ
१०९३ Duty-cycle कार्य-चक्र
१०९४ Duty-factor कार्यांश, कार्य-अंश
१०९५ Dwellings घरे
१०९६ Dynamic गतीमान
१०९७ Dynamics गतिशास्त्र
१०९८ Dynamo चक्रविद्युतनिर्मितीसंच
१०९९ E.D.T.A.- Ethylene Diamine Tetra acetic Acid इ.डी.टी.ए.- इथिलीन डाय-अमाईन टेट्रा-ऍसिटिक आम्ल
११०० Each प्रत्येक
११०१ Early detection अग्रमाग
११०२ Earth moving मातीची उठाठेव
११०३ Earthing भूसंपर्कन
११०४ Ebb ओहोटी
११०५ EBCT Scans विजक शलाकेद्वारे केलेले संगणकीकृत, त्रिमिती चित्रांकन
११०६ EB-Electron beam विजकशलाका
११०७ Eco-cardiograph प्रतिध्वनी हृदयालेख
११०८ Ecological पर्यावरणशास्त्रीय
११०९ Ecology पर्यावरणशास्त्र
१११० Economic आर्थिक, काटकसरीचा, व्यावहारिक
११११ Economical Commercial व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्यासारखी
१११२ Economics Of Nuclear Power आण्विक ऊर्जेचे अर्थकारण
१११३ Ecstatic परमानंदाचा
१११४ Ectoplasm बाह्यप्राकल
१११५ Ecumenical आचारैक्यसाधक, धर्मैक्यसाधक, धार्मिक
१११६ Edammame सोयाबीनसारख्या शेंगा
१११७ Edema सूज
१११८ Edge काठ
१११९ Edge Hardening कडा-कठिणीकरण
११२० Editing संपादन
११२१ EECP-Enhanced External Counter Pulsation वर्धित बाह्य प्रतिस्पंदन
११२२ Efface खोडणे, पुसून टाकणे, विसरणे
११२३ Effect प्रभाव
११२४ Effective कार्यक्षम, प्रभावी
११२५ Effective Multiplication Factor प्रभावी गुणकांश
११२६ Effectiveness प्रभावशीलता, प्रभावीपणा
११२७ Effervescent बुडबुडे येणारा, फसफसणारा, उतू जाणारा
११२८ Efficiency कार्यक्षमता
११२९ Effluent Control And Waste Disposal विसर्ग नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापन
११३० Egg Cell अंडपेशी
११३१ Egg plant वांग्याचे झाड
११३२ Elastic प्रत्यास्थ,  लवचिक
११३३ Elasticity प्रत्यास्थता
११३४ Elastin लवचिक प्रथिने
११३५ Elated गर्वोन्नत
११३६ E-layer विजक-स्तर
११३७ Electric विद्युत
११३८ Electric current विद्युतधारा
११३९ Electric spark विद्युत-ठिणगी
११४० Electrical विद्युतविषयक
११४१ Electrical circuit विद्युत परिपथ
११४२ Electro-Cardio-Gram (ECG, EKG) हृदय विद्युतालेख
११४३ Electrode विद्युतदंड
११४४ Electro-deposition विद्युत्‌-संचयन
११४५ Electrolysis विद्युत-द्रव-विश्लेषण, विद्युतरासायनिक विघटन
११४६ Electrolyte विद्युद्रावण
११४७ Electrolytic विद्युतद्रावणीय
११४८ Electrometer विद्युतमापक
११४९ Electro-Motive-Force - EMF विद्युत्‌-चालन-बल
११५० Electron विजक, ऋण-कण, विद्युत-कण
११५१ Electron Cyclotron विजकावर्तनक
११५२ Electron linear accelerator विजक-रेषीय-त्वरक
११५३ Electronic Amplifiers विजकीय वर्धक
११५४ Electronics विजकविद्या
११५५ Electro-plating विद्युत्‌-विलेपन
११५६ Electrostatic accelerator विद्युतस्थैतिकी त्वरक
११५७ Elegant ठळक, नजरेत भरणारा, रुबाबदार, उठावदार, सुस्पष्ट
११५८ Element घटक, मूलद्रव्य
११५९ Elementary प्राथमिक, मूलभूत
११६० Elevation समोरील उंची, समोरील दृश्य, दर्शनी बाजू
११६१ Elicitation काढून घेणे
११६२ Eliminated नाहीसे केले
११६३ Elite निवडक, चांगले, थोर
११६४ Ellipsoid भरीव विवृत्त, अंडाकृती
११६५ Elliptical लंबवर्तुळाकार, अंडाकृती
११६६ Elongation दीर्घन
११६७ Elucidated विषद करण्यात आलेल्या आहेत
११६८ Elucidation स्पष्टीकरण, उलगडा
११६९ Elusive फसवा, आभासी, खोटा
११७० Eluted निष्कर्षित केले जाते
११७१ Eluted Or Milked दोहन केले जाते
११७२ Eluting श्रेणीवर्धन
११७३ Eluting, Complexing Agent निष्कर्षक
११७४ Elution विमोचन, श्रेणीवर्धन
११७५ Embalming शव संरक्षण करणे
११७६ Embark साहस करणे, प्रारंभ करणे, गलबतावर चढणे/चढविणे
११७७ Embarrassment गोंधळ, अडथळा, व्यत्यय, अडचण
११७८ Embedded समाविष्ट, अंतर्भूत, अंतर्निहित, अनुस्यूत
११७९ Emblem चिन्ह, मुद्रा, ठसा, प्रतीक
११८० Emergency आणीबाणी
११८१ Emergency Core Cooling System आपात्कालिन गर्भ शीतन प्रणाली
११८२ Eminent विख्यात, प्रसिद्ध
११८३ Emission उत्सर्जन
११८४ Emotions भावना
११८५ Empathy अनुभूती
११८६ Emphasize अधोरेखित करणे
११८७ Emphysema श्वसनावरोध, श्वसनसंसर्गसुलभता
११८८ Empirical अनुभवसिद्ध, अनुभवजन्य, प्रत्यक्षावर आधारित
११८९ Empirical Relationship Was Established ढोबळ नियम तयार करण्यात आला
११९० Emplacing आण्विक स्फोटके ठेवण्याची
११९१ Empty रिकामा
११९२ Emulsification दोन अविद्राव्य द्रवांचे मिश्रण
११९३ Emulsion अविद्राव्य मिश्रण
११९४ Enable पात्र बनविणे, सक्षम करणे
११९५ Enablement शक्यीकरण, सक्षमीकरण
११९६ Encased बंदिस्त केलेल्या
११९७ Encased In Concrete Wall काँक्रीट भिंतींत बसवलेल्या
११९८ Encircling the lines of force बलरेषा कवटाळणार्याf
११९९ Enclosure संलग्न, सोबतचे
१२०० Encoding संकेतिकरण
१२०१ Encountered सामोरे आले
१२०२ Encouraging उत्साहवर्धक
१२०३ End शेवट
१२०४ End Shield अंत्य परिरक्षक
१२०५ Endogenous अंतस्थ कारणांमुळे निर्माण झालेले औदासिन्य. अंतर्स्फूर्त.
१२०६ Endoplasm अंतरप्राकल
१२०७ Endorse समर्थन करणे, पसंती दर्शविणे, शिक्कामोर्तब करणे
१२०८ Endorsement संमतीपत्र, दस्तैवज
१२०९ Endothelium अंतर्त्वचा, अंतर्गत पृष्ठभागांवरील रक्तरस स्त्रवणारे पातळ अस्तर
१२१० End-point अंतिम-बिंदू
१२११ Endure टिकणे
१२१२ Energetic ऊर्जस्वल
१२१३ Energized ऊर्जान्वित
१२१४ Energy ऊर्जा
१२१५ Energy deposition ऊर्जा संचय
१२१६ Energy elements ऊर्जा-मूलद्रव्ये
१२१७ Energy Intensive ऊर्जस्वल
१२१८ Energy output ऊर्जा-निष्पन्न
१२१९ Energy quantum ऊर्जा-पुंज
१२२० Energy-distribution ऊर्जा-वितरण
१२२१ Enforce जबरदस्ती करणे, लागू करणे, अंमलात आणणे, अंमल करणे
१२२२ Engine शक्तीयंत्र
१२२३ Engineering अभियांत्रिकी
१२२४ Enhance वाढविणे
१२२५ Enhanced वर्धित
१२२६ Enigma कोडे
१२२७ Enjoyable आस्वाद्य
१२२८ Enormous प्रचंड
१२२९ Enrichment समृद्धी
१२३० Entire Apparatus सर्व उपकरणे
१२३१ Entity अस्तित्व
१२३२ Entomology कीटकशास्त्र
१२३३ Entranced प्रवेश, प्रवेशी
१२३४ Entry प्रवेश
१२३५ Environment परिसर
१२३६ Environment पर्यावरण
१२३७ Enzyme विकर, पाचक द्रव्य, मंड
१२३८ Epitome संक्षेप, सार, सारांश
१२३९ EPR-electron-paramagnetic-resonance विजक-निम-चुंबकीय-अनुनाद
१२४० Equation समीकरण
१२४१ Equilibrium संतुलित अवस्था, समतोल
१२४२ Equipment उपस्कर, साधने, सामुग्री
१२४३ Equi-potential सम-विभव
१२४४ Equipped With Super heaters अति-तापक-युक्त
१२४५ Equivalent तत्समकक्ष, सममूल्य, समकक्ष, तुल्यांक, तुल्य
१२४६ Eradication उच्चाटन होणे
१२४७ Erection उभारणी, निर्माण
१२४८ Erratic अनिश्चित स्वरूपाच्या
१२४९ Error चूक
१२५० Erythrocytes लाल रक्तपेशी
१२५१ Escape निसटून जाणे, सुटका
१२५२ Escape velocity मोचन वेग
१२५३ Escaped वाचली
१२५४ Escaping निसटून जाणार्या
१२५५ Eschew टाळणे, सोडणे, त्याग करणे
१२५६ Esophagus (oesophagus) गळा, अन्ननलिका
१२५७ ESR-electron-spin-resonance विजक-फिरत-अनुनाद
१२५८ Essence गाभा, सार
१२५९ Essentially मूलतः, प्रामुख्याने, कटाक्षाने, बहुशः, प्राधान्याने, आवश्यक, बहुधा
१२६० Establishment प्रतिष्ठान
१२६१ Estate मालमत्ता
१२६२ Estimate अनुमान, अंदाज, ठोकताळा
१२६३ Estimated अनुमानित
१२६४ Et seq आणि त्यापाठचे सर्व
१२६५ Etched चरवलेला
१२६६ Etching क्षरण
१२६७ Ethnic slur वांशिक निंदाव्यंजक संबोधने
१२६८ Euphoria खूप संतोष, समाधान
१२६९ EURATOM युराटोम
१२७० Evaluate मूल्यांकन करणे
१२७१ Evanescent अल्पजीवी
१२७२ Evangelist शुभवर्तमानलेखक
१२७३ Evaporation बाष्पीभवन
१२७४ Evaporator बाष्पक
१२७५ Event घटना
१२७६ Eventual यथावकाश
१२७७ Eventually परिणामतः, कालौघात, यथावकाश, होता-होता, अनुषंगाने
१२७८ Evidence पुरावा, साक्ष, चिन्ह, लक्षण
१२७९ Evidently सकृतदर्शनी
१२८० Evolution उत्क्रांती
१२८१ Exact नेमका
१२८२ Exalt सुदृढ करणे
१२८३ Excellent उत्कृष्ट, उत्तम
१२८४ Excessive अतिशय, जास्तीचा, अतिरेकी
१२८५ Excessive Dose अतिरेकी मात्रा
१२८६ Exchange परस्परांतरण, विनिमय
१२८७ Excitation उत्तेजन
१२८८ Exciting उद्दीपक
१२८९ Excreted उत्सर्जित केला
१२९० Executioner अंमलदार, जल्लाद
१२९१ Executive कार्यकारी, अंमलदार
१२९२ Exemplify नमुना सादर करणे, उदाहरणाने दाखवून देणे
१२९३ Exhaustive सर्वंकष
१२९४ Exhibit प्रकट करणे
१२९५ Exist राहणे
१२९६ Existing Conditions प्रचलित अवस्थेत
१२९७ Exit निकास
१२९८ Exogeneous बाह्यवर्धक
१२९९ Expanding gases प्रसरण पावणारे वायू
१३०० Expensive, Costly खर्चिक
१३०१ Experiment प्रयोग, चाचणी
१३०२ Experimental Beryllium Oxide Reactor-EBOR प्रायोगिक-बेरिलियम-प्राणिल-अणुभट्टी
१३०३ Experimental Boiling Water Reactor-EBWR प्रायोगिक-उकळते-पाणी-अणुभट्टी
१३०४ Experimental Breeder Reactor प्रायोगिक-पुनरुत्पादक-अणुभट्टी
१३०५ Expert तज्ञ
१३०६ Expiration of patent एकस्वाचे अवसान, एकस्व निवर्तन
१३०७ Expiry निवर्तन
१३०८ Expiry date अवसादकाल
१३०९ Explanation स्पष्टीकरण
१३१० Exploded उडवलेला
१३११ Explodes फुटतो
१३१२ Exploit दोहन करणे
१३१३ Exploitation पिळवणूक, दोहन
१३१४ Explore शोधणे, हुडकणे, गवेषण, आढावा घेणे
१३१५ Explosion स्फोट, विस्फोट
१३१६ Explosion Is Over स्फोट संपतो
१३१७ Exponential or logarithmic घातधर्मी
१३१८ Exponents प्रणेते
१३१९ Expose सन्मुख होणे, सामोरे जाणे, सामना करणे
१३२० Exposed दर्शित, खुला राहिलेला, अनुभव संपन्न
१३२१ Exposition स्पष्टीकरण
१३२२ Exposure संसर्ग, प्रादुर्भाव, उपसर्ग, वाव, संपर्क, उजेडात आणणे, उघडा करणे
१३२३ Exposure Time संसर्गकाळ
१३२४ Expression राशी, अभिव्यक्ती, प्रकटन, अभिव्यक्ती
१३२५ Exquisite सर्वोत्कृष्ट
१३२६ Extensive व्यापक, विशाल, लांबरुंद, विस्तृत, वर्धित, वाढता
१३२७ Extensively विस्तृत प्रमाणात
१३२८ Extenuating महत्त्व पटवणार्या
१३२९ Extra अतिरिक्त
१३३० Extra Corporeal Irradiation शरीराबाहेरून केलेले प्रारण
१३३१ Extra Terrestrial पृथ्वीबाहेरील
१३३२ Extraction निष्कर्षण
१३३३ Extraneous बाह्य
१३३४ Extra-nuclear अणुगर्भ-बाह्य
१३३५ Extrapolation अज्ञात अवस्थेबाबतचे, उपलब्ध माहितीवरून केलेले अनुमान, अंदाजविस्तार
१३३६ Extra-Terrestrial Objects बाह्य-अवकाशीय-वस्तूंचे
१३३७ Extreme अतिशय
१३३८ Extreme rapidity पराकोटीची घाई
१३३९ Extremely rapidly अतिशय झपाट्याने
१३४० Extrovert बहिर्मुख
१३४१ Eye-Piece नेत्रभिंग
१३४२ Fabricate घडवणे
१३४३ Facade दर्शनी बाजू
१३४४ Facilitated सुलभ केले आहे
१३४५ Facilitates सुलभ करत असतो
१३४६ Facilitating सुलभ करणारे
१३४७ Factor घटक
१३४८ Factors सहघटक, सहगुणक
१३४९ Factory कारखाना
१३५० Failed अयशस्वी ठरलेला
१३५१ Fair चांगल्या
१३५२ Fairly बर्या पैकी
१३५३ Fairly large बर्याyपैकी मोठा
१३५४ Fall out किरणोत्सारी-धुराळा
१३५५ Familiar सुपरिचित, ओळखीचा, नेहमीचा
१३५६ Fanatic धर्मवेडा, कर्मठ
१३५७ Fantastic छांदिष्ट, विलक्षण
१३५८ Farmer शेतकरी
१३५९ Fascinating लोभस, चित्ताकर्षक, मोहिनी, भारणे
१३६० Fascist दमनकारी, हुकूमशाही
१३६१ Fast जलद, द्रुतगती, त्वरित
१३६२ Fast Breeder द्रुत अभिजनक
१३६३ Fast Fission Factor द्रुत विदलन गुणांक
१३६४ Fast food सत्वरलभ्य अन्नपदार्थ
१३६५ Fat मेद
१३६६ Fate कार्यकलाप
१३६७ Fat-Metabolism मेद-चयापचय
१३६८ Fatty acids मेदाम्ले, स्निग्धाम्ले
१३६९ Fatty Portions Of The Body शरीराचे मेदधारी भाग
१३७० Favorable समर्थक, अनुकूल, पाठींबादर्शक, पक्षकर
१३७१ Favorable cost पक्षकर किंमत
१३७२ FBS-Fasting Blood Sugar उपाशीपोटी रक्तशर्करा
१३७३ Feasibility संभवनीयता
१३७४ Feasibility Test संभाव्यता चाचपणी
१३७५ Feasible संभाव्य
१३७६ Feast मेजवानी
१३७७ Feat काम
१३७८ Feature पैलू, अंग, वैशिष्ट्य
१३७९ Features ठळक वैशिष्ट्ये
१३८० Feces, Sputum And Perspiration मल, थुंकी आणि घाम
१३८१ Fed घातले जातात
१३८२ Federal Radiation Council केंद्रिय-प्रारण-परिषद
१३८३ Feeble क्षीण
१३८४ Feeling of connection संलग्नतेची भावना
१३८५ Feelings संवेदना, भावना
१३८६ Fellow सन्माननीय सदस्य, सोबती
१३८७ Femoral ऊरू, श्रोणी, पायातील, पायाकडील
१३८८ Ferrite core फेराईटचे केंद्रक
१३८९ Ferro-magnetic लोहचुंबकीय
१३९० Fetish बाऊ करणे
१३९१ Fever ताप, ज्वर, क्षोभ
१३९२ FFTHG-Fixed Field Alternating Gradient निश्चित-क्षेत्र-उभयदिक्‌-उतार
१३९३ Fiber तंतू
१३९४ Fibrin रक्त साखळतांना निर्माण होणारे अविद्राव्य प्रथिन
१३९५ Fibroblasts जोडणार्यान उतींतील पेशी
१३९६ Fickle तकलादू
१३९७ Fiction कल्पना, रचना, साहित्य, कल्पित
१३९८ Fidget कंटाळणे
१३९९ Field क्षेत्र, जागा
१४०० Fiercely जोरदारपणे, कट्टरपणे, पराकोटीने, कडवा
१४०१ Fight-Or-Flight लढा-अथवा-पळा
१४०२ Figure आकृती
१४०३ Filament दिव्यातील तार, उजळतार, तार
१४०४ Filched चोरले
१४०५ File धारिणी, संचिका, कोषिका
१४०६ Filling time भरणकाळ
१४०७ Filter गाळणी
१४०८ Filthy खराब, घाण, वाईट
१४०९ Find शोधा
१४१० Find and Replace शोधा व बदलवा
१४११ Find Next पुढचे शोधा
१४१२ Fine बारीक कण, तपशिलातील, शुद्ध, तलम, सुरेख, निरभ्र, सूक्ष्म
१४१३ Fine Grain सूक्ष्म दाण्यांच्या
१४१४ Fine Powder Of Iron Ore लोह-खनिजाची-बारीक-पूड
१४१५ Fine structure सूक्ष्म-संरचना
१४१६ Fine-bore सूक्ष्म-छिद्र
१४१७ Finely Calibrating Tubing सूक्ष्मांकन नलिका
१४१८ Finely Divided बारीक दळलेला
१४१९ Finite सांत, मर्यादित, सीमित
१४२० Fins पंख
१४२१ Firing Voltage कार्यान्वयक-विभव
१४२२ First access प्रथम पोहोच
१४२३ First approximation प्रथम अदमास
१४२४ Fissile Material विदलनकारी पदार्थ
१४२५ Fission विदलन
१४२६ Fission fragments विदलित-खंड
१४२७ Fission Products विदलन-निष्पादने
१४२८ Fission yield विदलन निष्पन्न
१४२९ Fissionable विदलनक्षम, उर्वरक
१४३० Fitness स्वास्थ्य, स्वस्थता
१४३१ Fixation स्थिरीकरण, स्थायीकरण
१४३२ Fixed घट्ट केली जाते
१४३३ Fixed जखडली जातात
१४३४ Fizzle फसफसणे, फुरफुरणे, फुस्स होणे
१४३५ Flag झेंडा, ध्वज, निशाणी
१४३६ Flaky वरवरचा
१४३७ Flap पाळी, पंख
१४३८ Flares ज्वाला
१४३९ Flash झळकणे, चमक, क्षणदिप्ती (हिंदी)
१४४० Flash back पूर्वायुष्यस्मरण
१४४१ Flash Distillation Principle सत्वर-ऊर्ध्वपातन-तत्त्व
१४४२ Flash of light चमक, प्रकाश-झोत
१४४३ Flashes उडून जाते
१४४४ Flat सपाट
१४४५ Flaunt निर्लज्ज प्रदर्शन
१४४६ Flavor स्वाद
१४४७ Flaws तडा
१४४८ Flexibility लवचिकता
१४४९ Flexible लवचिक
१४५० Flinch कचरणे, परावृत्त होणे
१४५१ Floatation तरंगवणे
१४५२ Flout अवमान, उपहास
१४५३ Flow प्रवाह
१४५४ Fluctuations दोलने
१४५५ Fluid द्रायू, द्रव पदार्थ
१४५६ Fluidized द्रवस्वरूप
१४५७ Fluidized Bed प्रवाही-मंच
१४५८ Flunk नापास करणे, अनुत्तीर्ण करणे
१४५९ Fluorescence प्रकाशाने प्राप्त होणारी रंगीत चकाकी, रंगस्फुरण, प्रतिदिप्ती, प्रस्फुरण
१४६० Fluroscent प्रस्फुरक
१४६१ Flux bars ओघ-गज
१४६२ Flux Trap ओघ-सापळा
१४६३ Flying spot digitizer उडता-ठिपका-चित्रांकक
१४६४ Focal केंद्रिय
१४६५ Focus केंद्रित करणे, केंद्र
१४६६ Focused केंद्रित
१४६७ Foil फीत
१४६८ Folder कप्पा
१४६९ Follicle लघु-रसपिंड, रंध्र
१४७० Follow अनुसरणे
१४७१ Followed अवलंबिली जाते
१४७२ Following पुढील
१४७३ Follow-up पाठपुरावा
१४७४ Font अक्षर-साचा
१४७५ Food Stuff अन्नपदार्थ
१४७६ For A Moment क्षणभर
१४७७ For An Adequate Comprehension पुरेसे आकलन होण्यासाठी
१४७८ For Instantaneous Measurements क्षणैक मापनार्थ
१४७९ For this purpose याकरता
१४८० Forbidden वर्जित, निषिद्ध, परवानगी नसलेला
१४८१ Force बल
१४८२ Forced बलजोरी
१४८३ Foreboding भाकीत करणे, अपशकून
१४८४ Foreground पूर्वपिठीका
१४८५ Foreseeable नजीकच्या भविष्यातील
१४८६ Forgeries नकली
१४८७ Forgiveness क्षमाशीलता
१४८८ Form स्वरूप
१४८९ Formal औपचारिक
१४९० Format मसुदा, स्वरूप, नमुना
१४९१ Formation निर्मिती घडण
१४९२ Formed तयार केले जाते
१४९३ Formidable अवघड, कठीण, खडतर
१४९४ Formula सूत्र
१४९५ Fortes गढी
१४९६ Fortitude धैर्य, सहनशक्ती
१४९७ Fortuitous योगायोगाने घडून येणार्या
१४९८ Forum सार्वत्रिका
१४९९ Fossil Belemnite अश्मिभूत मासे
१५०० Fountain कारंजे
१५०१ Four factor formula चतुर्घटक सूत्र
१५०२ Four Performance Dimensions चतुर्गुणवत्ता आयाम
१५०३ Fowl कोंबडी, बदक पक्षी, पाखरू
१५०४ Foxglove (Digitalis) हृदयस्नायूस कॅल्शियम उपलब्ध करून देऊन स्पंदनदर घटवणारी औषधी वनस्पती
१५०५ Fractals अपूर्णमिती
१५०६ Fraction अंश, भाग, हिस्सा
१५०७ Fractional crystallization आंशिक-स्फटिकीकरण
१५०८ Fractional distillation आंशिक उर्ध्वपातन, आंशिक-उत्कलन-शमन
१५०९ Fractional precipitation आंशिक-अवक्षेपण
१५१० Fractionation column आंशिकीकरण स्तंभ
१५११ Fracturing rocks खडक फोडणे
१५१२ Frame चौकट
१५१३ Frame-of-reference संदर्भ चौकट
१५१४ Fraught अनिश्चिततेने भरलेला
१५१५ Free मुक्त
१५१६ Free flowing liquid मुक्त-प्रवाही-द्रव
१५१७ Free space मुक्त-अवकाश
१५१८ Free to move स्वायत्त, हालचालीस मुक्त
१५१९ Free will मुक्त निवड, मुक्त इच्छा
१५२० Frequency वारंवारता, आवृत्ती, आवर्तने, वारंवारिता, कंपनदर, स्पंदनदर
१५२१ Frequency modulation कंप्रता-जुळवणी
१५२२ Frequently अनेकदा
१५२३ Fresh शुद्ध
१५२४ Fretted चिंतित असणे, अस्वस्थ असणे
१५२५ Friedrich Wilhelm Nietzsche जर्मन तत्त्वज्ञ फ्रेडरिक विल्हेल्म नित्शे
१५२६ Fringes झालर, किनार, हद्द
१५२७ Frivolous निरर्थक
१५२८ From The Civilian Maritime Standpoint नागरी नौकानयनाच्या दृष्टीने
१५२९ Frown नापसंती व्यक्त करणे
१५३० Fructose फलशर्करा
१५३१ Frustrate हिरमोड करणे, निराश करणे, निष्फळ करणे
१५३२ Fuel इंधन
१५३३ Fuel Cells इंधन-घट
१५३४ Fuel Elements इंधन-घटक
१५३५ Fuel Inventory इंधन साठवणूक
१५३६ Full पूर्ण
१५३७ Full Scale पूर्ण-पल्ला
१५३८ Function प्रकार्य, कर्तब, कर्तव्य, फलन
१५३९ Functional capacity कार्यसमर्थता, कर्तबक्षमता
१५४० Functioning कार्यकलाप, कार्यपद्धती
१५४१ Fundamental मूलभूत
१५४२ Furnace भट्टी
१५४३ Further पुढील
१५४४ Fuse एकमुस्त करणे, मिलन होते
१५४५ Fusion संयोग, संदलन, संमिलन
१५४६ Fuzzy कल-निश्चितीत
१५४७ Galactic दीर्घिकीय
१५४८ Galaxy आकाशगंगा
१५४९ Gall bladder पित्ताशय
१५५० Gall stone पित्तखडा
१५५१ Gallery सज्जा
१५५२ Galling छळणारा, नकोसे करणारा
१५५३ Galloping घोडदौड करणे, भरधाव जाणे
१५५४ Game खेळ
१५५५ Gangrene अचेतनता
१५५६ Gaps फटी
१५५७ Gas ज्वलनीय वायू
१५५८ Gas tight वायू-बंद
१५५९ Gas Turbine वायुचक्की
१५६० Gasless वायुरहित
१५६१ Gas-tight वायु-गच्च
१५६२ Gastrointestinal आतडयातील
१५६३ Gay आनंदी, चैनी, रंगेल, समलिंगी
१५६४ Gear दंतुरचक्र
१५६५ Gears In Engines दातेरीचक्रे
१५६६ Gecko lizards सरडे, पाली वा तत्सम सरपटणारे प्राणी
१५६७ Gedit चित्रसंपादन
१५६८ Gelatinous Solid एक सरसासारखा घन पदार्थ
१५६९ Gene जनुका
१५७० General सामान्य
१५७१ General consideration सामान्य दक्षता
१५७२ General Lassitude ग्लानी
१५७३ Generation जनन, निर्मिती
१५७४ Generator जनित्र
१५७५ Genes जनुका
१५७६ Genius अधिदैवत, बुद्धीवैभव, अत्यंत बुद्धीमान मनुष्य, द्रष्टा, विद्वान
१५७७ Gently अलगद, सौम्यपणे
१५७८ Geochemistry भूस्तर रासायनिकी
१५७९ Geodesic भूपृष्ठमितीय
१५८० Geology And Cosmology भूस्तरशास्त्र आणि विश्वोत्पत्तीशास्त्र
१५८१ Geometry भूमिती
१५८२ Geophysics भूस्तर भौतिकी
१५८३ Geo-Thermal भू-औष्णिक
१५८४ Germ Cells जन्तुपेशी
१५८५ Germs जंतू
१५८६ Gesture हावभाव, प्रतिक्रिया, अंगविक्षेप, हालचाल
१५८७ Get rid off चे उच्चाटन करणे
१५८८ Giant भव्य
१५८९ Giant प्रचंड
१५९० Giggling खिदळणे
१५९१ Glamour मोहिनी, आकर्षण
१५९२ Glance दृष्टीक्षेप
१५९३ Glancing angles निसटते कोन
१५९४ Glass blower कांचफुंक्या, कासार
१५९५ Glaucoma बुबुळांतर्गत द्रवदाब वाढून आलेला दृष्टिदोष
१५९६ Glossary, terminology पारिभाषिक शब्द
१५९७ Glove Box मोजा डबा
१५९८ Glow प्रभा, आभा, उजाळा, प्रकाश, उजेड
१५९९ Glucose द्राक्ष-शर्करा
१६०० Gnarled गाठीगाठीचा, गाठांळ
१६०१ Goan Cuisine गोवन पाककृती
१६०२ Godiva Assembly गोदिवा जुळणी
१६०३ Gold Foil सोन्याचा पातळ पत्रा
१६०४ Golden Incrustation सोनेरी पापुद्रा
१६०५ Gonad प्रजनन अवयव
१६०६ Good approximation चांगली जवळिक
१६०७ Good Definition चांगली व्याख्या
१६०८ Gout संधीविकार, पाय मुरगळणे, ठेच लागणे
१६०९ Governor नियामक
१६१० Grace दिमाख, डौल, मोकळेपणा
१६११ Gradual Recovery सावकाश परिस्थिती सुधारत राहते
१६१२ Granular कणात्मक
१६१३ Grapevine द्राक्षवेल
१६१४ Graph आलेख
१६१५ Graphical आरेखीय, आलेखीय
१६१६ Gratification तुष्टिकरण
१६१७ Grating सूक्ष्मछिद्रगाळणी
१६१८ Greases वंगणे
१६१९ Great महान
१६२० Great Asset खूप मोलाच्या
१६२१ Great rapidity झपाट्याने
१६२२ Great Variety Of खूप विविध
१६२३ Green House हरितकुटी
१६२४ Grin हसणे, स्मित करणे
१६२५ Grinning गंमतीशीर, मिष्कील
१६२६ Gross Oversimplification ढोबळ अति-सुलभीकरण
१६२७ Group गट, वर्ग
१६२८ Group discussion गटचर्चा
१६२९ Group Operations गट-चालने
१६३० Group setting गटसंच
१६३१ Groups गट
१६३२ Grudgingly नाखुषीने
१६३३ Grumpy अनैसर्गिकरीत्या चिडखोर
१६३४ Guess अनुमान
१६३५ Guest पाहुणा
१६३६ Guide मार्गदर्शक
१६३७ Guided Missile Cruiser मार्गदर्शित-अग्निबाण-युद्धनौका
१६३८ Gut आंतडे, आंत्र
१६३९ Gymnasium व्यायामशाळा
१६४० Haital hernia अन्ननलिकेच्या बाजूचा पोटाचा, छातीचा प्रदेश
१६४१ Half-cycle अर्ध-आवर्तन, अर्धा फेरा
१६४२ Hand off हस्तांतरण
१६४३ Handiwork हस्तकौशल्याचे काम, कारागिरी
१६४४ Handle मुष्टीदंडा, मूठ, कडी
१६४५ Handler हाताळणारा
१६४६ Handling हाताळणी
१६४७ Hapless दुर्दैवी
१६४८ Hard कठीण
१६४९ Hard water कठीण पाणी
१६५० Harm दुखापत, धोका
१६५१ Harmless निरुपद्रवी
१६५२ Harmonic आवर्ती, लयबद्ध
१६५३ Harmonic oscillator लयबद्द-आंदोलक
१६५४ Harmony लय, ताल, तालमेळ
१६५५ Hassled त्रास, कटकट, भांडण
१६५६ Hatchet लहान कुर्हाचड, परशू
१६५७ Haul धरून नेणे, जबरदस्तीने पकडून नेणे
१६५८ Hazard नुकसान, घसारा, नाश, हानी
१६५९ Head मस्तक, डोके, मुंडी, मुंडके, शिर, शीर्ष, प्रमुख, मुख्य, अध्यक्ष
१६६० Head ache डोकेदुखी
१६६१ Header उपशीर्ष, मथळा
१६६२ Head-on समोरा-समोरच्या
१६६३ Heal बरे करणे
१६६४ Health आरोग्य
१६६५ Health Club आरोग्य-साधक-संघ
१६६६ Health nuts आरोग्याबाबत सावध/सतर्क असलेले
१६६७ Healthy निरोगी
१६६८ Heart Attack हृदयाघात, हृदयविकाराचा झटका
१६६९ Heart Beat Rate हृदय-स्पंदन-दर
१६७० Heart Deformity हृदयविकार, हृदयविकृती
१६७१ Heart Disease हृदयविकार, हृदयरोग
१६७२ Heart Fail हृदय निष्क्रीय होणे
१६७३ Heat उष्णता, उष्मा
१६७४ Heat Generation उष्णता निर्मिती
१६७५ Heat Removal उष्णता निष्कासन
१६७६ Heating तापन
१६७७ Heavier जडतर
१६७८ Heaviest जडतम
१६७९ Heavy ion acceleration अवजड-मूलक-त्वरण
१६८० Heavy ion cyclotron अवजड मूलक आवर्तनक
१६८१ Heavy ion linear accelerator अवजड मूलक रेषीय त्वरक
१६८२ Heavy water जड पाणी
१६८३ Heavy Water Components Test Reactor - HWCTR जड-पाणी-घटक-चाचणी-अणुभट्टी
१६८४ Heavy Water Organic Cooled Reactor - HWOCR जड-पाणी-सेंद्रिय-शीतित-अणुभट्टी
१६८५ Heft वजन उचलणे
१६८६ Height उंची
१६८७ Helical मळसूत्री, शंक्वाकृती, शंक्वाकार
१६८८ Helicity मळसूत्रता
१६८९ Helio अवकाशीय
१६९० Help मदत
१६९१ Hemoglobin रक्तरंजक द्रव्य
१६९२ Hemolyze रक्तपेशीचा विनाश
१६९३ Hemorrhage रक्तस्राव
१६९४ Hepatocytes यकृतपेशी
१६९५ Hepatomegaly यकृतवृद्धी
१६९६ Herbaceous, Woody झुडूप-प्रकारच्या
१६९७ Here येथे
१६९८ Heredity आनुवंशिकी, अनुवंशिकता, सजीवाचे गुणधर्म पुढल्या पिढीत संक्रमित होणे
१६९९ Heterogeneous अनेकजिनसी
१७०० Hide लपवा
१७०१ High Flux Isotope Reactor उच्च-ओघ-समस्थानिक-अणुभट्टी
१७०२ High frequency उच्च वारंवारता
१७०३ High Level Waste उच्च-स्तर-कचरा
१७०४ High Temperature Gas-Cooled-HTGR उच्च-तापमान-वायू-शीतित
१७०५ Higher Self परमात्मा, उच्चतर स्वत्व
१७०६ Highly advanced अतिप्रगत
१७०७ Highly energetic अति-ऊर्जस्वल
१७०८ Highly Enriched अति-समृद्धित
१७०९ Highly forbidden अति-निषिद्ध
१७१० Highly Ingeneous अतिशय मौलिक
१७११ Highly magnified अति-वर्धित
१७१२ Highly Penetrating अतिभेदक
१७१३ Highly Probable अतिशय संभाव्य
१७१४ Highly stripped अति-अनावरित
१७१५ Highly viscous अति-विष्यंद
१७१६ Hindered Decay अवरुद्ध र्हायस
१७१७ Hint टीप
१७१८ Histology सूक्ष्मपिंडरचनाशास्त्र
१७१९ History इतिहास
१७२० Hodoscope भारित-कण-रेषा-दर्शक
१७२१ Hohenstrahlung उच्च उंचीवरील प्रारणे
१७२२ Hold back मागे-धरून-ठेवणे
१७२३ Hold Up भरून ठेवले जाते
१७२४ Holder पकडणारा
१७२५ Hold-Up Tank धारक-हौद
१७२६ Hole उणीव, छिद्र
१७२७ Holistic सर्वसमावेशक, एकवटून,  साकल्यवादी, शुद्ध, पवित्र
१७२८ Home guards गृहरक्षक
१७२९ Home Heating गृह तापन
१७३० Home location register स्वतःचे मुख्य ठिकाण नोंदक
१७३१ Homeostatic वतावरणात बदल होत असतांना शरीरस्थिती नित्यवत टिकवण्याची स्वयंशक्ती
१७३२ Homogeneous एकसारखी, एकसारखे, एकमूळ, एकसुरी
१७३३ Homogeneous and Heterogeneous Systems समानधर्मी आणि भिन्नधर्मी प्रणाली
१७३४ Homogeneous Reactor Experiment एकरस-अणुभट्टी-प्रयोग
१७३५ Homogeneous Reactor Test एकरस-अणुभट्टी-चाचणी
१७३६ Homologues सारख्या, तत्सम
१७३७ Honchos प्रमुख, उच्चपदस्थ
१७३८ Hoopster गोफण फिरवणारा
१७३९ Horizontal क्षैतिज, आडवा
१७४० Hormone अंतर्स्त्राव, संप्रेरक
१७४१ Horticulture बागायत
१७४२ Hospital रुग्णालय, शुश्रुषालय, चिकित्सालय, आरोग्यकेंद्र, दवाखाना, इस्पितळ
१७४३ Host यजमान
१७४४ Hostile प्रतिकूल, शत्रुभावी, घातक, विघातक, प्राणघातक (फेटल)
१७४५ Huge अवाढव्य, अजस्त्र
१७४६ Human Beings मनुष्यमात्र
१७४७ Humanity मानवजात
१७४८ Hydraulics द्रव चालिकी
१७४९ Hydro-carbon उदक-कर्ब
१७५० Hydrocarbon Liquid कर्बोदजन द्रव
१७५१ Hydro-electricity जल-विद्युत
१७५२ Hydrogenated उद्जनित
१७५३ Hydrogeneous उद्जनधारी
१७५४ Hydrolysis तोयीकरण
१७५५ Hydrous Oxide / Hydroxide तोय-प्राणिल
१७५६ Hyper अति
१७५७ Hyper Charge अतिभार
१७५८ Hyper Fragments अतिखंड
१७५९ Hyper fragments अति-तुकडे
१७६० Hyper Nuclei अत्यणुगर्भ, अति-अणुगर्भ
१७६१ Hyper phosphorescence अतिस्फुरण
१७६२ Hyperbola अपास्त, अतिवलय
१७६३ Hyperfine structure अतिसूक्ष्म संरचना
१७६४ Hyperglycemia रक्तशर्करेचा अतिरेक (रक्तात २.४३ ग्रॅम/लिटर पेक्षा जास्त शर्करा असणे)
१७६५ Hyperons अतिकण
१७६६ Hypertrophy सूज, अवास्तव विस्तार, विकृतवृद्धी, अतिवृद्धी
१७६७ Hypodermic-Syringe सूच्यग्र पिचकारी
१७६८ Hypo-Plastic अव-अप्रत्यास्थ
१७६९ Hypothesis धारणा
१७७० Hypothesis परिकल्पना, गृहितक, समज, धारणा
१७७१ Hypothetical काल्पनिक
१७७२ Icon द्योतक
१७७३ Ideal आदर्शवत्‌
१७७४ Ideally तत्त्वत:, आदर्शतः
१७७५ Identity ओळख
१७७६ Identity card ओळखपत्र
१७७७ Idle निष्क्रिय
१७७८ If they can be overcome economically जर त्यांवर आर्थिक तोडगा काढता आला तर
१७७९ Ignition प्रज्वलन
१७८० Illicit Still बेकायदेशीर दारुभट्टी
१७८१ Illness आजारपण
१७८२ Illustrate विषद करणे
१७८३ Image चित्र
१७८४ Imagery कल्पनाचित्रण
१७८५ Imaginary काल्पनिक
१७८६ Immediate त्वरित, लगेच, ताबडतोब
१७८७ Immediate Vicinity शेजार
१७८८ Immediately लगेचच
१७८९ Immigration देशांतर
१७९० Immune प्रतिरक्षा, प्रतिकारक्षमता
१७९१ Immune System प्रतिरक्षा, रोगप्रतिकार प्रणाली
१७९२ Immunization प्रतिरक्षा-क्षमतावर्धन
१७९३ Immunology रोगप्रतिकारसामर्थ्यशास्त्र
१७९४ Impact संघात, आघात, धडक
१७९५ Impeccable निष्पाप, निर्दिष, निष्कलंक
१७९६ Impedance स्थिर-अवरोध
१७९७ Imperialist साम्राज्यवादी
१७९८ Impermeable अभेद्य, अप्रवेश्य, अनुल्लंघनीय
१७९९ Impervious अभेद्य
१८०० Impetus जोर, चालना, गतीचा वेग
१८०१ Impinge आदळणे
१८०२ Implant रोपण
१८०३ Implanted रोपल्या
१८०४ Implicate ध्वनित करणे, गुंतविणे
१८०५ Implication सूचन, पर्यवसान, परिणाम
१८०६ Implies व्यक्त करतो
१८०७ Implosion wave अंतर्स्फोट-लहर
१८०८ Important महत्त्वाचा
१८०९ Impregnated सफलित, अवगुंठित
१८१० Impressive प्रभावी, छाप पाडणारे
१८११ Impudence उद्दामपणा
१८१२ Impulse स्पंदनधक्का, सत्वरस्पंद, ऊर्मी, आवेग, फटका
१८१३ In Any Event कसेही असले तरी
१८१४ In Broad Terms एकूणात
१८१५ In Common सामायिक
१८१६ In Conjunction With सहयोगाने
१८१७ In Course Of Time यथावकाश
१८१८ In Doubt शंकास्पद
१८१९ In due course यथावकाश
१८२० In essence सारांश हा की
१८२१ In harmony सुसंगत
१८२२ In metal alloys मिश्रधातूंतील
१८२३ In Outline ठळकपणे
१८२४ In phase प्रावस्थ
१८२५ In the course of time यथावकाश
१८२६ In The Living Organism, In Vivo जगत्या सजीव-प्रणालीत
१८२७ In the process of contraction आकुंचनाच्या प्रक्रियेत
१८२८ In vivo जिवंत शरीरात
१८२९ Inadequacy अपुरेपणा
१८३० Incandescent lamp तप्ततार दीप
१८३१ Incentive प्रोत्साहन
१८३२ Incidence आढळ, प्रसंग, प्रमाण, आविष्करण, घटना, प्रकरण
१८३३ Incident आपाती, घटना, येता
१८३४ Incidental प्रासंगिक
१८३५ Incidentally आपाततः
१८३६ Incidentally घटना घडल्या त्यानुसार
१८३७ Incinerators विशेष भट्ट्या
१८३८ Incipient सुरूवातीच्या अवस्थेतील
१८३९ Include समाविष्ट
१८४० Incognito छ्द्मवेषांतरित, लपून छपून वावरणारा
१८४१ Inconceivable अशक्यकोटीतील
१८४२ In-consistencies समन्वयहीनता
१८४३ Incorporated गुंतवले जाते
१८४४ Increased Susceptibility To Infection वाढती संसर्गप्रवणता
१८४५ Indent समास
१८४६ Index सूची
१८४७ Indian Cuisine भारतीय पाककृती
१८४८ Indications चिन्हे
१८४९ Indicator दर्शक
१८५० Indices घातांक
१८५१ Indifferent असंबद्ध
१८५२ Indignant अन्यायाने पेटून उठलेला
१८५३ Indignantly संतापाने, रागाने, प्रक्षुब्धपणे
१८५४ Indispensable अत्यावश्यक
१८५५ Individual fluctuations स्वतंत्र चढ-उतार
१८५६ Induce उद्युक्त करणे
१८५७ Induced प्रेरित
१८५८ Induced electricity प्रवर्तित विद्युत, उद्युक्त विद्युत
१८५९ Inductance प्रेरण
१८६० Induction प्रेरणा देणे, ओळख करून देणे
१८६१ Inductive प्रेरणादायी, प्रेरक
१८६२ Inelastic अप्रत्यास्थ
१८६३ Inert gases निष्क्रिय वायू
१८६४ Inertia जडत्व
१८६५ Inevitably अनिवार्यपणे
१८६६ Inexhaustible अक्षय्य
१८६७ Inexorably पाषाणहृदयी, कठोर
१८६८ Inexpensive स्वस्त
१८६९ Infarction उतींच्या स्थानिक क्षेत्राचा प्राणवायूअभावी झालेला मृत्यू. रोधगलन.
१८७० Infection संसर्ग
१८७१ Inferior vena cava निम्न महाशीर
१८७२ Inferiority complex न्यूनगंड
१८७३ Infinite Multiplication Factor अनंत गुणक गुणकांश
१८७४ Inflammation जळजळ, दाह
१८७५ Influence प्रभाव
१८७६ Information माहिती, सूचना, जाणकारी
१८७७ Infrastructure पायाभूत सुविधा
१८७८ Infringement analysis उल्लंघन विश्लेषण/पृथक्करण
१८७९ Infuse आत सोडणे, शिरवणे
१८८० Ingenious व्युत्पन्न, मौलिक, कल्पक
१८८१ Ingenious Modifications मौलिक सुधारणा
१८८२ Ingenuity मौलिकता
१८८३ Ingestion सेवन
१८८४ Inherent स्वभावत:
१८८५ Inhibited निषिद्ध, निग्रहित
१८८६ Inhibition संकोच, अडचण
१८८७ Injected शिरेत टोचले, शिरवले गेलेले
१८८८ Injection बस्ती, पिचकारीने औषध शरीरात टोचणे
१८८९ Injector शिरकाव
१८९० Injury इजा
१८९१ Inlet प्रवेश
१८९२ Inner Radiation Zone अंतर्प्रारण-प्रदेश
१८९३ Inning खेळी
१८९४ Innocuous निरुपद्रवी
१८९५ Innovation सृजन, कल्पकता
१८९६ Innovative सृजनशील, कल्पक
१८९७ In-phase प्रावस्थ, एकसमयस्थ, एकाच अवस्थेत राहणारा
१८९८ Input प्रवेशी
१८९९ Insert मध्ये टाका
१९०० Inside आत
१९०१ Insidiously सूप्तपणे वाढणारा रोग, विश्वासघातकी, कपटी
१९०२ Insomnia निद्रानाश
१९०३ Inspection निरीक्षण, तपासणी, पडताळणी
१९०४ Install उभारणे, स्थापन करणे, प्रतिष्ठापना करणे
१९०५ Installation स्थापन करणे, प्रतिष्ठापन
१९०६ Installations प्रतिष्ठापना, आस्थापना
१९०७ Installed प्रस्थापित
१९०८ Instance क्षण
१९०९ Instantaneous तत्क्षणिक, तत्क्षणी
१९१० Instantaneously तत्काळ
१९११ Instead ऐवजी
१९१२ Instinct सहजप्रेरणा, उपजतसंवेदना, स्वभाव, स्वभावविशेष, स्वभावधर्म, स्वभावविकार
१९१३ Instrument उपकरण
१९१४ Instrumentation उपकरणन
१९१५ Insulated रोधित, विद्युत अवरोधीत
१९१६ Insulation विद्युत अवरोधन/ विद्युत अवरोधक
१९१७ Insulator रोधक, अवरोधक, विलगक, वेगळा ठेवणारा
१९१८ Insult अपमान, उपमर्द, हेटाळणी, मानहानी, हानी
१९१९ Insuperable अनुल्लंघनीय
१९२० Intake सेवन, आत घेणे, घेतलेले पदार्थ
१९२१ Integer पूर्णांक
१९२२ Integral एकसंध
१९२३ Integral Super Heating एकत्रित-अति-तापना
१९२४ Integrated एकीकृत, बृहद्
१९२५ Integration समाकलन
१९२६ Integrity पूर्णता, सत्यता, सचोटी, प्रामाणिकपणा
१९२७ Intended लक्षिलेली, संकल्पिलेली
१९२८ Intense प्रखर
१९२९ Intense तीव्र, गडद
१९३० Intensely प्रकर्षाने, तीव्रतेने
१९३१ Intensity तीव्रता, प्रखरता
१९३२ Intensive Treatment अति-दक्षता उपचार
१९३३ Interact अभिरत होणे, परस्पर संपर्क साधणे
१९३४ Interact appreciably पुरेसे परस्पर-रत
१९३५ Interaction अन्योन्यक्रिया, परस्पर-संबंधन-अभिक्रिया
१९३६ Interactivity परस्परकार्यशीलता
१९३७ Interchange परस्परविनिमय
१९३८ Intercostals छातीचे स्नायू
१९३९ Inter-denominational आंतरपंथीय
१९४० Interdisciplinary विविध-विषय-संलग्न
१९४१ Interest स्वारस्य, रस, रुची, व्याज
१९४२ Interesting स्वारस्यपूर्ण, रुचिपूर्ण, लक्षवेधी, आकर्षक, सुरस, रुचिर
१९४३ Interface परस्पर-स्पर्श-रेषा, परस्परसंबंधन
१९४४ Interfere व्यतिकरण, उच्छेद, खटकणे, नडणे
१९४५ Interference व्यतिरेक, व्यतिकरण, परस्पर छेद
१९४६ Interfering व्यतिक्रमक
१९४७ Interferometer तरंग-उच्छेद-मापक
१९४८ Intergalactic आंतर-दीर्घिकीय
१९४९ Interhalogen Compounds हॅलोजनद्रव्यांतील परस्पर संयुगे
१९५० Intermediary मध्यस्थ
१९५१ Intermediate दरम्यानची
१९५२ Intern प्रशिक्षणार्थी
१९५३ Internal combustion engine अंतर्गत-ज्वलन-शक्तियंत्र
१९५४ International Commission On Radiological Protection–ICRP आंतरराष्ट्रीय-प्रारणोपचार-संरक्षण-आयोग
१९५५ International Commission On Radiological Units And Measurements- ICRUM आंतरराष्ट्रीय-प्रारणोपचार- एकके आणि मापने-आयोग
१९५६ Internet Protocol आंतरजाल शिष्टाचार
१९५७ Interpolation अंदाज-अंतर्विलोकन
१९५८ Interpret अनुवाद करणे, समजावणे
१९५९ Interpretation अनुवाद, समाकलन, स्पष्टीकरण, अर्थ लावणे, विशद करणे
१९६० Interrelated परस्परसंबंधित
१९६१ Interrupted खंडित झाले
१९६२ Intersecting storage rings-ISR परस्पर-छेदक-साठवण-कडी
१९६३ Interstellar ग्रह-तार्यांeदरम्यानच्या अवकाशातील, दीर्घिकीय
१९६४ Intervening दरम्यानचा
१९६५ Intervention हस्तक्षेप
१९६६ Intimacy जवळीक
१९६७ Intimate Contact निकट संपर्क
१९६८ Into मध्ये
१९६९ Intractable अनिवार्य, दुर्धर, हट्टी, कह्यात न राहणारा
१९७० Intravenous शीरेतून द्यावयाचा
१९७१ Intricate सविस्तर, क्लिष्ट, गुंतागुंतीची, अवघड, कठीण
१९७२ Intrigue चक्रव्यूह, कारस्थान, उत्सुकता जागृत करणे
१९७३ Intriguing औत्सुक्याचे
१९७४ Intrinsic अंगभूत
१९७५ Intrinsic Anular Momenta अंगभूत-कोनीय-संवेग
१९७६ Intrinsically स्वभावतः
१९७७ Introduced सादर केला, प्रस्तुत केला
१९७८ Introduction तोंडओळख, परिचय
१९७९ Introvert अंतर्मुख
१९८० Intuition अंतःप्रेरणा
१९८१ Invalid अवैध
१९८२ Invariably सातत्याने, अविचलपणे, न चुकता, अपरिहार्यपणे
१९८३ Invariance Principle And Symmetries अविचलन तत्त्व आणि सम्मितता
१९८४ Invariance Principles अविचलतेची तत्त्वे
१९८५ Invarient अविचलनीय
१९८६ Invention संकल्पनेस जन्म देणे, शोध
१९८७ Inventor’s notebook संशोधकाची नोंदवही
१९८८ Inverse विरुद्ध, प्रतिलोम
१९८९ Inverter उभयदिक्कारक
१९९० Investigation तपास, शोध, पडताळणी, शहानिशा
१९९१ Investment गुंतवणूक
१९९२ Inviolable अनुल्लंघनीय
१९९३ In-Vitro शरीराबाहेर
१९९४ Involved अंतर्भूत
१९९५ Ion मूलक
१९९६ Ion-drift मूलक-सरक
१९९७ Ionic मूलकस्वरूपी
१९९८ Ionization मूलकीकरण
१९९९ Ionization Chamber मूलकीकरण कक्ष
२००० Iris disks केंद्रक चकत्या
२००१ Iris-loaded केंद्रक-भारित
२००२ Iron bars लोखंडी गज
२००३ Iron Ore Pelletes लोह-खनिज-गुटिका
२००४ Irradiation प्रारणन
२००५ Irreducible असंक्षेप्य
२००६ Irrefutable निरुत्तर करणारा, खोडून न काढता येणारा
२००७ Irritability चिडचिड
२००८ Irritate प्रक्षुब्ध करणे
२००९ Irritation जळजळ
२०१० Is Recovered हाती लागतो
२०११ Ischemia अपुरा रक्तपुरवठा
२०१२ Isobars समभार (मूलद्रव्ये)
२०१३ Isochronous समकालिक, समकालीन
२०१४ Isolated एकटा, वेगळा पडलेला
२०१५ Isolation निराळे करणे
२०१६ Isomer सारख्याच रासायनिक सूत्राचे, सारखेच रासायनिक बंध असणारे पण निरनिराळी मांडणी असलेले रेणू
२०१७ Isomeric सम-अवयविक, समपरिमाणयुक्त
२०१८ Isomorphic समपरिमाणिक
२०१९ Isomorphous समधर्मी
२०२० Iso-Spin सम-फिरत
२०२१ Isotones समसंख्य-विरक्तक (मूलद्रव्ये)
२०२२ Isotopes समस्थानिके
२०२३ Isotopic Composition समस्थानिकीय घडण
२०२४ Isotopic Dilution समस्थानिकीय विरलीकरण
२०२५ Isotopic tracer समस्थानिकीय मागवेधक
२०२६ Issue मुद्दा, अंक, प्रश्न
२०२७ It may be argued that असे विधान करता येईल की
२०२८ Italics तिरके
२०२९ Ivy एक प्रकारची द्राक्षवेल, वेल
२०३० Jacketed वेष्टित
२०३१ Jericho पॅलेस्टाईनजवळचे पौराणिक शहर
२०३२ Jerry built ओबड धोबड, घाईने घडवलेली
२०३३ Jet झोत
२०३४ Jetlag हवाई विषण्णता, हवाई शीण, विमान थकवा
२०३५ Jimmy Steward अमेरिकन अभिनेता (१९०८-१९९७) जो नीतीमान नायकाच्या भूमिका करे
२०३६ Jittery अस्वस्थ, विमनस्क, तणावाखालील
२०३७ Jocks स्कॉटिश सैनिक
२०३८ Journal नियतकालिक
२०३९ Judge न्यायाधीश, न्याय करणे, मूल्यमापन करणे
२०४० Judging जोखणारा, पारखी
२०४१ Judicious सारासार विचारपूर्वक केलेला
२०४२ Jugular गळ्याचा, घशाचा, कंठस्थ (शीर/नीला)
२०४३ Junction जोड स्थानक
२०४४ Junk food टाकाऊ अन्नपदार्थ
२०४५ Jury पंच, लवाद
२०४६ Just नुसते, न्याय्य, जेमतेम, नुकताच
२०४७ Just above किंचितच जास्त
२०४८ Justification समर्थन, न्यायोचितता, व्यवहार्यता
२०४९ Justify तर्कसंगत पुष्टी करणे, पटवणे, योग्य ठरवणे
२०५० Keep A Check On नजर ठेवणे
२०५१ Keratinocytes त्वचा पेशी
२०५२ Key-board कळसंच
२०५३ Kidney मूत्रपिंड, वृक्क
२०५४ Killer instinct धडाडी
२०५५ Kindly प्रेमळपणे
२०५६ Kink तिढा
२०५७ Klystron क्लिस्ट्रॉन
२०५८ Knotty गुंतागुंतीचा, गूढ
२०५९ Knowledge ज्ञान
२०६० Laceration फाटलेली वा चिघळलेली जखम
२०६१ Lanthanide Contraction लँथनाईड-संकोच
२०६२ Lanthanides विरल-मृदा मूलद्रव्ये
२०६३ Laptop अंक-संगणक
२०६४ Large bank भव्य कोष
२०६५ Largely प्रामुख्याने
२०६६ Larger अधिकतर मोठी
२०६७ Larynx श्वसननलिका
२०६८ Latent अवस्था-स्थापक, सूप्त, अव्यक्त
२०६९ Lateral पृष्ठवर्ती
२०७० Latitude Effect अक्षांश प्रभाव
२०७१ Lattice एकावर-एक-उभ्या-आडव्या-रचून-केलेल्या
२०७२ Lattice structure ढीग-संरचना
२०७३ Launch फेकणे, सुरू करणे
२०७४ Launched प्रक्षेपित करण्यात आली
२०७५ Leakage गळती
२०७६ Lean बिनचरबीचे (मांस), सडपातळ
२०७७ Least count लघुत्तम मोजणी
२०७८ Lectures व्याख्याने
२०७९ Left Anterior Descending (LAD) डावी पुढे उतरणारी
२०८० Left Circumflex (LCX) डावी मागे वळणारी
२०८१ Left Main (LM) डावी मुख्य
२०८२ Legions बिनीचे सैनिक, सैन्य, लष्कर
२०८३ Lenticular बहिर्वक्र
२०८४ Lesion जखम, दुखापत
२०८५ Less definitely कमी निश्चिततेने
२०८६ Lethal जीवघेणा, प्राणघातक
२०८७ Lethargy गुंगी, सुस्ती, आळस
२०८८ Leukocytes रक्तातील पांढर्यात पेशी
२०८९ Lever यकृत, पित्ताशय
२०९० Leviated तरंगते
२०९१ Lewisite धोकादायक विषारी वायू, आर्सेनिक संयुग
२०९२ Liaison संधान
२०९३ Lichen दगडफूल
२०९४ Licorice ज्येष्ठमध
२०९५ Life time जीवनकाल
२०९६ Lifestyle जीवनशैली
२०९७ Ligation नस बांधून टाकण्याची शस्त्रक्रिया
२०९८ Light प्रकाश
२०९९ Light output प्रकाश निष्पादन
२१०० Light water हलके पाणी
२१०१ Light-Tight प्रकाश-गच्च
२१०२ Limber लवचीक होणे, चपळ होणे
२१०३ Limbo निष्क्रियता, दुर्लक्ष
२१०४ Limit मर्यादा
२१०५ Limiting value मर्यादा-मूल्य
२१०६ Limits मर्यादा, कक्षा, सीमा
२१०७ Lineac रेषा-त्वर
२१०८ Linear रेखीय
२१०९ Linear accelerator रेषीय त्वरक
२११० Linear Dimension रेषीय आयाम
२१११ Linear Energy Transfer रेषीय-ऊर्जा-अंतरण
२११२ Liner अस्तर
२११३ Lines of force बलरेषा
२११४ Lip ओठ, भांड्याचा काठ, उद्धट भाषण
२११५ Lipid profile लिपिड रूपरेषा
२११६ Little अल्पसे
२११७ Living Organisms सजीव प्रणाली
२११८ Lizards पाल, सरडा, सापसुरळी, उरग
२११९ Lobe पाळी
२१२० Localization स्थानिकीकरण
२१२१ Located ज्ञात
२१२२ Log खोड, नोंद
२१२३ Logarithm घात, घातगणन
२१२४ Logic circuit तर्क-मंडल
२१२५ Lone एकटा, एकाकी
२१२६ Long intervals दीर्घ मध्यंतरे
२१२७ Long life दीर्घायुष्य
२१२८ Longer दीर्घ
२१२९ Longevity आयुष्यमान
२१३० Loop परिपथ, मंडल
२१३१ Loss क्षती, हानी, नुकसान
२१३२ Loss Of Coolant शीतक नाहीसे होणे
२१३३ Low Enriched निम्न-समृद्धित
२१३४ Low Power निम्न-शक्ती
२१३५ Low Thrust निम्न-धक्का
२१३६ Lowers उणावतो
२१३७ Lubricating Oils वंगणतेले
२१३८ Lubrication वंगण
२१३९ Lucid समजदार
२१४० Lukotrienes दाह/प्रक्षोभ कारी पदार्थ
२१४१ Lull शांतता
२१४२ Lullaby अंगाई गीत
२१४३ Luminescence प्रकाशाने प्राप्त होणारी चकाकी, दिप्तीस्फुरण
२१४४ Luminosity दिप्ती, प्रभा
२१४५ Lumps गठ्ठे, विटा
२१४६ Lunimosity दिप्ती, प्रभा
२१४७ Luster रया, चमक, झिलई, चकाकी
२१४८ Lymphocytes पांढर्या  पेशी
२१४९ Lymphocytes रक्तातील एक प्रकारच्या पांढर्या, पेशी. समन्वयक प्रतिकार प्रणालीच्या प्रमुख सक्रिय पेशी
२१५० Lymphoid Tissue लसिका-उती
२१५१ Machine यंत्र
२१५२ Machined घडवला
२१५३ Macho पुरुषी
२१५४ Macrocyte महापेशी
२१५५ Macrophages महाभक्षक पेशी
२१५६ Macroscopic विराट, स्थूल
२१५७ Macular त्वचेवरील डागांबद्दल
२१५८ Magic जादूचे
२१५९ Magna मोठा, महत्ता, महत्त्व
२१६० Magnetic चुंबकीय
२१६१ Magnetic induction चुंबकीय प्रवर्तन
२१६२ Magnetic moment चुंबकीय आघूर्ण
२१६३ Magnetic pumping चुंबकीय क्षेपण
२१६४ Magnetic Rigidity चुंबकीय-काठिण्य
२१६५ Magnetic shear चुंबकीय-उच्छेद
२१६६ Magnetism चुंबकत्व
२१६७ Magnetization चुंबकीकरण
२१६८ Magneto-strictive चुंबक-संकोची
२१६९ Magnetron चुंबकावर्तनक, प्रारण-कंप्रता-शक्ती-नलिका
२१७० Magnification, Scale-up पट्टीवर्धन
२१७१ Magnitude मान, तेजस्वीता, मात्रा, तीव्रता, माहात्म्य, परिमाण, अभिमिती, भव्यता, आकार, मिती
२१७२ Main switching station मुख्य बदल केंद्र
२१७३ Maintain जीवित ठेवणे, बाळगणे
२१७४ Maintained सांभाळली
२१७५ Maintenance देखभाल, क्षतिपूर्ती, कायम राखणे
२१७६ Majority बहुतांश
२१७७ Malaise अस्वस्थता
२१७८ Malignancies घातक-अपसामान्यता
२१७९ Malignant कर्ककारक, पेशीजाल व्यापून नष्ट करणारे, आक्रमक, अमर्याद वाढणारे, निंदा करणे, अनिष्ट
२१८० Malignant, Cancerous कर्ककारक
२१८१ Mammals सस्तन प्राणी
२१८२ Manifest साकारणे, साकार करणे
२१८३ Manifestation आविष्करण
२१८४ Manual मनुष्यचालित, मानवप्रणित, सूचनावली
२१८५ Manufacture निर्मिती, घडण, सृजन
२१८६ Manure हिरवे शेणखत
२१८७ Many exposures अनेक घटनांची नोंद
२१८८ Map नकाशा, मानचित्र
२१८९ Marauders लुटारू
२१९० Marginal माफक, सामासिक, जेमतेम
२१९१ Marihuana गांजा
२१९२ Marine Navigational Lights समुद्री दिशादर्शक दिवे
२१९३ Marrow, Spleen And Liver मज्जा, प्लिहा आणि यकृत
२१९४ Mask पडदा
२१९५ Masquerade मुखवटा, वेष, सोंग
२१९६ Mass वस्तुमान
२१९७ Mass Defect वस्तुमानातील तूट
२१९८ Mass Number वस्तुमानांक
२१९९ Mass number of the product निष्पादनाचा वस्तुमानांक
२२०० Mass spectrum वस्तुमान पट्टी वर्णपट
२२०१ Massive भव्य
२२०२ Master निपूण
२२०३ Material वस्तू, पदार्थ, द्रव्य
२२०४ Material Testing Reactor पदार्थ-चाचणी-अणुभट्टी
२२०५ Mathematical transformations गणितीय परिवर्तने
२२०६ Matrix संयुक्त
२२०७ Matter जडपदार्थ
२२०८ Maxima कमाल मूल्ये
२२०९ Maximum कमाल, जास्तीत जास्त
२२१० Maximum value कमाल-मूल्य
२२११ May Be Violated उल्लंघिली जाईल
२२१२ May Conceivably Be Made संकल्पनाच करायची झाली तर
२२१३ Meadow गवताळ प्रदेश
२२१४ Mean माध्य
२२१५ Measure परिमाण
२२१६ Measure of Probability संभाव्यता माप
२२१७ Measurement मापन
२२१८ Mechanical Aids यांत्रिक साधने
२२१९ Mechanics यंत्रविद्या, यांत्रिकी, स्थितीगतीशास्त्र
२२२० Mechanism घडामोडी, यंत्रणा
२२२१ Mechanism of action कार्यकलाप
२२२२ Mechanism Of Heredity आनुवंशिकतेची यंत्रणा
२२२३ Mechanisms घडामोडी
२२२४ Medical advisor वैद्यकीय सल्लागार
२२२५ Medical School वैद्यशाळा
२२२६ Medicated Stent औषधावगुंठित विस्फारक
२२२७ Meditation ध्यान, ध्यानधारणा, चिंतन
२२२८ Meeting बैठक, सभा, एकत्रिकरण
२२२९ Mega लक्षावधी
२२३० Megato-cardia हृदय विस्तारणे
२२३१ Melting Point वितळण बिंदू
२२३२ Membrane आवरण
२२३३ MEMS-Micro Electro Mechanical Systems सूक्ष्मविद्युतयंत्रप्रणाली, सूक्ष्मविद्युतयांत्रिक प्रणाली
२२३४ Menial घरकाम करणारा
२२३५ Merit गुणवत्ता
२२३६ Mesa डोंगरी किल्ला, पठार
२२३७ Message switching station निरोप बदलणारे स्थळ
२२३८ Meta Stable क्षण-स्थिर
२२३९ Meta-analysis विश्लेषणांचे विश्लेषण
२२४० Metabolic चयापचयसंबंधित, जैविक
२२४१ Metabolism सजीव-प्रणाली-प्रक्रिया, चयापचय
२२४२ Metallic Castings ओतीव-धात्विक-वस्तू
२२४३ Metals धातू
२२४४ Metaphor रूपक
२२४५ Meta-stable एकल-स्थिर
२२४६ Metastasize धोकादायकरीत्या बदलणे, शरीराच्या एका भागातून दुसर्या् भागात रोगाचे स्थलांतर, रोगप्रसार
२२४७ Meticulous अतिसावघ
२२४८ Metrology मापनशास्त्र
२२४९ Mice, Rats And Rabbits उंदिर, घूस, ससे
२२५० Micro दशलक्षांश, सूक्ष्म
२२५१ Microbiology सूक्ष्मजीवशास्त्र
२२५२ Microglia केंद्रिय मज्जा प्रणालीच्या प्रतिकारात्मक प्रक्रियांतील सक्रिय पेशी
२२५३ Micro-Manipulators सूक्ष्म-हाताळक
२२५४ Micro-Organisms सूक्ष्म-जैव-प्रणाली
२२५५ Microphone सूक्ष्म-ध्वनी-ग्राहक
२२५६ Microscope सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शक
२२५७ Microscopic सूक्ष्म
२२५८ Micro-second सूक्ष्म सेकंद
२२५९ Microtron सूक्ष्मावर्तनक
२२६० Micro-waves सूक्ष्म तरंग
२२६१ Midwest Universities Research Association-MURA मिडवेस्ट-विद्यापीठ संशोधन संस्था
२२६२ Migration स्थलांतरण
२२६३ Mile Stone टप्पा
२२६४ Milk And Excretions दूध आणि गोमूत्र व शेण
२२६५ Millennia अनेक युगे
२२६६ Milli लघु, सहस्रांश, संक्षिप्त
२२६७ Million दशलक्ष
२२६८ Millisecond लघुसेकंद
२२६९ Minerals क्षार
२२७० Minerals खनिजे
२२७१ Mini लघु
२२७२ Minimum किमान, कमीत कमी
२२७३ Minimum condition किमान शर्त
२२७४ Mining and quarrying उत्खनन
२२७५ Minor किरकोळ
२२७६ Minute सूक्ष्म
२२७७ Misleading दिशाभूल करणारे
२२७८ Mission उड्डाण
२२७९ Mitochondria मायटोकॉँड्रिया, २ ते ८ सूक्ष्ममीटर लांब तांदळाच्या आकाराची पेशीअंतर्गत ऊर्जाघरे
२२८० Mitochondrion पेशीऊर्जाघर
२२८१ Mitosis विभाजनाच्या निश्चित रीतीने पेशी वृद्धी होण्याची प्रक्रिया, समविभाजन
२२८२ Mobile चल, फिरता, भटक्या
२२८३ Mobility चपळता
२२८४ Mock Up चाचणी
२२८५ Model आदर्श, नमुन्याचा, प्रतिमा, सांचा, कित्ता, घडणे, आकार देणे, बनवणे, प्रारूप
२२८६ Moderate माफक
२२८७ Moderately Low मध्यम निम्न
२२८८ Moderation मंदावणे
२२८९ Moderator विमंदक, सौम्यकर, नेमस्तक
२२९० Modern आधुनिक
२२९१ Modification बदल, पुनर्रचना, आवृत्ती
२२९२ Modified सुधारित
२२९३ Modulation ठसा उमटवणे
२२९४ Module आवृत्ती
२२९५ Moisture बाष्प
२२९६ Mold बुरशी
२२९७ Molecular-biology रेणुजैविकी
२२९८ Mollify सांत्वन करणे
२२९९ Molten Salt Reactor Experiments - MSRE वितळलेले-क्षार-अणुभट्टी-प्रयोग
२३०० Momentum संवेग
२३०१ Monad एकल
२३०२ Monazite Bearing मोनाझाईटयुक्त
२३०३ Monitor संगणकाचा पडदा, पर्यवेक्षक
२३०४ Monitoring निगराणी, देखरेख
२३०५ Monk साधू
२३०६ Monkey शेपटीवाली माकडे. उदा. लंगूर, बबून
२३०७ Monocytes रक्तातील मोठ्या पांढर्याउ पेशी ज्यांच्या गर्भात बारीक क्रोमॅटिन कण विखुरलेले असतात. ह्यांचा जन्म अस्थिमज्जेत होतो.
२३०८ Mono-energetic एकल-ऊर्जा
२३०९ Monograph विशिष्ट विषयावरील लघुनिबंध
२३१० Monolithic एकमुस्त
२३११ Monomers एकपरिमाणिके
२३१२ Monoplace एकाजागी
२३१३ Monotonous एकसुरी, एकरंगी, एककल्ली
२३१४ Mood मनस्थिती, मनोदय, मानस, भावावस्था
२३१५ Moody लहरी
२३१६ More Volatile उडून जाण्यासारखे
२३१७ Mosaic खंडरचना, खंडमांडणी, खंडगुंफण, खंडन्यास
२३१८ Most common सर्वाधिक प्रचलित असलेले
२३१९ Most Promising सर्वाधिक आशादायी
२३२० Motion चाल
२३२१ Motivating प्रेरक, प्रेरणादायक
२३२२ Motor चालनायंत्र, चक्री, प्रवर्तक
२३२३ Motor driven rotor चालनायंत्र-संचालित-आस
२३२४ Mountain Tops पर्वतांची शिखरे
२३२५ Mouse उंदीर
२३२६ Mouse pointer निदर्शक
२३२७ Moving सरकत्या
२३२८ Much खूप
२३२९ Mucus चिकट स्त्राव, पेशी वंगण
२३३० Mucus membrane शरीररंध्रांचे बाह्यसंपर्की अस्तर
२३३१ Multiple-Risk-Factor बहुविध-धोके-गुणक
२३३२ Multiplet बहु-अवस्था
२३३३ Multiplication गुणन
२३३४ Multiplier गुणक
२३३५ Multi-polarity बहु-धृवीयता
२३३६ Multi-turn injection बहु-वळसे-शिरकाव
२३३७ Muscular Pain स्नायूंचे दु:ख
२३३८ Mutagen वांशिक माहितीतील बदलकर्ता
२३३९ Mutagenic बदल घडवणारा
२३४० Mutant Strains स्वभावांतरित
२३४१ Mutual annihilation परस्पर-विलयन
२३४२ Mutual induction सहप्रेरणा
२३४३ Myelin विद्युत दुर्वाहक फॉस्फोलिपिड स्तर, जो मज्जापेशींना वेढून असतो
२३४४ Myocardium हृदयभिंत
२३४५ Myriad अगणित, मोठी संख्या, दहा हजार
२३४६ Mystique वलय
२३४७ Mythology तत्त्वज्ञान
२३४८ Nacre मोत्याचा शिंपला
२३४९ Narration निरूपण, निवेदन किंवा कथन
२३५० Nascent उत्पन्न होऊ लागलेले, उदयोन्मुख
२३५१ Nasty हिडीस, ओंगळ, बिभत्स, वाईट, खट्याळ, त्रासदायक
२३५२ National-Committee On Radiation-Protection-NCRP राष्ट्रीय-प्रारण-संरक्षण-समिती
२३५३ Naturalization नागरिकत्व देणे, आपलासा करणे, सामावून घेणे
२३५४ Naturally साहजिकच
२३५५ Nausea मळमळ, उलटीची भावना, निरसता, नावड, आजारीपणा
२३५६ Necessarily हमखास
२३५७ Necrosis शिंपलीभवन
२३५८ Necrosis And Tumor Formation गाठनिर्मिती
२३५९ Necrotic हाड कुजणे, अस्थिकोथ
२३६० Nectarines आडू
२३६१ Negative ऋणात्मक
२३६२ Negative- Temperature-Coefficient ऋण-तापमान-सहगुणक
२३६३ Negatively Charged ऋण प्रभारित
२३६४ Neoplasms, Tumors नवप्राकल
२३६५ Nerve मज्जातंतू, चेतातंतू
२३६६ Nervous अस्वस्थ, भयभीत
२३६७ Net निव्वळ
२३६८ Neutral particle विरक्त कण
२३६९ Neutron विरक्तक
२३७० Neutron chopper विरक्तक-सुरी
२३७१ Neutron Density विरक्तक घनत्त्व
२३७२ Neutron Exposure विरक्तकसंसर्ग
२३७३ Neutron Leakage विरक्तक गळती
२३७४ Neutron Poison विरक्तक विष
२३७५ Neutron wheel विरक्तक-चक्र
२३७६ Neutron-Deficient विरक्तक-कमी-असणारी
२३७७ Newer alchemy नवीनतर-परीस-रसायनशास्त्र
२३७८ Niche खास जागा/संधी, वळचण, कोंदण, पर्यावरणातले आपले विशिष्ट स्थान
२३७९ Niche market फक्त खास वर्गाकरता असलेली बाजारपेठ
२३८० Nightmares भीतीस्वप्ने
२३८१ Nobel elements राजस मूलद्रव्य
२३८२ Noise गोंधळ
२३८३ Nomeostasis बदलत्या वातावरणात शरीरस्थिती कायम राखण्याचे सामर्थ्य
२३८४ Non-Committal अबोल
२३८५ Non-Destructive अविनाशी
२३८६ Non-fission विदलन-विहीन
२३८७ Non-Leakage गळतीबंद
२३८८ Non-leakage probability गळतीशून्यतेची संभावना
२३८९ Non-proliferation treaty (NPT) इंधन प्रसार प्रतिरोधक करार
२३९० Non-Radiogenic Minerals अप्रारक-मुळाची खनिजे
२३९१ Non-returnable एकदिश, ना परतीचा
२३९२ Non-uniformity असमानता
२३९३ Normal लंब, सामान्य
२३९४ Not Insuperable न सोडविता येण्यासारखी नाही
२३९५ Notable दखलपात्र, उल्लेखनीय
२३९६ Noted विख्यात
२३९७ Noteworthy उल्लेखनीय
२३९८ Noticeable लक्षवेधक, दखलपात्र
२३९९ Novel अभिनव
२४०० Noxious अपायकारक
२४०१ Nozzle कारंजमुख, तोटी
२४०२ Nozzle end निमुळत्या शेवटात
२४०३ Nuclear composition आण्विक घडण
२४०४ Nuclear Engine आण्विक-चालनायंत्र
२४०५ Nuclear Power Facility आण्विक-ऊर्जोत्पादक-सुविधा
२४०६ Nuclear Propulsion आण्विक-चालना
२४०७ Nuclear Rocket Engines आण्विक-अग्निबाण-चालनायंत्र
२४०८ Nuclear Standpoint आण्विक दृष्टिकोन
२४०९ Nucleic acid गर्भकाम्ल
२४१० Nucleon अणुगर्भक, अणुकेंद्रक
२४११ Nucleon Duplet अणुगर्भक-जोडी
२४१२ Nucleotide न्युक्लिकाम्लात नसणारी, सहविकर म्हणून काम करणारी अनेक संयुगे
२४१३ Nucleus अणुगर्भ, अणुकेंद्रक
२४१४ Numb बधीर
२४१५ Numeric अंकीय, सांख्य, सांख्यिक, संख्यीय
२४१६ Numerical factor संख्या-अंश
२४१७ Numerically संख्येने
२४१८ Numerous असंख्य
२४१९ Nut कठीण कवचाचे फळ
२४२० Nutation अक्षवलन, डोल
२४२१ Nutrient पोषक
२४२२ Nutritional पोषणात्मक
२४२३ Nutritionists पोषण तज्ञ
२४२४ Objective वस्तुनिष्ठ
२४२५ Oblate or flattened spheroid चपटे-गोलाकार
२४२६ Observation अनुमान, नोंद
२४२७ Observatory वेधशाळा
२४२८ Obsessed अत्यंत व्यस्त, मग्न, वाहिलेला, समर्पित, भारलेला
२४२९ Obvious आपोआप लक्षात येणारा, सरळसोपा
२४३० Obviously सहजच
२४३१ Obviousness स्वाभाविकता
२४३२ Occasionally क्वचित, कधीकधी
२४३३ Occlude थांबवणे, बंद करणे
२४३४ Occlusive ओष्ट्य (स्वर, व्यंजने), अवरोधक
२४३५ Occult गुप्त, गुह्य, गूढ
२४३६ Occurrence घटना
२४३७ Octets अष्टावस्था
२४३८ Of no significance लक्षणीय नसलेला, कमी महत्त्वाचा
२४३९ Of Rare Archeological Artifacts दुर्मिळ पुरातत्त्वशास्त्रीय वस्तू
२४४० Office action कार्यालयीन कारवाई
२४४१ Oft cited वारंवार दाखला दिला जाणारा
२४४२ Often बहुतेकदा, वरचेवर, बहुधा
२४४३ Oil shale तैल-प्राणिजन्य खडक, तैलशिला
२४४४ Ominous अत्यंत धोकादायक दुश्चिन्ह, अपशकून
२४४५ Omnipotent सर्वशक्तिमान
२४४६ Omnipresent सर्वसाक्षी
२४४७ Omniscient सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, सर्ववेत्ता
२४४८ Omnitron सर्वावर्तनक
२४४९ On An Experimental Basis प्रायोगिक तत्त्वावर
२४५० On output terminals निवेषी जोडांवर
२४५१ On the whole एकूणात
२४५२ On to a photo-cell प्रकाश-घटावर
२४५३ Oncology गळूशास्त्र, गांठशास्त्र
२४५४ One Material Is Coated With Other एकावर दुसर्याi पदार्थाचा थर चढवलेला असतो
२४५५ On-line संपर्करत, जालसंजीवित, तत्काळ
२४५६ Only With Difficulty केवळ अतिसायासांनीच
२४५७ Operating system कार्यकारी प्रणाली
२४५८ Operation घडामोड
२४५९ Operation शस्त्रक्रिया, कार्यवाही, परिचालन
२४६० Operation Theater शस्त्रक्रिया कक्ष
२४६१ Operations कार्ये
२४६२ Operations कार्यकलाप
२४६३ Opinion Held धारणा
२४६४ Opium अफू
२४६५ Optical प्रकाश-शास्त्रीय
२४६६ Optical spectrum दृक्‌ पट्टी वर्णपट
२४६७ Optimum समुचित, योग्य, यथातथ्य, इष्टतम
२४६८ Orbit कक्षा
२४६९ Orbital or azimuthal कक्षक, कक्षकीय, कक्षीय
२४७० Order सुसूत्रता, आज्ञा, हुकूम, सुसंगती
२४७१ Order of magnitude परिमाणाचा स्तर
२४७२ Ordinal number अनुक्रमांक
२४७३ Ordinate उभा अक्ष-संदर्भ
२४७४ Ore bodies खनिजद्रव्य
२४७५ Organic Moderated Reactor Experiment - OMRE सेंद्रिय-विमंदित-अणुभट्टी-प्रयोग
२४७६ Organism जैवप्रणाली
२४७७ Organoleptic Changes इंद्रिय-संवेदनीय-बदल
२४७८ Orientation दिशाभिमुखता, उगम-दिशा, कल, अभिमुखता
२४७९ Ortho लंब
२४८० Orthodox सनातनी
२४८१ Oscillation दोलन
२४८२ Oscillator आंदोलक
२४८३ Oscillographic record आंदोल-आलेखात्मक नोंद
२४८४ Oscilloscope स्पंददर्शक, आंदोल-दर्शक
२४८५ Ostensibly सकृतदर्शनी, दिसतो तसा, बाह्यात्कारी
२४८६ Osteoblasts अस्थिजनक पेशी
२४८७ Osteoporosis अस्थिघनताक्षय, अस्थिसच्छिद्रता
२४८८ Out of phase प्रावस्थ नसतील
२४८९ Out Position बाहेरच्या अवस्थेत
२४९० Outcome परिणती, परिणाम
२४९१ Outer Annular Region बाहेरील परिक्रमाक्षेत्रात
२४९२ Outline रूपरेषा
२४९३ Outmodel कालबाह्य, प्रचारात नसलेली
२४९४ Output निवेशी, निष्पन्न संकेत, निष्पन्न
२४९५ Output channels निष्पादन-वाहिन्या
२४९६ Outstanding आगळा, उत्कृष्ट
२४९७ Overcast ढगाळलेला
२४९८ Overestimate अधिक किंमत करणे
२४९९ Overhead उर्ध्वशीर्ष, डोक्यावरून दिसणारा
२५०० Overhead Paging शीर्षस्थ संदेश
२५०१ Overlap अतिव्याप्ती, परस्परांस झाकोळून टाकणे
२५०२ Overt सुस्पष्ट, ठसठशीत, संस्मरणीय
२५०३ Overview गोषवारा
२५०४ Oxidation प्राणिलीकरण
२५०५ Oxide Drossing प्राणिल-तवंग-पृथक्करण
२५०६ Oxygen reactor प्राणवायू भट्टी
२५०७ Pacifism देशादेशांतील तंटे शांततामय मार्गाने सोडवणे शक्य असल्याचे मानणारे तत्त्वज्ञान
२५०८ Pacifist शांततावादी
२५०९ Packed घट्ट भरलेला
२५१० Packing बांधणी
२५११ Packing fraction भरणांश, बांधणी-गुणकांश
२५१२ Pair Production युग्म उत्पादन
२५१३ Pair spectrometer जोडी-वर्णपटमापक
२५१४ Pairing जोडी-बंधन
२५१५ Palatable रुचकर, स्वादिष्ट, जुळणारा, पटणारा, मनासारखा
२५१६ Paleontology जीवाश्मशास्त्र, जीवाश्मांच्या अभ्यासाची शाखा, पुराजीवशास्त्र
२५१७ Pancreas स्वादुपिंड
२५१८ Panoply देखणी रचना, प्रभावी रचना, सर्वांगकवच
२५१९ Pant पाटलोण
२५२० Parabola परवलय
२५२१ Parabolic परवलयी
२५२२ Parabolic curve परवलयी वक्ररेषा
२५२३ Paradigm प्रारूप, नमुना, साचा
२५२४ Paradox अतार्किकता, अतर्क्य अवस्था, विरोधाभास
२५२५ Parallel समांतर
२५२६ Para-magnetic निम-चुंबकीय
२५२७ Paramedic परिचारक
२५२८ Parameters चल
२५२९ Paraqual सर्वाधिक वापरले जाणारे वनस्पतीनाशक/तणनाशक
२५३० Parasitic परोपजीवी
२५३१ Parathormone कॅल्शियम चयापचयावर नियंत्रण करणारे संप्रेरक
२५३२ Parathyroid gland अवटूग्रंथीसोबतच्या ४ ग्रंथींपैकी एक
२५३३ Parent पालक, पूर्वज, मूळ
२५३४ Paring tube पृथक्करण नलिका
२५३५ Parity सांख्य किंवा समता
२५३६ Partial आंशिक
२५३७ Partial separation of charges विद्युत्‌-भार-विलगता
२५३८ Participant सहभागी
२५३९ Particle कण
२५४० Particle-Beam-Separation कण-शलाका-पृथक्करण
२५४१ Passage छन्नमार्ग
२५४२ Passing पार करणे
२५४३ Passion वेड, छंद
२५४४ Paste चिकट पदार्थ, खळ, गोंद, डिंक
२५४५ Pasteboard चिकटफळा
२५४६ Pasteurization अवांछित आंबणे रोखण्यासाठी निश्चित-काल, निश्चित-तापमानावर तापवणे
२५४७ Patent हक्क, निर्मितीहक्क, विशेषाधिकार
२५४८ Patent pending विचाराधीन एकस्व
२५४९ Patentability एकस्वयोग्यता, पेटंटक्षमता
२५५० Patented निर्मितीहक्कसुरक्षित
२५५१ Pathology शारीरिक-जैव चयापचय प्रक्रिया, रोगनिदानशास्त्र, रोगनिदान
२५५२ Patriarch कर्ता
२५५३ Patronize आश्रय देणे
२५५४ Pattern आराखडा, तर्जुमा, छाप, तर्हान, ढाचा, ढब, आकृतीबंध, ठसा, साचा, प्रारूप
२५५५ Pay-Load उपभोग्य-भार
२५५६ Peak कळस, शिखर
२५५७ Peasant गावंढळ, शेतकरी, खेडूत
२५५८ Peat अश्मिभूत अवशेष
२५५९ Pebble-Bed-Concept गार-मंच-संकल्पनेचा
२५६० Peculiar विचित्र
२५६१ Peer सारख्या योग्यतेचा
२५६२ Peer reviewed समकक्ष लोकांकडून परीक्षित
२५६३ Peers बरोबरीचे, सारख्याच क्षमतेचे, सारख्या योग्यतेचा
२५६४ Pellet, Slug गुटिका
२५६५ Pellicles तवंग
२५६६ Pendulum दोलक
२५६७ Penetrate भेदणे, शिरकाव करणे
२५६८ Penetration शिरकाव
२५६९ Penetration power विभेदनशक्ती, भेदकता
२५७० Peptic पचनासंबंधी
२५७१ Per channel प्रती वाहिनी
२५७२ Perceived भासमान
२५७३ Perceiving सूज्ञ, जाणता, ज्ञाता/ज्ञाती, सुजाण/सजाण
२५७४ Perception संवेदना
२५७५ Percolate झिरपणे
२५७६ Percutaneous धमनीप्रवेशक
२५७७ Perfect परिपूर्ण
२५७८ Perforated सच्छिद्र
२५७९ Performance कर्तबगारी
२५८० Perfusion प्रसार, अभिसार
२५८१ Perhaps कदाचित
२५८२ Perils धोके, विनाशसंभव
२५८३ Period आवर्तकाल, कालावधी, मुदत
२५८४ Periodic-time आवृत्ती काल
२५८५ Peripheral परिघीय
२५८६ Periscope पेरिस्कोप
२५८७ Permanency स्थायी स्वरूप
२५८८ Permanent कायमस्वरुपी
२५८९ Permeability निवडक वस्तू/पदार्थ प्रवेश क्षमता
२५९० Permeable पाझरयोग्य, पाझरक्षम
२५९१ Permissible अनुज्ञेय, अनुज्ञप्त
२५९२ Permitted to leak गळू दिला जाणारा
२५९३ Pernicious Anemia अपायकारक रक्तकमतरता
२५९४ Perpetuate चिरस्थायी करणे, संजीवन करणे
२५९५ Perplexing बुचकळ्यात पाडणारे
२५९६ Persecution वाळीत टाकणे, जातीबाहेर घालवणे, पद्धतशीर छळ करणे
२५९७ Persist टिकणे, निभावणे, दम धरणे, चिकटून राहणे
२५९८ Persist For An Appreciable Time दखलपात्र काळापर्यंत टिकून राहणे
२५९९ Perspective दृष्टिकोन
२६०० Pertinent आनुषंगिक, त्या संदर्भातील, त्याबाबतीतला
२६०१ Pervasive व्यापकधर्मी, सर्वत्र पसरलेला
२६०२ Pessimistic निराशावादी
२६०३ Pestilence प्लेग, दुर्धर साथीचा रोग
२६०४ PET-Positron Emission Tomography धनविजक उत्सर्जक त्रिमिती चित्रांकने
२६०५ Peugot एक चारचाकी
२६०६ Phagocyte भक्षकपेशी
२६०७ Phagocytosis रक्तातील जंतू व परके पदार्थ भक्षक पेशीद्वारे ते भक्षण करण्याची क्रिया
२६०८ Pharynx तोंड, उदरनलिका
२६०९ Phase प्रावस्थ
२६१० Phase stability अवस्था-स्थिरता
२६११ Phase velocity प्रावस्था-वेग
२६१२ Phenomenal लोकोत्तर, विलक्षण, अद्भूत, अकल्पित, असामान्य
२६१३ Phenomenon आविष्कार, घटना, विधी
२६१४ Phenomenon Of Self Diffusion स्वयं-विसरणाचा आविष्कार
२६१५ Philosophies विचारसरणी, तत्त्वज्ञान
२६१६ Phosphorescence काळोखातील मंद चकाकी, प्रस्फुरण
२६१७ Phosphors प्रस्फुरक
२६१८ Phosphorus स्फुरद
२६१९ Photo Peaks प्रकाशचित्र-शिखरे
२६२० Photoelectric प्रकाश-विद्युत
२६२१ Photo-fission प्रकाश-विदलन
२६२२ Photographic प्रकाश-आलेखक
२६२३ Photographic emulsion प्रकाशचित्रक-अविद्राव्य-द्रवांचे-मिश्रण
२६२४ Photo-multiplier-tubes प्रकाश-गुणक-नलिका
२६२५ Photon प्रकाश-कण
२६२६ Phrase-ology परिभाषा
२६२७ Physicist भौतिकशास्त्रज्ञ
२६२८ Physick वैद्यक
२६२९ Physiological शारीरिक
२६३० Physiology शरीरशास्त्र
२६३१ Pile थप्पी, अणुभट्टी, (आण्विक) रास
२६३२ Pilot पथदर्शी, सुकाणूधारी, वैमानिक, कर्णधार
२६३३ Pilot reading मार्गदर्शक वाचन
२६३४ Pilot study प्रारूप अभ्यास
२६३५ Pinch effect चिमटी प्रभाव
२६३६ Pin-Hole-Camera टाचणी-छिद्र-चित्रक
२६३७ Pins कांड्या
२६३८ Pioneer Work पायाभूत काम
२६३९ Pioneered विकसित केलेला
२६४० Pioneering पथदर्शी, पायाभूत, अग्रगामी, अग्रवर्ती, मूळ शोधक
२६४१ Pipette शोषनळ्या
२६४२ Piping नळवाहिन्या
२६४३ Piston Rings दट्ट्यावरील वळी
२६४४ Pitch वळसे
२६४५ Placebo अकर्मक औषध, वैद्यकीय संशोधनात वापरले जाणारे, औषधाचा आभास निर्माण करणारे निष्क्रिय द्रव्य, उपाय घेत असल्याचे केवळ समाधान
२६४६ Placenta वार
२६४७ Placid शांत, सौम्य
२६४८ Plan योजना
२६४९ Plant संयंत्र
२६५० Plant Life वनस्पती-जीवन
२६५१ Plaque कीटण, कीट
२६५२ Plaque calcifies कीट कॅल्शियमने टणक होते
२६५३ Plasma प्राकल, पटल, जीवद्रव्य
२६५४ Plasma confinement प्राकल बंदिस्ती
२६५५ Plasma Membrane प्राकलावरण
२६५६ Plasma Thermocouple प्राकल-तापयुग्म
२६५७ Plastic मेणकागद, मेणकापड
२६५८ Plastic Wrapping अप्रत्यास्थ आवरण
२६५९ Plastics अप्रत्यास्थे
२६६० Platelet तंतुकणिका, बिंबाणू
२६६१ Plazmodial Stage प्राकलावस्था
२६६२ PLBS-Post Lunch Blood Sugar खाण्यानंतर (दोन तासांनी) मोजलेली रक्तशर्करा
२६६३ Pliability लवचिकता
२६६४ Plight अवस्था, दैना, दशा
२६६५ Plotted आखलेले
२६६६ Plummeted ढासळलेल्या
२६६७ Plutonium Recycle Test Reactor – PRTR प्ल्युटोनियम-पुनर्चक्रण-चाचणी-अणुभट्टी
२६६८ PMT-photo-multiplier-tube प्रकाश-गुणक-नलिका
२६६९ Poach शिजवणे
२६७० Point मुद्दा
२६७१ Pointing device निर्देशसाधन
२६७२ Polarization ध्रुवीकरण, ध्रुवीभवन, ध्रुवण
२६७३ Polarized धृवीभूत
२६७४ Pole अग्र, ध्रुव
२६७५ Pole faces धृवपृष्ठ
२६७६ Policy धोरण
२६७७ Politely सभ्यपणे, सुसंस्कृतपणे
२६७८ Political राजकीय
२६७९ Polycythemia रक्तपेशीबहुलता
२६८० Polymers बहुपरिमाणिके
२६८१ Pond जलाशय
२६८२ Ponderator वजनवर्धक
२६८३ Pool कुंड
२६८४ Porcelain चिनी माती
२६८५ Pores रंध्रे, छिद्रे, भोके
२६८६ Porous सच्छिद्र
२६८७ Portable स्थलांतर-सुलभ
२६८८ Portent अवलक्षण, भविष्यवेध, अशुभशकून, दुर्गती, अरिष्टसूचक लक्षण
२६८९ Position स्थिती
२६९० Position And Sharpness जागा आणि तीक्ष्णता
२६९१ Positive धनात्मक
२६९२ Positively Charged धन प्रभारित
२६९३ Positron धन विजक
२६९४ Positron acceleration धन-विजकांचे त्वरण
२६९५ Possess बाळगत असतात
२६९६ Post Mortem मरणोत्तर
२६९७ Post Mortem Inspection उत्तरीय तपासणी
२६९८ Posterior मागील
२६९९ Postulated गृहित धरले गेलेले आहे
२७०० Postulates गृहितके
२७०१ Postures शरीरस्थिती, अवस्था, आसन
२७०२ Pot Calcination Technique हंडी-प्राणिलीकरण-तंत्र
२७०३ Potential संभाव्य, विभव, स्थितिज
२७०४ Potential barrier विभव अडथळा
२७०५ Potential difference विभवांतर
२७०६ Potential drop विभव घसारा
२७०७ Potential energy स्थितिज उर्जा
२७०८ Potential strong संभवतः सशक्त
२७०९ Powder Metallurgy पूड धात्विकी
२७१० Power Density शक्ती घनत्व
२७११ Power output शक्ती-निष्पन्न, ऊर्जोत्पादन
२७१२ Power station शक्तीस्थल, वीजनिर्मितीकेंद्र, वीजकेंद्र
२७१३ Power, Energy ऊर्जा
२७१४ Powerful शक्तिशाली
२७१५ Practical व्यावहारिक, प्रात्यक्षिक
२७१६ Practically प्रत्यक्षात, व्यवहारात, प्रायः
२७१७ Practice पद्धत, व्यवहार, सराव, प्रथा
२७१८ Practicing कार्यरत
२७१९ Practitioner वैद्यकीय व्यावसायिक
२७२० Pragmatism केवळ मनुष्यहिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची वृत्ती
२७२१ Prank खोडी
२७२२ Precession अयनगती
२७२३ Precipitate अवक्षेप
२७२४ Precipitation अवक्षेपण
२७२५ Precise नेमका, संक्षेपाने, निःसंदिग्ध, तंतोतंत
२७२६ Precision नेमकेपणा
२७२७ Precursor अग्रदूत, पूर्वी येणारे, असणारे, पूर्वज
२७२८ Predicament दुविधा, कठीण प्रसंग
२७२९ Predictable पूर्वानुमान करण्यायोग्य
२७३० Predisposition पूर्वविरोध
२७३१ Predominantly प्रामुख्याने
२७३२ Predominate प्रबळ ठरणे, उठून दिसणे
२७३३ Preferably पसंतीने
२७३४ Preference प्राधान्य, पसंती
२७३५ Prefix पूर्वोपसर्ग
२७३६ Preliminary Treatment प्राथमिक उपचार
२७३७ Present day अद्यतन, हल्लीचा
२७३८ Preserve टिकवून धरणे, अनुरक्षण करणे
२७३९ Pressed दडपून
२७४० Pressure दाब
२७४१ Pressure Vessel दाब-पोत
२७४२ Pressurized Water दाबित जल
२७४३ Pressurized Water Reactor-PWR दाबित पाणी अणुभट्टी, संकोचित पाणी अणुभट्टी
२७४४ Pressurizer दाब-जनित्र
२७४५ Pre-Stress पूर्वबल
२७४६ Presumably अनुमानाने, बहुधा, संभवतः,
२७४७ Presumption of validity वैधतेचा पूर्वग्रह
२७४८ Pretzel सैलसर गाठीसारखे बिस्कीट
२७४९ Preventive प्रतिबंधात्मक
२७५० Primary प्राथमिक
२७५१ Primate एप, मंकी, प्रोझिमियन्स वगैरे गटांना मिळून प्रायमेट म्हणतात
२७५२ Primates प्राथमिक अवस्थेतला मनुष्य, माकड, वानर व वाघळे ह्या प्राण्यांचा श्रेष्ठ वर्ग
२७५३ Prime Objective प्रमुख उद्दिष्ट
२७५४ Primordial आदी, प्रथम, मूळचा, अस्सल
२७५५ Principle सिद्धांत, तत्व
२७५६ Prior art, related art पूर्वशोध, पूर्वशोधित, पूर्वज्ञात, स्वीकृती
२७५७ Priority अग्रक्रम, प्राधान्यक्रम, प्राथमिकता
२७५८ Privately Financed खासगी-अर्थ-पूरित
२७५९ Privilege विशेषाधिकार, मोकळीक, मुभा, सवलत
२७६० Privy खास, गुप्त
२७६१ Probability संभाव्यता
२७६२ Probably बहुधा
२७६३ Probes शोधक
२७६४ Problem समस्या, प्रश्न
२७६५ Process प्रक्रम
२७६६ Process Metallurgy प्रक्रिया-धात्विकीतील
२७६७ Processing प्रक्रिया
२७६८ Processing Reagent प्रक्रियक पदार्थ
२७६९ Prod उद्युक्त करणे, टोचणे
२७७० Production उत्पादन, उत्पन्न, उपज
२७७१ Productivity उत्पादनक्षमता, उत्पादकता
२७७२ Profile रूपरेषा
२७७३ Proforma आराखडा, प्रारूप
२७७४ Profound प्रकर्षाने
२७७५ Progenitors मूळ-पूर्वज
२७७६ Progeny मुलेबाळे
२७७७ Progeria बालवृद्धत्वाची विकृती
२७७८ Prognostications भाकीत करणे, पूर्वानुमान करणे
२७७९ Program कार्यक्रम
२७८० Progressive वाढते
२७८१ Project प्रकल्प
२७८२ Projection प्रतिमा-वर्धन, अभिव्यक्ती
२७८३ Proletariat औद्योगिक मजूरांचा वर्ग
२७८४ Promiscuously सर्वसमावेशक
२७८५ Promote पुष्टी करणे, बळ देणे, प्रोत्साहन देणे
२७८६ Prompt सत्वर, तत्पर
२७८७ Prompt neutron सत्वर विरक्तक
२७८८ Prone प्रवृत्त, कल असलेला
२७८९ Propagation प्रसार, प्रचार
२७९० Propel पुढे सरकवणे, ढकलणे
२७९१ Propellant प्रक्षेपक
२७९२ Propelled भिरकावले जात असतात
२७९३ Propeller Shaft चालना-अक्ष
२७९४ Propellers, Engines चालनायंत्रे
२७९५ Propelling पुढे सरकवणे, ढकलणे
२७९६ Properties गुणधर्म
२७९७ Prophet भविष्यवेत्ता
२७९८ Proportion प्रमाण
२७९९ Proportional प्रमाणबद्ध
२८०० Proportionality constant प्रमाणाचा स्थिरांक
२८०१ Prospective अपेक्षित, भविष्यात प्रभावी ठरू शकेल असा
२८०२ Prospects उमेद
२८०३ Prostaglandin पेशीजालातील संप्रेरके
२८०४ Prostate gland शुक्राशय पिंड, शुक्राशय ग्रंथी
२८०५ Prostration क्षीणता
२८०६ Protection Against Radiation प्रारणांपासून संरक्षण
२८०७ Protective Measures संरक्षक उपाय
२८०८ Protégé शिष्य, सहकारी, अनुयायी
२८०९ Prothrombin प्राकल-प्रथिन जे रक्तगुठळीनिर्मितीदरम्यान रक्त साखळवणार्याक विकरात परिवर्तित होते
२८१० Protocol औपचारिक नियम, संकेत, मसुदा, तहनामा, व्यवहाराचा लेखी दाखला, तहाच्या मुद्द्यांचा अव्वल मसुदा
२८११ Proton धनक
२८१२ Proton linear accelerator धनक रेषीय त्वरक
२८१३ Proton Synchrotron धनक एकसमयावर्तनक
२८१४ Prototype Fast Reactor -PFR प्रारूप-जलद-अणुभट्टी
२८१५ Prototype In Strict Sense खर्याe अर्थाने प्रारूप
२८१६ Protuberance टेंगूळ
२८१७ Provision तरतूद
२८१८ Provoke चेतवणे, चिथवणे
२८१९ Prunes मनुका
२८२० Pseudo आभासी, नकली
२८२१ Pseudo-Breeder छन्नस्वरूप-पुनरुत्पादक
२८२२ PT-Prothrombin Time रक्त साखळण्याच्या प्रक्रियेस लागणार्याा वेळाचे माप (१२ ते १५ सेकंद)
२८२३ Puff झुरका
२८२४ Pullies फिरक्या, चक्र्या, रिळे, चाके, रहाट, खिराडी
२८२५ Pulmonary फुफ्फुसाशी संबंधित
२८२६ Pulse भपका, फटका, स्पंद, स्पंदन
२८२७ Pump उपसा यंत्र, हापसा, द्रव पदार्थ वाहण्यासाठीचे/ साठवण्यासाठीचे उपकरण, उत्क्षेपक, क्षेपक, उदंचक
२८२८ Pumped क्षेपिले जाते
२८२९ Pupae कोश
२८३० Purely निव्वळ
२८३१ Purge Stream प्रवाह
२८३२ Purport उद्देश असणे, अभिप्राय, तात्पर्य, भाव, सार
२८३३ Pursuit पाठलाग, उद्योग, अभ्यास
२८३४ Pushes आत सारतो
२८३५ Putrefaction सडण्याची प्रक्रिया
२८३६ Pyrolytic उष्मा-विघटित
२८३७ Quackery वैद्यकीचे ढोंग, वैदूगिरी, फसवेगिरी
२८३८ Qualitative गुणात्मक, प्रकारात्मक
२८३९ Quality दर्जा, प्रत, गुणवत्ता
२८४० Quality assurance दर्जा हमी
२८४१ Quality control गुणवत्ता/ दर्जा/ प्रत नियंत्रण, दर्जा पालन
२८४२ Quality Factor - QF दर्जा-गुणकांश
२८४३ Quandary अनिश्चितता
२८४४ Quantitative परिमाणात्मक, मात्रात्मक, आकारात्मक
२८४५ Quantity परिमाण, मात्रा, प्रमाण, राशी
२८४६ Quantized पुंजरूप
२८४७ Quantum पुंज, प्रकाशशकण, विवक्षित टप्प्यांचा
२८४८ Quartz crystal वालुकास्फटिक
२८४९ Quartz-Fibre-Torssion-Balance गारगोटी-तंतू-पीळ-तराजू
२८५० Quenching त्वरित-शीतन
२८५१ Quest आस
२८५२ Question प्रश्न
२८५३ Questionable संशयास्पद
२८५४ Quiet down निवळणे
२८५५ Quintuple पाचपट
२८५६ Quite चांगलेच
२८५७ Race जात, वंश, शर्यत
२८५८ Racist वंशाभिमानी, जातीयवादी
२८५९ Racquet अंडाकृती जाळीची चेंडूफळी
२८६० RADAR (radio Detection And Ranging) प्रारणशोध व पट्टीनिश्चिती
२८६१ Radial त्रिज्य
२८६२ Radial Artery अंगुष्टमुळाश्रित धमनी
२८६३ Radial sector त्रिज्यीय-खंड
२८६४ Radiation प्रारण, किरणोत्सार
२८६५ Radiation Damage प्रारणहानी
२८६६ RAdiation Detection And Ranging-RADAR प्रारण-संवेदन-व-पल्लांकनात
२८६७ Radiation Exposure प्रारणसंसर्ग
२८६८ Radiative capture प्रारक प्रग्रहण
२८६९ Radiator प्रारक
२८७० Radiator hose प्रारकाची लवचिक रबरी नळी
२८७१ Radical, ion मूलक
२८७२ Radio प्रारणस्वरूप, किरणात्मक
२८७३ Radio Carbon Dating प्रारक-कर्ब-वयनिश्चिती
२८७४ Radio Dermatitis प्रारण-प्रेरित-त्वचादाह
२८७५ Radio-Activity किरणोत्सार सक्रियता
२८७६ Radio-Auto-Graph प्रारण-स्वयं-आलेख
२८७७ Radiochemical Asepsis प्रारण-रासायनिक-टिकाव
२८७८ Radiologist प्रारणोपचार-तज्ञ, किरणोत्सार-तज्ञ
२८७९ Radio-waves प्रारणलहरी, प्रारणतरंग
२८८० Rage संतापाची लाट, वेड, वादळ, अनर्थ
२८८१ Raiders धावा बोलणारे शत्रुसैनिक, धाड घालणारे
२८८२ Rainy -  - Autumn/Fall वर्षा शरद शिशिर
२८८३ Ram दट्ट्या
२८८४ Rancid कुजका, घाणेरडा, त्रासदायक, खवट, वाशाळ, खराब होणारे (तेल), आंबट
२८८५ Random यदृच्छय, सैरभैर, स्वैर
२८८६ Random Access Memory, RAM यदृच्छय शिरकाव स्मृती, स्मरणशक्ती
२८८७ Randomly oriented यदृच्छय दिशांशी जुळलेले
२८८८ Range पट्टी, पल्ला, परास, आवाका, पोहोच
२८८९ Rapid लगबगीने, घाईने, वेगाने, जलद
२८९० Rare earths विरल-मृदा
२८९१ Rate of penetration भेदनाचा दर
२८९२ Rating निर्धारण
२८९३ Rationale आधार, निकष, उपपत्ती, कार्यकारणभाव
२८९४ Rationing शिधावाटप, साठेबाजी
२८९५ Re selection पुनर्निवड
२८९६ Reaction अभिक्रिया, प्रतिक्रिया
२८९७ Reaction Mechanism प्रतिक्रिया-घडामोडी
२८९८ Reactivity अभिक्रियाशीलता, प्रतिक्रियाशीलता
२८९९ Reactor प्रक्रियक, अणुभट्टी
२९०० Reacts रत होतो
२९०१ Reading निरीक्षण, वाचन
२९०२ Reagent प्रतिक्रियक
२९०३ Reagents प्रतिक्रियाकारक, प्रतिक्रियक
२९०४ Real वास्तव
२९०५ Real Estate स्थावर, मालमत्ता, जमीन जुमला
२९०६ Realization वस्तुस्थितीचे आकलन, भ्रमनिरास, वास्तवाचे भान, अनुभूती, वटणे
२९०७ Realized वास्तवात आणले, साकारले
२९०८ Really वस्तुत:, वास्तविक, खरे तर
२९०९ Reappraising पुनर्मूल्यांकन करणे
२९१० Reasonable समजूतदार, तर्कनिष्ठ, शक्यकोटीतील, वाजवी, तर्कदुष्ट, तर्कसंगत
२९११ Reasonable cost वाजवी खर्च
२९१२ Reasonably accurate तार्किकदृष्ट्या अचूक, वाजवी
२९१३ Reasonably certain सयुक्तिकपणे निश्चित
२९१४ Reasonably good वाजवी चांगले
२९१५ Reasonably, well behaved पुरेसे चांगले वागणे
२९१६ Reassure आश्वस्त करणे
२९१७ Receiver ग्राहक
२९१८ Reception स्वागतकक्ष, स्वागत
२९१९ Reception area स्वागतकक्ष
२९२० Recessive दुर्बल
२९२१ Recoil प्रतिसार
२९२२ Recommend शिफारस करणे
२९२३ Reconcile संकलन
२९२४ Reconstructed पुन्हा-साकारलेला
२९२५ Recording system नोंदप्रणाली
२९२६ Recoverable पुनर्प्राप्य
२९२७ Recoverable निष्कर्षणक्षम
२९२८ Recovering पुनर्प्राप्ती
२९२९ Recovery वसुली, पूर्ववत होणे
२९३० Recovery time पुनर्स्थापनकाल
२९३१ Rectifier एकदिक्कारक
२९३२ Rectilinear सरळरेषी
२९३३ Recurrence पुनर्घटना
२९३४ Recurrent पुनःपुन्हा घडणारा
२९३५ Red Corpuscles लाल रक्तपेशी
२९३६ Red Pigment And Protein लाल रंजक द्रव्य आणि प्रथिन
२९३७ Redesigned पुनर्भिकल्पित
२९३८ Reduction क्षपण, कमी करणे
२९३९ Reduction to practice व्यवहार्य प्रयोजन करणे
२९४० Redundancy प्रचुरता
२९४१ Reflected परावर्तित झालेला
२९४२ Reflector परावर्तक
२९४३ Refractive index परावर्तन-निर्देशांक
२९४४ Refractory परावर्तक
२९४५ Refractory Anemia औषध-प्रतिकारी-रक्तकमतरता
२९४६ Refresher ताजातवाना करणारा
२९४७ Refrigeration गोठवणे
२९४८ Regalia राजेशाही पेहराव
२९४९ Regeneration And Breeding पुनर्निर्मिती आणि पुनरुत्पादन
२९५० Regimen नियंत्रणक्षेत्र, पथ्य, कारकसंबंध, आमदनी
२९५१ Region क्षेत्र
२९५२ Regressive घटते
२९५३ Regularities नियमितता
२९५४ Regulate नियमन
२९५५ Re-habilitation पुनर्वसन
२९५६ Rejected नाकारलेली, टाकून दिलेली
२९५७ Relapse माघार होऊन पुन्हा पूर्वपदावर येणे
२९५८ Relation संबंध
२९५९ Relative abundance विपुलता, तुलनात्मक वैपुल्य, तुलनात्मक प्रचुरता
२९६० Relative Biological Effectiveness तुलनात्मक-जैविक-प्रभावीपणा
२९६१ Relativity सापेक्षता
२९६२ Relax शिथिल, सैल, मोकळे, ताणरहित, हलके, सैलावणे
२९६३ Relay संकेत-पुनर्प्रसारक, संकेत-हस्तांतरक
२९६४ Relegated कमी दर्जावर ढकलणे, सोपवणे
२९६५ Relentlessly अविरतपणे
२९६६ Relevant अनुषंगिक, सुसंगत, संबंधित
२९६७ Reliable खात्रीलायक, खात्रीशीर, विश्वासार्ह
२९६८ Reliable data विश्वासार्ह विदा
२९६९ Reliance विश्वास
२९७० Religion धर्म
२९७१ Relish आनंद मानणे, समाधान मानणे
२९७२ Reloading पुनर्भरण
२९७३ Reluctance अवरोध
२९७४ Reluctant नाराज, नाखुष
२९७५ Reluctantly नाखुषीने, कष्टाने
२९७६ Remarkable दखलपात्र, उल्लेखनीय, नोंदीयोग्य, लक्षणीय
२९७७ Remission सुटका, क्षमा, माफी, उतार, उपशम
२९७८ Remote controller दूरनियंत्रक
२९७९ Remote Fabrication दूर-घडन
२९८० Remote Location दूरवरच्या जागी
२९८१ Remote Operation दूर-कार्यवाही
२९८२ Removal निष्कासन
२९८३ Renaissance पुनर्जन्म, पुनरुज्जीवन, मध्ययुग (१४००) ते आधुनिक (१६००) जगापर्यंतचा कलेच्या पुनर्विकसनाचा काळ
२९८४ Renal मूत्रपिंडाबाबतचा
२९८५ Renal artery वृक्कीय धमनी
२९८६ Renowned प्रख्यात
२९८७ Renunciate त्याग करणे, संन्यास घेणे
२९८८ Repeatability पुनरावर्तनक्षमता
२९८९ Repeatition rate पुनरावर्तनदर
२९९० Replace बदलणे
२९९१ Replacement भरपाई
२९९२ Replete भरपूर, पूर्ण, परिपूर्ण, भरलेला
२९९३ Replication प्रतनिर्मिती
२९९४ Report अहवाल
२९९५ Representation अभिव्यक्ती, प्रकटन
२९९६ Reprisal ओलीस ठेवून घेणे, सूड उगवणे, ताबा घेणे
२९९७ Reprive तहकुबी
२९९८ Republic गणराज्य
२९९९ Repulsion अपकर्षण
३००० Repulsive Force विकर्षण बल
३००१ Reset पुनर्कार्यान्वयन
३००२ Residential निवासी
३००३ Residues ऊर्वरिते
३००४ Resilience लवचिकता
३००५ Resin डिंक, गोंद
३००६ Resistance अवरोध
३००७ Resistance रोध, रोधी, विद्युत अवरोध
३००८ Resistor अवरोधक
३००९ Resolution स्पष्टता, निस्संदिग्धता, ठराव, निश्चय, संकल्प, निग्रह, करार, पृथक्करण, सापेक्ष पृथकता, वियोजन, विभेदनक्षमता
३०१० Resolve विभेदन, निश्चय, निर्णय
३०११ Resolving Power सापेक्ष पृथकता
३०१२ Resolving power विभेदनशक्ती
३०१३ Resonable तर्कदुष्ट, तर्कसंगत, वाजवी
३०१४ Resonance अनुनाद
३०१५ Resonance Escape अनुनादी सुटका
३०१६ Resonance region अनुनादी क्षेत्र
३०१७ Resonances अनुनाद
३०१८ Resonant अनुनादी
३०१९ Resonant cavity अनुनादी पोकळी
३०२० Respirator कृत्रिम-श्वसन-मुखवटा
३०२१ Resting विश्रांत
३०२२ Restless अविश्रांत, अविरत
३०२३ Restoring पुनःस्थापी
३०२४ Restraint संयम
३०२५ Result निकाल
३०२६ Resultant पर्यवसायी
३०२७ Retained राखला
३०२८ Retaliate प्रतिहल्ला करणे
३०२९ Retards अवरुद्ध करतो
३०३० Reticulum निर्विषारीकरणकक्ष
३०३१ Retreat शिबिर, विहार
३०३२ Retrospective सिंहावलोकनात्मक, पूर्वलक्षी
३०३३ Reveal उघड होणे, समजून येणे
३०३४ Reveals उघड करतो
३०३५ Revered आदराने पाहणे, धाकाने पाहणे
३०३६ Reverse bias विरुद्ध-दर्जा विभव
३०३७ Reversible परती-संभव, परिवर्तनीय
३०३८ Review पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, चिकित्सा, आढावा
३०३९ Revise परिष्कृत करणे, तपासून शुद्ध करणे, सुधारणे, दुरुस्त करणे
३०४० Revive पुनर्जागृत
३०४१ Revived पुनरुज्जीवित केले
३०४२ Reward पारितोषिक
३०४३ Rich श्रीमंत, समृद्ध
३०४४ Right Coronary Artery (RCA) उजवी हृदय धमनी
३०४५ Rigid दृढ
३०४६ Rim कडा, वलय
३०४७ Ring कडे
३०४८ Ring accelerator कडे त्वरक
३०४९ Rippling तरंगते, सळसळते
३०५० Rise time उदयकाल
३०५१ Riser चढाव नलिका
३०५२ Risk जोखीम, धोका
३०५३ Road Paving रस्त्याचा पदपथ
३०५४ Rocket Vehicle अग्निबाण-वाहन
३०५५ Rod दंडस्वरूप
३०५६ Roentgen Equivalent Man राँजन-समकक्ष-माणूस
३०५७ Roentgen Equivalent Physical राँजन-समकक्ष-भौतिक
३०५८ Roller फिरता दंडगोल
३०५९ Rollers लाटणी
३०६० Rolling लोटण
३०६१ Rotate परिभ्रमण, फिरविणे
३०६२ Rotation फिरकी, चक्रगती, वळण, वाक, वक्रता
३०६३ Rotational घूर्णन, चक्रीय
३०६४ Rotational motion घूर्णन चाल
३०६५ Rotational transform गिरकीचे-रूपांतर
३०६६ Roto Rooter अमेरिकेतील विख्यात वाहिनी स्वच्छता सेवादाता
३०६७ Rough approximation ढोबळ अदमास
३०६८ Routine नियमित, दिनचर्या, दैनंदिनी
३०६९ Rubble दगड-माती
३०७० Rule नियम
३०७१ Run चालवले जातात
३०७२ Rupture तडकणे
३०७३ Ruthless कठोर, निर्दय, निष्ठूर
३०७४ Safe Levels सुरक्षित पातळी
३०७५ Safety सुरक्षा, सुरक्षितता
३०७६ Safety Block संरक्षक-ठोकळ्याचे
३०७७ Salient ठळक
३०७८ Sandwich एकावर-एक-रचलेल्या
३०७९ Sanguine आशावादी
३०८० Satellite उपग्रह
३०८१ Saturated संपृक्त
३०८२ Scaldino निखारे ठेवलेले भांडे, कांगडी
३०८३ Scale पट्टी, परास, आवाका, कक्षा, पट्टी
३०८४ Scalpel चाकू, सुरी, खरडणे
३०८५ Scampered सुळकन पळून जाणे
३०८६ Scan दृष्यांकन, न्याहाळणे, चित्रसंवेदन, चित्रलेखन
३०८७ Scanners चित्रांकक
३०८८ Scanning चित्रांकन
३०८९ Scattering विखुरणे
३०९० Scavenge झाडून काढणे
३०९१ Scavenging मोठ्या भक्षक प्राण्यांनी (उदा. वाघ, सिंह) केलेल्या शिकारीतले उरलेले मांस खाणे
३०९२ Sceptical साशंक
३०९३ Schematic रचनात्मक
३०९४ Schematic Arrangement व्यवस्थात्मक संरचना
३०९५ Schematic arrangement. व्यवस्थात्मक अभिव्यक्ती
३०९६ Schematic diagram आराखडाचित्र
३०९७ Schematic representation of Millicon’s apperatus मिलिकन यांच्या प्रायोगिक उपकरणाचे संरचनात्मक प्रकटन
३०९८ Scheme आराखडा, रचना, संरचना, योजना
३०९९ Scintillate चमकणे
३१०० Scintillating Camera प्रकाशोत्सर्जक चित्रक
३१०१ Scintillation प्रकाशोत्सर्जन
३१०२ Scintillation प्रस्फुरण
३१०३ Scintillation spectrometer प्रकाशोत्सर्जक वर्णपटमापक
३१०४ Scintillator प्रकाशोत्सर्जक
३१०५ Scoff निंदा करणे, उपहास करणे, टिंगल करणे
३१०६ Scrawled खरडलेले, घाईने लिहीलेले
३१०७ Screw मळसूत्र, पेचखिळा
३१०८ Screw Worm Fly एका प्रकारची माशी
३१०९ Scrolls खलिते
३११० Scrounging मिळवणे, जमा करणे
३१११ Scrounging up तयारी करणे
३११२ Scrupulously सद्-सद्-विवेकाने चालणारा, सरळ साधा, पापभिरू
३११३ Scrutiny तपास, शहानिशा
३११४ Scum घाण, मळ, फेस
३११५ Seal गळतीरोधक, गच्चक, मोहरबंदी
३११६ Sealed बंद केली
३११७ Seclusion विजनवास, एकांत
३११८ Secondary Effects दुय्यम प्रभाव
३११९ Section अनुभाग
३१२० Sector खंड
३१२१ Sector-focused वर्तुळखंड-केंद्रित
३१२२ Secular Equilibrium निष्पक्ष संतुलन
३१२३ Secular equilibrium निष्पक्ष स्थिरता
३१२४ Secured सुरक्षित, सुनिश्चित, निर्भ्रांत, निर्विघ्न, निर्धास्त
३१२५ Sedation मंदपणा, बेहोशी, उपशमन, शांत करणे
३१२६ Sedentary बैठा
३१२७ Sediments तळातील गाळ
३१२८ Seed बीज
३१२९ Seed Assemblies बीज-जुळण्या
३१३० Seeps Out झिरपत जाते
३१३१ Segregated वेगळ्या पडलेल्या
३१३२ Seismic भूकंप संबंधित
३१३३ Selection निवड
३१३४ Self esteem स्व-सन्मान
३१३५ Self Luminous स्वयंप्रकाशित
३१३६ Self realization आत्मभान
३१३७ Self sustaining स्वयंसिद्ध, स्व-पोषक, स्व-पोषित, स्वतःस सांभाळणारी
३१३८ Self Sustaining स्वसंचालनक्षम
३१३९ Self-Contained स्वतःत-सामावलेले
३१४० Semi Cylindrical अर्ध-वर्तुळ-चित्तिका
३१४१ Seminar परिचर्चा, अभ्यासवर्ग
३१४२ Semitic भाषिक, वांशिक
३१४३ Senescence वृद्ध होणे
३१४४ Senility म्हातारपण, वृद्धत्व, वयपरत्वे येणारी अवस्था
३१४५ Sensing संवेदणे, जाणवणे
३१४६ Sensitive संवेदनक्षम
३१४७ Sensual तरल, हवाहवासा वाटणारा, भावनिक
३१४८ Separated orbit cyclotron-SOC पृथकृत-कक्षा-आवर्तनक
३१४९ Separation विलगता ,
३१५० Separator पृथक्कारक
३१५१ Serenity शांतपणा
३१५२ Series माला, मालिका, सर, क्रमवारी
३१५३ Serious विचारी, अभ्यासू, गंभीर
३१५४ Serum रक्तजल
३१५५ Serve चाल करणे, सेवा करणे
३१५६ Set Of Operators चालकांचा संच
३१५७ Setting अवस्था
३१५८ Setup गठित
३१५९ Severe गंभीर, तीव्र
३१६० Severe Diarrhea तीव्र अतिसार
३१६१ Severely गंभीररीत्या, तीव्रतेने
३१६२ Sewage Disposal Plants सांडपाणी निचरा संयंत्र
३१६३ Shape आकार
३१६४ Share सहभाग, हिस्सा, वाटा, अंश, अंग, भाग
३१६५ Sharp सुस्पष्ट, कुशाग्र, धारदार
३१६६ Sheared उच्छेदित
३१६७ Sheet तक्ता, ताव
३१६८ Shelf Life साठवणकाळ
३१६९ Shell कवच
३१७० Shells कवच
३१७१ Shielding परिरक्षण, संरक्षक कवच
३१७२ Shim पाचर
३१७३ Shingles जंतुसंसर्ग, इसब, खाज
३१७४ Shock wave धक्का-लहर
३१७५ Short अल्प, स्वल्प, आखूड
३१७६ Short Duration स्वल्प-कालावधी
३१७७ Short wavelength अल्प-तरंगलांबीच्या
३१७८ Short, In Time स्वल्पावकाशी
३१७९ Shortage कमतरता
३१८० Shortly After The Loss Of Blood रक्तहानीपश्चात
३१८१ Showed A Maximum शिखर गाठले
३१८२ Shrimp झिंगा, कोळंबी
३१८३ Shrugging नाके मुरडत
३१८४ Shut-Down बंद करणे
३१८५ Side effect उपप्रभाव
३१८६ Sift चाळणे
३१८७ Signal अग्निरथ गमनागमन भयसूचक रक्तवर्णलोहपट्टीका, संकेत
३१८८ Significant बराचसा, ठळकसा, लक्षणीय
३१८९ Silencer ध्वनीशोषक, ध्वनी रोधक
३१९० Silhouettes मागमूस, रूपरेषा, ठसा, आकृती
३१९१ Silver fine grain चंदेरी-बारीक-दाण्यांच्या
३१९२ Silver-activated रजत-सक्रियित
३१९३ Similarly त्याचप्रमाणे
३१९४ Simple matter सोपे
३१९५ Simplified सुगम
३१९६ Sincerely प्रांजलपणे, मनःपूर्वक, सच्चा
३१९७ Single Cell एकल-पेशी
३१९८ Single Charge Of Fuel एकाच इंधनभरणावर
३१९९ Single turn एकच वेढा
३२०० Single turn coil एकल-वेढा-वलय
३२०१ Singlet एकल
३२०२ Singularity एकमेवाद्वितीय
३२०३ Sinister विघ्नसंतोषी
३२०४ Sink मोरी
३२०५ Siphon स्वयंशोषनळी; भांड्यातील पाणी, आतील पातळीपेक्षा खालच्या पातळीवर भांड्याबाहेर काढण्याकरता, भांड्याच्या कडेवरून दोन्ही बाजूस सोडलेली, आतील पाण्यात बुडवलेली व पाण्याने सलग भरलेली  नळी
३२०६ Sir महाराज
३२०७ Sirds करणी
३२०८ Site प्रकल्पस्थळ
३२०९ Size आकारमान
३२१० Skates सरकपट्ट्या, चाकांवरली पादत्राणे
३२११ Skeleton अस्थिपंजर
३२१२ Skeptical विसविशीत, साशंक, निरुत्साही, अविश्वासभरित, शंकेखोर
३२१३ Sketch रेखाचित्र
३२१४ Skimpy अपुरी, त्रोटक, आखूड
३२१५ Skin thickness त्वचा-जाडी
३२१६ Slabs तुळया
३२१७ Slag मळी
३२१८ Sleeve खोळ
३२१९ Slice काप
३२२० Slide पारदर्शिका, प्रदर्शिका, घसरगुंडी
३२२१ Slightly किंचित
३२२२ Slink off शरमेने लपत छपत जाणे
३२२३ Slits फटी
३२२४ Slowly Seep Out सावकाश पाझरत
३२२५ Slur अपमानास्पद वागणूक, निंदाव्यंजक उल्लेख, कमी लेखणे
३२२६ Slurry द्राव
३२२७ Smacks वास, लज्जत, स्वाद, चुणूक, लकेर, छटा
३२२८ Small entity छोटी बाब, छोटा मामला
३२२९ Small Samples छोटे नमुने
३२३० Small variations छोटे चलन
३२३१ Smaller लहानसर
३२३२ Smart चंट, चलाख, चपळ, तत्पर, चटपटीत
३२३३ Smooth मुलायम, गुळगुळीत
३२३४ Snickered दबके, कुत्सित हास्य
३२३५ Sniveled धुसफुसणे, धुसमुसणे
३२३६ Snub फेटाळणे, नाकारणे
३२३७ Sober सावध, शांत चित्त
३२३८ Sobering झिंग न चढलेला, साधा
३२३९ Social network सामाजिक जाळे
३२४० Sodium Reactor Experiments-SRE सोडियम-अणुभट्टी-प्रयोग
३२४१ SOD-Super-oxide-dismutase सर-प्राणिल-अविचलक, एक विकर जे सर्वोत्तम प्राणिलाचे उद्जन परॉक्साईड आणि प्राणवायूत रूपांतर करण्यास उत्प्रेरक ठरते
३२४२ Soft सौम्य
३२४३ Soft water मृदू पाणी
३२४४ Soil मृदा, माती
३२४५ Solar सौर
३२४६ Soldering सांधाजुळणी
३२४७ Solenoid वलयाकार दंडगोल
३२४८ Solid Cake घनरूप वड्या
३२४९ Solid Phase घन-अवस्था
३२५० Solid Solution घन-द्रावण
३२५१ Solid state घनावस्था
३२५२ Solution उपाय, द्रावण
३२५३ Somatic And Genetic शारीरिक आणि आनुवंशिक
३२५४ Sonic ध्वन्य
३२५५ Soon लगेचच
३२५६ Sophisticated बहुचर्चित, बहुपरिष्कृत
३२५७ Soundness सुदृढता
३२५८ Source स्त्रोत
३२५९ South Indian Cuisine दाक्षिणात्य (भारतीय) पाककृती
३२६० Space charges अवकाशभार
३२६१ Space Craft अवकाश यान
३२६२ Space Flight अवकाश-उड्डाण
३२६३ Space Is Not At A Premium जागा इतकी खर्चिक नसते
३२६४ Space Mission अवकाश-मोहिम
३२६५ Spacecraft अवकाश-यान
३२६६ Space-time-continuum कालावकाश सातत्य
३२६७ Spallation विखंडन
३२६८ Sparingly काहीसेच
३२६९ Spark chamber ठिणगी कक्ष
३२७० Spark Gaps ठिणगी-फटी
३२७१ Sparring मुष्टियुद्ध खेळणे, घक्काबुक्की करणे
३२७२ Spasm आकष, आकुंचन
३२७३ Spawn जन्म देणे, उत्पन्न होणे
३२७४ Species जाती, प्रकार, नमुने
३२७५ Specific Impulse विशिष्ट आवेग
३२७६ Specific Power विशिष्ट शक्ती
३२७७ Specification संवर्णन, विशिष्टता
३२७८ Speck लहान परिमाण, डाग
३२७९ Specks Of Dirt कचर्याrचे ढीग
३२८० Spectacular प्रेक्षणीय, नेत्रदीपक
३२८१ Spectral lines वर्णरेषा
३२८२ Spectrometer वर्णपट मापक
३२८३ Spectroscope वर्णपटदर्शक
३२८४ Spectrum वर्णपट, रंगकक्षा, वैविध्य
३२८५ Speculation जुगार, अंदाज
३२८६ Speed गती
३२८७ Spent Fuel खर्चित इंधन
३२८८ Sperm Cell, Spermatozoon बीजपेशी
३२८९ Spherical गोलाकार
३२९० Spin फिरत, आभ्राम
३२९१ Spin-orbit कक्षा
३२९२ Spins फिरती
३२९३ Spiral सर्पिल, चक्राकार, कुंडलाकार, मळसूत्राकार, सर्पिलावर्तने
३२९४ Spiral path सर्पिलपथ
३२९५ Spiral sector कुंडलाकृती-खंड
३२९६ Spirit आत्मा
३२९७ Spleen प्लिहा
३२९८ Splitting energy विभाजन-ऊर्जा
३२९९ Spoilage नासाडी
३३०० Spoke आर
३३०१ Spongy विरल
३३०२ Sponsor पुरस्कृत करणे
३३०३ Spontaneously उत्स्फूर्तपणे
३३०४ Sports खेळ
३३०५ Sports car क्रीडा वाहन
३३०६ Spot जागा, ठिकाण, बिंदू
३३०७ Spots Of Grease वंगणाचे धब्बे
३३०८ Sprawled पसरलेले, अस्ताव्यस्त
३३०९ Spray तुषारसिंचन
३३१० Spray Calcination Method सिंचन-प्राणिलीकरण-पद्धत
३३११ Sprayed शिंपले जाते
३३१२ Spreadsheet हिशेबतक्ता
३३१३ Spring तारेचे स्थितीस्थापक वळे, वंचक, प्रत्यास्थ-तार-वलय
३३१४ Spring Winter Summer वसंत हेमंत ग्रीष्म
३३१५ Sprite वेताळ
३३१६ Spurious अवांछित
३३१७ Square well काटकोनी-विहीर
३३१८ Squinting उत्सुकतापूर्ण नजरेने न्याहाळणे
३३१९ Stable स्थिरपद
३३२० Stag field कसरती मैदान
३३२१ Stage पायरी, टप्पा
३३२२ Stages टप्पे, पायर्याण
३३२३ Staining Technique धब्बातंत्र
३३२४ Stake डाव, पण
३३२५ Standard (a) सर्वसंमत, सर्वग्राह्य, दर्जामानांकित
३३२६ Standard (n) इयत्ता, दर्जा, गुणवत्ता
३३२७ Standard deviation प्रमाण विचलन
३३२८ Standardization सर्वमान्यता, सर्वमतसिध्दता, दर्जामानांकन
३३२९ Standby capacity कुमक क्षमता
३३३० Standing wave pattern स्थितपद-लहर साचा
३३३१ Starch सत्त्व
३३३२ Startling उद्युक्त करणारा, चेतवणारा
३३३३ State स्थिती, अवस्था
३३३४ State of society सामाजिक अवस्था
३३३५ Static electricity स्थैतिक विद्युत
३३३६ Statics स्थितीशास्त्र
३३३७ Statute घटना
३३३८ Steadily सातत्याने, सतत, निश्चळपणे, स्थिरपणे, अविचलपणे
३३३९ Steady सातत्यपूर्ण
३३४० Steady State स्थिरस्थावर-अवस्था
३३४१ Steady state value स्थिर-अवस्था-मूल्य
३३४२ Steak भाजलेले मांस
३३४३ Steam Drum वाफ-डबा
३३४४ Steam Generating Heavy Water Reactor- SGHWR वाफनिर्मिती-जड-पाणी-अणुभट्टी
३३४५ Steel Bulkhead पोलादी पडदा
३३४६ Steep तीव्र
३३४७ Steer गोर्हाa
३३४८ Stellarator ताराजनक
३३४९ Stem And Conducting System खोड आणि वाहक प्रणाली
३३५० Stems from पासून उदयास येणे
३३५१ Stent विस्फारक, (हृदयधमनी रुंदावणारा) कणखर आधार
३३५२ Stepup transformer आरोहित्र
३३५३ Stereo एकाच प्रकारचे
३३५४ Stereo axis प्रकार-अक्ष
३३५५ Sterilization निर्बिजीकरण
३३५६ Stern कठोर
३३५७ Sternum छातीचे हाड
३३५८ Still ऊर्ध्वपातनयंत्र, निश्चल
३३५९ Stimulants उत्तेजके
३३६० Stimulus चालना, उत्तेजना, उत्तेजक पदार्थ
३३६१ Stink कुविख्यात, घाण वासाचा
३३६२ Stint प्रमाणात ठेवणे, मर्यादित करणे, आळा घालणे
३३६३ Stoichiometry रासायनिक क्रियेतील प्रवेशी व निवेशी द्रव्यांच्या प्रमाणाचे शास्त्र
३३६४ Stooped कमरेत वाकलेला
३३६५ Stopping power रोधक शक्ती, रोधशक्ती
३३६६ Stove शेगडी
३३६७ Straggling पांगणे
३३६८ Straight forward सरळसाधी
३३६९ Strain आयामवृद्धी, लांबी (रुंदी, उंची) तील वाढ
३३७० Strands Of Hair केसांचे तुकडे
३३७१ Strange अपरिचित
३३७२ Strangeness अपरिचितता
३३७३ Strategies रणनीती
३३७४ Stray भटक्या
३३७५ Stream ओघ
३३७६ Strength प्रखरता, कणखरता, ताकद
३३७७ Stress ताण, तणाव, प्रतिबल
३३७८ Stress Level तणाव स्तर
३३७९ Stretcher रुग्णवाहक ढकलगाडी/खेचगाडी
३३८० Stretching ताण देणारा
३३८१ Strictly परखडपणे
३३८२ Striking लक्षणीय, लक्षवेधक
३३८३ Stringent अडचणीची
३३८४ Striped पट्टेरी
३३८५ Stripping अनावरक, अनावरण करणे, अनावृत्त करणे, उघडे करणे
३३८६ Stripping canal अनावरक कालवा
३३८७ Strips पट्ट्या
३३८८ Strong सशक्त, मजबूत
३३८९ Strongly सशक्तपणे
३३९० Structural संरचनात्मक
३३९१ Structure रचना, संरचना, बनावट, बांधणी, घडण, सांगाडा
३३९२ Struggle लढा, झगडा, आटापिटा, स्पर्धा
३३९३ Strutting तोरा, दिमाख
३३९४ Stub born हटवादी, कडक
३३९५ Study अभ्यास, अध्ययन, स्वाध्याय
३३९६ Stumble ठोकर लागणे, अडखळणे
३३९७ Stupor अर्धबेशुद्धावस्था
३३९८ Sturdy कणखर
३३९९ Style शैली, लकब
३४०० Sub critical उपक्रांतिक
३४०१ Sub-Assemblies उप-जुळण्या
३४०२ Sub-critical उप-क्रांतिक
३४०३ Subject विषय
३४०४ Subject To प्रवण असणे
३४०५ Subjected To The Action Of च्या कार्यास सामोरे जात असतात
३४०६ Subjective व्यक्तिनिष्ठ
३४०७ Sublimation संप्लवन
३४०८ Submarine Intermediate Reactor - SIR पाणबुडी-दरम्यानची-अणुभट्टी
३४०९ Sub-Microscopic सूक्ष्मातिसूक्ष्म
३४१० Sub-nuclear अण्वंतर्गत, अंतर आण्विक
३४११ Subsequently त्यानंतर
३४१२ Sub-shell उप-कवच
३४१३ Subsidiary पूरक
३४१४ Subsidiary साहाय्यक, कुमकेचा
३४१५ Substance पदार्थ
३४१६ Substantial भरघोस
३४१७ Substantial Savings भरपूर बचत
३४१८ Subtle तरल
३४१९ Subtle Distinction तरल बारकावे
३४२० Succinct व्यवच्छेदक, रोकठोक, यथातथ्य, नेमका
३४२१ Succor मदत, कुमक, साहाय्य
३४२२ Succulent सरस
३४२३ Succumbs मृत होतो
३४२४ Such as paraffin मेणासारख्या
३४२५ Suction pump शोषक्षेपक
३४२६ Suffer सोसतात
३४२७ Suffered सोसली ,
३४२८ Suffix उत्तरोपसर्ग
३४२९ Suffused दाटून आलेला, सर्दावलेला, रक्तबंबाळ झालेला, अश्रुपूर्ण, व्यापलेला, झाकोळलेला
३४३० Sugar Beets रताळी
३४३१ Sugars And Starches शर्करा आणि पिष्टसत्त्व
३४३२ Suggestion सूचना, संकेत, इशारा
३४३३ Suitable सुयोग्य, सोयीस्कर, योग्य, उचित, यथोचित
३४३४ Sullen उदास
३४३५ Super उच्चतम, सर्वोच्च, उत्तम, सर्वोत्तम, सर
३४३६ Super bomb अति-स्फोटक
३४३७ Super conducting अति-वाहक
३४३८ Super critical अति-क्रांतिक
३४३९ Super heated अतितप्त
३४४० Super novae अतिनव (तारे)
३४४१ Super positioning अधिरोपण, स्थितीवर स्वार करणे
३४४२ Super-conducting radio frequency cavities अतिवाहक प्रारण-कंप्रता-पोकळ्या
३४४३ Supercritical अतिक्रांतिक
३४४४ Superheated liquids अतितप्त द्रव
३४४५ Superheater अति-तापक
३४४६ Superimpose अतिव्याप्त, वरच उमटवलेला
३४४७ Superior श्रेष्ठ
३४४८ Superiority complex अहंगंड
३४४९ Superman सर्वशक्तिमान
३४५० Super-microscope अतिसूक्ष्मदर्शक
३४५१ Super-oxide सर्वोत्तम प्राणिल, सर-प्राणिल, एकेरी संयुजा असलेल्या ऋण मूलकाचा समावेश असलेले धात्विक प्राणिल
३४५२ Superposition एकत्रित अस्तित्व
३४५३ Super-positioning अधिरोपण
३४५४ Supersede वरचढ ठरतील
३४५५ Superseded मागे टाकले
३४५६ Supervision निगराणी, देखरेख
३४५७ Supplements पूरके
३४५८ Supplier पुरवठाकार, पुरवठादार
३४५९ Supply पुरवठा
३४६० Suppress दाबून टाकणे
३४६१ Suppression दमन
३४६२ Suppression Pool दमन कुंड
३४६३ Surds करणी
३४६४ Surface Phenomenon पृष्ठभाग आविष्करण
३४६५ Surface tension पृष्ठीय-ताण-बले
३४६६ Surge उद्रेक, आवेग
३४६७ Surgical Sutures शल्यकर्म धागे
३४६८ Surprising आश्चर्यजनक
३४६९ Surroundings परिवेश
३४७० Survival of the fittest सर्वात स्वस्थ असेल त्याचे टिकून राहणे
३४७१ Susceptible ग्रहणक्षम, आहारी जाण्यायोग्य, वशीकरणानुकूल
३४७२ Suspended टांगलेल्या
३४७३ Suspension डुंबत असलेले ,
३४७४ Sustained टिकवून धरली जाते
३४७५ Sustained सततच्या
३४७६ Swarms लोंढेच्या लोंढे
३४७७ Sweater स्वेदकारक, उष्ण उत्तरीय, स्वेदक
३४७८ Sweep झाडणे
३४७९ Swindle फसवा, आभासी, खोटा
३४८० Swing हेलकावणे, डोलणे
३४८१ Swivel आसाभोवती फिरणे
३४८२ Symmetrical सममित, एकसारखा
३४८३ Symmetry सम्मितता
३४८४ Sympathetic Nervous System आनुकंपिक मज्जासंस्था/ मज्जाप्रणाली
३४८५ Sympathy सहानुभूती
३४८६ Symposium परिसंवाद
३४८७ Symptomatic लक्षणधारी (हृदयरोग)
३४८८ Synchro cyclotron एकसमय आवर्तनक
३४८९ Synchronize ताळमेळ साधणे
३४९० Synchronous समयबद्ध
३४९१ Synchrotron एकसमयावर्तनक
३४९२ Synthesis घडण, संघटन, एकत्रिकरण, मेळ, संश्लेषण
३४९३ Synthetic संश्लेषित
३४९४ Synthetic Cycle संश्लेषण चक्र
३४९५ System प्रणाली, व्यवस्था
३४९६ System For Nuclear Auxiliary Power-SNAP आण्विक-उप-ऊर्जा-प्रणाली
३४९७ Systematic प्रणालीबद्ध
३४९८ Systole आकुंचन, संकोच
३४९९ Table मेज, धारीका, तक्ता, सारणी, कोष्टक, तालिका
३५०० Tag चिन्हांकित करणे
३५०१ Tag Or Label चिन्ह
३५०२ Tagged चिन्हांकित केलेले
३५०३ Talk Test बोल चाचणी
३५०४ Tampering व्यत्यय आणणे
३५०५ Tandem एकापाठी एक, धबधबा, पायरी पायरीचा
३५०६ Tangent स्पर्शिका
३५०७ Tar sands डांबरी-वाळू
३५०८ Target लक्ष्य
३५०९ Tarnishes काळवंडतो
३५१० Taste, Odor, Texture And Appearance चव, वास, पोत आणि रूप
३५११ Taste-science स्वादशास्त्र
३५१२ Team चमू
३५१३ Technicalities तंत्रविवरणे
३५१४ Technology तंत्रशास्त्र
३५१५ Tedious क्लिष्ट
३५१६ Tele Therapy दूर-उपचार
३५१७ Telegraph दूर-आलेखन
३५१८ Telemetry दूर-मापन
३५१९ Telemetry दूरमापन
३५२० Telephone दूरध्वनी
३५२१ Telescope दूरदर्शक
३५२२ Television दूरदर्शन
३५२३ Telomere गुणसूत्रांची टोके
३५२४ Temporary तात्पुरता
३५२५ Tenaciously चिवटपणे, चिकाटीने
३५२६ Tenacity कणखरता
३५२७ Tend कल असणे, काळजी घेणे
३५२८ Tensor force सदिश-बल
३५२९ Tentative ढोबळ, अस्थायी, तात्पुरता
३५३० Tentatively अस्थायी, प्रस्तावरूपे
३५३१ Term रास
३५३२ Terminal जोड-टोक, टोक
३५३३ Terminus अंतिम स्थानक
३५३४ Termion उष्णतोत्सर्जित कण
३५३५ Terms राशी
३५३६ Ternary fission तृतियक-विदलन
३५३७ Terrestrial पृथ्वीसंबंधित, पृथ्वीवरील, पार्थिव
३५३८ Testimony जबानी, साक्ष, ग्वाही
३५३९ Textures पोत
३५४० Theoretical consideration सैद्धांतिक विचार
३५४१ Theoretically तत्त्वत:
३५४२ Theory सिद्धांत
३५४३ Theory of Relativity सापेक्षतेचा सिद्धांत
३५४४ Therapeutic Purpose उपचारात्मक उद्दिष्ट
३५४५ Therapist उपचारप्रणेता
३५४६ Therapy उपचार (पद्धत)
३५४७ Thermal औष्णिक
३५४८ Thermal Utilization औष्णिक वापर
३५४९ Thermion उष्णतोत्सर्जित कण
३५५० Thermionic उष्णतोत्सर्जित कणाविषयी
३५५१ Thermodynamics औष्णिकगतिशास्त्र, उष्मागतीय
३५५२ Thick घट्ट
३५५३ Thicker जाडसर
३५५४ Thin Sheets Of Plastic अप्रत्यास्थ पदार्थाचे पातळ ताव
३५५५ Thinking विचार करणे, विचारी
३५५६ This matter हा मुद्दा
३५५७ This means that याचाच अर्थ असा की
३५५८ Thorax कबंध, कंठ आणि कमर यांच्यामधले शरीर
३५५९ Thorough सखोल
३५६० Thread पेच, पीळ, आटा, फरा, वेढा, वळसा, धागा
३५६१ Threaded वेढलेले
३५६२ Three dimensional path त्रि-मितीय-परिपथ
३५६३ Thrombin रक्त साखळवणारे विकर
३५६४ Thromboplebitis शिरेत रक्तगुठळी झाल्याने होणारी जळजळ
३५६५ Thrombosis रक्त साखळणे
३५६६ Thrombus रक्तगुठळी तयार होऊन जागीच खिळून राहणे
३५६७ Throng जमाव
३५६८ Throughout सर्वदूर
३५६९ Thrust प्रणोद, प्रेरणा, मार्गदर्शन, धक्का
३५७० Thrust area लक्ष्य, लक्षित क्षेत्र
३५७१ Thunder विद्युतपात/पतन, मेघगर्जना, विजेचा कडकडाट
३५७२ Thunder storm गडगडाटी वादळ, गर्जनाकारी वादळ
३५७३ Thyroid अवटू ग्रंथी
३५७४ Tidal लाटाजन्य
३५७५ Tied बांधला
३५७६ Time काळ
३५७७ Time of flight उड्डाणकाल
३५७८ Time of flight selector झेप-कालावधी-चयनक
३५७९ Timing काल-संधान
३५८० Tinkering जोडतोड, दुरुस्ती, जुनी भांडी दुरूस्त करणे
३५८१ Tired श्रांत, थकलेला
३५८२ Tissues उती
३५८३ To Be Fixed स्थायी होण्याचा
३५८४ To Contain बांधून ठेवणे
३५८५ To Follow The Behavior वर्तनाचा माग काढण्यासाठी
३५८६ To Initiate कार्यान्वित करण्यासाठी
३५८७ To Introduce शिरवणे
३५८८ To overrule objection हरकतीस तोडगा काढण्याकरता
३५८९ To raise उंचावण्याकरता
३५९० To steep कललेले असणे
३५९१ Toddle चालायला शिकणे
३५९२ Toddler शिशू
३५९३ Toga झगा
३५९४ Tolerable सहनीय
३५९५ Tolerance Limits सहनीय मर्यादा
३५९६ Tolerances समास
३५९७ Tom foolery नकलाकारी, मनोरंजन, प्रहसन, लोकनाट्य
३५९८ Tomography त्रिमिती चित्रांकने, शरीरांतर्गत भागांचे (चकतीबद्ध) दृष्यांकन
३५९९ Tongs चिमटे
३६०० Topic विषयभाग, प्रकरण
३६०१ Toroidal कंकणाकृती
३६०२ Torque चक्रीय बल व पिळाचा मौल्यवान धातुचा गळेसर (गळ्यातील हार), आघूर्ण, घूर्णन
३६०३ Torsion पीळ
३६०४ Torsional oscillation चक्रीय आंदोलने
३६०५ Torus वर्तुळाकृती
३६०६ Totalitarianism सर्वसत्ताधीशत्व
३६०७ Tough कणखर, बळकट
३६०८ Tourniquet धमनीवर दाब देऊन रक्तस्त्राव थांबवणारे यंत्र
३६०९ Tout दलाल, अडत्या, मध्यस्थ
३६१० Tower मनोरा
३६११ Toxins विषद्रव्ये, विषे
३६१२ Trace शोध, विरल, माग
३६१३ Trace elements विरल मूलद्रव्ये
३६१४ Tracer मागकारक
३६१५ Tracer Methods मागकारक पद्धती
३६१६ Traces Of Paints रंगांचे माग
३६१७ Track length परिपथ-लांबी
३६१८ Tracking रेषांकन
३६१९ Tracking Station मागोवा-स्थानकावर
३६२० Tract house ओळीने बांधलेली एकसारखी घरे
३६२१ Trailing पाठीमागे जाणारा
३६२२ Trait झाक, छटा, खुबी
३६२३ Traits खुब्या, लकबी, सवयी, पद्धती, तर्हाळ
३६२४ Trajectories विक्षेपमार्ग
३६२५ Trajectory भ्रमणमार्ग
३६२६ Tran luminous अर्धप्रकाशित
३६२७ Tranquilizer मनोशामक
३६२८ Trans मधून, पलीकडे
३६२९ Transcend उन्नयन करणे, आध्यात्मिक स्तर उंचावणे
३६३० Transcendental गूढ, अलौकिक, अगम्य, श्रेष्ठ
३६३१ Transfer स्थानांतरण
३६३२ Transformation बदल, परिवर्तन, परस्परांतरण
३६३३ Transformation factor रुपांतरण गुणकांश
३६३४ Transformations परस्परांतरणे
३६३५ Transformer रोहित्र
३६३६ Transfusion रक्त अंतरण
३६३७ Transient सूक्ष्मकालीन
३६३८ Transistor आंतर-अवरोध, प्रवाह-परिवर्तक
३६३९ Transit बदल, परिवर्तन, प्रवास
३६४० Transit time पार होण्याचा काळ
३६४१ Transition बदल, अदलाबदल, परिवर्तन
३६४२ Transition element स्थित्यंतर मूलद्रव्य
३६४३ Transitory अवस्थांतरणकालीन
३६४४ Translation अनुवाद, स्थानांतर, स्थलांतर, भाषांतर
३६४५ Transmission पारेषण
३६४६ Transmutation परस्परस्वभावांतरण
३६४७ Transparencies पारदर्शिका
३६४८ Transportation विस्थापन
३६४९ Trans-uranium युरेनियमनंतरचा
३६५० Transverse छेदक, लंबदिश
३६५१ Trap पकडणे, पिंजरा
३६५२ Trapped अडकलेले
३६५३ Trauma आघात, धक्का
३६५४ Traveling सरकत्या
३६५५ Traveling wave प्रवासी-लहर
३६५६ Tray तबक
३६५७ Tread Mill Test (TMT) स्थितचालन-चक्की-चाचणी (स्थिचचा)
३६५८ Treason अराजक, अनागोंदी
३६५९ Treated उपचारित
३६६० Treatment उपचार प्रक्रिया, खातिरदारी, सिद्धता
३६६१ Treatment of choice निवडलेला उपचार
३६६२ Treatment session उपचारसत्र
३६६३ Tremendous प्रचंड, जबरदस्त, भयंकर, भरपूर, खूप
३६६४ Trial चाचपणी, चाचणी, पडताळणी
३६६५ Trials चाचण्या
३६६६ Trigger उजळणे, चेतवणे, पेटवणे
३६६७ Triggered कार्यान्वित केले जाते
३६६८ Trillion हजार अब्ज, दशखर्व
३६६९ Triplet तिळे
३६७० Tri-Valent त्रि-संयुजा
३६७१ Trivial बिनमहत्त्वाचा, क्षुल्लक, अवडंबरी
३६७२ Tropic factors मौसमी गुणक
३६७३ Tumor अर्बुद, गळू, ग्रंथी, गांठ, असामान्य, अनियंत्रित, प्रगतीशील, उतींची वाढ
३६७४ Tuning अनुनादानुकूलन
३६७५ Turbulence अस्थिरता, खळखळ, खळबळ
३६७६ Turbulent बंडखोर, शिरजोर, स्वैर, ऊर्मट, खळखळता
३६७७ Turmoil खळबळ, अनागोंदी, गदारोळ, उलथापालथ
३६७८ Turn table फिरता मंच
३६७९ Turn-around परिवलन
३६८० Turnip सलगमची पालेभाजी
३६८१ Turns वेढे
३६८२ Twig डहाळी
३६८३ Twist less पीळ नसलेला
३६८४ Two States Of The Same Basic Entity एकाच अस्तित्वाच्या दोन अवस्था
३६८५ Type प्रकार
३६८६ Typical प्रातिनिधीक, नमुनेदार
३६८७ Tyre दही (तामिळ)
३६८८ Ulcer गोलसर व्रण, ज्याने त्वचा वा स्नायू आवळल्या जातो
३६८९ Ultra gaseous वायूस्वरूपोत्तर
३६९० Ultra High Temperature Reactor Experiment - UHTREX अति-उच्च-तापमान-अणुभट्टी-प्रयोग
३६९१ Ultra-Micro-Balance अति-सूक्ष्म-तराजू
३६९२ Ultra-Micro-Chemistry अति-सूक्ष्म-रसायनशास्त्र
३६९३ Ultra-modern अत्याधुनिक
३६९४ Ultra-nuclear अति-आण्विक
३६९५ Ultrasound श्राव्यातीत
३६९६ Unattended देखरेखीविनाच संचालित असलेला
३६९७ Un-bound अनिर्बंध
३६९८ Un-cautious बेसावध
३६९९ Uncertain अनिश्चित
३७०० Un-conscionable सद्-सद्-विवेकबुद्धीला न पटणारा
३७०१ Under Hood फड्याखाली
३७०२ Undergo अनुभवतात
३७०३ Undermine ढासळवणे, क्षीण करणे
३७०४ Understanding चांगली जाण
३७०५ Undesirable अवांछनीय
३७०६ Undiscovered अशोधित
३७०७ Undissociated अविघटित
३७०८ Un-equivocally निस्संदिग्धपणे
३७०९ Un-fore-seen अकल्पित
३७१० Unfounded निराधार
३७११ Unguarded Moment बेसावध क्षण
३७१२ Uniform समस्वरूपी, एकसमान
३७१३ Uniformity समरसता
३७१४ Unique अनन्य, एकमेव
३७१५ Uniquet एककल्ली, भावनिकरीत्या अथवा मानसिकरीत्या अविश्रांत अथवा अस्वस्थ
३७१६ Unit एकक
३७१७ United एकीकृत
३७१८ Universe विश्व, ब्रह्मांड
३७१९ Unlimited अमर्याद
३७२० Unreasonable गैरवाजवी
३७२१ Unseemly अयोग्य, अस्थानी
३७२२ Unsymmetrical अ-सम्मित
३७२३ Unwittingly अजाणतेपणी
३७२४ Upper limit ऊर्ध्व-मर्यादा
३७२५ Upset अस्वस्थ होणे
३७२६ Upstart एकदम मोठेपणास चढलेला
३७२७ UPS-Un-Interrupted-Power supply अखंड शक्तिस्त्रोत
३७२८ Upward उन्नतवेधी, उर्ध्वलक्षी
३७२९ USA अमेरिकेचे संयुक्त गणराज्य
३७३० Use-Or-Loose वापरा-अथवा-गमवा
३७३१ Utility patent वापर एकस्व
३७३२ Vaccination लसीकरण
३७३३ Vacuum पोकळी
३७३४ Vacuum tight पोकळी-गच्च
३७३५ Vacuum Tubes पोकळी-नलिका
३७३६ Valid वैध
३७३७ Validate वैध राखणे
३७३८ Valve झडप
३७३९ Vanguard अग्रेसर, पुढारलेला
३७४० Vanity अभिमान
३७४१ Vapor pressure बाष्पदाब
३७४२ Vaporized बाष्पीभूत
३७४३ Variability चलनशीलता
३७४४ Variable चल, बदलते मूल्य, बदलता आकडा
३७४५ Variation तफावती
३७४६ Variation चलनीयता
३७४७ Variations फेरफार
३७४८ Various अनेकविध
३७४९ Various Manufacturing Operations विविध निर्मिती प्रक्रियांकरता
३७५० Vasospasm धमनी आकष, वाहिनी आकष
३७५१ Vast खूप, विस्तृत, बहुविध, मोठ्या प्रमाणावरला
३७५२ Veal गाईच्या वासराची सागुती
३७५३ Veer मार्ग बदलून, वळून
३७५४ Veered off कल्पनेची भरारी घेतली
३७५५ Vehicle वाहन
३७५६ Velocity वेग
३७५७ Velocity वेग
३७५८ Velocity focusing वेगाचे केंद्रिकरण
३७५९ Vent सोडून देणे
३७६० Ventilation वायुवीजन, विचारांची देवाण घेवाण
३७६१ Ventricle जवनिका, हृदयाचा खालचा कप्पा
३७६२ Verification पुनर्तपास, खात्री करणे, नक्की करणे, पडताळणी करणे
३७६३ Verified पडताळले गेले
३७६४ Versatile बहुउपयोगी, हरहुन्नरी
३७६५ Versatility बहुविध-उपयुक्तता, अष्टपैलुत्व, हरहुन्नरत्व
३७६६ Vertical उभा
३७६७ Very few अगदी मोजकेच
३७६८ Very Rarely फार क्वचित
३७६९ Very Strong Bound States अति-सशक्त-बद्ध-अवस्था
३७७० Very Strong Oxidizing Agent अति-सशक्त-प्राणिलीकारक
३७७१ Vessel पोत, भांडे
३७७२ Vibration स्पंदन, स्पंद
३७७३ Vice Versa याउलटही घडत असते
३७७४ Views न्याहाळणे
३७७५ Vigorous धडाडीचा, मेहनती, उत्साही, झपाट्याचा
३७७६ Violent हिंसक, प्रक्षोभक
३७७७ Virtually प्रायः, बहुतकरून, बहुधा, सकृतदर्शनी
३७७८ Virus विषाणू
३७७९ Viscosity विष्यंदता, प्रवाहावरोध
३७८० Visible दृश्यमान
३७८१ Vision दृष्टी, दूरदृष्टी
३७८२ Visitor location register अभ्यागताचे ठिकाण नोंदक
३७८३ Visualization दृष्यकल्पन
३७८४ Vitamins जीवनसत्त्वे
३७८५ Vitrification कांच सदृश कठोर पिंडन, कांच-पिंडन
३७८६ Vivacious उत्साही व सक्रिय, उत्स्फूर्त
३७८७ Vogue प्रथा, रूढी, चाल
३७८८ Void Coefficient of Reactivity अभिक्रियाशीलतेचा पोकळी गुणक
३७८९ Volatile वायुरूपप्रवण, संप्लवनशील, संप्लाव्य
३७९० Volatility Methods संप्लावक पद्धती
३७९१ Volatilization संप्लावीकरण
३७९२ Volatilize संप्लवित होणे
३७९३ Voltage विभव, विभवांतर
३७९४ Voltage multiplier विभव-गुणक
३७९५ Voltage-Regulator Tubes विभव-नियामक नलिका
३७९६ Voltmeter विद्युतदाब मापी, विभव मापक
३७९७ Vouch खात्री देणे
३७९८ Vulnerable भेद्य, भेदनीय, खुला असणे, उन्मुख
३७९९ Wander भटकत असतात
३८०० Ward रुग्णदालन
३८०१ Warm अगत्यशील
३८०२ Warm up पूर्वतयारी
३८०३ Wary चोखंदळ
३८०४ Was Unsound अपरिपुष्ट होता
३८०५ Wastage अपव्यय
३८०६ Waste विसर्ग
३८०७ Waste Solidification Engineering Prototype Installation - WSEP कचरा-घनीकरण-अभियांत्रिकी-प्रारूप-प्रतिष्ठान
३८०८ Wasteful वायफळ
३८०९ Water Boiler पाण्याचा-बंब
३८१० Water-tight पाणी-गच्च
३८११ Wave लहर, तरंग
३८१२ Wave front लहर-अग्र
३८१३ Wave Functions तरंग फलने
३८१४ Wave guide लहर मार्गदर्शक
३८१५ Wave pattern लहर-साचा
३८१६ Wave train तरंग-गाडी
३८१७ Wavelength तरंगलांबी
३८१८ Way पद्धत, मार्ग
३८१९ Weapon शस्त्र
३८२० Wear & tear झीज, मोडतोड, तूटफूट
३८२१ Wear Of Surface पृष्ठभागांची झीज
३८२२ Web जाळे
३८२३ Weed निरुपयोगी झाड, रानटी झुडूप, रोगट रोपटे
३८२४ Weighed भारित
३८२५ Weighing-factor भारक गुणकांश
३८२६ Weight वजन
३८२७ Well being खुशाली
३८२८ Well Defined सुनिश्चित
३८२९ Well Known चांगल्या प्रकारे
३८३० Well spaced सुयोग्य अंतरांवरील
३८३१ Wetting ओले करणे
३८३२ Whack जोराचा फटका
३८३३ Whammy अनैसर्गिक पीछेहाट, अपयश, गंभीर विदारक माघार
३८३४ Wheels चाके
३८३५ Whirlwind वावटळ
३८३६ Whole number पूर्णांक संख्या
३८३७ Wide gap रुंद-फट
३८३८ Wide ranging विस्तृत पल्ल्यातील
३८३९ Wide Variety Of Conditions खूप निरनिराळ्या प्रकारच्या परिस्थिती
३८४० Widely सर्वदूर, सर्वत्र
३८४१ Willful infringement हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा
३८४२ Wimpier रटाळ, दिवाभीतासारखे
३८४३ Winch उठाठेवयंत्र, कप्पी व दोर यंत्रणा, चक्री
३८४४ Windfall profit अनपेक्षित लाभ
३८४५ Wireless LAN बिनतारी स्थानिक जाळे
३८४६ Wireless WAN विस्तृत बिनतारी जाळे, बृहत् बिनतारी जाळे
३८४७ Wiry स्नायूमय, चिवट, तारेचा
३८४८ With this understanding ह्या ज्ञानामुळे
३८४९ Withdrawn विरक्त
३८५० Without Attention लक्ष-दिल्याखेरीजही
३८५० Without restriction प्रतिबंधांविना
३८५१ Witness साक्ष
३८५२ Wobble झोकांड्या खाणे, अडखळणे, परांचन
३८५३ Wok कढई
३८५४ Wonderful विस्मयकारक, आश्चर्यपूर्ण
३८५५ Wool-sorters Disease लोकर-वर्गवारी करणार्‍यांचा रोग
३८५६ Wop इटालियन मुळाच्या माणसाकरता वापरले जाणारे निंदाव्यंजक संबोधन
३८५७ Work Bench कामाचा मंच
३८५८ Work Function कार्यफलन
३८५९ Work out मेहनत
३८६० Workable उपयुक्त
३८६१ Workbook कार्यपुस्तक, पुस्ती (एका अर्थाने), स्वाध्यायवही, स्वाध्यायपुस्तक
३८६२ Workers कार्यकर्ते
३८६३ Working Fluid कार्यद्रव
३८६४ Works प्रकल्प
३८६५ Worksheet तपशीलवही, टाचणवही, स्वाध्यायपृष्ठ, कार्यपृष्ठ
३८६६ Workshop कार्यशाळा
३८६७ Worth mention उल्लेखनीय
३८६८ Would Go A Long Way दीर्घकाळ टिकाव धरू शकेल
३८६९ Wrought घडवणे
३८७० X-ray क्ष-किरण
३८७१ X-Ray Diffraction Pattern क्ष-किरण-विवर्तन-ठसा
३८७२ Yawn जांभया देणे
३८७३ Yeast कवक, ह्यामुळे फळांचे रस आंबतात
३८७४ Yield निष्पन्न
३८७५ Yoke जोखड, जू
३८७६ You know बरे का
३८७७ Young Tissues युवा उती
३८७८ Zero-gradient-synchrotron-ZGS शून्य-उतार-एकसमयावर्तनक
३८७९ Zigzag नागमोडी, अडम-तिडम, यदृच्छय
३८८० Zinc Amalgam जस्त-पारद

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रतिसाद द्यायचाय? अवश्य द्या.